Projekt Podpora rozvoje digitální gramotnosti

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366

Termín realizace: 1.1.2018 – 31.12.2020

EU MSMT

Projekt Podpora rozvoje digitální gramotnosti (zkráceně Digitální gramotnost) se zaměřuje na vybudování didaktické a metodické podpory začínajícím i stávajícím učitelům z praxe pro vhodné a přirozené začleňování vzdělávacích aktivit do výuky zaměřených na rozvoj digitální gramotnosti.

Do projektu je zapojeno 9 pedagogických fakult (Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Ostravská univerzita, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí, Jihočeská univerzita, Západočeská univerzita, Univerzita v Olomouci, Technická univerzita Liberec, Univerzita Hradec Králové) a Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).

Stupně vzdělávání, kterých se projekt týká:

  • mateřská škola (pro oblast předškolního vzdělávání jde zejména o aktivity související s možným rozvojem digitální pre-gramotnosti),
  • 1. st. základní školy,
  • 2. st. základní školy,
  • gymnázia, střední odborné školy.

Přínosy výstupů projektu spočívají především ve vybudování didaktické a metodické podpory začínajícím i stávajícím učitelům z praxe pro vhodné a přirozené začleňování vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj digitální gramotnosti do výuky ve všeobecně vzdělávacích předmětech základního a středního školství v kontextu plánované revize národních kurikulárních dokumentů. Konkrétním výstupem projektu je ve vztahu k tomuto přínosu sada digitálních vzdělávacích zdrojů včetně metodických materiálů zaměřená na rozvoj digitální gramotnosti pro základní a střední vzdělávání obsahující min. 75 digitálních vzdělávacích zdrojů pro stupeň vzdělávání ISCED 2 a 3 a min. 12 digitálních vzdělávacích zdrojů pro ISCED 1 a sada aktivit, pomůcek a metodik pro učitele předškolního vzdělávání pro rozvoj digitální (pre)gramotnosti dětí obsahující 6 modelových aktivit s pomůckami a metodikami pro učitele se zaměřením na různé oblasti digitální gramotnosti dle vhodnosti jejich rozvíjení v předškolním vzdělávání.

Další oblast přínosů projektu spočívá jednak ve vybudování propracované struktury akreditovaných vzdělávacích kurzů pro učitele mateřských, základních a středních škol (s dominancí e-learningové formy) zaměřených na oblast rozvoje digitální gramotnosti dětí (MŠ), žáků (ZŠ) a studentů (SŠ) a jednak v následném zúročení získaných kompetencí absolventů kuzů v jejich každodenní pedagogické praxi. Třetí oblast přínosů projektu spočívá v přepracování struktury vzdělávání v přípravě studentů učitelství na pedagogických fakultách v oblasti rozvoje digitální gramotnosti a didaktického využití prostředků informačních technologií. Konkrétními výstupy jsou zde sylaby VŠ předmětů zaměřených na rozvoj digitální gramotnosti.

Co v projektu vznikne?

V projektu vzniknou vzorové vzdělávací materiály, které budou následně ověřovány na vybraných školách, upraveny a nakonec uveřejněny na těchto webových stránkách. Konkrétně půjde o:

  • modelové aktivity s pomůckami a metodikami pro rozvoj digitální pre-gramotnosti, resp. vhodných oblastí digitální gramotnosti v předškolním vzdělávání,
  • modelové vzdělávací materiály včetně metodik pro ZŠ a SŠ v podobě DVZ zaměřené na rozvoj různých digitálních kompetencí a určené pro různé všeobecně vzdělávací obory.

Vedle DVZ vznikne řada didakticky zaměřených kurzů pro stávající učitele z praxe s cílem představit jim možnosti rozvoje digitální gramotnosti v různých vzdělávacích oborech a pomoci jim tuto problematiku začlenit do jejich stávající výuky. Kurzy budou pro učitele MŠ, ZŠ i gymnázií a SOŠ.

Aktuální informace o akcích a aktivitách, které souvisejí s projektem nebo s rozvojem digitální gramotnosti můžete sledovat v sekci Akce a události nebo na našem Facebooku.