Možnosti rozvoje digitálních kompetencí v oboru Výchova ke zdraví

Tento text byl zpracován kolektivem autorů pod vedením Mgr. Evy Peterkové

Možnosti rozvoje digitálních kompetencí v oboru Výchova ke zdraví

Stěžejní prostor pro rozvoj digitálních kompetencí ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví (VZ) se nabízí v rámci rozvoje „digitální zdravotní gramotnosti“, která je popisována jako schopnost jedince rozpoznat informační potřeby o zdravotnické informaci, identifikovat vhodný informační zdroj, využít při vyhledávání relevantních informací, zhodnotit kvalitu informací a jejich využitelnost pro danou situaci a porozumění jim a v neposlední řadě využití informace ke správnému rozhodnutí o svém zdraví. Na uvedené je dobré brát zřetel, přestože tento pojem doposud nenalezneme ukotvený v rámcových vzdělávacích programech. Rozvoj digitálních kompetencí lze uskutečnit v rámci nízké časové alokace oboru Výchova ke zdraví na úrovni ISCED 2 i ISCED 3 izolovaně na jednotlivých příkladech bez zajištění kontinuity.

Výchova ke zdraví nabízí možnost zcela organicky rozvíjet dílčí digitální kompetence z části 4.3. Ochrana zdraví a pohody. Je zde možné v plném rozsahu rozvíjet gramotnost žáků v oblasti možných rizik ve vztahu ke zdraví souvisejících s užíváním, resp. nadužíváním digitálních technologií. Zásadní zde jsou i možnosti prevence.

Částečně lze ovšem v oboru rozvíjet i další dílčí digitální kompetence. Vyhledáváním zdravotně relevantních informací k jednotlivým očekávaným výstupům, resp. stěžejním tematickým okruhům učiva VZ (problematika reprodukčního zdraví a informace o ní na internetu…) lze přispět k 1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu. Při bezpodmínečně kritickém hodnocení informací, které byly získány s využitím digitálních technologií, lze dosáhnout naplnění očekávaných výstupů žáky ve VZ i v dílčí digitální kompetenci 1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu.

V subtematickém celku VZ „sociální dovednosti potřebné při řešení  problémů v nečekaných, složitých a krizových situacích“ tematického okruhu „rizika ohrožující zdraví a jejich prevence“ jde dominantně o jevy pojící se s rizikovou komunikací na internetu, rizikové chování v digitálním světě a opět o prevenci obojího (bezpečné seznamování…). V rámci digitální gramotnosti lze takto podpořit většinu dílčích digitálních kompetencí z oblasti 2 Komunikace a kolaborace.

Rozvoj dílčí digitální kompetence 4.2 Ochrana osobních údajů soukromí lze integrovat do vzdělávacího obsahu VZ zejména ve vztahu k VZ-9-1-14 „Žák vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi“.

Vzdělávací obor VZ může nabídnout uplatnění v rámci koherence s jednotlivými tematickými okruhy učiva v rámci vzdělávacího obsahu VZ jako „vedlejší produkt vzdělávání“, resp. může nabídnout prostor již formovaných digitálních kompetencí v těchto oblastech pro jejich uplatnění ve vztahu ke zdraví, podpoře zdraví a životnímu stylu. U dílčí digitální kompetence 4.4 Ochrana životního prostředí může jít o koherenci s průřezovým tématem Environmentální výchova (vztahy a vazby používání/nadužívání digitálních technologií a možného negativního působení na životní prostředí i na zdraví člověka…). Do dílčí digitální kompetence 5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích patří opět i rizika vyplývající z nízké úrovně „digitální zdravotní gramotnosti”.