Vymezení digitální gramotnosti

Vymezení konceptu digitální gramotnosti vychází z vymezení konceptu gramotnosti obecně jako schopnosti identifikovat, porozumět, interpretovat, vytvářet, komunikovat, počítat a používat tištěné a písemné materiály spojené s různými kontexty. Gramotnost umožňuje jednotlivcům dosáhnout svých cílů, rozvíjet své znalosti a potenciál a plně se účastnit života v rámci jejich komunit i širší společnosti.[1]

Pojetí digitální gramotnosti je neoddělitelně provázáno s digitálními kompetencemi jako souborem vědomostí, dovedností a postojů, včetně příslušných způsobilostí, strategií a hodnot. Pro vymezení digitální gramotnosti a digitálních kompetencí je možné nalézt řadu definicí (např. dokument Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020, Digitální gramotnost dle RVP či evropský dokument Rámec digitálních kompetencí DigComp 2.1).

Jedním z posledních ucelených vymezení digitálních kompetencí definuje právě Rámec digitálních kompetencí DigComp 2.0, resp. DigComp 2.1. DigComp 2.1 člení digitální kompetence do pěti hlavních oblastí, přičemž každá se dále člení na dílčí kompetence:

 1. Informační a datová gramotnost
 2. Komunikace a kolaborace
 3. Tvorba digitálního obsahu
 4. Bezpečnost
 5. Řešení problémů

Po revizi tohoto konceptu a přidání šesté oblasti Technologické kompetence je možné digitální komptence členit následovně:

  1. Informační a datová gramotnost
   Formulovat informační potřeby, lokalizovat a získávat digitální data, informace a obsah, posuzovat relevanci zdroje a jeho obsahu, ukládat, spravovat a organizovat data, informace a obsah v digitálním prostředí.

   1. Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
    Formulovat informační potřeby, hledat data, informace a obsah v digitálním prostředí, získat přístup k nim a navigovat mezi nimi. Vytvářet a aktualizovat osobní strategie vyhledávání.
   2. Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
    Analyzovat, porovnávat a kriticky hodnotit důvěryhodnost a spolehlivost zdrojů dat, informací a digitálního obsahu. Analyzovat, interpretovat a kriticky vyhodnocovat data, informace a digitální obsah.
   3. Správa dat, informací a obsahu
    Spravovat data, informace a obsah v digitálním prostředí. Organizovat a zpracovávat je ve strukturovaném prostředí.
  2. Komunikace a kolaborace
   Komunikovat a spolupracovat prostřednictvím digitálních technologií a ohledem na kulturní a generační rozmanitost. Zapojovat se do společnosti prostřednictvím veřejných a soukromých digitálních služeb a v rámci participativního občanství.

   1. Interakce prostřednictvím digitálních technologií
    Interagovat prostřednictvím různých digitálních technologií a pochopit potřebu vhodných prostředků digitální komunikace pro daný kontext.
   2. Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
    Sdílet data, informace a digitální obsah s ostatními pomocí vhodných digitálních technologií. Dokázat zprostředkovat či sdílet data a informace, znát způsoby odkazování.
   3. Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií
    Zapojit se do společnosti s využitím veřejných i soukromých digitálních služeb. Hledat příležitostí pro posílení soběstačnosti a participativního občanství prostřednictvím příslušných digitálních technologií.
   4. Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
    Používat digitální nástroje a technologie pro procesy spolupráce při společné výstavbě a spoluvytváření zdrojů a znalostí.
   5. Netiketa
    Respektovat normy chování při používání digitálních technologií a interagování v digitálním prostředí. Přizpůsobovat komunikační strategie konkrétnímu publiku a uvědomovat si kulturní a generační rozmanitost v digitálním prostředí.
   6. Správa digitální identity
    Vytvářet a spravovat jednu nebo více digitálních identit tak, aby bylo možné chránit svou vlastní pověst a vypořádat se s údaji, které uživatel produkuje prostřednictvím několika digitálních nástrojů, prostředí a služeb.
  3. Tvorba digitálního obsahu
   Vytvářet a upravovat digitální obsah. Integrovat informace a do stávajícího digitálního obsahu přepracovat a zlepšovat předchozí informace a obsah, generovat nové poznatky, ctít autorské právo a licence, programovat

   1. Vytváření digitálního obsahu
    Vytvářet a upravovat digitální obsah v různých formátech, vyjadřovat se prostřednictvím digitálních prostředků.
   2. Integrace a přepracování digitálního obsahu
    Upravit, upřesnit, vylepšit a integrovat informace do stávajícího digitálního obsahu tak, aby vznikl nový, originální a relevantní obsah a znalosti.
   3. Autorská práva a licence
    Pochopit, jak se autorská práva a licence vztahují k datům, informacím a digitálnímu obsahu.
   4. Programování
    Plánovat a vytvářet sekvence pokynů srozumitelných pro výpočetní systém, vedoucích k vyřešení daného problému nebo k provedení konkrétního úkolu
  4. Bezpečnost
   Chránit zařízení, obsah osobních údajů a soukromí v digitálním prostředí. Chránit fyzické a psychické zdraví a být si vědom významu digitálních technologií pro zabezpečení sociální pohody a sociálního začleňování. Být si vědom vlivu digitálních technologií a jejich využívání na životní prostředí.

   1. Ochrana zařízení
    Chránit vlastní zařízení a digitální obsah a rozumět rizikům a hrozbám v digitálním prostředí. Vědět o bezpečnostních opatřeních a věnovat pozornost spolehlivosti a soukromí.
   2. Ochrana osobních údajů a soukromí
    Znát zásady ochrany osobních údajů a chránit osobní údaje a soukromí v digitálním prostředí. Rozumět tomu, jak používat a sdílet osobní identifikační údaje, ochránit sebe a ostatní před škodami.
   3. Ochrana zdraví a pohody
    Vyhnout se zdravotním rizikům a ohrožení tělesné a duševní pohody při používání digitálních technologií. Chránit sebe a ostatní před možnými hrozbami v digitálním prostředí.
   4. Ochrana životního prostředí
    Uvědomovat si dopad digitálních technologií a jejich využívání na životní prostředí.
  5. Řešení problémů
   Identifikovat problémy, vyhodnotit potřebu jejich řešení a orientovat se v technologických možnostech jejich řešení. Řešit koncepční problémy a problémové situace v digitálním prostředí. Používat digitální nástroje pro získávání znalostí a pro inovace procesů a produktů.

   1. Řešení technických problémů
    Identifikovat problémy při obsluze zařízení a používání digitálního prostředí a řešit je.
   2. Identifikace potřeb a volba technologických prostředků pro jejich řešení
    Identifikovat a posoudit informační potřeby a vyhodnotit, vybrat a používat vhodné digitální nástroje a technologie pro jejich řešení.
   3. Kreativní použití digitálních technologií
    Používat digitální technologie inovativním způsobem s cílem zefektivnit, zjednodušit či zkvalitnit procesy v rámci různých lidských činností. Aplikovat nekonvenční, invenční, důmyslná řešení koncepčních problémů a problémových situací pomocí digitálních technologií.
   4. Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích
    Zjistit, kde je třeba zlepšit nebo aktualizovat vlastní digitální kompetence. Být schopen podpořit ostatní v rozvoji jejich digitálních kompetencí. Hledat příležitosti pro vlastní rozvoj a udržovat si přehled o vývoji v digitálním světě.
  6. Technologické kompetence
   Porozumět hardwaru, softwaru a systémům potřebným k vytváření, zpřístupňování a sdílení digitálních informací a schopnost efektivně ovládat příslušné digitální technologie, rozvíjet je a pečovat o ně.

   1. Hardware a software počítače
    Získat informace o hardwaru a softwaru počítače, zvládnout jeho obsluhu a ovládání základního software, rozvíjet příslušné digitální technologie a pečovat o ně.
   2. Další digitální technologie
    Získat informace o zařízeních vstupu a výstupu počítače a dalších digitálních prostředcích a zvládnout jejich obsluhu a ovládání aplikačního software.
   3. Počítačové systémy a sítě
    Získat informace o počítačových systémech a sítích, být schopen je využívat, rozvíjet a spravovat.

Komplexní vymezení digitální gramotnosti, jednotlivých digitálních kompetencí a jejich úrovní, na jejichž rozvoj jsou orientovány vytvářené výukové aktivity a materiály (diitální vzdělávací zdroje – DVZ), je k dispozici ke stažení v dokumentu Koncept digitální gramotnosti.

 1. UNESCO. The Plurality of Literacy and its Implications for Policies.  UNESCO Education Sector Position Paper. 2004, s. 13. Dostupné na: <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001362/136246e.pdf