Možnosti rozvoje digitální gramotnosti v oboru Přírodopis

Tento text byl zpracován kolektivem autorů pod vedením Mgr. Libora Klubala, Ph.D.

Vzdělávací obor Přírodopis (či Biologie na středních školách) spadá do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, kde se společně s dalšími přírodovědnými obory snaží žákům přiblížit zákonitosti a fungování přírody. Je zřejmé, že tento obor nabízí mnoho prostoru pro bádání, experimentování či pozorování a zapojení kritického myšlení. Jeví se zde také mnoho možností pro zapojení digitálních technologií a pro rozvoj digitální gramotnosti. I při sebeefektivnějším zapojení moderních technologií do výuky je však nutné nezapomenout na snahu vzdělávacího oboru Přírodopis budovat vztah mladého člověka s přírodou, a to s přírodou živou, ideálně v jejím přirozeném prostředí, v rámci vycházek a terénních exkurzí.

Pomineme-li na první pohled rozporuplné spojení příroda a digitální technologie, objevíme množství efektivních způsobů, kterými lze digitální technologie do výuky přírodopisu a biologie zapojit, a také kterými rozvíjet jednotlivé kompetence digitální gramotnosti. Zejména u prvních tří oblastí kompetencí (Informační a datová gramotnost, Komunikace a kolaborace, Tvorba digitálního obsahu) najdeme mnoho možností, jak rozvíjet digitální gramotnost, a přitom efektivně vyučovat obsah vzdělávacího oboru. U zbylých tří oblastí kompetencí (Bezpečnost, Řešení problémů, Technologické kompetence) není takový prostor, ale svá místa si digitální gramotnost jistě najde. V následujících odstavcích popíšeme vztah přírodopisu (biologie) s jednotlivými oblastmi digitálních kompetencí.

Oblast 1: Informační a datová gramotnost

Kompetence v této oblasti lze v přírodopisu (biologii) rozvíjet mnoha způsoby. Aktivity související s vyhledáváním na internetu mohou být pro přírodopis velmi užitečné. Žáci mohou vyhledávat doplňující informace k učivu, ověřovat fakta či učit se kriticky hodnotit výsledky, které naleznou. Velmi důležité je správné vedení vyučujícím tak, aby se žáci naučili využívat internet a digitální technologie ve svůj prospěch a aby se naučili potřebné informace vyhledat nejen efektivně, ale také aby je dokázali posoudit a ověřit jejich pravdivost. Internet se hodí také pro překonání abstraktních témat, která dělají žákům mnohdy problémy. Žáky a studenty je nutné vést k tomu, aby nalezená data dokázali bezpečně a přehledně třídit a uchovávat tak, aby se v nich v budoucnu dokázali dobře orientovat. K rozvoji této dovednosti lze například využít tvorbu elektronického herbáře, kdy si žáci budou katalogizovat osobně pořízené fotografie s fotografiemi ostatních žáků apod. Kompetenci Informační a datová gramotnost lze velmi organicky zapojit do tematických celků Biologie člověka, Biologie rostlin, Biologie živočichů, Obecná biologie a genetika, Biologie hub, Praktické poznávání přírody a dalších.

Oblast 2: Komunikace a kolaborace

Dovednost komunikovat a spolupracovat s ostatními je dnes velmi skloňována nejen v souvislosti s rozvojem digitální gramotnosti, ale i v každodenním životě, bez technologií. Je však zřejmé, že právě digitální technologie umožňují nové způsoby komunikace, a to jak online, tak offline. Práce ve skupinách a projektový způsob výuky je dnes velmi populární nejen proto, že právě rozvíjí u žáků a studentů schopnost komunikovat a spolupracovat. Vzdělávací obor Přírodopis nabízí široké spektrum projektů napříč tematickými celky. Opět je jen nutné, aby učitel zadal žákům atraktivní a nápadité zadání práce. Při tvorbě prezentací, referátů a projektů mohou žáci spolupracovat ve sdíleném prostředí, např. Google disku. Zde si mohou do složek nejen ukládat a třídit nashromážděný materiál (propojení s kompetencemi z první oblasti), ale pomocí online aplikací ho rovnou zpracovávat. Práce na projektech vyžaduje nejen komunikaci mezi žáky, která může probíhat např. pomocí jejich mobilních zařízení přes hromadný či individuální chat, ale také komunikaci s učitelem či osobou z vnějšího prostředí (pracovník zoo, chovatel, zaměstnanec NP apod.). Zde si musí žák uvědomit roli osoby, se kterou komunikuje a navázat s ní kontakt na vhodné úrovni.

Oblast 3: Tvorba digitálního obsahu

Kompetence Tvorba digitálního obsahu vybízí ke kreativitě a tvorbě vlastního díla. Napříč vzdělávacím oborem Přírodopis (Biologie) mohou žáci vytvářet prezentace, videoklipy, webové stránky či jednoduché programy. Tato kompetence efektivně vybízí k propojení s předchozími uvedenými kompetencemi, neboť než žák začne realizovat samotný obsah, je nutné na své dílo nasbírat materiál a také komunikovat s ostatními členy týmu. Při práci na vlastním díle, ať již jde o práci v klasických kancelářských aplikacích, práci v multimediálních aplikacích či v dalších nástrojích na webu, lze předpokládat zdokonalení žákových schopností ovládat daný nástroj. Před finalizací díla se žák jistě potká s úpravou fotografií či videoklipů. Stejně jako v ostatních vzdělávacích oborech je i zde nutné vést žáka k vědomí o autorských právech. Žák by měl vědět, jak pracovat s obsahem, který získá na internetu nebo z jiných zdrojů. Ač se to zdá složité, lze do výuky přírodopisu zapojit i programování, kdy může žák např. vytvářet jednoduché programy, které budou popisovat přírodní jevy (fotosyntéza, koloběh, života apod.). K tomuto lze využít např. aplikaci Scratch. Žáci mohou pro ostatní také vytvářet materiál použitelný ve fázi fixace (testy, pracovní listy), a to například v aplikaci Kahoot! nebo Quizlet.

Oblast 4: Bezpečnost

Rozvoj kompetencí v této oblasti ve vzdělávacím oboru Přírodopis (Biologie) již není tak organický. Své místo si rozvoj kompetencí jistě najde v tematickém celku Biologie člověka. Zde mohou žáci diskutovat nad bezpečným zacházením s technologiemi, vyhledávat informace o vhodném sedu u počítače a o ergonomických pomůckách. V rámci ochrany životního prostředí je možné zapojit do výuky diskuzi o tom, jak moderní technologie bezpečně a ekologicky likvidovat.

Oblast 5: Řešení problémů

Také kompetence v této oblasti najdou v přírodopisu (biologii) místo pro svůj rozvoj. Při rozvoji digitální kompetence Řešení problémů by měl být žák (student) schopen identifikovat potřeby a technologické odezvy a také by měl dokázat digitální technologie kreativně využívat. Tohoto lze dosáhnout při zadání projektu, např. tvorba webových stránek, videoklipu, koláže na dané přírodopisné téma. Žák by měl být také schopen vybrat aplikace vhodné k zadanému úkolu a efektivně je kombinovat (fotoeditor, prezentační software, sdílené úložiště). 

Oblast 6: Technologické kompetence

V rámci přírodopisu si žák může vyzkoušet a upevnit práci se širokou škálou moderních technologií. Přírodní objekty přímo vybízí k focení či natáčení. Při používání mobilních zařízení je možné pracovat se speciálními aplikacemi, které mohou např. sloužit jako klíč k určování rostlin nebo mohou demonstrovat různé přírodní cykly.

Závěr

Jak vyplývá z výše popsaného, vzdělávací obor Přírodopis se jeví jako vcelku vhodný obor pro rozvoj digitální gramotnosti. Její jednotlivé kompetence zde lze rozvíjet napříč učivem. Některé tematické celky učiva nabízejí více možností, jiné méně. Ve všech je však důležité nezapomenout na fakt, že výuka přírodopisu by měla být zejména o přírodě a v přírodě. Proto je nutné zvážit, kdy moderní technologie výuku efektivně podpoří a kdy si vystačíme bez nich.