Možnosti rozvoje digitální gramotnosti v oboru Cizí jazyk

Tento text byl zpracován kolektivem autorů pod vedením doc. PhDr. Václava Řeřichy, CSc.

Rozvoj digitální gramotnosti v oboru Cizí jazyk

ISCED 2 Nižší sekundární vzdělávání (2. stupeň ZŠ)

Vzhledem k tomu, že v technologiích, informacích, internetu a na sociálních sítích převládá anglický jazyk, a obory IT a anglický jazyk jsou úzce propojeny, jeví se jako přirozené využít vzdělávací obor anglický jazyk pro rozvoj DG a rozvíjet receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti definované v RVP pro CJ. Jak v tématech rozvoje slovní zásoby v oblasti hardwaru, softwaru i komunikace, tak v komunikačních strategiích, vyhledávání a vyhodnocování informací, způsobů přenosů informací atd., tzn. vyhledávání potřebných informací v jednoduchých textech v angličtině, které se vztahují k osvojovaným tématům, v rozvoji porozumění jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména s vizuální oporou.

Oblast 1: Informační a datová gramotnost

Cílené prohlížení a vyhledávání digitálních materiálů (a další práce s nimi) vychází organicky z konkrétních tematických okruhů RVP, tj. nácviku a opakování receptivních, produktivních a interaktivních řečových dovedností definovaných pro cizí jazyk, témata z oblasti kultury, sportu, reálií zemí anglického jazyka, historie, práce se slovníkovými hesly a encyklopediemi v anglickém jazyce apod.

Oblast 2: Hodnocení a správa digitálního obsahu

K hodnocení a správě digitálního obsahu dochází průběžně při rozšiřování receptivních řečových dovedností (viz očekávané výstupy RVP pro CJ), jako je analýza, interpretace a kritické zhodnocení obsahu cílevědomě vybíraných autentických materiálů v CJ. V rámci rozšiřování produktivních řečových dovedností v CJ mohou žáci vzájemně porovnávat a sestavovat jednoduché online tematické soubory jazykových dat (slovníky a frazeologie) týkající se komunikačních situací v probíraných tematických okruzích v CJ podle RVP, např. online formuláře nebo dotazníky; jazykové podklady pro tematické konverzační dovednosti, např. domov, cestování, zájmové aktivity apod.

Oblast 3: Interakce prostřednictvím digitálních technologií

V rámci rozšiřování interaktivních řečových dovedností definovaných pro CJ v RVP lze jednoduše komunikovat v cizím jazyce prostřednictvím sdílených diskusních fór či skupin na vhodných a věkově přístupných sociálních sítích, motivační může být dopisování se spolužáky nebo žáky z partnerských škol v zahraničí, a zejména prostřednictvím blogů, vlogů nebo online nástěnek (Padlet).

Oblast 4: Sdílení prostřednictvím digitálních technologií

Naplňování očekávaných výstupů v rámci interaktivních řečových dovedností pro CJ se realizuje sdílením jednoduchých sdělení a informací pokrývajících tematické okruhy definované v RVP pro CJ (domov, rodina, sport, zájmová činnost, příroda, člověk a společnost apod.) a sdílením digitálního obsahu jako např. fotografií, videí (youtube, Instagram apod.).

Oblast 5: Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií

Interaktivní řečové dovednosti pro cizí jazyk jsou realizovatelné s využitím specifických výukových forem jako je spolupráce v rámci třídy, mezi třídami, s partnerskými školami a s využitím projektové výuky zpracovávající tematické okruhy definované v RVP.

Oblast 6: Tvorba digitálního obsahu

Pro rozšíření produktivních řečových dovedností se nabízí využití některého z LMS v rámci třídy, či školy, případně blogu a využití sociálních sítí s různým obsahem. Vytváření vlastních krátkých textů v angličtině týkajících se samotných žáků a jejich rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat, tvorba blogů, vlogů, tabulek, přehledů apod. Kromě rozvoje produktivních řečových dovedností při vytváření digitálního obsahu (viz výše), rozvíjí tvorba digitální obsahu i dovednosti receptivní, postavené na použití digitálních výkladových slovníků a autentických jazykových materiálů. Při rozvoji produktivních řečových dovedností v CJ prostřednictvím vytvářením digitálních obsahů souvisejících s tematickými okruhy definovanými v RVP pro CJ (např. rodina, sport, cestování, škola apod.) je možno definovat zadané úkoly tak, aby při jejich realizaci žáci rovněž zjišťovali, kde mají nedostatky ve vlastních digitálních kompetencích.

Oblast 7: Potenciální tematické celky organicky rozvíjející digitální kompetence a budování digitální gramotnosti

K rozvoji digitálních kompetencí a budování digitální gramotnosti v oblasti výuky CJ se nabízejí především tyto tematické okruhy – kultura, společnost a její problémy, moderní technologie a média, cestování, reálie příslušné jazykové oblasti, zpravodajství, volný čas, realizace komunikačního záměru a pravidla emailové komunikace a komunikace na internetu, domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda, společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování a reálie zemí příslušných jazykových oblastí.

ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělávání (5.- 8. ročník osmiletých gymnázií, 1.-4. ročník čtyřletých gymnázií)

Analyzovaný vzdělávací obor Cizí jazyk – anglický jazyk ve vyšším sekundárním vzdělávání poskytuje v podstatě neomezené možnosti pro rozvoj digitálních kompetencí žáků. Využití digitálních technologií ve výuce cizího jazyka k rozvíjení řečových dovedností, jazykových prostředků atd. lze realizovat všeobecně ve všech tematických okruzích cizího jazyka v souladu s RVP. Angličtina je primárním jazykem při využívání digitálních médií, což implicitně umožňuje plné využití tohoto vzdělávacího oboru při plánovaném rozvoji digitálních kompetencí studentů, a to jak v oblasti obecných jazykových témat (výslovnost, slovní zásoba, gramatika, stylistika), tak v tématech společenskovědních a při nácviku interaktivních, receptivních a produktivních jazykových dovedností definovaných pro CJ v RVP.

Oblast 1: Informační a datová gramotnost

Informační a datová gramotnost se rozvíjí v didakticky kontrolovaném prohlížení a vyhledávání digitálních materiálů (a další práci s nimi), které vycházejí z konkrétních tematických okruhů RVP při nácviku a opakování receptivních, produktivních a interaktivních řečových dovedností definovaných pro cizí jazyk (témata z oblasti veřejné, osobní, pracovní, vzdělávací a společenské).

Oblast 2: Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu

Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu je zásadní při využívání prakticky neomezených dat Internetu pro rozšiřování receptivních řečových dovedností (viz očekávané výstupy RVP pro CJ). Analýza, interpretace a kritické zhodnocení obsahu didakticky vhodných autentických materiálů v CJ probíhá průběžně při využívání online monolingválních a bilingválních slovníků, vyhledávání informací online (vybrané zdroje), využití možností prohlížečů a internetu k přípravě na výuku, sdílení dat a prezentace dat v rámci školy. Kromě hodnocení získávaných informací z hlediska jazykového se nabízí srovnávání specifických kulturních jevů a společenských trendů.

Oblast 3: Správa dat, informací a obsahu

V rámci rozšiřování produktivních řečových dovedností v CJ se nabízí možnost sestavování online tematických souborů jazykových dat (slovníky a frazeologie) týkající se komunikačních situací v rámci očekávaných výstupů a probíraných tematických okruhů v CJ podle RVP (např. vedení jazykových zápisníků a blogů, ukládání fotografií, vytváření online slovníků a jejich správa). Lze pracovat také s archivací souborů na cloudových úložištích (OneDrive, Disk Google, Dropbox, Flickr, online databázové programy apod.).

Oblast 4: Interakce prostřednictvím digitálních technologií

V rámci rozšiřování interaktivních, produktivních a receptivních řečových dovedností definovaných pro cizí jazyk v RVP se nabízí možnost cíleně a adekvátně komunikovat prostřednictvím sdílených diskusních fór či skupin na sociálních sítích. Využití online monolingválních a bilingválních slovníků, vyhledávání a třídění informací online (vybrané zdroje), projektová činnost, skupinové aktivity s využitím laptopu, tabletu, mobilního telefonu, okamžitého přístupu na internet. Stále více akceptovanou formou interakce se stávají počítačové hry sdílené online (multiplayer a RPG), které rozvíjejí, i když jednostranně, řečové dovednosti a percepci cizího jazyka.

Oblast 5: Sdílení prostřednictvím digitálních technologií

Naplňování očekávaných výstupů v rámci interaktivních řečových dovedností pro CJ se realizuje sdílením odpovídajících komplexních sdělení a informací pokrývajících tematické okruhy definované v RVP pro CJ, sdílení digitálního obsahu jako např. fotografií, videí (youtube, Instagram apod.) nebo digitálních datových souborů. Podobně jako v oblasti 4 musí didaktika výuky cizího jazyka reagovat na znalosti cizího jazyka získané získaných na kontextu digitální komunikace.

Oblast 6: Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií

Receptivní, produktivní i interaktivní řečové dovednosti pro cizí jazyk jsou realizovatelné s využitím interaktivních online prostředků pro realizaci spolupráce v rámci třídy, mezi třídami, s partnerskými školami a s využitím projektové výuky zpracovávající tematické okruhy definované v RVP pro CJ (oblast veřejná, oblast pracovní, oblast vzdělávací, oblast osobní, oblast osobnostní a oblast společenská). Možnými formami realizace jsou projektová činnost, skupinové úkoly, využití online monolingválních a bilingválních slovníků, vyhledávání a třídění informací online (vybrané zdroje).V rámci výuky ve třídě využití v budování sociálních dovedností ve škole i mimo školu (email, prezentace, projektové vyučování, mimoškolní projekty).

Oblast 7: Vytváření digitálního obsahu

Pro rozšíření produktivních a receptivních řečových dovedností se nabízí využití některého z LMS v rámci třídy, či školy, případně blogu a sociálních sítí s různým tematicko-jazykovým obsahem. Vytváření vlastních specifických textů v angličtině týkajících se samotných žáků a jejich rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat, tvorba blogů, vlogů, tabulek, přehledů apod. bude u mnoha studentů organicky navazovat na jejich mimoškolní aktivity.

Oblast 8: Integrace a přepracování digitálního obsahu

Kromě rozvoje produktivních řečových dovedností při vytváření digitálního obsahu (viz výše) se rozvíjejí i dovednosti receptivní postavené na použití digitálních výkladových slovníků a autentických jazykových materiálů. Tato oblast nabízí velký prostor pro zpracování cizojazyčných materiálů a jejich implementaci do českého prostředí (překlad TV seriálů a komiksů, parafráze populárních texů a jejich adaptace apod.)

Oblast 9: Tematické okruhy pro rozvíjení digitální gramotnosti

K rozvoji digitálních kompetencí a budování digitální gramotnosti v oblasti výuky CJ se nabízejí především tyto tematické okruhy – oblast veřejná, pracovní, vzdělávací, osobní, kulturní, společenská a reálie zemí studovaného jazyka. Prakticky všechna témata a tematické celky jazykové výuky lze využít k rozvoji digitálních kompetencí, a to jak pasívním (recepce a uživatelská práce s digitálními nástroji budujícími digitální gramotnost a rozvíjejícími digitální kompetence), tak aktivním způsobem (tvorba digitálních materiálů, aplikace získaných digitálních kompetencí při výuce jazykových i komunikačních dovedností).