Informace o zpracování osobních údajů

Společnými správci jsou vysoké školy uvedené na webových stránkách projektu digigram.cz. Pověřenci pro ochranu osobních údajů jsou uvedeni na webových stránkách jednotlivých správců. V rámci projektu jsou zpracovávány osobní údaje studentů, žáků a učitelů základních a středních škol a to v rozsahu pořízených videonahrávek. Účelem zpracování je ověřit, zda koncepce rozvoje digitální gramotnosti skutečně odpovídá možnostem škol, vyučujících a především žáků, a dále zda digitální vzdělávací zdroje připravené na podporu rozvoje digitálních kompetencí žáků skutečně přispívají podpoře digitální gramotnosti, jsou pro žáky srozumitelné a odpovídají jejich studijním dispozicím. Díky pokusnému ověřování se také zjistí, jestli jsou metodické materiály připravené na podporu práce vyučujících funkční a uživatelsky přístupné.

Právním důvodem pro zpracování osobních údajů v rozsahu pořízených videonahrávek a jejich evaluaci je § 89 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. e) a f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právním důvodem pro zveřejnění vybraných výstupů projektu je dle § 84 a § 85 odst. 1 zákona č. 89/2012 ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení č. 2016/679 tento souhlas.

Příjemci osobních údajů v rozsahu pořízených videonahrávek jsou jednotlivý správci a jejich pověření zaměstnanci, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, případně jiné orgány veřejné moci, pokud jsou na základě právních předpisů oprávněny pro plnění svých zákonných povinností vyžádat si informace o subjektu údajů. Osobní údaje v rozsahu pořízených videonahrávek budou uloženy po dobu trvání projektu a následně po dobu deseti let od ukončení řešení projektu.

Od jakéhokoliv správce máte právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, pokud nařízení č. 2016/679 nestanoví jinak. V případě zpracování založeného na čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení č. 2016/679 máte právo svůj souhlas po dobu trávní zákonného zastoupení kdykoliv odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz).