Možnosti rozvoje digitální gramotnosti v oboru Výchova k občanství

Tento text byl zpracován kolektivem autorů pod vedením Mgr. Evy Peterkové

Rozvoj digitálních kompetencí v oboru Výchova k občanství

Analyzovaný obor Výchova k občanství (dříve Občanská výchova) rozvíjí občanské povědomí u
žáků, jejich orientaci ve světe i v sociálních vztazích. Tento obor se zároveň vyznačuje velkou
šíří témat, která jsou v jeho rámci probírána (právo, hospodářství, mezinárodní vztahy, člověk
ve společnosti atp.). Právě díky této šíři poskytuje Výchova k občanství (na středních školách
figurující zejména jako Základy společenských věd) velmi dobrou půdu pro rozvoj digitální
gramotnosti. Žáci v rámci oboru pracují s internetovým obsahem, učí se sami vyhodnocovat
relevanci nalezených informací a porovnávat jejich zdroje. V neposlední řadě se učí sami
vytvářet prezentace a jiné výstupy.

Jaké digitální kompetence je možné v rámci oboru využít
Ačkoli je Výchova k občanství charakteristická velkým množstvím průřezových témat, některé
oblasti DG lze jen velmi těžko implementovat do výuky. Proto budou představeny pouze hlavní
oblasti, kde by implementace možná byla a to tak, aby byly zachovány hlavní cíle Výuky
k občanství, a aby se DG neimplementovala do výuky příliš násilně.

Oblast 1: Informační a datová gramotnost

Nejen formování občanského povědomí, ale i vlastní odpovědnost žáků přímo vybízí pro práci
s daty, pro nacházení relevantních zdrojů a schopnost odlišit relevantní zdroje od těch, které
již tak relevantní nejsou. Právě ono velké množství průřezových témat nutí žáky s digitálním
obsahem pracovat a třídit jej. S tím souvisí i žákovo vlastní hodnocení nalezených dat a
náležitou práci se zdroji.

Oblast Informační a datová gramotnost lze z tohoto důvodu při výuce Výchovy k občanství
rozvíjet jak pomocí prohlížení, vyhledávání a filtrování dat (bod 1.1 v analýze), tak i
hodnocením nalezených dat a digitálního obsahu (bod 1.2. v analýze).

Oblast 2: Komunikace a kolaborace

Výchova k občanství je předmětem, ve kterém by měla probíhat živá debata, kde by žáci měli
diskutovat nad představenými tématy, vyjadřovat svůj názor (a umět argumentovat ve
prospěch svého názoru), a to zejména v tématech, která žáky denně obklopují a jichž jsou
součástí (např. politika, ekonomika). Z tohoto důvodu je pro rozvoj DG oblast Komunikace a
kolaborace jednou z nejdůležitějších částí. Jak totiž vychovat z žáků uvědomělé občany bez
komunikace a bez spolupráce s ostatními? To lze převést i na digitální technologie. Sdílení
učebních textů, aktuálních politických článků, odkazů na zajímavé stránky, odkazů na videa
atd. je proto pro předmět velice žádoucí, a pro rozvoj povědomí o soudobé politice a kultuře
i nezbytné.

Oblast Komunikace a kolaborace lze proto rozvíjet téměř ve všech bodech. Pomocí interakce
prostřednictvím digitálních technologií (bod 2.1.) a sdílení prostřednictvím DG (bod 2.2)
dochází k přenosu aktuálních informací a materiálů nejen mezi studenty samotnými, ale i mezi
studentem a vyučujícím. Tím u žáků dochází i k rozvoji participativního občanství (bod 2.3.),
právě proto, že mnohá z probíraných témat se týkají právě občanského života. S tím souvisí i
internetová etika (2.4), kterou si žáci musí osvojit, aby mohli relevantně s digitálním obsahem
nakládat.

Oblast 3: Tvorba digitálního obsahu

S nabytými schopnostmi, co se týče vyhledávání a práce s daty, žáci v rámci Výchovy k
občanství mohou vytvářet prezentace či videa k probíraným tématům, čímž se učí samostatně
pojmout určité společenskovědní téma a zároveň vyjádřit svůj názor.
Zde mohou vužít zejména kompetenci vytváření digitálního obsahu (bod 3.1.), čímž se zároveň
seznámí a následně sami pracují s tématem autorských práv a licencí (bod 3.3.).

Oblast 4: Bezpečnost; oblast 5: Řešení problémů; oblast 6: Technologické kompetence

Dané oblasti lze v rámci výuky Výchovy k občanství využít pouze v minimální míře. S oblastí
bezpečnosti se žáci seznámí již při internetové etiketě, a to zejména v souvislostí ochrany
osobních údajů a soukromí (bod 4.2.) Podobně je na tom i řešení problémů. Tento bod opět
mohou využít už při bodech předchozích, a to při vytváření digitálního obsahu. Proto žáci při
řešení problémů mohou využít pouze kreativní řešení pomocí využití digitálních technologií
(bod 5.3.). Technologické kompetence, jakými jsou znalost hardwaru, softwaru a počítačových
systémů a sítí jsou již u žáků předpokládány.