Možnosti rozvoje digitální gramotnosti v oboru ICT

Tento text byl zpracován kolektivem autorů pod vedením PhDr. Petry Vaňkové, Ph.D.

Obor Informační a komunikační technologie je vzhledem k současnému RVP primárním oborem pro rozvoj digitální gramotnosti a měl by poskytovat ideální možnosti pro rozvoj všech digitálních kompetencí.1

Vzhledem k současnému postavení a obsahu předmětů v oblasti Informačních a komunikačních technologií je tedy přímo navázán na jednotlivé oblasti kompetencí digitální gramotnosti. Výjimku by snad mohlo být 2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím technologií

Velmi obtížně uchopitelné jsou pak i pro obor IKT kompetence v oblasti 5. Řešení problémů (konkrétně kompetenci Řešení technických problémů) a vnímá je spíše jako okrajovou záležitost související s dalšími kompetencemi a z nich vyplývající (obzvláště pak na druhém stupni základní školy), přesto lze nalézt souvislost s oblastí kompetencí 6. Technologické kompetence. 

Naopak Informační a datová gramotnost je velmi důležitou součástí rozvoje každého člověka a rozhodně velká pozornost by této oblasti kompetencí měla být věnována na základní škole, na střední škole pak spíše skrze další kompetence a jejich prostřednictvím. 

Jedním ze zásadních celků je přístup žáků ke kyberprostoru – jeho rizikovost vyžaduje zaměřit se na digitální kompetence oblasti Komunikace a kolaborace (z ní především Netiketa) a oblasti kompetencí Bezpečnost (z ní pak Ochrana osobních údajů a soukromí a Ochrana zdraví a pohody).

Digitální gramotnost jako celek reflektuje současné kompetence člověka, který pracuje s technologiemi. S ohledem na možné revize RVP by pak na digitální gramotnost ve spojení se stěžejními tématy RVP bylo možné nahlížet v příkladech a kompetencích, jak naznačuje tabulka níže.

 

témata po revizi RVP příklady kompetencí vzhledem k oboru ICT a digitální gramotnosti konkrétní příklady
Data, Informace a modelování Informační a datová gramotnost (jako celek) Při práci s daty by měl žák najít různé typy dat pro konkrétní práci s informací – video, text, web, zároveň odhalit chyby v informacích, zastaralé či neplatné informace, dokázat znázornit konkrétní informaci (text, obrázek, audio, video, diagram, pojmová mapa, myšlenková mapa; ikonický model), orientovat se ve stromové struktuře souborového systému a organizovat v ní své soubory či naučit se zálohovat data.
Algoritmizace a programování 3.3 Programování Hlavní část aktivit žáků by se měla odehrávat v konkrétním propedeutickém programovacím jazyku (např.

Kodu, Minecraft, Scratch, Make Code, Code.org) nebo s konkrétní robotickou hračkou (např. ozobot, blue-bot), programovatelnou stavebnicí (např. WeDo, EV3 Mindstorm), popř. soustředit pozornost na rozvoj algoritmického myšlení žáka a minimalizovat požadavky na syntaxi programovacího jazyka (blokové programování).

Na střední škole se přechází programovacího jazyka a jeho zdrojového kódu (např. java). 

Informační systémy 2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií Žák by se měl naučit využít základních funkcí cloudových technologií a sociálních sítí včetně nastavení přístupových práv, tedy naučit žáky editovat obsah, či naučit je spolupracovat se spolužáky na sdíleném dokumentu na konkrétním obsahem z oboru Informační a komunikační technologie.
Počítač a jeho ovládání 6.1 Hardware a software počítače Žák na základní škole se přímo setkává s technologickými kompetencemi, rozpoznávádigitální zařízení (a komponenty, funkční prvky PC) a dokáže vysvětlit k čemu slouží, dále pracuje s operačním systémem a základním nastavením, rozliší typy SW a jejich využití (sw pro přehrávání videa, zvuku, práci s textem), dokáže zjistit základní parametry a konfiguraci PC a OS.

Výuka je zaměřena na užití HW a SW, nikoliv na pouhá fakta.

 

Nutno však podotknout, že vzdělávací obsah současného i možného budoucího oboru ICT se bude dotýkat všech témat, která přímo souvisí s rozvojem digitální gramotnosti. Rozhodně by se z oboru IKT neměl stát předmětem poskytující služby práce se softwarem pro ostatní předměty a obory, ale měl by rozvíjet vlastní obsah a témata, která souvisí se současným vývojem společnosti a na základě těch, či s jejich přispěním rozvíjet cíleně digitální gramotnost žáků na základní a střední škole

1 dle rozdělení na stránkách projektu: https://digigram.cz/vymezeni-digitalni-gramotnosti/