Databáze DVZ

  Filtr


   “Obyčejní lidé” v období tzv. normalizace onlineJaroslav Pinkas

   Zařazení:

   Modul: PM – Dějepis
   Kód: DVZD08
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZD08
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
   Předmět: Dějepis
   Hlavní rozvíjená kompetence: 2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
   Další kompetence:
   3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu
   2.5 Netiketa

   Anotace

   Žáci hledají autorský záměr karikatury Vladimíra Jiránka a tím se seznamují s myšlenkovým světem tzv. normalizace. Při analýze a interpretaci a následné diskusi o historickém pramenu využívají digitální nástroje (editor DOLW), který umožňuje jejich kooperaci nezávisle na tom, zda jsou fyzicky spolu. DVZ je proto vhodné i pro distanční výuku.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Web

   3D modelování v online prostředí – základní výuka Jan Fadrhonc

   Zařazení:

   Modul: PM – Člověk a svět práce
   Kód: DVZČSP03-v1
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZČSP03
   Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ (3. – 5. třída), 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Matematika a její aplikace, Informatika / ICT, Výtvarná výchova, Člověk a svět práce
   Hlavní rozvíjená kompetence: 3.1 Vytváření digitálního obsahu
   Další kompetence:
   6.2 Další digitální technologie

   Anotace

   Ucelený učební materiál zaměřený na 3D modelování v online prostředí SketchUp obsahuje kompletní učební podporu jak pro učitele, tak pro žáky. Výukový materiál tvoří sada základních úloh vhodných pro zařazení do výuky s běžnou hodinovou dotací. V těchto úlohách se žáci seznámí se základními principy tvorby 3D modelů, pomocí základních nástrojů budou žáci umět vytvořit základní 3D model včetně modelu s přesnými rozměry. Žáci se též seznámí s tvorbou složitějších modelů, takže budou schopni vytvořit i komplexní rotační 3D model. Mimo úlohy, které jsou pro žáky zhotoveny formou pracovních listů, učební materiál též obsahuje metodické pokyny pro učitele a ukázkové 3D modely. V rámci DG učební materiál rozvíjí primárně 3.1. Vytváření digitálního obsahu a sekundárně 6.2. Další digitální technologie.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Algoritmy pro sestrojení čtverce Šárka Voráčová

   Zařazení:

   Modul: PM – Matematika a její aplikace
   Kód: DVZM06-v2
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZM06
   Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ (3. – 5. třída), 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Matematika a její aplikace
   Hlavní rozvíjená kompetence: 3.4 Programování
   Další kompetence:
   3.1 Vytváření digitálního obsahu
   1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
   5.3 Kreativní využití digitálních technologií

   Anotace

   Schopnost evidovat čtverec má dítě již v předškolním věku. V geometrii ale nestačí jen správně vidět, musíme podněcovat k abstrakci, konstrukci i dokazování. Poznávací proces by měl dále pokračovat analýzou vlastností čtverce, objevováním vymezujících pojmů a vytvářením uceleného souboru poznatků, z nichž je třeba vynořit vhodnou konstrukci pro řešení nastoleného problému. Strukturovaný soubor online interaktivních materiálů v prostředí GeoGebra i programování ve Scratchi mají za úkol představit žákům koncept sestrojení základních geometrických tvarů a zároveň poukázat na odlišné přístupy a posloupnosti kroků, které vedou k jejich vytvoření. Cílem je inspirovat žáky k mnoha způsobům vykreslení čtverce, případně zkonstruování dalších základních geometrických útvarů.
   Poznávací proces je podněcován konstruktivistickým přístupem, promyšlení správného postupu řešení kladepožadavky na osvojení vlastností čtverce, stejně jako nástrojů příslušného software. Cílem je propojit planimetrické poznatky se základními principy algoritmizace při sestavování jednoduchého postupu dle zadaných instrukcí.
   Součástí výukového materiálu jsou instruktážní videa, digitální prezentace i interaktivní dokreslování konstrukcí přímo v prostředí GeoGebra appletů.
   Materiály jsou primárně koncipovány pro použití ve více vyučovacích hodinách (na sobě nezávisle) a jsou navrženy tak, aby je žáci mohli používat samostatně.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Analýza pohybové aktivity prostřednictvím chytrých hodinek Michaela Hřivnová, Petr Zemánek, Jana Kočí, Andrea Preissová Krejčí, Tomáš Dragon

   Zařazení:

   Modul: PM – Výchova ke zdraví
   Kód: DVZVZ02-v1
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZVZ02
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Výchova ke zdraví
   Hlavní rozvíjená kompetence: 1.3 Správa dat, informací a obsahu
   Další kompetence:
   2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
   4.4 Ochrana životního prostředí

   Anotace

   Aktivita se zaměřuje jednak na naplnění očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví ve vztahu k aktivní podpoře zdraví (očekávané výstupy 4 a 5), a to konkrétně skrze pohybovou aktivitu, jednak na rozvoj informační a datové gramotnosti (správa dat, informací a obsahu), rozvoj komunikace a kolaborace (sdílení prostřednictvím digitálních technologií) a rozvoj bezpečnosti (ochrana zdraví a pohody). Podle HBSC 2014 (https://gateway.euro.who.int/en/) je pohybová aktivita důležitou prevencí proti obezitě. Cílem aktivity je rozvinout u žáků vnímání významu každodenní pohybové aktivity pro zdraví člověka, v tomto případě prostřednictvím chytrých hodinek (Smartomat). Žáci nejprve provedou stanovenou pohybovou aktivitu a záznam naměřených hodnot a následně údaje zanesou do online sdílené tabulky a výsledky skupinově pod vedením učitele vyhodnotí.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Analýza spánkové aktivity prostřednictvím chytrých hodinek Michaela Hřivnová, Petr Zemánek, Jana Kočí, Andrea Preissová Krejčí, Tomáš Dragon

   Zařazení:

   Modul: PM – Výchova ke zdraví
   Kód: DVZVZ07-v1
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZVZ07
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Výchova ke zdraví
   Hlavní rozvíjená kompetence: 1.3 Správa dat, informací a obsahu
   Další kompetence:
   2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
   4.3 Ochrana zdraví a pohody

   Anotace

   Aktivita se zaměřuje jednak na naplnění očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví ve vztahu k aktivní podpoře zdraví (očekávané výstupy 4 a 5), a to konkrétně skrze spánkovou aktivitu, jednak na rozvoj informační a datové gramotnosti (správa dat, informací a obsahu), rozvoj komunikace a kolaborace (sdílení prostřednictvím digitálních technologií) a rozvoj bezpečnosti (ochrana zdraví a pohody). Podle HBSC 2014 (https://gateway.euro.who.int/en/) jsou tzv. „sleeping habits“ důležitou prevencí nejen proti obezitě, ale i při užívání, respektive nadužívání elektronických médií. Cílem aktivity je rozvinout u žáků vnímání významu kvalitního a dostatečně dlouhého spánku pro zdraví člověka, v tomto případě prostřednictvím chytrých hodinek (Smartomat). Žáci nejprve provedou individuálně doma měření během spánku a záznam naměřených hodnot (délka a kvalita spánku) a následně údaje zanesou do online sdílené tabulky a výsledky skupinově pod vedením učitele vyhodnotí.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Ke stažení

   Animovaný dialog Mgr. et MgA. Pavel Trnka, Ph.D.

   Zařazení:

   Modul: PM – Výtvarná výchova
   Kód: DVZVV07-v4
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZVV07
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Výtvarná výchova
   Hlavní rozvíjená kompetence: 3.1 Vytváření digitálního obsahu
   Další kompetence:
   2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií

   Anotace

   DVZ „Animovaný dialog“ se zabývá animací mluvené řeči (lip-sync), kterou je možné chápat jako samostatný žánr. Popsané animátorské dovednosti jsou pro výuku technologicky zjednodušeny, aniž by byl narušen jejich potencionální umělecký dosah a schopnost rozvíjet přirozenou výtvarnou tvořivost žáků. DVZ je koncipován pro začátečníky bez nároků na nákladné vybavení při využití pouze chytrého mobilního telefonu a běžných výtvarných pomůcek.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Argumentační fauly v digitálním prostoru Mgr. Vojtěch Zachník, Ph.D.

   Zařazení:

   Modul: PM – Výchova k občanství
   Kód: DVZVO01-v1
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZVO01
   Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň)
   Předmět: Výchova k občanství, Člověk a jeho svět
   Hlavní rozvíjená kompetence: 2.5 Netiketa
   Další kompetence:
   1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií

   Anotace

   Metodika poskytuje podklady pro rozvoj schopnosti dodržovat a kontrolovat pravidla internetové diskuse. Žáci si osvojí základní rozlišení běžných chyb v argumentaci a skrze praktická cvičení získají aktivní dovednost odhalování a rozlišování různých druhů nedostatků (tzv. faulů). Tato kompetence rozvíjí digitální gramotnost v oblasti mezilidských vztahů.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Autorská práva a licence Mgr. Pavlína Vondrašová

   Zařazení:

   Modul: PM – Český jazyk a literatura
   Kód: DVZČJL08-v1
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZČJL08
   Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň)
   Předmět: Český jazyk a literatura
   Hlavní rozvíjená kompetence: 3.3 Autorská práva a licence
   Další kompetence:
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
   1.3 Správa dat, informací a obsahu

   Anotace

   Cílem DVZ je seznámit žáky gymnázií se základními pojmy autorského práva a s licencemi, na jejichž základě dokáží vytvořit plnohodnotnou citaci v rámci autorského zákona.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Autorská práva a licence aneb citujeme správně Mgr. Nela Votápková

   Zařazení:

   Modul: PM – Český jazyk a literatura
   Kód: DVZČJL03-v2
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZČJL03
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Český jazyk a literatura
   Hlavní rozvíjená kompetence: 3.3 Autorská práva a licence
   Další kompetence:
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
   1.3 Správa dat, informací a obsahu
   2.5 Netiketa

   Anotace

   Cílem DVZ je seznámit žáky se základními pojmy autorského práva a s licencemi, na jejichž základě dokáží vytvořit plnohodnotnou citaci v rámci autorského zákona.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Autorsko-právní problematika ve výuce HV Filip T. Krejčí, Ondřej Musil, Marek Sedláček

   Zařazení:

   Modul: PM – Hudební výchova
   Kód: DVZHV01-v1
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZHV01
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Hudební výchova
   Hlavní rozvíjená kompetence: 3.3 Autorská práva a licence
   Další kompetence:
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   1.3 Správa dat, informací a obsahu
   4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí

   Anotace

   S rozvojem informačních technologií dochází k rozmachu sdílení digitálního obsahu prostřednictvím internetu. Internet a jeho možnosti při vyhledávání, stahování a sdílení však podléhají právním normám, se kterými je potřeba se důkladně seznámit a vyvarovat se tak protizákonného jednání. Předkládané DVZ bsahuje nejnutnější minimum informací pro práci s audiovizuálním materiálem obecně i ve výuce HV. Jeho cílem je tedy především proškolení žáků/studentů v základech autorsko-právní problematiky související s vyhledáváním, získáváním a sdílením obsahu na internetu a jeho dalším používáním. Celý materiál je koncipován jako praktické („laboratorní“) cvičení, ve kterém žáci nejdříve prostudují krátké teoretické kapitoly a následně si ověří získané znalosti a dovednosti v praktických cvičeních.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Bezpečnostní list Jiří Šibor, Irena Plucková

   Zařazení:

   Modul: PM – Chemie
   Kód: DVZCH01-v1
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZCH01
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Chemie
   Hlavní rozvíjená kompetence: 1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   Další kompetence:
   1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
   1.3 Správa dat, informací a obsahu
   4.1 Ochrana zařízení

   Anotace

   DVZ je koncipován jako příprava na laboratorní cvičení z chemie v rozsahu cca 45 minut, kdy žák získává informace o chemických látkách, se kterými bude pracovat při vlastním laboratorním cvičení. V rámci teoretické přípravy na jakoukoliv laboratorní práci jsou žáci povinni seznámit se s chemickými individui v práci aplikovanými. Žáci přitom aktivně vyhledávají v elektronických zdrojích informace o chemických látkách v práci použitých, jejich základní chemické a fyzikální vlastnosti, ale i informace o negativním vlivu na životní prostředí a zdraví člověka, včetně poskytnutí první pomoci. V programu ChemSketch vytvoří vzorec a model příslušné sloučeniny, čímž objasní/vysvětlí/nastíní reaktivitu. O každé sloučenině vyplní „bezpečnostní list“, který poslouží jako teoretický odrazový můstek praktickým činnostem v chemické laboratoři.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Blokové programování s využitím robotické programovatelné hračky Patrik Kavecký

   Zařazení:

   Modul: PM – Informační a komunikační technologie
   Kód: DVZICT05
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZICT05
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Gymnázium (vyšší stupeň)
   Předmět: Informatika / ICT
   Hlavní rozvíjená kompetence: 3.4 Programování
   Další kompetence:
   6.2 Další digitální technologie
   5.1 Řešení technických problémů
   5.2 Identifikace potřeb a volba technologických prostředků pro jejich řešení

   Anotace

   Vzdělávací zdroj je primárně koncipován pro využití v rámci více hodin jednoho tématu – Blokového programování s využitím robotické programovatelné hračky. Základní techniky programování (sekvence, smyčky, podmínky atd.) jsou zde popsány v jednotlivých kapitolách, které na sebe navazují. Aktivity jsou žákům zadávány v podobě příkladů analogických s praxí, navíc okamžitě uskutečněných robotickou hračkou. Jedním z hlavním cílů vzdělávacího zdroje je podpora rozvoj algoritmického myšlení.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Web

   Čí je to obrázek? onlineMartin Prade

   Zařazení:

   Modul: PM – Informační a komunikační technologie
   Kód: DVZICT02
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZICT02
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Informatika / ICT
   Hlavní rozvíjená kompetence: 3.3 Autorská práva a licence
   Další kompetence:
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu

   Anotace

   DVZ je zpracován formou prezentace a apeluje na teoretické znalosti i praktické dovednosti v oblasti autorských práv a licencí (a to hlavně při využití obrázků a názorných ukázek, jak využít CC licence pro autory a pro uživatele, tedy jak nakládat s CC díly). Pro žáka bude materiál sloužit především jako manuál pro práci s cizími díly a vyzkouší si díky nim použít díla s ohledem na CC licence.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Denní režim doc. Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D., Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D., Mgr. et Bc. Jana Kočí, Mgr. Tomáš Dragon

   Zařazení:

   Modul: M4 – MŠ
   Kód: DVZM406-v3
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZM406
   Cílová skupina: Mateřská škola
   Předmět: Dítě a jeho tělo s přesahem do oblasti Dítě a společnost (pravidla soužití, postoje, návyky).
   Hlavní rozvíjená kompetence: 3.4 Programování
   Další kompetence:
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu

   Anotace

   Prostřednictvím podložky pro bee-bot na téma Denní režim jsou žáci vedeni k osvojení si zdravých životních návyků a postojů jako základu zdravého životního stylu. Celý den je tvořen řadou dílčích rituálů/stereotypů, které by měly být spojeny se zdravými životními návyky. Jaké aktivity utvářejí náš všední den? A jsou tyto pro naše zdraví přínosné? Na podložce je znázorněno 12 situací, které zachycují hlavní aktivity během všedního dne (vstávání, ranní hygienu, snídani, cestu do školky, hraní si ve školce, oběd ve školce, spánek ve školce, cestu ze školky, hraní si doma, večeři, večerní hygienu, usínání) a časové určení. Děti si prostřednictvím učení se časové posloupnosti vytvářejí zdravé životní návyky a postoje pro zdravý životní styl a osvojují si poznatky důležité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí (vzdělávací oblast Dítě a jeho tělo). Toto je podpořeno také grafickým znázorněním jednotlivých situací, u kterých je možné se s dětmi zastavit a povídat si o nich (co v průběhu dne jíme, co zahrnuje ranní a večerní hygienu, co si bereme na cestu ven s ohledem na počasí, jak se během dne hýbeme, jak trávíme čas doma apod.), děti se tím učí chovat se tak, aby v situacích pro ně běžných a známých neohrožovaly zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých, a mají povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Desková hra ALGO Jan Fiala

   Zařazení:

   Modul: PM – Informační a komunikační technologie
   Kód: DVZICT13
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZICT13
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Informatika / ICT
   Hlavní rozvíjená kompetence: 3.4 Programování
   Další kompetence: Žádné

   Anotace

   Desková hra ALGO rozvíjí v žácích jejich algoritmické, logické a abstraktní myšlení. Pomocí skládání hracích bloků při několika herních módech se zábavnou formou učí tvořit jednoduché algoritmy. Úkolem vyučujícího je vysvětlit žákům pravidla hry a dohlížet na jejich počínání.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Destilace Bořivoj Jodas

   Zařazení:

   Modul: PM – Chemie
   Kód: DVZCH05-v1
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZCH05
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Gymnázium (vyšší stupeň)
   Předmět: Chemie
   Hlavní rozvíjená kompetence: 6.2 Další digitální technologie
   Další kompetence:
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
   2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
   3.1 Vytváření digitálního obsahu
   5.1 Řešení technických problémů

   Anotace

   DVZ představuje badatelsky orientovanou aktivitu zaměřenou na zkoumání procesu destilace s využitím digitálního senzoru teploty. Důraz je kladen na rozvoj dovednosti vybrat vhodné digitální měřícího zařízení, bezpečný průběh experimentu, hledání a hodnocení informací z Internetu, instalaci software. Žáci ve skupinách získají data na základě měření teploty, zpracovávají a vyhodnocují datový záznam přímo v textovém dokumentu. Pracovní listy jsou připraveny pro výuku, ve které bude využit měřící systém Vernier, je ovšem možné jejich upravení pro systémy jiných značek.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Digi pexeso Mgr. Jitka Vítová, Ph.D. (kresby: Hana Mikulenková)

   Zařazení:

   Modul: M4 – MŠ
   Kód: DVZM402-v4
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZM402
   Cílová skupina: Mateřská škola
   Předmět: Dítě a svět, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý
   Hlavní rozvíjená kompetence: 1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   Další kompetence:
   2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií

   Anotace

   Cílem je rozvoj slovní zásoby v oblasti digitální pre-gramotnosti, dále rozvoj zrakového vnímání a paměti a prvopočátečního čtení s využitím globální metody. Aktivitu lze využít při individuální i skupinové práci s dětmi v předškolním věku. Materiál lze využít dle věku dětí a zvolené aktivity: klasické pexeso nebo bingo (obojí ve více různých provedeních).


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Web

   Digitální herbář Mgr. Eva Klubalová

   Zařazení:

   Modul: PM – Přírodopis
   Kód: DVZP01-v1
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZP01
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
   Předmět: Přírodopis
   Hlavní rozvíjená kompetence: 1.3 Správa dat, informací a obsahu
   Další kompetence:
   2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
   3.1 Vytváření digitálního obsahu
   3.3 Autorská práva a licence

   Anotace

   Prezentace v kombinaci s vlastní tvorbou digitálního herbáře žáků má za úkol představit žákům koncept sdíleného digitálního herbáře. Představovaná prezentace snímků rostlin ukazuje rozmanité druhy rostlin, které rostou v místě jejich bydliště, vysvětluje pojmy systematického zařazení rostlin, uvádí příklady zařazení nejznámějších druhů. Z pohledu DG je smyslem digitálního herbáře ve formě sdílené prezentace dlouhodobé uchování elektronického materiálu, možnost odkazů na podrobnější informace o dané rostlině, pochopit a zvládnout principy práce ve sdíleném dokumentu a řešit problematiku autorských práv při získávání obrazového materiálu. Vedlejší rozvíjenou kompetencí je práce s digitální fotografií.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Digitální identita Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.

   Zařazení:

   Modul: PM – Informační a komunikační technologie
   Kód: DVZICT07
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZICT07
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Střední odborná škola
   Předmět: Informatika / ICT
   Hlavní rozvíjená kompetence: 2.6 Správa digitální identity
   Další kompetence:
   4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí
   2.5 Netiketa
   5.2 Identifikace potřeb a volba technologických prostředků pro jejich řešení

   Anotace

   DVZ je zaměřen na pochopení pojmu digitální identity s jejími specifikami a problémy, na rizika související s jejím nevhodným uplatňováním, na ovládání digitální identity žáků včetně reagování na rizika zneužití digitální identity v kontextu s digitálními stopami.

   DVZ „Digitální identita“ je tvořen modulově (variantně) a obsahuje několik částí:

   • popisy tematických bloků do výuky,
   • pracovní listy pro žáky,
   • prezentace pro seznamování s digitální identitou (výuka a opakování),
   • texty pro žáky,
   • webovou stránku se simulací se zadáváním osobních údajů do e-shopu,
   • texty emailů pro cvičné posouzení narušení digitální identity,
   • metodické informace pro učitele.

   Výuka podle DVZ sestává z aktivit popsaných níže v Metodických pokynech.

   Typy aktivit žáků:

   • žáci uvádějí situace a příklady (nebo o nich diskutují), kdy se sami setkali s aplikovanou digitální identitou (řízená diskuse),
   • žáci se seznámí se základními pojmy digitální identity, se situacemi, ve kterých je nutné chránit identitu, s riziky nevhodného uplatňování (prezentace),
   • žáci používají pracovní listy (v elektronické nebo tištěné podobě, v cloudu), do kterých zapisují řešení cvičných úkolů a dalších poznatků,
   • žáci pracují s www stránkou simulující údaje při vytváření účtu ve fiktivní hře,
   • žáci pracují s obdrženým emailem, který mají posoudit z pohledu ochrany údajů v souvislosti s digitální identitou.

   Učitel přizpůsobuje obsah materiálů podle ročníku, ve kterém se žáky pracuje – DVZ je doporučen primárně pro 8. a 9. ročník ZŠ a 1. a 2. ročník SŠ.

   DVZ podporuje též samostatnou práci žáka a rozvoj komunikativních dovedností.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Digitální transformace a rozbor obrazu Mgr. Patricie Pleyerová

   Zařazení:

   Modul: PM – Výtvarná výchova
   Kód: DVZVV04-v3
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZVV04
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Výtvarná výchova
   Hlavní rozvíjená kompetence: 3.1 Vytváření digitálního obsahu
   Další kompetence:
   3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu
   3.3 Autorská práva a licence

   Anotace

   DVZ je koncepčně orientován na výuku výtvarné výchovy a dějin umění. Základním prvkem je obraz, vybraný s ohledem na RVP ZV a zohledňující Autorský zákona (121/2000 Sb.). Vybrané dílo (obraz Guernica od P. Picassa) je převedeno do vektorové grafiky v odpovídajícím, volně přístupném programu Inkscape. Obraz je rozdělen do jednotlivých vektorových fragmentů, které přesně kopírují daný motiv. Žákům je umožněno s jednotlivými částmi dle libosti pohybovat. Uvedeným způsobem přetransformované dílo dává příležitost vzniku interaktivního digitálního obrazu, ve kterém mohou žáci rozborovat jednotlivé složky, vyjadřovat se k nim a zároveň je dle úkolů pedagoga přetvářet, díky čemuž se vzdělávají v kontextech výtvarného umění, digitální manipulaci a postprodukci. Podstatný je zároveň rozvoj digitální gramotnosti, pro kterou je důležitá schopnost/znalost využití digitálních technologií.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Elementární hudební nauka Kristina Rafailov, Ondřej Musil

   Zařazení:

   Modul: PM – Hudební výchova
   Kód: DVZHV02-v1
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZHV02
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Hudební výchova
   Hlavní rozvíjená kompetence: 6.1 Hardware a software počítače
   Další kompetence:
   6.2 Další digitální technologie
   6.3 Počítačové systémy a sítě
   2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií

   Anotace

   Elementární hudební nauka představuje základy notopisu, stupnice, intervaly, akordy či základní hudební názvosloví a jde z hlediska moderních technologií o dobře pokrytou oblast, v níž lze využít poměrně velkého množství prostředků, jako jsou počítačové programy, mobilní aplikace a také množství internetových multimediálních materiálů. Ty slouží především, byť ne výhradně, pro procvičování a upevňování látky. Podstatou tohoto DVZ je poskytnutí didaktických postupů a námětů pro práci s hudebně zaměřenými mobilními aplikacemi (Perfect Ear, Music Tutor Sight Read) pro platformy iOS a především Android a také pro některé vedlejší funkce počítačových notačních programů (Sibelius).
   Konkrétně bude podoba DVZ zaměřena na kombinaci textového výkladu, video záznamů a souborů speciálně určených pro daný software.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   English Breakfast Mgr. Karel Jindra, PhDr. Libor Práger, Ph.D.

   Zařazení:

   Modul: PM – Cizí jazyk
   Kód: DVZCJ01
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZCJ01
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Cizí jazyk
   Hlavní rozvíjená kompetence: 2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
   Další kompetence:
   3.1 Vytváření digitálního obsahu
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu

   Anotace

   Žáci si při zpracovávání tématu „Anglická snídaně“ (English breakfast) budou rozvíjet prioritní digitální kompetenci 2.2. a další kompetence 1.1 a 3.1. Po obsahové stránce definované v RVP budou rozvíjeny dovednosti poslechu, psaní a mluvení. V rámci samostatné přípravy budou žáci za použití online zdrojů vytvářet jednoduchý seznam ingrediencí typické anglické snídaně s využitím sdílené virtuální nástěnky Padlet.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Ergonomie práce s PC i mobilními zařízeními Lenka Jirků

   Zařazení:

   Modul: PM – Informační a komunikační technologie
   Kód: DVZICT03
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZICT03
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Informatika / ICT
   Hlavní rozvíjená kompetence: 4.3 Ochrana zdraví a pohody
   Další kompetence:
   6.2 Další digitální technologie
   4.1 Ochrana zařízení
   6.1 Hardware a software počítače
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu

   Anotace

   Vzhledem k tomu, jak dlouho pracuje v současnosti běžný člověk s PC a dalšími digitálními technologiemi, je nutné pamatovat i na správné zacházení s vlastním tělem při práci, DVZ je koncipován jako webová stránka s prezentací, obrázky, kvízem přibližující problematiku žákům. Materiál je doplněn pracovními listy podporující práci s QR kódy.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Web

   Fibonacciho posloupnost a zlatý řez Mgr. David Janda, Ph.D.

   Zařazení:

   Modul: PM – Matematika a její aplikace
   Kód: DVZM08
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZM08
   Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
   Předmět: Matematika a její aplikace
   Hlavní rozvíjená kompetence: 3.4 Programování
   Další kompetence:
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   3.1 Vytváření digitálního obsahu
   3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu
   6.1 Hardware a software počítače

   Anotace

   Tento materiál je postaven na dvou známých pojmech, kterými jsou Fibonacciho posloupnost a zlatý řez. Jeho primárním cílem není žáky s těmito pojmy pouze seznámit a ukázat jejich souvislost, ale také ukázat dva možné způsoby výpočtu jednotlivých členů Fibonacciho posloupnosti pomocí počítače tak, aby byla dobře a dopodrobna vystihnuta podstata rekurentního zadání posloupnosti. Materiál je tedy vhodné zařadit v rámci tematického celku posloupnosti. Doporučujeme jej použít jako úvodní materiál pro téma rekurentně zadaných posloupností.
   Pro motivaci k jednotlivým aktivitám je použita vlastnost členů Fibonacciho posloupnosti, totiž že poměr sousedních členů konverguje k poměru zlatého řezu pro členy jdoucí do nekonečna. Se zlatým řezem a jeho hodnotou φ≈1,618 se žáci mohou seznámit různými způsoby – pomocí výkladu učitele, vlastním pátráním na Internetu, na základě prezentace vybraných spolužáků a podobně. Navíc jsme pro tuto část připravili vizualizaci v prostředí GeoGebry, kterou může učitel pro diskuzi o zlatém řezu použít.
   Výpočet jednotlivých členů posloupnosti je potom realizován pomocí Excelu. Pro většinu žáků, kteří mají alespoň základní znalost této aplikace, je poměrně jednoduchý a intuitivní. Oproti tomu výpočet pomocí programovacího prostředí Scratch ukazuje, že z pohledu programování je zde pro úroveň střední školy několik netriviálních myšlenek. Přístup z pohledu programování proto napomáhá porozumění pojmu rekurentně zadané posloupnosti.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Web

   Generování zvuku o různých frekvencích a frekvenční analýza Vladimír Vochozka

   Zařazení:

   Modul: PM – Fyzika
   Kód: DVZF01-v2
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZF01
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Fyzika
   Hlavní rozvíjená kompetence: 5.3 Kreativní využití digitálních technologií
   Další kompetence:
   5.2 Identifikace potřeb a volba technologických prostředků pro jejich řešení
   5.1 Řešení technických problémů

   Anotace

   Aktivita patří podle Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro základní vzdělávání (ZV) do vzdělávací oblasti Člověk a příroda vzdělávacího oboru Fyzika vzdělávacího obsahu Zvukové děje. Při výkladu lze následující měření spojit s RVP definovaným učivem Vlastnosti zvuku – výška zvukového tónu


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Historie českých zemí v obrazech Jiří Sissak

   Zařazení:

   Modul: M3 – 1. st. ZŠ
   Kód: DVZM305
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZM305
   Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ (3. – 5. třída)
   Předmět: Výtvarná výchova, Člověk a jeho svět
   Hlavní rozvíjená kompetence: 3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu
   Další kompetence:
   3.1 Vytváření digitálního obsahu
   2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
   2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
   2.5 Netiketa

   Anotace

   DVZ Historie českých zemí v obrazech rozvíjí kompetence žáka při práci s digitálním obrazovým materiálem — vyhledávání podle obrazu (obsah, lokace), doplňování faktografie o osobnostech a událostech, ukládání a správa obrazových dat, snímání obrazovky, ukládání získaných dat a tvorba chronologie jednotlivých událostí. Obsahově je určeno do hodin předmětů Člověk a jeho svět a Výtvarná výchova. Vybrané vzorové obrazy demonstrují některé osobnosti a události v dějinách českých zemí. Dokladují tak některé okamžiky v jejich dějinách. Práce může probíhat na digitální on-line tabuli DOLW, na interaktivní tabuli nebo v písemné podobě.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Web

   Hoření Karel Vojíř

   Zařazení:

   Modul: PM – Chemie
   Kód: DVZCH02-v1
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZCH02
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Chemie
   Hlavní rozvíjená kompetence: 6.2 Další digitální technologie
   Další kompetence:
   4.1 Ochrana zařízení
   1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
   5.1 Řešení technických problémů

   Anotace

   DVZ představuje soubor badatelsky orientovaných aktivit zaměřených na zkoumání procesu hoření s využitím digitálních senzorů teploty, koncentrace kyslíku a oxidu uhličitého. Každá z trojice aktivit sestává ze tří na sebe navazujících úloh, ve kterých je kladen důraz na rozvoj dovednosti vybrat vhodného digitálního měřícího zařízení a v průběhu badatelské aktivity postupovat s ohledem na jeho ochranu. Následně žáci v řešitelských skupinách měří data s využitím senzorů, hledají optimální technické řešení pro realizaci experimentu, zpracovávají a vyhodnocují datový záznam. Každá z aktivit, které jsou zařazeny do tohoto DVZ je využitelná zcela samostatně. V komplexním využití slouží k upevnění rozvíjených kompetencí. Pracovní listy jsou vystavěny na použití s měřícím systémem Vernier, je ovšem možné jejich upravení pro analogické systémy jiných značek.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   HU! Historie umění Bc. Dominik Tyl

   Zařazení:

   Modul: PM – Výtvarná výchova
   Kód: DVZVV05-v3
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZVV05
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
   Předmět: Výtvarná výchova
   Hlavní rozvíjená kompetence: 5.3 Kreativní využití digitálních technologií
   Další kompetence:
   3.1 Vytváření digitálního obsahu
   2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií

   Anotace

   DVZ „HU! Historie umění“ se zabývá výukou prostřednictvím autorského komiksu. Vytvořený komiks staví na oblibě tohoto žánru a využívá jeho typické rysy jako je vizuální podmanivost, napínavý děj, zkratka, anekdotičnost příběhů, vtip – jeho cíl je však nejen pobavit, ale také vzdělávat. Prostřednictvím příběhu se žáci seznámí s určitým obdobím z dějin umění a zároveň jim bude nabídnuta tvůrčí aktivita – vytváření vlastního komiksu, jeho digitalizace a netradiční forma sdílení vytvořených příběhů na sociálních sítích.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Web

   Hudební počítačový hardware (Proč a jak s ním pracovat) Filip T. Krejčí, Jaroslav Musil

   Zařazení:

   Modul: PM – Hudební výchova
   Kód: DVZHV03-v2
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZHV03
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Gymnázium (vyšší stupeň)
   Předmět: Hudební výchova
   Hlavní rozvíjená kompetence: 6.1 Hardware a software počítače
   Další kompetence:
   5.2 Identifikace potřeb a volba technologických prostředků pro jejich řešení
   3.1 Vytváření digitálního obsahu
   5.3 Kreativní využití digitálních technologií

   Anotace

   DVZ pojednává o základním hudebním hardwaru a způsobech a výhodách jeho využití v hudebním vzdělávání. Pomocí audiovizuálních materiálů demonstruje, jak hardware pracuje, k čemu slouží, jak jej zprovoznit a následně využívat v hudební výchově. Pomocí průběžných úkolů si pak žáci ověřují získané elementární i pokročilé dovednosti a aktivně se zapojují do užívání prezentovaných zástupců hudebního hardwaru.
   Cílem DVZ je motivovat žáky/studenty k využívání digitálních technologií nejen v hudebně-tvůrčím, ale i v samotném vzdělávacím procesu a následně umožnit moderní prostředky využívat i prov lastní hudební potřebu.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Husovi na stopě Miroslava Perglová, Jiří Sissak

   Zařazení:

   Modul: M3 – 1. st. ZŠ
   Kód: DVZM311
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZM311
   Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ (3. – 5. třída)
   Předmět: Výchova k občanství, Zeměpis, Člověk a jeho svět, Etická výchova
   Hlavní rozvíjená kompetence: 3.1 Vytváření digitálního obsahu
   Další kompetence:
   3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu
   5.3 Kreativní využití digitálních technologií
   6.1 Hardware a software počítače
   2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií

   Anotace

   DVZ M3_11 Husovi na stopě je určeno k prvnímu seznámení žáků na I. stupni ZŠ s pojmy rastrová grafika, vektorová grafika, RGB a jejich využitím v počítačové grafice. Dále rozvíjí ICT dovednosti a znalosti při stažení, instalaci a prvotním využitím aplikace v mobilních přístrojích nebo při práci s on-line aplikací ve webovém prohlížeči. Žáci musí rozeznat o jaký mobilní systém se jedná a tomu přizpůsobit své další kroky. Celé DVZM3_11 je založeno na historických reáliích o mistru Janu Husovi a kombinuje tak nenásilnou formou výuku v předmětech ICT a Člověk a jeho svět (dějepisné téma Středověk v Čechách).


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Chemické látky v mobilních telefonech Tomáš Kebert

   Zařazení:

   Modul: PM – Přírodopis
   Kód: DVZP06-v1
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZP06
   Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
   Předmět: Přírodopis
   Hlavní rozvíjená kompetence: 4.4 Ochrana životního prostředí
   Další kompetence:
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí
   1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu

   Anotace

   Žáci zjišťují, které chemické látky jsou nutné pro výrobu mobilního telefonu a jak se tyto získávají. Vytváří interaktivní grafy (Google Spreadsheets) vizualizující ekologickou zátěž dané složky. Porovnají vliv různých způsobů těžby na životní prostředí a popíší možnosti recyklace. Navrhnou, jakým způsobem chránit prostředí ovlivňované těžbou nerostných surovin nutných pro výrobu těchto zařízení.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Chraň svá data Jan Fadrhonc, Alexandra Svobodová

   Zařazení:

   Modul: PM – Člověk a svět práce
   Kód: DVZČSP07-v1
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZČSP07
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Matematika a její aplikace, Informatika / ICT, Člověk a svět práce
   Hlavní rozvíjená kompetence: 4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí
   Další kompetence:
   6.2 Další digitální technologie

   Anotace

   DVZ seznamuje formou diskuze a skupinové práce se zabezpečením dat v oblasti phishingu, virů a šifrovací problematiky. Součástí DVZ je pracovní list, který slouží žákům jako podpůrný materiál pro aktivitu s šifrováním a dešifrováním.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   ICT Slovník počítačového slangu Jiří Sissak, Michal Manda

   Zařazení:

   Modul: M3 – 1. st. ZŠ
   Kód: DVZM320
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZM320
   Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ (1. – 2. třída)
   Předmět: Český jazyk a literatura, Informatika / ICT, Člověk a jeho svět
   Hlavní rozvíjená kompetence: 1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   Další kompetence:
   6.1 Hardware a software počítače
   6.2 Další digitální technologie
   1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
   1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu

   Anotace

   DVZM3_20 ICT Slovník počítačového slangu rozvíjí u žáků I. stupně ZŠ postupy při tvorbě on-line obsahu – tvorba jednoho, konkrétního hesla slovníku a dále pojmy sběr a třídění dat včetně jejich hierarchizace, logická tvorba primárního klíče datové věty, práce s vlastní on-line identitou a s její ochranou, tvorba bezpečného prostředí a spolupráce s vyučujícím.
   DVZM3_20 ICT Slovník počítačového slangu je volně přístupný na Internetu a není nutná žádná jeho instalace. Je optimalizovaný jak pro stolní počítače, tak pro prohlížeče v mobilních zařízeních. Není závislý na žádném operačním systému nebo platformě. ICT Slovník počítačového slangu je dostupný on-line.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Web

   Influential People in English Speaking Countries Mgr. Karel Jindra, Mgr. Linda Valešová, Ph.D., doc. PhDr. Václav Řeřicha, CSc., PhDr. Libor Práger, Ph.D.

   Zařazení:

   Modul: PM – Cizí jazyk
   Kód: DVZCJ04-v1
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZCJ04
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Cizí jazyk
   Hlavní rozvíjená kompetence: 3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu
   Další kompetence:
   2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
   3.1 Vytváření digitálního obsahu

   Anotace

   Žáci si u tohoto tématu procvičí všechny receptivní i produktivní řečové dovednosti: poslech, čtení, mluvení, psaní a vyzkouší si prezentační dovednosti a schopnost práce v týmu. Absolvují motivační online kvíz, po zhlédnutí motivačních videí budou s využitím svých mobilních zařízení řešit úkoly k danému tématu. Výsledné produkty použijí k prezentování či skupinové diskusi. Prezentační části hodiny je možno nahrávat a dále zveřejnit např. na třídní nebo školní facebookové stránce.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Jak na elektronickou prezentaci Dita Macháčková, Věra Zelenková

   Zařazení:

   Modul: PM – Český jazyk a literatura
   Kód: DVZČJL07-v1
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZČJL07
   Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň)
   Předmět: Český jazyk a literatura
   Hlavní rozvíjená kompetence: 3.1 Vytváření digitálního obsahu
   Další kompetence:
   2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
   2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
   3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu
   3.3 Autorská práva a licence
   6.1 Hardware a software počítače

   Anotace

   DVZ je zaměřen na rozvíjení dovednosti vytvářet smysluplné a vizuálně vyvážené elektronické prezentace. Učí studenty pochopit funkce prezentace, rozeznávat účelné efekty od nadbytečných, vnímat vliv správné/nevhodné prezentace na zájem publika o téma a na porozumění prezentovanému obsahu. Obsahuje chybovou a vzorovou prezentaci, Desatero správné prezentace a pracovní listy pro studenty, metodického průvodce pro učitele s návrhy na využití v dalších vyučovacích hodinách (domácí úkoly, slohové práce).


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Jak psát komentáře k příspěvku na blogu Mgr. Ludmila Kovaříková

   Zařazení:

   Modul: PM – Český jazyk a literatura
   Kód: DVZČJL01-v2
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZČJL01
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Český jazyk a literatura
   Hlavní rozvíjená kompetence: 2.5 Netiketa
   Další kompetence:
   3.1 Vytváření digitálního obsahu
   2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií

   Anotace

   DVZ obsahuje nabídku aktivit, pomocí kterých se žáci se naučí komentovat blogový příspěvek svého spolužáka, zdvořile vyjadřovat svůj názor a respektovat odlišné názory, jemně upozorňovat na chyby a reagovat na kritiku.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Kniha jako němý učitel Tomáš Procházka

   Zařazení:

   Modul: M3 – 1. st. ZŠ
   Kód: DVZM306
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZM306
   Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ (3. – 5. třída)
   Předmět: Člověk a jeho svět
   Hlavní rozvíjená kompetence: 2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií
   Další kompetence:
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   1.3 Správa dat, informací a obsahu

   Anotace

   Jedná se o kombinaci interaktivně-multimediální zážitkové výukové aplikace a pracovního listu. Virtuální průvodce pokládá otázky a žáci reagují na podněty, otázky a úkoly jak v interaktivní aplikaci, tak i v pracovním listě. Průběžné interakce zajistí neupadající pozornost žáků. Pracovní list rozvíjí u žáků digitální dovednosti týkající se vzniku vlastního e-booku.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Komunikace na sociálních sítích a veřejných fórech PaedDr. Jana Vejvodová, CSc.

   Zařazení:

   Modul: PM – Český jazyk a literatura
   Kód: DVZČJL02-v3
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZČJL02
   Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň)
   Předmět: Český jazyk a literatura
   Hlavní rozvíjená kompetence: 2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií
   Další kompetence:
   2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií
   1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
   2.5 Netiketa
   3.3 Autorská práva a licence

   Anotace

   Didaktický materiál slouží k pochopení zdvořilosti a manipulativních technik v interakci na internetu. Žáci jsou vedeni k rozpoznávání emotivního textu od faktů.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Konstrukce kinematických grafů pomocí videoanalýzy – šikmý vrh Petr Kácovský

   Zařazení:

   Modul: PM – Fyzika
   Kód: DVZF07-v3
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZF07
   Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň)
   Předmět: Fyzika
   Hlavní rozvíjená kompetence: 5.3 Kreativní využití digitálních technologií
   Další kompetence:
   3.1 Vytváření digitálního obsahu

   Anotace

   DVZ je koncipován tak, aby se žáci seznámili s vlastnostmi šikmého vrhu, aniž by to vyžadovalo matematický popis tohoto složeného pohybu. V úvodu natočí žáci pomocí kamery, foťáku nebo telefonu krátké video, na kterém zachytí šikmý vrh tenisovým míčkem. Následně toto video přenesou do počítače a zanalyzují ho ve freewaru Tracker, čímž získají souřadnice bodů, kterými míček při svém pohybu prošel. Pracovní list se formou vytváření hypotéz a jejich následných ověřování zaměřuje na interpretaci získaných grafů, zejména závislosti XY a závislostmi obou souřadnic na čase.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Koukni a zhodnoť Mgr. Milan Podpera, Ph.D.

   Zařazení:

   Modul: M4 – MŠ
   Kód: DVZM401-v4
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZM401
   Cílová skupina: Mateřská škola
   Předmět: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a svět
   Hlavní rozvíjená kompetence: 1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
   Další kompetence:
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu

   Anotace

   Individuální, nebo skupinová aktivita v rámci vybraného tématu (námi připravené téma je: „Na statku“, učitel/ka si může podobným způsobem připravit jakékoliv jiné téma). Aktivita spočívá v procházení digitálního obsahu k tématu (obrázky, videa, zvuky). Některé mohou, ale nemusí být záměrně méně související nebo nesouvisející s tématem. Děti v průběhu aktivity vyhodnocují do pracovního listu, co jim k tématu přispělo a co ne. Na závěr reflektují s učitelem/učitelkou. Cílem aktivity je především rozvoj dovednosti hodnocení informací a digitálního obsahu v kontextu vybraného tématu.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Krátké úlohy pro rozvoj digitálních kompetencí v zeměpisu – Mikroúlohy pro Mapy.cz Jiří Šmída, Vojtěch Blažek, Alena Krebsová, Darina Mísařová, Adam Pátek

   Zařazení:

   Modul: PM – Zeměpis
   Kód: DVZZ06-v1
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZZ06
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Zeměpis
   Hlavní rozvíjená kompetence: 1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   Další kompetence:
   1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu

   Anotace

   Zapojení digitálních technologií nemusí být časově vázáno na celou vyučovací hodinu. Naopak, pro jejich žádoucí přirozenou integraci do neinformatických předmětů je vhodné propojovat tradiční analogové a digitální techniky, střídat je a vytvářet pro ně prostor, byť v kratších úlohách, o to častěji. Dalším důvodem hovořícím pro kratší úlohy využívající digitální technologie a metody je postupné budování digitálních dovedností, jejich propojování do komplexnějších kompetencí a návyků. Pozitivním efektem může být snížená časová náročnost v následných úlohách s digitálními nástroji, v nichž již učitel nemusí základní digitální znalosti a dovednosti budovat.
   Pro tyto cíle je navržen soubor krátkých úloh demonstrujících možnosti rozvoje digitálních kompetencí, které lze chápat za součást pro geografické vzdělávání specifických mapových dovedností. Zvoleným nástrojem pro uvedené příklady jsou webové mapy portálu Mapy.cz, v nichž lze spatřovat potenciál pro školní vzdělávání a zeměpis. Obdobně je ale možné úlohy adaptovat pro jiné webové mapové portály.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Kreativní modifikace digitálního díla Mgr. et Mgr. Adam Franc, Mgr. Monika Szűcsová

   Zařazení:

   Modul: PM – Výtvarná výchova
   Kód: DVZVV06-v3
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZVV06
   Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
   Předmět: Výtvarná výchova
   Hlavní rozvíjená kompetence: 5.3 Kreativní využití digitálních technologií
   Další kompetence:
   3.1 Vytváření digitálního obsahu
   6.1 Hardware a software počítače

   Anotace

   DVZ má za cíl podnítit studenty ke kreativnímu průzkumu a modifikaci digitálního díla na úrovni jeho kódu, aniž by museli být vybaveni znalostmi z oblasti programování. Aktivity jsou zaměřeny na díla, která generují náhodné texty či obrazy a mají podobu webové stránky. Studenti se seznámí se základní anatomií tohoto typu webového digitálního díla a nahlédnou do kódu (skrytého za vizuálním povrchem), v němž je dílo napsáno.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Kresba mezi papírem a dotykovou obrazovkou Mgr. art. Ondřej Moučka

   Zařazení:

   Modul: PM – Výtvarná výchova
   Kód: DVZVV03-v3
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZVV03
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
   Předmět: Výtvarná výchova
   Hlavní rozvíjená kompetence: 3.1 Vytváření digitálního obsahu
   Další kompetence:
   5.3 Kreativní využití digitálních technologií

   Anotace

   DVZ “Kresba mezi papírem a dotykovou obrazovkou” seznamuje žáky a žákyně s možnostmi využití zařízení s dotykovou obrazovkou pro digitální kresbu. Prostřednictvím bezplatných dostupných aplikací se žáci učí základy digitální kresby – práci s vrstvami, s průhledností, s různou formou stopy, s možností upravovat či manipulovat vytvořené kresby nebo fotografie aj.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Květní počítání Tomáš Kebert

   Zařazení:

   Modul: PM – Přírodopis
   Kód: DVZP04-v1
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZP04
   Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
   Předmět: Přírodopis
   Hlavní rozvíjená kompetence: 1.3 Správa dat, informací a obsahu
   Další kompetence:
   5.3 Kreativní využití digitálních technologií
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   5.2 Identifikace potřeb a volba technologických prostředků pro jejich řešení

   Anotace

   Žáci vyhledávají informace o květech běžných čeledí rostlin (či jejich typických zástupců) a tyto uspořádávají do sdílené tabulky, diskutují jejich variabilitu. Vytvoří jednoduchý (Google Spreadsheets) vzorec, který z dat bude automaticky sestavovat květní vzorce. Žáci zhodnotí, do jaké míry jsou pro určité skupiny rostlin typické určité počty částí květu. Na základě zmíněných informací žáci vytvoří digitální „poster“ či nástěnku o určité rostlině vč. květního vzorce a vektorového květního diagramu, k jehož vytvoření využijí předpřipravený generátor (kvetnidiagram.8u.cz).


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Kybernetická bezpečnost Ing. Irena Vajen

   Zařazení:

   Modul: PM – Informační a komunikační technologie
   Kód: DVZICT01
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZICT01
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Gymnázium (vyšší stupeň)
   Předmět: Informatika / ICT
   Hlavní rozvíjená kompetence: 4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí
   Další kompetence:
   2.6 Správa digitální identity
   2.5 Netiketa

   Anotace

   Kybernetická bezpečnost je zde pojímána jako desková hra obsahující sadu kartiček s otázkami i odpověďmi z témat: bezpečnost v elektronické komunikaci, bezpečnost v sociálních sítích, bezpečnost v kyberprostoru, bezpečnost a finance a počítačové viry.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Learning through media Mgr. Karel Jindra a PhDr. Libor Práger, Ph.D.

   Zařazení:

   Modul: PM – Cizí jazyk
   Kód: DVZCJ05-v2
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZCJ05
   Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň)
   Předmět: Cizí jazyk
   Hlavní rozvíjená kompetence: 3.1 Vytváření digitálního obsahu
   Další kompetence:
   2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií

   Anotace

   Cílem tohoto DVZ je naučit žáky analyzovat informace získané z internetu a z online zpravodajských serverů a dále zpracovat tyto informace do podoby krátkého znalostního kvízu vytvořeného v populárním online prostředí Kahoot! Ten budou dále sdílet prostřednictvím sociálních platforem typu Facebook, blog, třídní web apod. Žáci budou při přípravě kvízu procvičovat základní řečové dovednosti cizího jazyka: poslech, čtení, psaní a mluvení. Rovněž si rozšíří slovní zásobu, posílí prezentační dovednosti a při zpracovávání informací pro potřeby kvízu Kahoot! uplatní kritické myšlení.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Letem vánočním světem Milena Tourková, Vít Pechanec

   Zařazení:

   Modul: M3 – 1. st. ZŠ
   Kód: DVZM314
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZM314
   Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ (3. – 5. třída)
   Předmět: Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Člověk a jeho svět
   Hlavní rozvíjená kompetence: 2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií
   Další kompetence:
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   1.3 Správa dat, informací a obsahu
   1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu

   Anotace

   Prohlížení vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu jsou kompetence, které žák v tomto digitálním vzdělávacím materiálu rozvíjí především. Dále je též rozvíjena interakce pomocí digitálních technologií a v neposlední řadě též správa dat a digitálního obsahu. Materiál rozvíjí mezipředmětové vztahy v rámci vzdělávacích oblastí Jazyková komunikace, Multikulturní výchova, Cizí jazyk, Zeměpis. Materiál zasahuje do vzdělávacích oborů: výchova k občanství, zeměpis, etická výchova a do průřezových témat: osobnostní a sociální výchova a výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Jedná se o interaktivně-multimediální zážitkovou aplikaci, ve které se žáci dopodrobna seznámí s tematikou světových Vánoc. Materiál prezentuje vánoční zvyky a tradice ve světě zábavnou formou v multikulturním kontextu a odkrývá nesmírnou rozmanitost tradic, zvyků a indicií. Jednotlivé státy, které v aplikaci figurují, jsou zároveň zobrazeny v mapě k posílení geografických souvislostí. Celou aplikací žáky provází postavička vánočního skřítka, která také čte doprovodné texty a zadání úkolů, které jsou zároveň zobrazeny v textové podobě. V průběhu aplikace žáci odpovídají na otázky a reagují na podněty, otázky a úkoly od průvodce. Průběžné interakce spolu s vtipnými ilustracemi a animacemi mají zajistit neupadající pozornost žáků. Komunikace s průvodcem a užitá mluva mají za cíl osobní přiblížení k žákům. Digitální vzdělávací materiál je prezentován zábavnou formou, klade důraz na posílení mezikulturních vztahů, a povědomí o jiných kulturách a cizích zemích. Výsledkem práce s digitálním vzdělávacím materiálem je posílení digitálních kompetencí a rozvíjení mezipředmětových vztahů. Žáci materiál mohou zadat k vytištění a získat tak pracovní list, který je hmatatelným výsledkem rozvoje a aplikace digitálních kompetencí.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Web

   Lidské jednání v kontextu etických hodnot a norem společnosti Mgr. Lukáš Žídek

   Zařazení:

   Modul: PM – Výchova k občanství
   Kód: DVZVO02-v1
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZVO02
   Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
   Předmět: Výchova k občanství, Výchova ke zdraví, Člověk a jeho svět
   Hlavní rozvíjená kompetence: 1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   Další kompetence:
   3.1 Vytváření digitálního obsahu
   3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu
   2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
   1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu

   Anotace

   Materiál slouží k rozvoji informační gramotnosti žáků, vyžaduje vyhledání konkrétních informací na internetu. Žáci zde také musí vytvořit grafický výstup (leták – „digitální reklama“), čímž zvyšují své schopnosti při tvorbě digitálního obsahu. Tyto digitální kompetence se rozvíjí na pozadí nosného tématu „etické hodnoty a normy společnosti“. Materiál prohlubuje znalost a důležitost respektování základních norem společenského chování.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Mapy s příběhem – Vodstvo světa Jiří Šmída, Vojtěch Blažek, Alena Krebsová, Darina Mísařová, Adam Pátek

   Zařazení:

   Modul: PM – Zeměpis
   Kód: DVZZ02-v1
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZZ02
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Zeměpis
   Hlavní rozvíjená kompetence: 3.1 Vytváření digitálního obsahu
   Další kompetence:
   1.3 Správa dat, informací a obsahu
   1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   3.3 Autorská práva a licence

   Anotace

   Tvorba digitálního obsahu se začleněním webových map s využitím metody (šablon) Esri Story Maps (Esri Mapy s příběhem) na příkladu zadání prostorové analýzy světových vodních toků. Žáci vyhledávají, analyzují a hodnotí geografická data a informace o světovém vodním toku. Tato data a informace následně třídí a zpracovávají pomocí šablony Esri Story Maps. Vytváří tak vlastní webovou mapu (technikou příběhové mapy), prostřednictvím níž prezentují poznatky o vybraném vodním toku světa. Při tvorbě příběhové mapy dbají netikety a autorských práv a licencí.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Web

   Měření zvuku a hluku Daniel Aichinger

   Zařazení:

   Modul: PM – Člověk a svět práce
   Kód: DVZČSP01-v1
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZČSP01
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Informatika / ICT, Fyzika, Hudební výchova, Člověk a svět práce
   Hlavní rozvíjená kompetence: 4.3 Ochrana zdraví a pohody
   Další kompetence:
   5.1 Řešení technických problémů
   6.2 Další digitální technologie

   Anotace

   DVZ obsahuje pracovní listy s úkoly a prostorem pro zaznamenávání měřených výsledků. Pro měření hlasitosti je využívána volně dostupná aplikace pracující na mobilním zařízení – mobilním telefonu nebo tabletu. Pro pochopení učiva je k dispozici i vizuální prezentace a audiosoubory se záznamem.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Mobilní telefon a portrét Mgr. Patricie Pleyerová

   Zařazení:

   Modul: M3 – 1. st. ZŠ
   Kód: DVZM317
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZM317
   Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ (3. – 5. třída)
   Předmět: Český jazyk a literatura, Informatika / ICT, Výtvarná výchova
   Hlavní rozvíjená kompetence: 1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
   Další kompetence:
   3.1 Vytváření digitálního obsahu
   4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí
   2.6 Správa digitální identity
   2.5 Netiketa

   Anotace

   Didaktický materiál je koncepčně orientován pro průřezové téma mediální výchovy, v němž klade důraz na žákovu schopnost interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, uvědomění si různorodosti sdělení v situačním kontextu a zejména pochopení role sociální digitální reprezentace v každodenním životě jednotlivce a vzájemného ovlivnění těchto činitelů. Mobilní telefon zde slouží jako transfer do digitálního prostředí a zároveň funkční nástroj pro ověření tématu a prozkoumání vlastního autoportrétu.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Mobily a plánované zastarávání Tomáš Kebert

   Zařazení:

   Modul: PM – Přírodopis
   Kód: DVZP05-v1
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZP05
   Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
   Předmět: Přírodopis
   Hlavní rozvíjená kompetence: 4.4 Ochrana životního prostředí
   Další kompetence:
   4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   4.1 Ochrana zařízení
   2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií

   Anotace

   Žáci uvažují o současném způsobu využívání mobilních telefonů. Porovnávají různě staré modely telefonů určitého výrobce a uvažují nad tím, do jaké míry postupuje jejich vývoj a vylepšují se jejich funkce. Navrhnou, distribuují a vyhodnotí ve svém okolí online dotazník zjišťující postoje spolužáků ohledně téměř neustálého odhalování „nových“ modelů a jejich agresivního marketingu. Uvažují nad tím, kolikrát oni sami přešli na „lepší“ model telefonu, do jaké míry byl tento přechod nutný a co se stalo se starým telefonem.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Můj kyberprostor (desková hra) Ing. Irena Vajen

   Zařazení:

   Modul: M3 – 1. st. ZŠ
   Kód: DVZM319
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZM319
   Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ (3. – 5. třída)
   Předmět: Informatika / ICT, Výchova k občanství, Výchova ke zdraví, Člověk a svět práce, Průřezová témata dle RVP
   Hlavní rozvíjená kompetence: 4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí
   Další kompetence:
   2.6 Správa digitální identity
   2.5 Netiketa
   3.3 Autorská práva a licence
   6.1 Hardware a software počítače
   6.2 Další digitální technologie

   Anotace

   Každé dítě se již od brzkého věku setkává s kyberprostorem, jeho vlastnostmi i riziky, na která dost často nepamatují. Rozkrývání oblastí prostřednictvím didaktické hry, resp. deskové hry, která by se pro zjednodušení dala připodobnit ke hře Česko, je jednou z možností, jak žákům přiblížit oblast kybernetické bezpečnosti a povědomí o vlastní digitální identitě. Rozvoj digitální gramotnosti zde probíhá hlavně ve vlastním uvědomění, co dělám správně a co špatně (chování v konkrétních situacích, respektive reakce na situace), znalosti terminologie, piktogramů, které se v oblasti kyberprostoru využívají a se kterými žáci přicházejí do styku v běžném životě.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Nácvik sociálních dovedností – péče o dítě pomocí simulátoru RealCare Baby Michaela Hřivnová, Marie Chrásková, Jana Kočí, Andrea Preissová Krejčí, Tomáš Dragon

   Zařazení:

   Modul: PM – Výchova ke zdraví
   Kód: DVZVZ03-v3
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZVZ03
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Výchova ke zdraví
   Hlavní rozvíjená kompetence: 2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií
   Další kompetence:
   4.3 Ochrana zdraví a pohody
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   1.3 Správa dat, informací a obsahu

   Anotace

   Ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví je pozornost věnována „sociálním dovednostem potřebným při řešení problémů v nečekaných, složitých a krizových situacích“ spadajících pod tematický okruh „rizika ohrožující zdraví a jejich prevence“ a také „nácviku sociálních dovedností“ v rámci tematického okruhu „změny v životě člověka a jejich reflexe. DVZ je primárně koncipován pro samostatnou práci a interakci žáka prostřednictvím digitálních technologií (tj. za využití simulátoru dítěte RealCare Baby II), vyžadující řešení úkolu a problémových situací, které mohou nastat při péči o dítě. Cílem aktivity je rozvinout u žáků sociální dovednosti – péče o dítě – prostřednictvím digitálního simulátoru RealCare Baby II. DVZ podporuje rozvoj této sociální dovednosti stejnou měrou u dívek i chlapců. Žáci nejprve vyplní elektronický pracovní list ke zopakování znalostí o péči o dítě, poté provádí konkrétní simulaci péče o dítě a následně zaznamenávají průběh péče do sdíleného dokumentu.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Nadměrné užívání digitálních technologií na zdraví člověka a možnosti prevence Michaela Hřivnová, Jitka Slaná Reissmannová, Tomáš Dragon, Jana Kočí, Andrea Preissová Krejčí

   Zařazení:

   Modul: PM – Výchova ke zdraví
   Kód: DVZVZ01-v2
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZVZ01
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Výchova ke zdraví
   Hlavní rozvíjená kompetence: 4.3 Ochrana zdraví a pohody
   Další kompetence:
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií

   Anotace

   Aktivita se zaměřuje na naplnění očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví ve vztahu k prevenci negativního dopadu vnějších faktorů na zdraví člověka, konkrétně na nadužívání digitálních technologií na fyzické a psychosociální zdraví a dále na rozvoj informační a datové gramotnosti (prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu včetně jejich hodnocení, tvorba digitálního obsahu). Mladí lidé ve svém životě běžně užívají mobilní telefony, počítače, tablety aj. a často si neuvědomují možné negativní dopady na zdraví. Cílem aktivity je zorientovat žáky v možných negativních dopadech užívání digitálních technologií na fyzické a psychosociální zdraví a kriticky zhodnotit vlastní návyky v práci s digitálními technologiemi. Úkolem žáků je pracovat s elektronickým pracovním listem, uvědomit si možná rizika, zaznamenávat si čas strávený prací s digitálními technologiemi v běžném životě a kriticky hodnotit jejich nadužívání. Zjištěné informace jsou společně prodiskutovány se spolužáky a učitelem.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Najdi zařízení Mgr. Zdeněk Rechtik

   Zařazení:

   Modul: M4 – MŠ
   Kód: DVZM403-v4
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZM403
   Cílová skupina: Mateřská škola
   Předmět: Dítě a jeho tělo, Dítě a svět
   Hlavní rozvíjená kompetence: 6.1 Hardware a software počítače
   Další kompetence:
   6.2 Další digitální technologie
   6.3 Počítačové systémy a sítě

   Anotace

   Aktivita má za cíl si osvojit nebo procvičit základní a rozšiřující slovní zásobu z oblasti digitálních technologií, hardwaru a věcí s tím spojených. Toho je dosaženo pomocí pohybové aktivity, která může být různé intenzity a rozvíjí hrubou motoriku dítěte i sociální dovednosti. Karty s obrázky lze vybrat dle věku dětí.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Naše obec Pavel Kopeček

   Zařazení:

   Modul: PM – Výchova k občanství
   Kód: DVZVO05-v1
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZVO05
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Dějepis, Výchova k občanství, Zeměpis
   Hlavní rozvíjená kompetence: 1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   Další kompetence:
   3.1 Vytváření digitálního obsahu
   1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
   2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií

   Anotace

   DVZ obsahuje aktivity, které budou využity ve vzdělávacím oboru Občanská výchova při výuce tematického celku učiva Naše obec, region, kraj. Při těchto aktivitách budou žáci (samostatně, ve dvojicích nebo ve větších skupinách) shromažďovat z dostupných internetových zdrojů informace různého charakteru vztahující se k jejich obci a účelně je využijí při tvorbě digitálního informačního materiálu (letáku).


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Netiketa napříč internetem Mgr. Ludmila Kovaříková

   Zařazení:

   Modul: PM – Český jazyk a literatura
   Kód: DVZČJL04-v2
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZČJL04
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Český jazyk a literatura
   Hlavní rozvíjená kompetence: 2.5 Netiketa
   Další kompetence:
   4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí

   Anotace

   DVZ obsahuje nabídku aktivit, díky nimž se žáci seznámí s pojmem netiketa. Aktivity podporují komunikaci ve skupinách, aplikaci znalostí a tvůrčí řešení při psaní vlastních pravidel netikety.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Netiketa v sociálních sítích onlineMartin Prade

   Zařazení:

   Modul: PM – Informační a komunikační technologie
   Kód: DVZICT08
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZICT08
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Střední odborná škola
   Předmět: Informatika / ICT
   Hlavní rozvíjená kompetence: 2.5 Netiketa
   Další kompetence:
   2.6 Správa digitální identity
   4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí

   Anotace

   DVZ je zpracován formou interaktivní webové stránky, která simuluje sociální síť. Žák je postaven před vybrané situace a stránka ho pomocí vyskakovacích oken bude informovat o správném či nesprávném jednání. Poukazuje na případná rizika, se kterými se uživatel může na sociálních sítích setkat. Žák si díky tomuto DVZ ověří pravidla, jak se chovat na internetu. Uvědomuje si svoji digitální stopu, kterou na internetu zachovává.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Numerické modelování Mgr. David Janda, doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

   Zařazení:

   Modul: PM – Matematika a její aplikace
   Kód: DVZM04-v3
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZM04
   Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
   Předmět: Matematika a její aplikace
   Hlavní rozvíjená kompetence: 3.4 Programování
   Další kompetence:
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   3.1 Vytváření digitálního obsahu
   3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu
   6.1 Hardware a software počítače

   Anotace

   Materiál představuje sérii aktivit propojujících poznatky z fyziky, informatiky a matematiky při řešení úlohy, která, jak se ukázalo, má pro žáky velký motivační potenciál. Materiál je vyvíjen primárně pro zařazení do hodin matematiky, neboť podporuje rozvoj žákovských poznatků o funkcích a odhadu jejich hodnot pomocí jednoduchých numerických metod. Tyto poznatky jsou využity pro popis reálné situace – volného pádu kapky vody při uvažování odporu vzduchu. Pro simulaci takového jevu je zcela přirozenou a efektivní možností využití prostředků digitálních technologií – v našem případě se jedná o Excel a Scratch. Celý materiál je rozdělen do tří částí, které je možné využít ve výuce samostatně, jejich realizace na sebe nemusí nutně navazovat.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Numerické řešení nezidealizovaných fyzikálních problémů Petr Kolář

   Zařazení:

   Modul: PM – Fyzika
   Kód: DVZF04-v3
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZF04
   Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
   Předmět: Fyzika
   Hlavní rozvíjená kompetence: 5.3 Kreativní využití digitálních technologií
   Další kompetence:
   3.1 Vytváření digitálního obsahu

   Anotace

   DVZ je koncipován tak, aby se žáci seznámili s numerickým řešením diferenciálních rovnic, se kterými se běžně v hodinách fyziky setkávají. Středoškolský matematický aparát v kombinaci s výpočetní technikou umožňuje řešit a modelovat i situace, které „na papíře“ dělat nelze. Žáci budou řešit rovnice, které by měli být schopni zpracovat za zidealizovaných podmínek a numerické řešení jim umožní zidealizovaný model rozšiřovat o další jevy, čímž se přiblíží řešení reálné situace. Hlavní myšlenkou tohoto DVZ je porovnávání grafů a trajektorií popisujících pohyb ve zidealizovaném a reálnějším případě. Diferenciální rovnice jsou zde numericky řešeny v softwaru Excel, ale lze použít libovolný ekvivalent tabulkového editoru umožňujícího práci s rovnicemi a grafy (např. Google Sheets atd.) – lze proto tento DVZ považovat za předstupeň před řešením podobných problémů pomocí programovacích jazyků v efektivnějších prostředí.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Obrábění pomocí počítačem řízených strojů Dominik Frolík, Kateřina Zábranská

   Zařazení:

   Modul: PM – Člověk a svět práce
   Kód: DVZČSP08-v1
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZČSP08
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Gymnázium (vyšší stupeň)
   Předmět: Matematika a její aplikace, Informatika / ICT, Výtvarná výchova, Člověk a svět práce
   Hlavní rozvíjená kompetence: 6.2 Další digitální technologie
   Další kompetence:
   4.3 Ochrana zdraví a pohody
   5.1 Řešení technických problémů
   5.3 Kreativní využití digitálních technologií

   Anotace

   Rozsáhlá DVZ je komplexní příručkou obsahující metodiku základů strojního opracování materiálů pomocí počítačem řízeného stroje – frézky upravenou pro žáky základní školy. Velká část materiálu je věnována aktivitám přibližujícím žákům principy obráběcích strojů a procesům, které stojí za návrhy výrobků jako je například 2D kreslení. Autoři vychází z obecných principů a využívají volně dostupného nástroje vektorové grafiky – InkScape.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Obraz ženy v dobové karikatuře v 50. letech 20. století onlineJaroslav Pinkas

   Zařazení:

   Modul: PM – Dějepis
   Kód: DVZD11
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZD11
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
   Předmět: Dějepis
   Hlavní rozvíjená kompetence: 2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
   Další kompetence:
   1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
   3.1 Vytváření digitálního obsahu

   Anotace

   Žáci analyzují ve skupině karikaturu z humoristického časopisu „Dikobraz“, demonstrující dobovou režimní přestavu ženské emancipace. Interpretují její význam a vzájemně si komentují své postřehy. Žáci pracují v editoru DOLW, který umožňuje jejich kooperaci nezávisle na tom, zda jsou fyzicky spolu. Je proto vhodný i pro distanční výuku.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Web

   Obrazy izraelsko-palestinského konfliktu Mgr. Martin Vonášek

   Zařazení:

   Modul: PM – Dějepis
   Kód: DVZD06
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZD06
   Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
   Předmět: Dějepis
   Hlavní rozvíjená kompetence: 1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   Další kompetence:
   1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
   3.1 Vytváření digitálního obsahu
   2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
   5.2 Identifikace potřeb a volba technologických prostředků pro jejich řešení

   Anotace

   Následují digitální vzdělávací zdroj (DVZ) se věnuje obrazům izraelsko-palestinského konfliktu, cíle DVZ jsou snadno přenositelné na jiné téma (jinou časovou osu, jinou infografiku, jiné časové období atd.). DVZ odkazuje na pracovní list, který se zaměřuje na dané téma a který studenti vyplňují on-line (google form), nebo jej lze vytisknout (pdf). DVZ obsahuje řadu rozšiřujících aktivit, které jsou vyznačeny červenou barvou textu. Využití těchto rozšiřujích aktivit je na učiteli. Hlavní náplní pracovního listu je práce s časovou osou/infografikou. Studenti si pomocí infografiky připomenou izraelsko-palestinský konflikt v kontextu a s pomocí učitele strukturují příčiny a důsledky konfliktu. Součástí pracovního listu je odkaz na hru/videoukázku Liyla and The Shadows of War. Hru lze do tématu zahrnout a nebo ji vynechat (podle časových možností, schopností studentů, rozhodnutí učitele). Hru je možné hrát (není nutné, lze nahradit videoukázkou) podle časových dispozic a schopností studentů. Pomocí recenzí hry se studenti zamýšlí nad kontroverzí hra/válečný konflikt a jednostranná preference aktérů konfliktu ve hře. Cíle DVZ spočívají v kombinaci historické gramotnosti (studenti analyzují mediální prameny popisující izraelsko-palestinský konflikt) a digitální gramotnosti (viz dále).


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Web

   Obrazy v dějinách I. Jiří Sissak

   Zařazení:

   Modul: M3 – 1. st. ZŠ
   Kód: DVZM312
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZM312
   Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ (3. – 5. třída)
   Předmět: Výtvarná výchova, Člověk a jeho svět
   Hlavní rozvíjená kompetence: 3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu
   Další kompetence:
   3.1 Vytváření digitálního obsahu
   2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
   2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
   2.5 Netiketa

   Anotace

   DVZM3_12 Obrazy v dějinách I. rozvíjí kompetence žáka při práci s digitálním obrazovým materiálem – vyhledávání podle obrazu, doplňování dat o obrazech (doplňování datové věty), ukládání a správa obrazových dat, snímání obrazovky a ukládání získaných dat. Obsahově je určeno do hodin předmětů Člověk a jeho svět a Výtvarná výchova. Ikonograficky vybrané obrazy demonstrují díla, která ovlivnila světové umění a dokladují některé důležité historické okamžiky v dějinách lidstva.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Od dadaismu ke koláži a roláži Jana Francová, Tomáš Staudek

   Zařazení:

   Modul: M3 – 1. st. ZŠ
   Kód: DVZM308
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZM308
   Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ (3. – 5. třída)
   Předmět: Výtvarná výchova
   Hlavní rozvíjená kompetence: 3.1 Vytváření digitálního obsahu
   Další kompetence:
   5.3 Kreativní využití digitálních technologií
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií

   Anotace

   Cílem předmětu je seznámit se s novými médii, které využívají principy remake a koláže, prostřednictvím jednoduché on line aplikace. Žáci by měli porozumět základům práce s interpretací již hotových výtvarných děl. Jako inspirační zdroj je zde uvedeno propojení s historickými avantgardami (zejména dadaismus a surrealismus) a zejména dílo Jiřího Koláře.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Optimista Komenský Vít Pechanec, JIří Sissak

   Zařazení:

   Modul: M3 – 1. st. ZŠ
   Kód: DVZM302
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZM302
   Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ (3. – 5. třída)
   Předmět: Informatika / ICT, Člověk a jeho svět
   Hlavní rozvíjená kompetence: 1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   Další kompetence:
   6.1 Hardware a software počítače
   6.2 Další digitální technologie
   1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu

   Anotace

   Jedná se o kombinaci pracovního listu a interaktivně-multimediální zážitkové výukové aplikace. Pracovní list rozvíjí u žáků I. stupně ZŠ postupy při analýze druhů operačních systémů, postupy při instalaci software na základní uživatelské úrovni, pojmy sběr a třídění dat včetně jejich hierarchizace a logické tvorby primárního klíče datové věty.
   Po instalaci aplikace virtuální průvodce Jan Amos Komenský postupně popisuje svůj život, dílo, ale i útrapy, které zažil, a žáci během toho odpovídají na otázky a reagují na podněty, otázky a úkoly. Ten stejný průvodce vede žáka i pracovním listem. Průběžné interakce zajistí neupadající pozornost žáků. Užitá mluva průvodce, i jím prezentované osobní informace, mají za cíl jeho osobní přiblížení k žákům. Žáci časově a místně propojují historické, zeměpisné a kulturní informace.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Web

   Our class presentation Mgr. Slavomíra Klimszová, Ph.D., Mgr. Karel Jindra, doc. PhDr. Václav Řeřicha, CSc., PhDr. Libor Práger, Ph.D.

   Zařazení:

   Modul: PM – Cizí jazyk
   Kód: DVZCJ03-v1
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZCJ03
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Gymnázium (vyšší stupeň)
   Předmět: Cizí jazyk
   Hlavní rozvíjená kompetence: 2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií
   Další kompetence:
   2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
   3.1 Vytváření digitálního obsahu

   Anotace

   DVZ v rozsahu dvou vyučovacích hodin. V první hodině žáci zaznamenávají ve dvojicích či skupinách průběh aktivit ve vyučovací hodině pomocí chytrého telefonu či kompaktního fotoaparátu. Zvolený třídní administrátor zřídí uzavřenou skupinu na platformě Facebook nebo Instagram a pořízená data následně sdílí; fotografie a upravená/vytvořená videa příslušnými popisy a hashtagy. Žáci poskytují popis a zpětnou vazbu na všech platformách anglicky. V druhé hodině žáci prezentují před ostatními výsledky své práce a vytvoří finální prezentaci. Žáci si procvičí jak psanou, tak mluvenou formu jazyka a aktivně pracují s obraty a frázemi adekvátními vzhledem k zvolenému komunikačnímu záměru.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ovoce a zelenina v mém jídelníčku – aplikace OVO|ZE Michaela Hřivnová, Michal Svoboda, Tomáš Dragon, Jana Kočí, Andrea Preissová Krejčí

   Zařazení:

   Modul: PM – Výchova ke zdraví
   Kód: DVZVZ04-v1
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZVZ04
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Výchova ke zdraví
   Hlavní rozvíjená kompetence: 3.1 Vytváření digitálního obsahu
   Další kompetence:
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
   2.6 Správa digitální identity

   Anotace

   Aktivita se zaměřuje na naplnění očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví tematického celku Zdravý způsob života a péče o zdraví – výživa a zdraví. Podstata této aktivity spočívá v tom, že žáci prostřednictvím vytvořené webová aplikace (ovoze.upol.cz) zaznamenávají svůj příjem ovoce a zeleniny a následně vyhodnocují příjem množství živin z těchto potravin. V současné době není příjem zeleniny a ovoce u mnoho lidí dostačující a jejich příjem neodpovídá doporučení WHO. Tato webová aplikace umožní žákům uvědomit si důležitost konzumace těchto potravinářských komodit a vytvořit si ucelený vhled jejich přínosu na lidské zdraví. Zelenina a ovoce patří mezi cenné zdroje protektivních bioaktivních látek: vlákniny (nerozpustné i rozpustné), minerálních látek, vitamínů a značná škála dalších bioaktivních látek – flavonoidů, fenolových kyselin atd. Většina z nich slouží v potravě jako antioxidanty, které chrání organismus před volnými radikály způsobujícími celou řadu vážných onemocnění. Žáci webovou aplikaci mohou také využívat jako monitorovací systém denního příjmu zeleniny, ovoce a živin v nich obsažených dle doporučení WHO. Zjištěné informace, údaje a osvojené zkušenosti jsou společně prodiskutovány se spolužáky a učitelem.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Ke stažení

   Památník odsunu Němců jako kontroverze? Mgr. Martin Vonášek

   Zařazení:

   Modul: PM – Dějepis
   Kód: DVZD07
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZD07
   Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
   Předmět: Dějepis
   Hlavní rozvíjená kompetence: 3.1 Vytváření digitálního obsahu
   Další kompetence:
   4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
   1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu

   Anotace

   Následují digitální vzdělávací zdroj (DVZ) se věnuje památníku internačního tábora Hanke, cíle DVZ jsou snadno přenositelné na jiné téma (proměny vnímání památníků v čase, vznik a zánik památníků atd.). DVZ pracuje s on-line verzí článku v Moravskoslezkém Deníku, který funguje jako úvodní vhled do problematiky a motivuje k následují práci. Článek lze nahradit vlastním výkladem, prezentací. Hlavní práce studentů spočívá v několika hlavních rovinách:

   • Četba článku (popřípadě seznámení s prezentací, výkladem učitele) a jeho pochopení.
   • Vyhledání dalších potřebných informací na internetu.
   • Diskuze nad anketou, která je součástí článku, diskuze nad pietním textem památníku.
   • Formulace alternativního textu a jeho obhajoba.
   • Tvorba on-line dotazníku (popřípadě SMS zprávy a získání více odpovědí), který by kopíroval anketu článku, sdílení dotazníku a diskuze nad získanými odpověďmi, jejich prezentace.

   Cíle DVZ spočívají v kombinaci historické gramotnosti (studenti analyzují mediální obraz vzniku a recepce památníku veřejností) a digitální gramotnosti.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Počítač jako odpad Petr Ptáček, Jana Horská

   Zařazení:

   Modul: PM – Chemie
   Kód: DVZCH03-v1
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZCH03
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Chemie, Ekologické praktikum
   Hlavní rozvíjená kompetence: 4.4 Ochrana životního prostředí
   Další kompetence:
   1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
   4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí
   5.1 Řešení technických problémů

   Anotace

   DVZ je koncipován na 90 minut vlastní praktické laboratorní části, jíž bude předcházet 90 minut (nebo dle individuální potřeby žáků) teoretické přípravy. V rámci teoretické přípravy žáci aktivně vyhledávají v elektronických zdrojích informace o nebezpečných látkách obsažených v konstrukci počítače, jejich významu pro fungování počítače a negativním vlivu na životní prostředí a zdraví člověka. Teoretickou přípravu završí vyplněním tematicky zaměřeného pracovního listu. Expoziční část DVZ představuje praktická, učitelem koordinovaná laboratorní úloha, zaměřená na využití digitálních měřicích zařízení pro stanovení jedné nebo více nebezpečných látek obsažených v počítači (těžkých kovů) ve vzorku odebraného v přírodě nebo v připraveném roztoku. Praktická část si klade za cíl rozvíjet u žáků kompetence ovládat digitální zařízení a vyhodnocovat digitální data. Zároveň podtrhuje environmentální hledisko s důrazem na přímý vliv na lidské zdraví. Dílčím cílem je naučit žáky správnému zacházení s digitálními zařízeními s ohledem na vlastní bezpečnost i ochranu digitálního zařízení. Postup praktické úlohy je možno aplikovat na další těžké kovy obsažené v součástkách počítače, v závislosti na použití měřicích a referenčních elektrod.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Poslechové činnosti Ondřej Musil, Kristina Rafailov

   Zařazení:

   Modul: PM – Hudební výchova
   Kód: DVZHV04-v1
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZHV04
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Hudební výchova
   Hlavní rozvíjená kompetence: 6.1 Hardware a software počítače
   Další kompetence:
   6.2 Další digitální technologie
   3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu

   Anotace

   Poslech je základní aktivitou pro porozumění hudbě a jejím zákonitostem. Souvisí také s hodnocením a vytvářením postojů. Představuje jednu z povinných oblastí učiva ve výuce hudební výchovy na základních školách, ať už na prvním nebo druhém stupni. Ze strany digitálních technologií jde především o vizualizaci znějící hudby v různých podobách, která zefektivní proces dosahování vzdělávacích cílů daných nejen tímto materiálem, ale také Rámcovým vzdělávacím programem. Překládaný DVZ odkrývá možnosti využití moderních technologií ve zefektivnění a zatraktivnění poslechu skladeb a činností s ním spojených, včetně technické gramotnosti žáků a obsluhy technologií. DVZ k tomu poskytuje materiály, postupy i referenční soubory pro práci.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Pověsti a pohádky zemí Koruny české Michal Manda, Jaromíra Šindelářová, Jana Krátká, Jiří Sissak

   Zařazení:

   Modul: M3 – 1. st. ZŠ
   Kód: DVZM313
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZM313
   Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ (1. – 2. třída), 1. stupeň ZŠ (3. – 5. třída)
   Předmět: Český jazyk a literatura, Informatika / ICT, Člověk a jeho svět
   Hlavní rozvíjená kompetence: 3.1 Vytváření digitálního obsahu
   Další kompetence:
   6.1 Hardware a software počítače
   1.3 Správa dat, informací a obsahu
   6.2 Další digitální technologie
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu

   Anotace

   Online databázi pověstí a pohádek zemí Koruny české. Databáze je vytvářena žáky všech škol v České republice za pomoci jejich učitelů v bezpečném internetovém prostředí. Každý autor (žák) adresně ručí za text, který do databáze vkládá – jak za jeho obsah, tak za jeho vhodnost. Je nutné žáky naučit – „co jednou vložím na Internet, navždy tam zůstane!“. Bezpečné prostředí v Internetu je zajištěno dvojitým přihlášením – nejprve se registruje vyučující pomocí IZO školy (Rejstřík škol a školských zařízení) a následně žák přes svého registrovaného vyučujícího. Databáze je pro čtení otevřena všem bez přihlášení. Součástí databáze je interaktivní mapa, na které jsou lokalizovány jednotlivé pověsti a pohádky shromážděné v databázi. Jde o tvorbu textu a obrazových příloh s jejich lokací pomocí GPS.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Web

   Problematika reprodukčního zdraví na internetu Michaela Hřivnová, Kristína Tománková, Jana Kočí, Andrea Preissová Krejčí, Tomáš Dragon

   Zařazení:

   Modul: PM – Výchova ke zdraví
   Kód: DVZVZ06-v2
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZVZ06
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Výchova ke zdraví
   Hlavní rozvíjená kompetence: 1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   Další kompetence:
   1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
   4.3 Ochrana zdraví a pohody

   Anotace

   Aktivita se zaměřuje jednak na naplnění očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví ve vztahu k reprodukčnímu zdraví (očekávané výstupy 11 a 12), jednak na rozvoj informační a datové gramotnosti (prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu včetně jejich hodnocení). Mladí lidé jsou vystaveni mnoha zdrojům informací, jejichž kvalita však má různou úroveň. Cílem aktivity je zorientovat žáky v posuzování hodnověrnosti vyhledaných informací, v tomto případě o tématech reprodukčního zdraví, o nichž žáci čerpají informace velmi často právě z internetu. Žáci se nejprve seznámí s algoritmem vyhledávání pomocí grafického znázornění a následně na internetu vyhledávají odpovědi na otázky z elektronického pracovního listu, včetně uvedení odkazu na zdroj. Poté jsou odpovědi společně prodiskutovány a učitel ověří relevantnost použitých zdrojů.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Ke stažení

   Programování rovnoměrného kruhového pohybu v grafickém prostředí Visual Python Matěj Ryston

   Zařazení:

   Modul: PM – Fyzika
   Kód: DVZF05-v4
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZF05
   Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
   Předmět: Fyzika
   Hlavní rozvíjená kompetence: 3.4 Programování
   Další kompetence:
   3.1 Vytváření digitálního obsahu
   2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií

   Anotace

   Žáci si na aktivitě vyzkouší základy programování, konkrétně v grafickém prostředí Visual Python, které je velmi intuitivní a dá se rychle osvojit i bez předchozích zkušeností s programováním. Visual Python nám umožňuje vytvářet různá jednoduchá tělesa ve virtuálním 3D prostoru a pak s nimi pomocí našeho kódu manipulovat. Rovnoměrný kruhový pohyb představuje jeden z jednoduchých pohybů, na kterém můžeme žákům dobře demonstrovat práci s vektorovými veličinami, nejen s jejich velikostmi. Zároveň se žáci seznámí se základní myšlenkou numerického řešení fyzikálních úloh v podobě Eulerovy metody. V první části jsou žáci frontálně vedeni, aby si osvojili základy programování, ve druhé pak mohou zapojit svou vlastní tvořivost a rozšířit svůj program z první části o své vlastní vylepšení


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Web

   Příčina vymírání goril v Africe Lenka Skýbová

   Zařazení:

   Modul: PM – Přírodopis
   Kód: DVZP02-v1
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZP02
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Přírodopis
   Hlavní rozvíjená kompetence: 4.4 Ochrana životního prostředí
   Další kompetence:
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií

   Anotace

   Prostřednictvím tématu zabývajícího se příčinami vymírání goril horských na Zemi se žáci seznámí se zápornými vlivy člověka na životní prostředí a objeví souvislosti mezi výrobou mobilních telefonů a úmrtím goril. Výuka bude probíhat formou vzájemného učení žáků v rámci expertních a domovských skupin metody skládankového učení. Sdílení zjištěných informací proběhne prostřednictvím sdílené elektronické nástěnky v aplikaci Padlet, popřípadě ve webovém prostředí padlet.com


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Rodina a rodinné vazby Bc. Hana Šoborová

   Zařazení:

   Modul: PM – Výchova k občanství
   Kód: DVZVO04-v1
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZVO04
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Výchova k občanství, Člověk a jeho svět
   Hlavní rozvíjená kompetence: 3.1 Vytváření digitálního obsahu
   Další kompetence:
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   1.3 Správa dat, informací a obsahu

   Anotace

   Předložený metodický list slouží k rozvoji informační gramotnosti žáků, vyžaduje vyhledání konkrétních informací na internetu a vytváření digitálního obsahu. Cílem této aktivity je žákům ukázat, že rodinné vazby jsou velmi důležité a kolikrát také velmi zajímavé. Nejprve žáky seznámíme, co to rodina je a co vše tento pojem zahrnuje. Dále se budeme zabývat příbuzenstvím a vzájemným propojením až k samotným rodinným vazbám. Výstupem této aktivity je tvorba rodokmenu v aplikaci Microsoft Word a následně vytváření rodokmenu pomocí aplikace MyHeritage. Cílem je žákům ukázat, že možnosti dnešní doby jsou v podstatě neomezené a vše jde tvořit jednoduše v online světe.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Rodinný rozpočet Bc. Hana Šoborová

   Zařazení:

   Modul: PM – Výchova k občanství
   Kód: DVZVO03-v1
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZVO03
   Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
   Předmět: Informatika / ICT, Výchova k občanství, Člověk a jeho svět
   Hlavní rozvíjená kompetence: 3.1 Vytváření digitálního obsahu
   Další kompetence:
   2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   1.3 Správa dat, informací a obsahu

   Anotace

   Předložený metodický list se zaměřuje na téma ekonomie v oblasti člověk a společnost, konkrétně na rozpočet a rozpočet rodinný. Rozpočet je odhadovaný finanční plán na určitou dobu, nejčastěji však plánovaný dopředu na jeden rok. Žáci budou seznámeni se základními pojmy rozpočtu a měli by si z hodiny odnést přehled o výdajích a jejich vztahu k příjmům. Zjistí, jak velkou část příjmů vydají za dané služby. Získají také přehled v rozdílnosti cen služeb v závislosti na životním stylu, potřebách, velikosti rodiny a velikosti bytu, nebo domu. Naučí se pracovat s daty a tabulkovým editorem, tvořit grafy a umět si vytvořit svůj vlastní rozpočet. Tento rozpočet by jim měl být nápomocen do budoucna tak, aby měli kontrolu nad svými vlastními financemi a aby vycházeli se svými příjmy a nedostali se do nepříjemných situací jako je např. zadlužení.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Rostliny v okolí školy jinak doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D., Mgr. Irena Berbalková

   Zařazení:

   Modul: M3 – 1. st. ZŠ
   Kód: DVZM303
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZM303
   Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ (3. – 5. třída)
   Předmět: Člověk a jeho svět
   Hlavní rozvíjená kompetence: 2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií
   Další kompetence:
   1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu

   Anotace

   Interakce prostřednictvím digitálních technologií s využitím mobilní aplikace Pl@ntNet na příkladu determinace pampelišky lékařské jako modelového druhu. Žáci hodnotí data, informace a digitální obsah biologického charakteru (k dispozici mají fotografie různých orgánů a různých vývojových fází modelového druhu). Za pomocí pracovních listů analyzují data získaná pomocí mobilní aplikace Pl@ntNet (tzv. jistotu určení), což klade důraz na rozvoj kritického myšlení a potažmo digitální gramotnosti žáků, případně vyhledávají další informace. Žáci pomocí DVZ získávají správné návyky pro práci s digitálním obsahem, zejména pak vzhledem k jeho reliabilitě.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Rozvoj DG ve virtuálním světě (Minecraft) onlineIrena Vajen

   Zařazení:

   Modul: PM – Informační a komunikační technologie
   Kód: DVZICT10
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZICT10
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Gymnázium (vyšší stupeň)
   Předmět: Informatika / ICT
   Hlavní rozvíjená kompetence: 1.3 Správa dat, informací a obsahu
   Další kompetence:
   5.2 Identifikace potřeb a volba technologických prostředků pro jejich řešení
   1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu

   Anotace

   DVZ je zpracován ve virtuálním prostředí hry Minecraft jako didaktická hra (testovací dům), ve kterém žáci odpovídají na otázky a po zodpovězení jsou přesunuti do další testovací místnosti s otázkou. Na konci celého testu se dozví vyhodnocení ve speciální místnosti. Hra je koncipovaná do správy dat, práce je cílená na správné a cílené využívání kancelářských aplikací ke zpracování dat a informací (včetně reakcí na formáty, verze aplikací, aj.). Minecraft je v tomto případě brán jako didaktický prostředek s cílem zatraktivnit žákům téma.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Shakespeare: True or False? Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D., Mgr. Linda Valešová, Ph.D., doc. PhDr. Václav Řeřicha, CSc., PhDr. Libor Práger, Ph.D.

   Zařazení:

   Modul: PM – Cizí jazyk
   Kód: DVZCJ02-v1
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZCJ02
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Gymnázium (vyšší stupeň)
   Předmět: Cizí jazyk
   Hlavní rozvíjená kompetence: 1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
   Další kompetence:
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií

   Anotace

   Žáci ověřují věrohodnost vybraných informací z textu na wikipedii respektive informace v životopise významné osoby (William Shakespeare) – s informacemi na jiných webových stránkách a vyhodnocují jejich validitu.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Síla kyselin Martin Slavík

   Zařazení:

   Modul: PM – Chemie
   Kód: DVZCH06-v1
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZCH06
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Gymnázium (vyšší stupeň)
   Předmět: Chemie
   Hlavní rozvíjená kompetence: 1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
   Další kompetence:
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií
   2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
   3.1 Vytváření digitálního obsahu

   Anotace

   DVZ představuje badatelsky orientovanou aktivitu zaměřenou na zkoumání síly bezkyslíkatých kyselin: HF, HCl, HBr, HI. Žáci pomocí online strukturních modelů na: http://www.chemeddl.org porovnají struktury a odhadnou jejich relativní sílu. Výsledky ověří pomocí měření délky vazby, zobrazení parciálního náboje, mapy elektrostatického potenciálu a informačních zdrojů. Pracovní list je elektronický s plánovanou konverzí do formátu Dokumentů Google. Materiál je úvodem do možností strukturní vizualizace s možností rozšíření o programování/skriptování.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Slovní úlohy o pohybu RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D., PhDr. Lukáš Honzík, Ph.D.

   Zařazení:

   Modul: PM – Matematika a její aplikace
   Kód: DVZM05-v3
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZM05
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Matematika a její aplikace
   Hlavní rozvíjená kompetence: 3.1 Vytváření digitálního obsahu
   Další kompetence:
   5.3 Kreativní využití digitálních technologií
   3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu

   Anotace

   Využití programu dynamické geometrie (např. GeoGebra) pro řešení slovních úloh (konkrétně slovních úloh o pohybu) grafickou metodou. Řada slovních úloh je řešitelná i užitím grafické metody řešení. Ta je navíc oproti klasickému řešení výpočtem vesměs dosti názorná, například ve slovních úlohách o pohybu lze do kartézské soustavy souřadnic zaznamenat uražené vzdálenosti objektů. Na základě znázorněných skutečností pak lze určit kupříkladu čas setkání apod. V programech dynamické geometrie lze dát tématu důležitý interaktivní rozměr, který umožní i experimentální a zároveň efektivní řešení těchto úloh.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Web

   Slovník těles – krychle, kvádr Šárka Voráčová, Soňa Hronová

   Zařazení:

   Modul: PM – Matematika a její aplikace
   Kód: DVZM03-v4
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZM03
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Matematika a její aplikace
   Hlavní rozvíjená kompetence: 3.1 Vytváření digitálního obsahu
   Další kompetence:
   1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
   5.3 Kreativní využití digitálních technologií

   Anotace

   Strukturovaný soubor online interaktivních materiálů GeoGebry slouží k výuce těles, od úvodního seznámení s typy těles a základními pojmy až po procvičování aplikací výpočtu povrchu a objemu. Každému tělesu zmíněnému v tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace RVP pro ZŠ je věnována jedna kapitola. Materiály jsou primárně koncipovány pro použití ve více vyučovacích hodinách jednoho tématu a jsou navrženy tak, aby je žáci mohli používat samostatně.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Web

   Sociální průzkum třídy Mgr. Jiří Břehovský, Ph.D., Mgr. Daniela Bímová, Ph.D.

   Zařazení:

   Modul: PM – Matematika a její aplikace
   Kód: DVZM07
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZM07
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Matematika a její aplikace
   Hlavní rozvíjená kompetence: 1.3 Správa dat, informací a obsahu
   Další kompetence:
   3.1 Vytváření digitálního obsahu
   2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií

   Anotace

   Digitální vzdělávací zdroj Sociální průzkum třídy je koncipován jako návrh projektové výuky, která je zaměřena na celkové shrnutí tematického celku statistika. Očekávanými výstupy DVZ jsou získané schopnosti a dovednosti v tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty, dle RVP ZV. Cílem DVZ je formou projektu naučit žáky shromažďovat a zapisovat statistická data a dále s nimi pracovat při využití základních statistických pojmů, se kterými se při výuce statistiky na ZŠ seznamují. Při řešení projektu jsou žáci vedeni ke smysluplnému využívání výpočetní techniky pro práci s daty. Osvojují si tak i vhled do metod získávání a zpracování dat, který jim může napomoci při kritickém posuzování věrohodnosti informačních zdrojů. Řešení projektu tak přirozeně přispívá k rozvoji digitální gramotnosti žáků.
   DVZ Sociální průzkum třídy si neklade za cíl výuku statistiky, pouze předkládá možné využití programu Excel při zpracování dat. Cílem DVZ je ukázat, že využití výpočetní techniky při výuce matematiky je možné, účelné a v některých případech nezbytné.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Web

   Sports in Anglophone countries Mgr. Ondřej Duda, Mgr. Linda Valešová, Ph.D., doc. PhDr. Václav Řeřicha, CSc., PhDr. Libor Práger, Ph.D.

   Zařazení:

   Modul: PM – Cizí jazyk
   Kód: DVZCJ06-v1
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZCJ06
   Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
   Předmět: Cizí jazyk
   Hlavní rozvíjená kompetence: 3.1 Vytváření digitálního obsahu
   Další kompetence:
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií
   2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií

   Anotace

   V rámci samostatné i skupinové přípravy virtuální nástěnky na platformě Pinterest budou žáci za použití online zdrojů (internet, aplikace Pinterest) vytvářet medailony významných sportovců zastupujících hlavní sportovní disciplíny pocházející z anglicky mluvících zemí.
   Po obsahové stránce definované v RVP budou rozvíjeny dovednosti poslechu, psaní a mluvení.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Statistika pro střední školu Mgr. Jiří Břehovský Ph.D., Mgr. Daniela Bímová Ph.D.

   Zařazení:

   Modul: PM – Matematika a její aplikace
   Kód: DVZM02
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZM02
   Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
   Předmět: Matematika a její aplikace
   Hlavní rozvíjená kompetence: 1.3 Správa dat, informací a obsahu
   Další kompetence:
   3.1 Vytváření digitálního obsahu

   Anotace

   Digitální vzdělávací zdroj Statistika pro SŠ se zaměřuje na rozvíjení a zvyšování digitální gramotnosti studentů prostřednictvím rozvoje klíčových kompetencí ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, konkrétně v okruhu Práce s daty. Tematicky je zaměřen na zpracovávání a analyzování předem zadaných reálných dat a statistických souborů. K těmto popisům a analýzám je využíváno výhradně prostředí programu Excel. Úlohy, které studenti mohou řešit, svým zaměřením nepřevyšují vzdělávací oblast popisné statistiky podle její charakteristiky v RVP pro Gymnázia. Celý soubor je připraven tak, aby při řešení úloh umožňoval studentům přirozeně rozvíjet i digitální gramotnost. Primárně jde o rozvíjení digitálních kompetencí správy dat, informací a digitálního obsahu.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Světové jazyky Michaela Pázlerová, Vít Pechanec

   Zařazení:

   Modul: M3 – 1. st. ZŠ
   Kód: DVZM310
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZM310
   Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ (1. – 2. třída)
   Předmět: Český jazyk a literatura, Cizí jazyk
   Hlavní rozvíjená kompetence: 1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   Další kompetence:
   6.1 Hardware a software počítače
   6.2 Další digitální technologie
   1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu

   Anotace

   DVZM3_10 Světové jazyky prezentuje jazykové rodiny a interaktivní formou žáky seznamuje s příbuznostmi jazyků. Světová mapa barevným rozlišením přiblíží geografické souvislosti pro jazyky evropské. Rozpoznání jednotlivých jazyků provází zvuková nahrávka a vyobrazení kulturních atributů daných zemí a národů. V interaktivním cvičení žáci rozpoznávají jazyky a přiřazují jednotlivé jazyky k vlajkám států v pracovním listě.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Web

   Tektonika – práce s webovou tematickou mapou Jiří Šmída, Vojtěch Blažek, Alena Krebsová, Darina Mísařová, Adam Pátek

   Zařazení:

   Modul: PM – Zeměpis
   Kód: DVZZ04-v3
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZZ04
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Gymnázium (vyšší stupeň)
   Předmět: Zeměpis
   Hlavní rozvíjená kompetence: 1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
   Další kompetence:
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu

   Anotace

   Práce s webovou tematickou mapou se zaměřením na tektoniku vyhotovenou prostřednictvím nástroje ArcGIS Online. Žáci na základě úloh v připraveném pracovním listě vyhledávají geografické informace a data ve webové tematické mapě, které následně hodnotí, analyzují a hledají geografické souvislosti a zákonitosti.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Tělesná výchova – Gymnastické sestavy pro studenty Mgr. Karel Švátora, Mgr. Petra Špottová, Ph.D., Mgr. Josef Heidler

   Zařazení:

   Modul: PM – Tělesná výchova
   Kód: DVZTV05
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZTV05
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
   Předmět: Tělesná výchova
   Hlavní rozvíjená kompetence: 3.1 Vytváření digitálního obsahu
   Další kompetence:
   2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
   3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu

   Anotace

   Žáci se prostřednictvím tohoto DVZ seznámí s hodnocením gymnastických cvičebních tvarů (hodnocení pohybového projevu) a vytvoří formulář pro snadný záznam hodnocení gymnastických cvičebních tvarů. Vytvořený formulář následně použijí v praxi. Předložený DVZ by měl sloužit jako zpětná vazba pro cvičícího žáka s nabídkou průpravných cvičení pro zdokonalení provedení gymnastického cvičebního tvaru. Na základě výměny rolí cvičící/hodnotící žák dostanou oba žáci zpětnou vazbu o svém provedení gymnastického cvičebního tvaru a nabídku průpravných cvičení pro následné zdokonalování či odstraňování chyb (s použitím recipročního DŘS). V rámci webového rozhraní mají žáci k dispozici teoretický základ hodnocení gymnastických prvků společně s videozáznamy správného provedení a vysvětlení klíčových míst provedení.Po hodnocení prostřednictvím vytvořeného formuláře budou mít žáci k dispozici videozáznamy s nabídkou průpravných cvičení, která lze provádět i mimo hodiny školní tělesné výchovy.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Web

   Tělesná výchova – Hodnocení techniky běhu v atletice Martin Nosek, Ladislav Valter

   Zařazení:

   Modul: PM – Tělesná výchova
   Kód: DVZTV03
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZTV03
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Tělesná výchova
   Hlavní rozvíjená kompetence: 3.1 Vytváření digitálního obsahu
   Další kompetence:
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   4.3 Ochrana zdraví a pohody

   Anotace

   Digitální vzdělávací zdroj je zaměřen na rozvoj techniky běhu v atletice prostřednictvím záznamového zařízení a na následné využití analytických metod a nástrojů pro jeho hodnocení. Konkrétně žáci natočí videozáznam pohybu a následně rozeberou techniku běhu v k tomu dostupné mobilní aplikaci. Po analýze provedení techniky běhu u jednotlivých žáků dojde k sebehodnocení a snaze nalezení vhodných cvičení k nápravě podstatných chyb se snahou eliminovat zranění žáků a ochránit jejich zdraví. Veškeré materiály DVZ jsou online dostupné na základě webové platformy, která slouží také jako opora pro samostatnou práci žáků.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Web

   Tělesná výchova – Plochonoží ve zdravotní TV Štefan Balkó, Iva Balkó, Lenka Černá, Josef Heidler

   Zařazení:

   Modul: PM – Tělesná výchova
   Kód: DVZTV01
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZTV01
   Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
   Předmět: Tělesná výchova
   Hlavní rozvíjená kompetence: 4.3 Ochrana zdraví a pohody
   Další kompetence:
   6.2 Další digitální technologie
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   3.1 Vytváření digitálního obsahu

   Anotace

   Žáci se prostřednictvím tohoto DVZ seznámí se základními zákonitostmi ovlivňujícími držení těla v souvislosti s výskytem plochonoží, které může vzniknout díky nedostatku pohybové aktivity způsobené například hraním počítačových her, práce na PC, sledováním televize. Tento DVZ by měl pomoci při včasné identifikaci plochonoží, které může ovlivnit další segmenty těla a může způsobit vadné držení těla. Prostřednictvím DVZ mohou učitelé snadno ověřit kvalitu nožní klenby u žáků základních a středních škol. Výrazná část aktivity bude spočívat na samostatné práci žáků, kteří provedou otisk chodidla, vyfotí otisk na mobilní telefon či tablet a v aplikaci na webových stránkách provedou základní výpočty, které jsou nezbytné při použití testu Chippaux-Šmiřák k zjištění úrovně plochonoží. Na základě informací z testu budou cvičit podle cviků preventivních (při zjištění normálně klenuté nohy) nebo kompenzačních (při zjištění ploché nohy).


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Web

   Tělesná výchova – QR kód a jeho aplikace v orientační aktivitě Jan Hnízdil

   Zařazení:

   Modul: PM – Tělesná výchova
   Kód: DVZTV02
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZTV02
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Tělesná výchova
   Hlavní rozvíjená kompetence: 1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   Další kompetence:
   2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií
   2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
   2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
   3.1 Vytváření digitálního obsahu

   Anotace

   QR kód je prostředek pro automatizovaný sběr dat, oproti čárovému kódu obsahuje větší množství dat, než klasický EAN čárový kód. Specifikace QR kódů je od června 2000 standardem ISO 18004. Kód je tvořen čtvercovou mřížkou bodů a skládá z několika informačních vrstev. Běžně je používán v odkazech na webové platformy, internetovém bankovnictví, obecně při zprostředkování informací. Principem námi navrhované aktivity je využití QR kódu pro záznam průchodu kontrolním stanovištěm v rámci orientační aktivity. Skenování QR kódu je realizováno prostřednictvím mobilní aplikace nainstalované v mobilním telefonu žáka.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Web

   Tělesná výchova – Využití sporttesterů v hodinách tělesné výchovy PhDr. Martin Škopek, Ph.D. Mgr. Martin Nosek, Ph.D. Mgr. Jan Hnízdil, Ph.D. Mgr. Josef Heidler

   Zařazení:

   Modul: PM – Tělesná výchova
   Kód: DVZTV04
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZTV04
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Tělesná výchova
   Hlavní rozvíjená kompetence: 4.3 Ochrana zdraví a pohody
   Další kompetence:
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   4.3 Ochrana zdraví a pohody
   5.3 Kreativní využití digitálních technologií

   Anotace

   Žáci se prostřednictvím tohoto DVZ seznámí se základními zákonitostmi ovlivňujícími jejich zdatnost, především pak ukazatel, který by se měl při rozvoji zdatnosti nejvíce sledovat – tepová frekvence. Tento DVZ pomáhá změřit hodnotu tepové frekvence při různých typech zatížení případně včasně identifikovat u žáka nastupující problém. Prostřednictvím DVZ si mohou učitelé snadno ověřit kvalitu zdatnosti u žáků základních a středních škol. Výrazná část aktivity bude spočívat na samostatné práci žáků, kteří provedou různými způsoby (např. palpačně, mobilním telefonem, tabletem, fittness náramkem, sporttesterem aj.) jejich diagnostiku tepové frekvence v různých typech zátěže s následným vyhodnocením. Na základě zjištěných informací z testu budou cvičit dle navržených cvičení.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Web

   Terénní sběr dat Jiří Šmída, Vojtěch Blažek, Alena Krebsová, Darina Mísařová, Adam Pátek

   Zařazení:

   Modul: PM – Zeměpis
   Kód: DVZZ03-v1
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZZ03
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Zeměpis
   Hlavní rozvíjená kompetence: 3.1 Vytváření digitálního obsahu
   Další kompetence:
   2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií
   2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
   5.3 Kreativní využití digitálních technologií

   Anotace

   Terénní sběr dat prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu, jehož výstupem je vytvořený digitální obsah se začleněnými webovými mapami s využitím metody (šablon) Esri Story Maps (Esri Mapy s příběhem) na příkladu zadání prostorové analýzy krajiny v okolí školy.
   Téma vede žáky k rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí na místní úrovni. Obdobný formulář lze vytvořit pro jakýkoliv jiný jev nacházející se v blízkém okolí školy (např. riziková místa v okolí školy, občanská vybavenost, významné budovy apod.). Žáci při terénní výuce vyhledají konkrétní krajinotvorné prvky, dané místo dokumentují, zdůvodní zařazení do kategorie, kriticky jej zhodnotí a navrhují další péči o daný prvek.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Testování technických materiálů Jan Krotký

   Zařazení:

   Modul: PM – Člověk a svět práce
   Kód: DVZČSP10-v1
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZČSP10
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
   Předmět: Cizí jazyk, Matematika a její aplikace, Informatika / ICT, Fyzika, Výtvarná výchova, Člověk a svět práce
   Hlavní rozvíjená kompetence: 6.2 Další digitální technologie
   Další kompetence:
   6.3 Počítačové systémy a sítě
   2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií
   1.3 Správa dat, informací a obsahu

   Anotace

   Vytvořené pracovní listy v rámci DVZ uvádějí do tématu deformace materiálu a jeho testování, který je důležitý pro pochopení konstruování a fyzických limitů různých materiálů. Pro simulaci namáhání nakreslených profilů ve 3D je využita simulační komponenta programu Autodesk Fusion 360, který je i výborným nástrojem pro 3D modelování a návrhy konstrukcí nebo vizualizaci. Aktivita je výrazně experimentálního charakteru.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Tisk či 3D tisk? onlineLenka Jirků

   Zařazení:

   Modul: PM – Informační a komunikační technologie
   Kód: DVZICT04
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZICT04
   Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
   Předmět: Informatika / ICT, Člověk a svět práce
   Hlavní rozvíjená kompetence: 6.2 Další digitální technologie
   Další kompetence:
   3.1 Vytváření digitálního obsahu
   6.1 Hardware a software počítače

   Anotace

   Tento materiál má za cíl představit žákům možnosti 3D modelování, 3D tisku. Samotné téma může být již pro žáky motivačním faktorem. V prezentacích naleznou motivační otázky, otázky k diskuzi a informace o tématu. Pracovní listy prověří získané informace žáků. Pokud škola disponuje 3D tiskárnou bude to o to více pro žáky atraktivnější. Učitel může nechat výrobky, které žáci vymodelují vytisknout.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Tradice v novém Mgr. et MgA. Petra Filipová, Ph.D.

   Zařazení:

   Modul: PM – Výtvarná výchova
   Kód: DVZVV02-v3
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZVV02
   Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň)
   Předmět: Výtvarná výchova
   Hlavní rozvíjená kompetence: 3.1 Vytváření digitálního obsahu
   Další kompetence:
   3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu
   5.3 Kreativní využití digitálních technologií
   5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

   Anotace

   DVZ Tradice v novém reflektuje aktuální přístupy v umění (hledání souvislostí mezi tradičními uměleckými díly a současným uměním nových médií). Prezentace seznámí žáky s vybranou dvojicí uměleckých děl a zaměřuje se na recepci a reflexi uměleckého díla. Na základě interpretačních postupů žáků a jejich asociací se vytváří společné téma pro tvůrčí činnost v médiu videa.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Třídění odpadu Mgr. Bc. Šárka Dohnalová, kresby: Hana Mikulenková

   Zařazení:

   Modul: M4 – MŠ
   Kód: DVZM405-v4
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZM405
   Cílová skupina: Mateřská škola
   Předmět: Dítě a svět, Dítě a společnost
   Hlavní rozvíjená kompetence: 1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
   Další kompetence:
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu
   3.4 Programování
   5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

   Anotace

   Aktivita třídění je ve svých prvních krocích fyzickým tříděním obrázků/reálných předmětů, které vede k sestavování jednoduchého algoritmu pro třídění (zde odpadu, ale lze dále použít na jakékoliv jiné třídění). Cílem vzdělávací aktivity je: 1) ve výukovém kruhu zjistit, co již děti vědí o třídění odpadu, typech odpadu a kontejnerů a o tom, k čemu je to dobré, 2) ve skupinách diskutovat a rozpoznat jeden typ odpadu, který patří do jejich kontejneru (tj. základní třídění), 3) pochopit binární dělení na ANO/NE, 4) postupně sestavit jednoduchý algoritmus na třídění.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Tvorba a digitální zpracování zvukového záznamu v hodině angličtiny Mgr. Vít Pohanka, Mgr. Karel Jindra, PhDr. Libor Práger, Ph.D.

   Zařazení:

   Modul: PM – Cizí jazyk
   Kód: DVZCJ07-v1
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZCJ07
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Gymnázium (vyšší stupeň)
   Předmět: Cizí jazyk
   Hlavní rozvíjená kompetence: 3.1 Vytváření digitálního obsahu
   Další kompetence:
   2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií

   Anotace

   Žáci se při vytváření a zpracovávání zvukového záznamu seznámí se základními funkcemi aplikace Voice Record Pro a programu Audacity pro počítač (PC). S pomocí instruktážního videa a učitele se naučí vytvořit zvukový záznam a nastavit kvalitu nahrávání, vyzkouší si, jak ovládat mobilní zařízení, aby dosáhli žádoucí kvality výsledné zvukové nahrávky.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Tvoři a netvoři PhDr. Jan Mašek, Ph.D.

   Zařazení:

   Modul: PM – Výtvarná výchova
   Kód: DVZVV01-v3
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZVV01
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
   Předmět: Výtvarná výchova
   Hlavní rozvíjená kompetence: 3.1 Vytváření digitálního obsahu
   Další kompetence:
   5.3 Kreativní využití digitálních technologií

   Anotace

   DVZ „Tvoři a netvoři“ se zabývá výukou umění nových médií, především fantazy žánru ve spojení s filmovou tvorbou a reflektuje aktuální přístupy v 3D modelování formou organického modelování – digitálního sochařství – v prostředí programu Sculptris od firmy Pixologic. Na základě interpretačních postupů a asociací si žáci připraví vlastní návrhy fantasy 3D tvorů/netvorů, dále tento návrh realizují prostřednictví počítačového modelování a volí vhodné 3D nástroje, materiály a textury pro vlastní model a úpravy povrchu tvora/netvora.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Učíme se hospodařit Jan Fadrhonc, Alexandra Svobodová

   Zařazení:

   Modul: PM – Člověk a svět práce
   Kód: DVZČSP09-v1
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZČSP09
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Matematika a její aplikace, Informatika / ICT, Člověk a svět práce
   Hlavní rozvíjená kompetence: 1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   Další kompetence:
   2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií
   1.3 Správa dat, informací a obsahu

   Anotace

   DVZ seznamuje formou modelové situace a samostatné práce žáky a studenty s problematikou ekonomiky domácnosti a financí. V samostatné práci je nejprve nutno vybrat vhodný mobilní tarif, následuje tvorba rozpočtu a výběru vhodné pracovní nabídky z uvedených možností, kde lze zohlednit více aspektů.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Vazebná energie atomového jádra Zdeňka Koupilová

   Zařazení:

   Modul: PM – Fyzika
   Kód: DVZF06-v4
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZF06
   Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
   Předmět: Fyzika
   Hlavní rozvíjená kompetence: 5.3 Kreativní využití digitálních technologií
   Další kompetence:
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu

   Anotace

   DVZ je koncipován tak, aby si žáci sami odvodili vybrané vlastnosti atomových jader (např. závislost vazebné energii na velikosti jádra) na základě zpracování volně dostupných údajů o atomových jádrech. DVZ obsahuje předpřipravená data. Dále pracovní postup pro žáky a komentované vzorové řešení pro učitele včetně odkazů na hlubší fyzikální poznatky. Zpracování dat žáci mohou dělat v libovolném tabulkovém procesoru.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Včelka Mája se učí létat Mgr. Alexandra Tomášová

   Zařazení:

   Modul: M4 – MŠ
   Kód: DVZM404-v4
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZM404
   Cílová skupina: Mateřská škola
   Předmět: Dítě a jeho psychika, Dítě a svět, Dítě a jeho tělo
   Hlavní rozvíjená kompetence: 3.4 Programování
   Další kompetence:
   5.1 Řešení technických problémů
   5.3 Kreativní využití digitálních technologií

   Anotace

   Vzdělávací aktivita se zaměřuje na vytváření digitální pregramotnosti. Při interaktivních činnostech s robotickou hračkou Bee-Bot si dítě osvojí elementární základy programování. Současně navazuje a rozvíjí předpokládané osvojené základy u předškolních dětí. Záměrem vzdělávání v oblasti psychologické je podpora duševní pohody, psychické zdatnosti a odolnosti dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka. V integrovaných tematických činnostech s robotickou hračkou Bee-Bot budou rozvíjeny poznávací procesy a funkce, city a vůle. U dětí ve věku 4–5 let může aktivita rozvíjet sebepojetí, seberozvoj, kreativitu a sebevyjádření. Hra a manipulace s robotickou hračkou pokládá základy osvojování učení od spontánního k záměrnému. Rozvíjí vzdělávací dovednosti dítěte v podoblastech: 1. Jazyk a řeč. 2. Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace. 3. Sebepojetí, city a vůle. Oblast psychologická je realizovaná v praxi ve vzájemné interakci s dalšími oblastmi, především preferuje kognitivní charakter práce dítěte. Ve značné míře lze využít pro rozvoj digitální gramotnosti v rovině rozvoje myšlenkových operací ve spojení s pohybovými dovednostmi. Kognitivní činnosti budou děti provádět ve spojení s názornými audiovizuálními vjemy, manipulací spontánní až k záměrné uvědomělé činnosti. Obsah se prolíná oblastí Dítě a jeho tělo, rozvíjí jemnou motoriku se zrakovou kontrolou, také využívá poznatkovou oblast Dítě a svět, kde rozvine znalosti květin. Robotická hračka Bee-Bot slouží jako prostředek ke vzdělávání. Náročnost předložených činností vyhovuje věkovým kategoriím 3–4 let, 4–5let a 5–6 let.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Vizualizace elektrického pole Věra Koudelková

   Zařazení:

   Modul: PM – Fyzika
   Kód: DVZF03-v3
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZF03
   Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň)
   Předmět: Fyzika
   Hlavní rozvíjená kompetence: 5.3 Kreativní využití digitálních technologií
   Další kompetence:
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   3.4 Programování

   Anotace

   Cílem DVZ je pomoci žákům s představou elektrického pole bodových nábojů. K tomuto cíli je použita analogie s tíhovým polem Země. Žáci tak na začátku pracují s mapou, pomocí které diskutují důležité termíny a vztahy mezi nimi (nadmořská výška, vrstevnice, spádnice, apod.). Poté stejné vztahy aplikují na zobrazení elektrického pole několika bodových nábojů. V závěrečné části práce vytváří vlastní zobrazení elektrického pole více bodových nábojů a naopak, pomocí zobrazeného el. pole zjišťují informace o zdrojích tohoto pole.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Web

   Vliv digitálních technologií na zdraví Michaela Hřivnová, Tomáš Dragon, Jana Kočí, Andrea Preissová Krejčí

   Zařazení:

   Modul: PM – Výchova ke zdraví
   Kód: DVZVZ05-v1
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZVZ05
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Výchova ke zdraví
   Hlavní rozvíjená kompetence: 4.3 Ochrana zdraví a pohody
   Další kompetence:
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
   3.1 Vytváření digitálního obsahu

   Anotace

   Cílem DVZ je propojit oblast užívání (používání až nadužívání) digitálních zařízení/technologií s oblastí ochrany a podpory zdraví v bio-psycho-sociálním kontextu. V rámci DVZ je vytvořen soubor inovativních edukačních videí zachycujících běžné denní situace žáků 2. stupně základních škol. Jejich cílem je motivovat žáky k analýze a evaluaci jednotlivých situací ve vztahu používání digitálních zařízení/technologií a jejich možnému dopadu na bio-psycho-sociální zdraví. DVZ aktivizuje a vede žáky k sebereflexi používání digitálních zařízení/technologií v jejich osobním životě s možným dopadem na jejich bio-psycho-sociální zdraví. Naplnění cílů DVZ je podpořeno vytvořenou sadou interaktivních pracovních listů pro žáky, které jsou určené pro práci individuální (videa a pracovní listy 1–4) i skupinovou (videa a pracovní listy 5 a 6). K rozvoji digitálních kompetencí u žáků v rámci DVZ dochází mj. zpracováním vlastního videa (situace zobrazující používání digitálních zařízení s dopadem na zdraví/zdravotní stav), a to buď za pomoci vyhledání a úpravy již dostupných videí na internetu, nebo natočení a zpracování vlastního videa. DVZ tak rozvíjí jak základní, tak i další specifické digitální kompetence žáků sekundárního vzdělávání ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví. Obsahově navazuje na DVZVZ01 (Nadměrné užívání digitálních technologií – vliv na zdraví člověka a možnosti prevence).


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Ke stažení

   Vodní toky Česka – využití webové mapy Jiří Šmída, Vojtěch Blažek, Alena Krebsová, Darina Mísařová, Adam Pátek

   Zařazení:

   Modul: PM – Zeměpis
   Kód: DVZZ01-v2
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZZ01
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Gymnázium (vyšší stupeň)
   Předmět: Zeměpis
   Hlavní rozvíjená kompetence: 1.3 Správa dat, informací a obsahu
   Další kompetence:
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
   2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií

   Anotace

   Vzdělávacím cílem hodiny je získání dovednosti geograficky charakterizovat vybraný vodní tok na příkladu Labe s jeho nejvýznamnějším přítokem Vltavou. Žák se učí vyhledávat informace o řece Labi, organizovat je do tabulek pracovního listu a vytvářet z nich nový obsah webové mapy tvořené v prostředí aplikace Google Moje mapy (Google MyMaps). Navržená hodina je vhodná pro tematický celek vodstvo ČR s významným přesahem do tématu Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Hlavní rozvíjenou digitální kompetencí bude správa dat, informací a obsahu.
   Žáci s využitím pracovního návodu získají základní geografické charakteristiky Labe. V prostředí Google Moje mapy se naučí vytvářet obsah a jeho symbologii (legendu). Do webové mapy postupně označí významné charakteristiky a určí a označí vybraná významná místa na Labi (města na soutocích, dopravní stavby, vodní nádrže, jiné významné krajinné celky apod.). Žáci zjistí vybrané charakteristiky vodních nádrží na řekách Labi a Vltavě, porovná je (dle velikosti, nadmořské výšky).
   K organizaci dat používá různé grafické postupy. Získají základní povědomí o významu soutoků velkých řek pro vznik měst. Práce s webovou mapou bude rozvíjet žákovy dovednosti z oblasti čtení a tvorby mapy.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Web

   Vodstvo světa – Asuánská přehrada Jiří Šmída, Vojtěch Blažek, Alena Krebsová, Darina Mísařová, Adam Pátek

   Zařazení:

   Modul: PM – Zeměpis
   Kód: DVZZ05-v3
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZZ05
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
   Předmět: Zeměpis
   Hlavní rozvíjená kompetence: 1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
   Další kompetence:
   1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií

   Anotace

   Využití prezentace v šabloně Esri Story Maps jakožto materiál vhodný pro interaktivní výuku. Na příkladu Asuánské přehrady žáci vyhledávají, analyzují a hodnotí geografická data a informace o tomto vodním díle, která následně zaznamenávají a třídí do předem připraveného pracovního listu.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Web

   Volba zaměstnání a pracovní trh Pavel Moc

   Zařazení:

   Modul: PM – Člověk a svět práce
   Kód: DVZČSP04-v1
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZČSP04
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
   Předmět: Český jazyk a literatura, Informatika / ICT, Výchova k občanství, Člověk a svět práce
   Hlavní rozvíjená kompetence: 2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií
   Další kompetence:
   3.1 Vytváření digitálního obsahu
   4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí
   3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu
   1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu

   Anotace

   DVZ obsahuje pracovní listy s úkoly a pracovní texty. Vybrané úkoly využívají prostředí internetu a navázané služby třetích stran – specializované internetové portály s pracovní poptávkou a nabídkou. DVZ je z části vhodná pro využití přenosných zařízení jako jsou tablety nebo mobilní telefony.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Vytváření textových dokumentů – základy typografie a formátování odborných textů Mgr. Kateřina Cízlová

   Zařazení:

   Modul: PM – Český jazyk a literatura
   Kód: DVZČJL05-v2
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZČJL05
   Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň)
   Předmět: Český jazyk a literatura
   Hlavní rozvíjená kompetence: 3.1 Vytváření digitálního obsahu
   Další kompetence:
   5.1 Řešení technických problémů
   6.1 Hardware a software počítače

   Anotace

   Didaktický materiál se soustřeďuje na formální zpracování odborného textu (konkrétně seminární práce). Cílem DVZ je naučit žáky vytvářet funkční textový digitální produkt, ve kterém budou uplatněna základní pravidla typografie a formátování textu.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Využití aplikací a sociálních sítí při výuce výtvarné výchovy Mgr. Šimon Kříž

   Zařazení:

   Modul: PM – Výtvarná výchova
   Kód: DVZVV08-v3
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZVV08
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Výtvarná výchova
   Hlavní rozvíjená kompetence: 3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu
   Další kompetence:
   5.3 Kreativní využití digitálních technologií
   2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií

   Anotace

   DVZ „Využití aplikací a sociálních sítí při výuce výtvarné výchovy“ představuje materiál, který ukazuje, jakým způsobem se dá kreativně pracovat s mobilními aplikacemi a sociálními sítěmi. Klade si za cíl představit všeobecné principy, jimiž se dá za pomocí těchto digitálních platforem vyučovat výtvarná výchova. Dále se zaměřuje na propojení klasických výtvarných technik v návaznosti na digitální gramotnost. Žáci vytvoří sérii fotografií za pomoci mobilních telefonů a aplikací při využívání jejich filtrů, které jsou volně ke stažení.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Vývoj architektury onlineMgr. Barbora Tocháčková, PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., Mgr. Pavlína Ballková

   Zařazení:

   Modul: PM – Dějepis
   Kód: DVZD10
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZD10
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
   Předmět: Dějepis
   Hlavní rozvíjená kompetence: 1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
   Další kompetence:
   1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu

   Anotace

   Digitální vzdělávací materiál Vývoj architektury obsahuje aktivity, které budou využity ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost při výuce dějin umění. Při těchto aktivitách žáci samostatně či ve dvoučlenných skupinách získají informace o různých uměleckých slozích, jejich periodizaci a charakteristických prvcích. Získané informace následně aplikují, aby splnili zadaný úkol. Podstatou tohoto DVZ je práce s jednoduchou webovou aplikací ve které žáci plní zadaný úkol formou přiřazování architektonických stylů do správného období a výběru příslušných správných doplňujících informací. DVZ se zaměřuje na vyhledávání informací na internetu podle obrázku a na ověření validity vyhledaných informací.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Web

   Web na podporu komunikace v sociálních sítích a sociálních fórech Hana Marešová

   Zařazení:

   Modul: PM – Český jazyk a literatura
   Kód: DVZČJL06-v2
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZČJL06
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Gymnázium (vyšší stupeň)
   Předmět: Český jazyk a literatura
   Hlavní rozvíjená kompetence: 2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií
   Další kompetence:
   2.5 Netiketa
   1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
   2.6 Správa digitální identity
   4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí

   Anotace

   DVZ přináší orientaci v základních světových a českých sociálních sítích. Kromě jejich charakteristiky jsou prezentovány také základní aspekty jazykové komunikace v sociálních sítích.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Web

   Základy zpracování zvuku MgA. Ondřej Musil, Ph.D.

   Zařazení:

   Modul: PM – Hudební výchova
   Kód: DVZHV05-v1
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZHV05
   Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň)
   Předmět: Hudební výchova
   Hlavní rozvíjená kompetence: 6.1 Hardware a software počítače
   Další kompetence:
   6.2 Další digitální technologie
   6.3 Počítačové systémy a sítě
   2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií

   Anotace

   Hardwarové a především softwarové prostředky jsou stavebním kamenem digitálního obsahu v hudebním vzdělávání. Velké množství programů pokrývá podstatnou většinu potřeb různých hudebních činností a žákova práce s nimi je předpokladem vzniku kreativního a umělecky hodnotného digitálního obsahu, ať už se jedná o zvuk, audiovizuální materiály, notový materiál nebo komplexní interaktivní produkt.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Záznam a střih zvuku na počítači Daniel Aichinger

   Zařazení:

   Modul: PM – Člověk a svět práce
   Kód: DVZČSP05-v1
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZČSP05
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Gymnázium (vyšší stupeň)
   Předmět: Matematika a její aplikace, Informatika / ICT, Fyzika, Člověk a svět práce
   Hlavní rozvíjená kompetence: 1.3 Správa dat, informací a obsahu
   Další kompetence:
   5.3 Kreativní využití digitálních technologií
   6.2 Další digitální technologie

   Anotace

   DVZ obsahuje pracovní list s experimentálními úkoly a prezentaci pro vysvětlení základních pojmů a principů v nahrávání zvuku. Žáci se seznámí prostřednictvím definovaných úkolů s nahráváním zvuku do počítače a vyzkouší si jeho zpracování pomocí základního softwaru pro editaci audio záznamu.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení

   Zvuková karta počítače jako nahrávací studio Daniel Aichinger

   Zařazení:

   Modul: PM – Člověk a svět práce
   Kód: DVZČSP06-v2
   URL: https://digigram.cz/dvz/#DVZČSP06
   Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
   Předmět: Matematika a její aplikace, Informatika / ICT, Fyzika, Hudební výchova, Člověk a svět práce
   Hlavní rozvíjená kompetence: 1.3 Správa dat, informací a obsahu
   Další kompetence:
   3.1 Vytváření digitálního obsahu
   5.3 Kreativní využití digitálních technologií
   6.1 Hardware a software počítače
   6.2 Další digitální technologie

   Anotace

   DVZ seznamuje cílovou skupinu s procesem nahrávání a zpracování zvukového signálu v digitální formě. Pro experimentální práci studentů je využit volně dostupný software – Audacity. Úkoly v rámci tématu jsou specifikovány pomocí strukturovaných pracovních listů.


   Licence BY-SA 4.0
   Veškeré materiály ke stažení jsou licencovány licencí Creative Commons BY-SA 4.0 

   Metodika

   Ke stažení