Databáze hodnocení dalších výukových materiálů

Jedná se o materiály, které vznikly v rámci jiných projektů či aktivit. Materiály se týkají využití digitálních technologií ve vzdělávání, případně přímo rozvoje digitálních kompetencí. V rámci projektu byly posuzovány a zařazeny z hlediska rozvíjených kompetencí a oborového zaměření.

Databáze je strukturovaná dle stupňů vzdělávání a vzdělávacích oborů a současně dle dílčích kompetencí digitální gramotnosti v souladu s rozpracovaným konceptem digitální gramotnosti. Materiály lze třídit rovněž dle výsledného hodnocení (známky) přiděleného hodnotiteli projektu.

  Filtr


  Občanská nauka (Jarmila Soušková 2013)

  Zařazení:

  Cílová skupina: Střední odborná škola
  Předmět: Občanská nauka
  Rozvíjí kompetence: 4. Bezpečnost

  Zobrazit dílčí kompetence

  4. Bezpečnost

  Zacílení Úroveň
  4.1 Ochrana zařízení
  4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí
  4.3 Ochrana zdraví a pohody 1 1
  4.4 Ochrana životního prostředí
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Sada byla zaměřena na občanské nauky v oborech vzdělání směřujících k získání středního vzdělání s výučním listem. Tvořilo ji 20 dílčích učebních materiálů.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Sada pdf dokumentů s otázkami a úkoly, pomůcka pro výklad v předmětu občanská nauka v běžné hodině bez inovačního potenciálu.

  3

  AMPER nebo-li Aplikovaná Matematika Populárně Efektivně Racionálně (Střední škola, průmyslová, technická a automobilní Jihlava 2013)

  Zařazení:

  Cílová skupina: Střední odborná škola
  Předmět: Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie, Fyzika, Chemie
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  3. Tvorba digitálního obsahu

  5. Řešení problémů

  6. Technologické kompetence

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 2 1
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 5 3
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 3 2

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 3 2
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 5 3
  3.3 Autorská práva a licence
  3.4 Programování 4 3

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 2 3
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

  6. Technologické kompetence

  Zacílení Úroveň
  6.1 Hardware a software počítače 4 3
  6.2 Další digitální technologie
  6.3 Počítačové systémy a sítě
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Projekt je zaměřen na využití CAS systému Wolfram Mathematica ve výuce předmětů, ve kterých je aplikována matematika (automatizace, mechanika, programování…). K tomuto účelu byly vytvořeny materiály ve formě řešených pracovních listů (dostupných ve formátech .pdf, .cdf, .docx, .nb), které umožňují dle tématu různou míru interaktivity, pokud jsou otevřeny v prostředí Wolfram CDF player. Tyto materiály jsou prezentovány na webových stránkách projektu a poskytují možnost velmi úzkého propojení široké skupiny předmětů sjednocujícím prvkem, kterým je výše zmiňovaný software. Plné využití materiálů vyžaduje širší znalosti programu Wolfram Mathematica.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Materiály jsou využitelné i bez použití programu Wolfram Mathematica. Bez něj se ale stávají pouhými pracovními listy. Využití zmiňovaného softwaru je v materiálech zpravidla netriviální a propojuje znalosti více oborů. V souvislosti s rozvojem digitálních kompetencí hodnotím pozitivně zejména materiály ze skupin Programování a Automatizace. Některé vytvořené materiály na druhou stranu nevyužívají potenciálu použitého softwaru (např. prosté generování grafů funkcí). Materiál vyžaduje znalost specifického prostředí. Pro vyučující s těmito znalostmi může být užitečný.

  2

  Animace na hudbu (Mgr. Alena Ščuková 2016)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: mezipředmětová vazba hudební a výtvarná výchova
  Rozvíjí kompetence: 3. Tvorba digitálního obsahu

  5. Řešení problémů

  Zobrazit dílčí kompetence

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 2 1
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
  3.3 Autorská práva a licence 1
  3.4 Programování

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů 2 2
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy 2 2
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 2 2
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1 1
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Prezentace vede žáka k možnosti vytvořit animaci z obrázků vytvořených v programu Malování. Užívá hudební výchovu v rámci mezipředmětových va­zeb.

  Ke stažení

  Hodnocení

  4

  Animovaná geometrie (Mgr. Jaroslav Zavadil 2010)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, Gymnázium
  Předmět: Matematika a její aplikace
  Rozvíjí kompetence: 2. Komunikace a kolaborace

  3. Tvorba digitálního obsahu

  5. Řešení problémů

  6. Technologické kompetence

  Zobrazit dílčí kompetence

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 5 3
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3 2
  2.5 Netiketa
  2.6 Správa digitální identity

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 5 3
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 5 3
  3.3 Autorská práva a licence 2 1
  3.4 Programování 3 2

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy 4 2
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 5 3
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

  6. Technologické kompetence

  Zacílení Úroveň
  6.1 Hardware a software počítače
  6.2 Další digitální technologie 3 2
  6.3 Počítačové systémy a sítě
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Na uvedeném odkazu najdeme metodický list pro pedagoga s možnými návrhy využití materiálu v hodině, návrh pracovního listu pro žáka, soubor 8 appletů vytvořených v programu GeoGebra zaměřených na zobrazení (obraz úsečky a pětiúhelníku v osové a středové souměrnosti, obraz úsečky a trojúhelník ve středové souměrnosti , obraz krychle a kvádru ve strávení odpočinkové rovnoběžné promítání, kružnice trojúhelníku opsaná a vepsaná) a prezentaci s odkazy na dané applety. Soubor Adjectives – Opposites pravděpodobně vložen omylem (nesouvisí s tématem).
  Tématem je Geometrie v rovině a v prostoru. Zaměření nejenom na 2. st. ZŠ, ale i na 1. ročníky středních škol.
  Cílem materiálu je modelování různých poloh geometrických útvarů, uvažování a vyvozování závěrů vyplývajících ze změn poloh a následná vlastní konstrukce útvarů. Forma v podobě animací umožňuje postupně přehrát způsob konstrukce, zastavit, vrátit zpět. Manipulační body v programu GeoGebra umožňují manipulovat s objektem a sledovat tak změny a uvažovat nad důsledky. Žák má okamžitou zpětnou vazbu a vidí, jak jednou změnou může ovlivnit celý výsledek.
  Materiál využitelný při zobrazení na interaktivní ploše, při práci na PC nebo tabletu se zapojením pracovního listu, možnost sdílení materiálu pro domácí práci žáků.
  Samotný program je intuitivní, ovládání jednoduché a pro výuku Geometrie se jeví jako velmi vhodný.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Materiál hodnotím známkou 2. Vhodné použití programu v rámci tematického celku, ukázka pracovního listu pro žáka i návrh výuky pro pedagoga. Za úvahu by stálo vložení konkrétního popisu práce / zadání, případně i slovního popisu konstrukce přímo do appletů.
  Materiál zacílený hlavně na klíčovou kompetenci “Tvorba digitálního obsahu”, kde žáci mohou konstruovat, upravovat, modifikovat materiál, sledovat důsledky svých kroků. Materiál mohou sdílet, podílet se na tvorbě náročnějších konstrukčních úloh. Žáci si uvědomí, že za pomoci vhodně zvoleného programu mají možnost řešit a odhalovat různé konstrukční úkoly, sledovat dopad změn, modelovat různé situace, uvažovat, konstruovat vlastní poznání.

  2

  Baterie diagnostických testů (Univerzita Palackého v Olomouci 2014)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie, Výchova k občan
  Rozvíjí kompetence: 5. Řešení problémů

  Zobrazit dílčí kompetence

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy 1 1
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 3 2
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Baterie diagnostických testů s 210 dotazníkovými položkami pro oblast podnikatelských kompetencí žáků byla vytvořena na základě výstupních kompetencí žáků 2. stupně ZŠ v rámci RVP ZV. Na základě spolupráce pedagogů vysoké školy, základních škol a zástupců podnikatelů bylo identifikováno 7 oblastí: jazyk a jazyková komunikace, matematika, fyzika, člověk a svět práce, (hospodářský) zeměpis, ICT, výchova k občanství + etická výchova. Testovací nástroj byl vytvořen v podobě online softwarové aplikace, umožňující automatickou generaci testů pro nadefinovaný počet žáků s automatickým vyhodnocováním správných odpovědí.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Materiál představuje velmi vhodný a dobře zpracovaný soubor kontrolních testů. Ty mohou být využity jak samotnými žáky, tak učiteli. Testy je navíc možné propojit se zmiňovanou aplikací, čímž se stávají vhodným nástrojem pro upevnění a zopakování látky.

  2

  Bezpečnost na internetu (webquest) (Petr Karadzos, v době vzniku materiálu student PedF UK v Praze )

  Zařazení:

  Cílová skupina: Střední odborná škola, Gymnázium
  Předmět: Český jazyk a literatura
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  3. Tvorba digitálního obsahu

  4. Bezpečnost

  6. Technologické kompetence

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 3 2
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 4 3
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 1 1

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3 2
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1 1
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií 5 3
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 5 3
  2.5 Netiketa 1 1
  2.6 Správa digitální identity 5 3

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 3 2
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3 2
  3.3 Autorská práva a licence 5 3
  3.4 Programování

  4. Bezpečnost

  Zacílení Úroveň
  4.1 Ochrana zařízení 5 3
  4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí 5 3
  4.3 Ochrana zdraví a pohody 4 2
  4.4 Ochrana životního prostředí 2 1

  6. Technologické kompetence

  Zacílení Úroveň
  6.1 Hardware a software počítače 1 1
  6.2 Další digitální technologie 1 1
  6.3 Počítačové systémy a sítě 3 2
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Cílem materiálu je, aby si žáci vytvořili komplexní představu o možných rizicích při práci na internetu a získali poučení, jak těmto rizikům předcházet. Aktivita je založena na kooperaci žáků ve skupinách. Každému jednotlivci či dvojici ve skupině je přidělena role: žák, rodič, vývojář softwaru, správce sítě ve škole a virový analytik. Podle těchto přidělených rolí vypracují referát z hlediska přidělené role. Každá skupina si vybere jedno ze zadaných témat: zneužití uživatele sociální sítě, odcizení finanční částky z internetového bankovního účtu, ilegální stahování dat, virová nákaza operačního systému. Na závěr celá skupina vytvoří multimediální příběh podle zvoleného tématu. Příběh může mít podobu dramatické scénky, videa, prezentace nebo zvukové nahrávky.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Samotným tématem vyhovuje webquest jedné z charakteristik digitální gramotnosti, pro využití na střední škole považuji materiál za velmi vhodný. Oceňuji kooperativní formy práce ve skupinách, jednotlivé role jsou promyšleny velmi vhodně. Rovněž předpokládané výstupy jsou formulovány skvěle, žáci mají uplatnit tvůrčí přístup k vytvoření příběhu a prezentovat ho v některé z forem, která rovněž přispívá k rozvoji digitální gramotnosti. Pro zařazení do výuky by bylo vhodné provést jazykovou korekturu textu.

  1

  Byli jsme uprchlíky (Mgr. Marcel Mahdal 2017)

  Zařazení:

  Cílová skupina: Střední odborná škola, Gymnázium
  Předmět: Český jazyk a literatura, Dějepis, Výchova k občanství
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  3. Tvorba digitálního obsahu

  5. Řešení problémů

  6. Technologické kompetence

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 5 3
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 5 3
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 5 3

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 5 3
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1 1
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií 5 3
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1 1
  2.5 Netiketa 1 1
  2.6 Správa digitální identity 1 1

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 5 3
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3 2
  3.3 Autorská práva a licence 1 1
  3.4 Programování 1 1

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů 3 2
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy 3 2
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 3 2
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1 1

  6. Technologické kompetence

  Zacílení Úroveň
  6.1 Hardware a software počítače 3 2
  6.2 Další digitální technologie 3 2
  6.3 Počítačové systémy a sítě 5 3
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Jde o primárně dějepisnou výukovou jednotku věnující se fenoménu uprchlictví, snadno využitelnou v občance a češtině. Cílem je jednak samotná práce s autentickým digitalizovaným materiálem (tzv. oral history), která žáku umožňuje využití vlastních zkušeností a představ, které v závěru konfrontuje s pohledy spolužáků. Aniž by byl studentům prezentován pohled učitele, takto pojatá výuka vede k pochopení motivace uprchlíků.Názor žáků po skončení práce podložen vlastním setkáním s pamětníky, nikoliv obsahem zpracovaným médii. / 1-2 hodiny, vysoká efektivita

  Ke stažení

  Hodnocení

  Jde o velice dobrou výukovou jednotku, jejíž potenciál není dosud rozvinut ve směru výuky českého jazyka a literatury.

  2

  CD – Žijeme ve světě techniky (Základní škola, Seč, okres Chrudim 2015)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Fyzika, Chemie, Přírodopis, enviromentální výchova
  Rozvíjí kompetence: 4. Bezpečnost

  5. Řešení problémů

  Zobrazit dílčí kompetence

  4. Bezpečnost

  Zacílení Úroveň
  4.1 Ochrana zařízení
  4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí
  4.3 Ochrana zdraví a pohody
  4.4 Ochrana životního prostředí 1 1

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů 3 2
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy 2 1
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 1 1
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  CD – Žijeme ve světě techniky – jedná se o elektronickou podobu obou vzniklých publikací, doplněnou o některé rozšiřující a doplňující materiály (flash animace, obrázky, ad.)

  Ke stažení

  Hodnocení

  Předložený projekt zahrnuje mimo jiné publikaci s metodickými návody pro vedení hodiny, výuky a různých fyzikálních témat. Podružně zapojuje také využití digitálních technologií. Z pedagogického hlediska je materiál velmi vhodný pro využití učiteli na základních školách. Velmi vhodně rozebírá jednotlivé fáze hodiny a může být pro učitele inspirací.

  1

  Československé a české dějiny 20. století – elektronická učebnice (Jiří Lach a kolektiv autorů 2013)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, Střední odborná škola
  Předmět: Dějepis, Výchova k občanství
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 3 2
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 4 2
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 1 1

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2 2
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3 2
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií 4 2
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2 1
  2.5 Netiketa 2 1
  2.6 Správa digitální identity 1 1
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Elektronická učebnice, která mapuje československé a české dějiny 20. století, a to nejen z politického, ale i z kulturního, hospodářského a společenského pohledu. Je využitelná při výuce dějepisu, výchově k občanství i dalších předmětech.

  Ke stažení

  Hodnocení

  2

  Člověk a společnost: Občanská nauka (Jan Šmíd 2014)

  Zařazení:

  Cílová skupina: Střední odborná škola
  Předmět: Občanská nauka
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 2 2
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2 2
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 2 1

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 1 1
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1 1
  3.3 Autorská práva a licence
  3.4 Programování
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Pracovní listy jsou určeny žákům druhých a třetích ročníků maturitních oborů středních škol. Je připraven k rozvíjení čtenářské gramotnosti v oblasti tématu: Světový názor.

  Různé oblasti a směry jsou zpracovány jednotnými pracovními listy, které mají zajistit objasňování formou řízené diskuze.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Velmi průměrný materiál s malou mírou invence. V podstatě náhrada slovního frontálního vyučování prezentací.

  3

  Coach’s Eye (App Store (obchod s aplikacemi společnosti Apple) 2015)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, Střední odborná škola, Gymnázium
  Předmět: Tělesná výchova
  Rozvíjí kompetence: 2. Komunikace a kolaborace

  6. Technologické kompetence

  Zobrazit dílčí kompetence

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3 1
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3 1
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
  2.5 Netiketa
  2.6 Správa digitální identity

  6. Technologické kompetence

  Zacílení Úroveň
  6.1 Hardware a software počítače
  6.2 Další digitální technologie 5 2
  6.3 Počítačové systémy a sítě
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Softwarová aplikace umožňující detailní analýzu videozáznamu s možností využití grafických nástrojů pro zvýraznění kritických míst analyzované pohybové dovednosti. Aplikace slouží k analýze videozáznamu nacvičované pohybové dovednosti (např.: gymnastika, technika běhu, sjezdové a běžecké lyžování, úderu, HČJ u kolektivních sportů aj.). Materiál umožňuje v zařízení videozáznam přímo pořídit nebo jej importovat z jiného zařízení. Videozáznam lze libovolně zpomalovat a posouvat se v jednotlivých snímcích. Dále je zde možnost označení kritických míst PD s využitím různých grafických nástrojů. Aplikace je v angličtině, placená a dostupná pro IOS, Android, Windows i Windows Phone.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Aplikaci považuji jako velmi vhodnou a odpovídající k rozvoji digitálních kompetencí u studentů a žáků. Analýzu videa mohou na zařízeních provádět sami žáci, pokud již mají představu o ideálním provedení PD nebo analýzu může provést učitel společně s žáky. Žák se tedy naučí pracovat s videozáznamem a upravovat jej. Také je zde možnost provedení analýzy a analyzované video sdílet se žáky. Malou nevýhodou je fakt, že aplikace je v angličtině a je placená. Výhodou je, že je dostupná pro IOS, Android, Windows i Windows Phone.

  1

  CZ.1.07/1.4.00/21.3370, Cesta kvality a inovace (Peníze EU školám) (Petr Mička 2013)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Člověk a svět práce
  Rozvíjí kompetence: 2. Komunikace a kolaborace

  3. Tvorba digitálního obsahu

  4. Bezpečnost

  5. Řešení problémů

  Zobrazit dílčí kompetence

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 4 1
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2 1
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií 1 1
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1 1
  2.5 Netiketa 5 3
  2.6 Správa digitální identity 1 1

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 3 2
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2 1
  3.3 Autorská práva a licence 3 1
  3.4 Programování 2 1

  4. Bezpečnost

  Zacílení Úroveň
  4.1 Ochrana zařízení 2 1
  4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí 1 1
  4.3 Ochrana zdraví a pohody 2 3
  4.4 Ochrana životního prostředí 3 2

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů 3 2
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy 4 2
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 3 1
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1 1
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Sada DVZ je zaměřena k seznámení s technickými materiály, nástroji k ručnímu obrábění, materiálům, technickým kreslením a se základy elektrotechniky.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Sada výukových prezentací je zaměřena k seznámení s technickými materiály, nástroji k ručnímu obrábění, technickým kreslením, základy elektrotechniky a technologickým vlastnostem materiálů. V prezentacích je kladen důraz na výuku technického kreslení, normalizaci, zobrazování a komunikaci. Prezentace jsou využity k výuce Elektrotechnických značek, principů elektrotechniky, materiálům jak kovovým tak plastů. Tyto prezentace jsou koncipovány jako podpora výuky a umožňuje efektivní transmisi technologických znalostí dle RVP, vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Výukový materiál umožňuje rozšířený verbální popis a posiluje kompetence učitele. Autor prezentací v úvodu uvádí použité zdroje, se kterých čerpá. Pokud by mělo být hodnocení rigorózní, je nutné si všimnout některých terminologických nepřesností například v prezentaci „Elektrotechnické značky“ jsou značky popisující zdroje el. proudu uvedeny jako „součástky pro výrobu el. energie“, což není fyzikálně přesné. Toto a další zjednodušení lze však přičíst určitému didaktickému zjednodušení a idealizaci.
  Digitální vzdělávací materiály jsou realizovány formou prezentací programu PowerPoint. Jedná se o 20 prezentací, které obsahují vlastní animace a názorným způsobem je exponovány stěžejní informace k prezentovaným tématům. Za pozornost stojí provedení animací u prezentace „Technické kreslení 7. Ročník“ zaměřené na výuku druhů promítání. Prezence umožňují efektivní řízení vyučovacího procesu a navození problémových situací učitel může žáky zaměstnat predikcí možných řešení. Z hlediska struktury prezentací jsou prezentace řazeny logicky a přehledně, nenajdeme v nich balastní informace a umožňují rozšíření výuky o praktickou realizaci úkolů a experimenty. Tyto materiály jsou vytvořeny tak, aby respektovaly realitu výuky na ZŠ.
  Digitální výukové materiály sloužící k podpoře výuky předmětu Praktické činnosti, vzdělávací oblasti Člověk a svět práce podporují digitální gramotnost názornou ukázkou možností zpracování prezentace tak, že umožňuje efektivní vedení vyučovací hodiny vzhledem k stanovenému cíli. Digitální gramotnost vyžaduje i jistou dávku kritického myšlení a ověřování informací praktickou činností a experimenty. Témata, které jsou výukovými materiály prezentovány, toto plně umožňují. Doporučuji učitelům II. st. Základní školy, tento výukový materiál k pozornosti a využívání.

  3

  Digitálne technologie v materskej škole 1 až 8 (Kolektiv – Metodicko-pedagogické centrum 2017)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ
  Předmět: Informační a komunikační technologie, Výtvarná výchova, Určeno pro výuku pedagogů v mateřské škole
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  3. Tvorba digitálního obsahu

  4. Bezpečnost

  5. Řešení problémů

  6. Technologické kompetence

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 3 2
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3 2
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 1 1

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1 1
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3 1
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií 3 2
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3 2
  2.5 Netiketa
  2.6 Správa digitální identity 1 1

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 3 2
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1 1
  3.3 Autorská práva a licence 2 1
  3.4 Programování

  4. Bezpečnost

  Zacílení Úroveň
  4.1 Ochrana zařízení
  4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí 1 1
  4.3 Ochrana zdraví a pohody 1 1
  4.4 Ochrana životního prostředí

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů 1 1
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy 1 1
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 2 1
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 3 2

  6. Technologické kompetence

  Zacílení Úroveň
  6.1 Hardware a software počítače 3 1
  6.2 Další digitální technologie
  6.3 Počítačové systémy a sítě 1 1
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Tento studijní materiál obsahuje sérii osmi sešitů, které představují obsah vzdělávacích programů Digitální technologie v mateřské škole pro pedagogické pracovníky. Představuje konkrétní úkoly a formy využití digitálních technologií v mateřské škole (určeno zejména pro pedagogy a děti v předškolní přípravě)
  Materiály jsou rozděleny do 3 oblastí: 1. Poznávám digitální technologie – cílem této linie je vybudovat a rozvíjet základní dovednosti práce s počítačem. 2. Učím se v digitálním světě – cílem této linie je rozvinout základní počítačovou gramotnost. 3. Pracuji s dětmi – cílem je naučit digitální gramotnost integrovat do práce s dětmi v mateřské škole.
  Velmi pěkný propracovaný materiál se zaměřuje převážně na didaktiku využívání digitálních technologií v mateřské škole a další s tím související otázky. V souvislosti s uměleckým vzděláváním řeší náměty kreslení na počítači, fotografování, animace i práce s multimédii, např. diktafonem.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Velmi dobře propracovaná sada materiálů, která cíleně pomáhá pedagogům MŠ a zaměřuje se na didaktiku využívání digitálních technologií v preprimárním vzdělávání a s tím související otázky.

  1

  E-learning: Lenka si poradí (autorka Ladislava Whitcroft, publikováno dne 10. 9. 2013 jako výukové CD, které bylo vytvořeno v rámci projektu OP VK Čtenářská gramotnost a projektové vyučování, který který získalo občanské sdružení Abeceda, o.s., v roce 2012. 2013)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Český jazyk a literatura
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  4. Bezpečnost

  5. Řešení problémů

  6. Technologické kompetence

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 3 1
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3 2
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 2 1

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3 1
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií 2 1
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2 1
  2.5 Netiketa 1 1
  2.6 Správa digitální identity 1 1

  4. Bezpečnost

  Zacílení Úroveň
  4.1 Ochrana zařízení 1 1
  4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí 1 1
  4.3 Ochrana zdraví a pohody 1
  4.4 Ochrana životního prostředí 1

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů 1 1
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy 1
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 2 1
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1 1

  6. Technologické kompetence

  Zacílení Úroveň
  6.1 Hardware a software počítače 1
  6.2 Další digitální technologie 1
  6.3 Počítačové systémy a sítě 1
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Téma e-learningového kurzu s názvem “Lenka si poradí” se vztahuje k oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti. Jeho cílem je vést a motivovat žáky od 4. do 8. ročníků ZŠ k tomu, aby si sami vyzkoušeli práci s různými druhy textů týkajícími se každodenního života, naučili se hravou a nenásilnou formou pohybovat v on-line prostředí, vyhledávat na internetu potřebné informace a dále s nimi účelně pracovat, číst s porozuměním a na základě přečteného textu posoudit pravdivost, nebo nepravdivost tvrzeni, zhodnotit informace vyplývající či nevyplývající z textu, vyhledat jednu nebo několik správných odpovědí na zadané úlohy a otázky, vystihnout hlavní myšlenku textu, reprodukovat obsah konkrétních sdělení, zapamatovat si důležité informace, rozlišit podstatné a okrajové informace, rozhodnout, které z nich jsou v textu důležité pro jeho celkové vyznění, z nabídky slov, slovních spojení nebo celých větných celků vybrat klíčové informace vztahující se ke konkrétnímu sdělení, roztřídit přečtené informace a vybrat z nich nejdůležitější fakta, sestavit podle časové a příčinné souvislosti jednotlivé události v daném příběhu. I když je e-learning na webu doporučován pro žáky od 4. do 8. tříd ZŠ, považuji ho s ohledem na zvolený námět a náročnost jednotlivých úkolů k vybraným textům za vhodný a využitelný zejména pro žáky 4. a 5. ročníků primárních škol, pro žáky staršího školního věku se zdají být některé úlohy až příliš jednoduché. Pedagogům na 2. stupni ZŠ však dostupný materiál poskytne vhodné tipy a naznačí možnosti, jak lze v on-line prostředí s texty pracovat ve výuce.
  K tomu, aby žáci 4. a 5. ročníků mohli v e-learningovém prostředí pracovat, potřebují vlastní počítač s přístupem k internetu a minimálně jednu vyučovací hodinu, tedy 45 minut (méně nadanější žáci, jako např. se speciálními vzdělávacími potřebami a různými poruchami učení pak až dvě vyučovací hodiny, tedy 90 minut). Několik minut zabere i přihlášení do e-learningu (viz pokyny k přístupu do e-learningu na http://www.sotkoviny.cz/souteze/prozij-den-s-lenkou).

  Ke stažení

  Hodnocení

  Z hlediska posuzovaného vzdělávacího oboru jde po obsahové stránce o zajímavý a vhodně uspořádaný materiál v e-learningovém prostředí, který rozvíjí čtenářskou gramotnost žáků 4. a 5. ročníků primárních škol prostřednictvím rozvoje digitálních kompetencí v souladu s očekávanými výstupy ve 2. období primárního vzdělávání podle RVP ZV. Např. v rámci Komunikační a slohové výchovy vede posuzovaný zdroj žáky ke správné orientaci ve čteném textu (viz např. 1. úlohu), ke čtení s porozuměním, a to na všech vhodně zvolených a přiměřeně náročných textech i úlohách k nim. Dále je učí rozlišovat a zaznamenávat podstatné a nepodstatné informace, posuzovat úplnost a neúplnost, pravdivost a nepravdivost jednoduchých či méně složitých sdělení (viz např. úkoly č. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10), pamatovat si podstatná fakta a správně upravovat a vytvářet krátší souvislé písemné projevy s dodržením časové posloupnosti (viz např. úlohy č. 5, 6, 11, 12).
  Z aspektu didaktického a metodického zpracování odpovídá posuzovaný zdroj, a to včetně textové i grafické části, spíše než žákům 6. až 8. ročníků ZŠ (i když pro ně je také využitelný) jen cílové skupině žáků 4. a 5. ročníků v primárním školství, tedy mladšímu školnímu věku cílové skupiny, jejím zkušenostem, schopnostem a předpokladům, účelu použití a podporuje aktivní učení tgěchto žáků ve zvoleném vzdělávacím oboru.
  E-learningové zpracování tématu odpovídá zamýšlenému účelu v daném vzdělávacím oboru, jako např. zprostředkovat žákům informace (nové poznatky, učivo), osvojit poznatky, rozvíjet dovednosti, formovat postoje, ověřovat a hodnotit výsledky učení. Je podpořeno také aktivní zapojení žáků do procesu učení ve vzdělávacím oboru, neboť posuzovaný materiál poskytuje v podobě dvanácti úloh dostatečný prostor k aktivnímu řešení problémů.
  Pouze v rámci spolupráce a vzájemné komunikace není podle mého názoru poskytován v posuzovaném materiálu dostatečný prostor ke společnému řešení zadaných úloh, ke sdílení myšlenek, prezentaci individuálních či skupinových názorů a výstupů a reakcí na ně.
  Kladem však je, že v e-learningovém prostředí je podporována samostatnost a zájem žáků o hledání vlastní cesty za poznáním, je podporován přístup k dalším zdrojům za účelem doplňovat a obohacovat materiál, a to např. prostřednictvím webového portálu Mapy.cz, kdy žáci hledají cestu, jak se Lenka dostane do nejbližší lékárny. Dostatečně je zdůrazněna i zpětná vazba, neboť za každým z dvanácti úkolů ziskává každý žák hodnoticí zpětnou vazbu, na jejímž základě buď postupuje dále k dalšímu textu a následující úloze, nebo se vrací zpět, aby našel správnou odpověď. Jen příležitost k vzájemnému sdílení informací a ohodnocení v rámci e-learningu chybí. Dále pak také oceňuji, že v některých úkolech je vyžadována nejen jedna, ale I více správných odpovědí (viz např. úlohu č. 2, v níž jsou správně dvě odpovědi), nebo je v pokynech u jednotlivých úloh uvedeno, že správná může být jedna či více odpovědí, přičemž správná je jen jedna (viz např. 7. úkol). Za vhodné a dostatečně motivující považuji nejen to, že na konci e-learningu je v rámci Shrnutí v deseti bodech uvedeno vše, co se žák naučil, ale I to, že pro každého úspěšného účastníka je připraveno osvědčení o absolvování e-learningového kruzu.
  Ve větší míře by snad mohly být zohledněny buď prostřednictvím jednodušších úloh, nebo rozložením úkolů po jednotlivých krocích také potřeby žáků s odlišnými (specifickými) vzdělávacími potřebami, s různým znevýhodněním, poruchami učení apod. Za důležité pokládám to, že každý žák se dokáže v posuzovaném souboru rychle zorientovat (zpočátku třeba i s pomocí pedagoga či spolužáka) a snadno se naučí s ním zacházet.
  Výhodou výukového CD je také to, že ho lze nainstalovat jak na všechny školní, tak i domácí počítače, a tudíž ho lze využívat při výuce i na přípravu na ni. Texty, obrázky, zdrojový kód i další součásti CD jsou pak chráněny autorským právem. Jednoduchá je i instalace CD, které lze spustit automaticky, nebo přes soubor start.bat. Není však zapotřebí ho ani instalovat, neboť stačí zkopírovat složku cd cg. (400 MB) do příslušného počítače a spustit přes soubor start.bat nebo index.html (otevře se ve výchozím prohlížeči na internetových stránkách). Výhodou jsou také minimální technické požadavky, které představují Intel Pentium 4, 1 GB RAM, CD mechanika, rozlišení monitoru: 1024×768, 120 MB volného místa na disku | Windows XP | MS Internet Explorer, Mozilla Firefox či Maxthon | software pracující s formáty DOC, PDF, JPEG, WMV (pro otevření příloh). Orientace ve výukovém prostředí je intuitivní, neboť jde vlastně o off-line webovou stránku. Texty jsou ve formátu DOC (MS Word) a jsou vzájemně propojeny (přidržením CTRL a kliknutím myší na podtržený barevný odkaz).

  2

  Eduard Štorch Pravěk (Michal Březina 2012)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Český jazyk a literatura
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  6. Technologické kompetence

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 2 1
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2 1
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 2 1

  6. Technologické kompetence

  Zacílení Úroveň
  6.1 Hardware a software počítače 1 1
  6.2 Další digitální technologie
  6.3 Počítačové systémy a sítě 1 1
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Tento projekt je určen žákům šestého ročníku základní školy. Žáci se zde seznámí s obdobím našich dějin, ze kterého nejsou žádné písemné prameny. Poznají E. Štorcha, seznámí se s malířem Z. Burianem. Budou pracovat s obrázky, textem, čítankou. Časová dotace – 2 vyuč. hodiny.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Jedná se o zdroj, který vytvořil pan Michal Březina v roce 2012 ve SMART výukovém softwaru, dle jeho slov se jedná o: „Tento projekt je určen žákům šestého ročníku základní školy. Žáci se zde seznámí s obdobím našich dějin, ze kterého nejsou žádné písemné prameny. Poznají E. Štorcha, seznámí se s malířem Z. Burianem. Budou pracovat s obrázky, textem, čítankou. Časová dotace – 2 vyuč. hodiny.“ V materiálu najdeme odkazy na internetové stránky, které musí žáci sami projít a vyhledat na nich obrázky dinosaurů. Dále je materiál obohacen o zvukové stopy a dílčí úkoly ve formě postupného odkrývání, k dalším aktivitám patří práce s textem, doplňování chybějících slov do textu a odpovídání na otázky. Jedná se o ukázku toho, že učitelé sami většinou neví, jak rozvíjet všechny potřebné kompetence pro celkový rozvoj digitálních dovedností, zdroje bývají velmi často omezeny na jednu oblast, převážně na 1. – tedy práce na internetu, kde mají žáci vyhledat nějaké informace nebo na práci s HW, tedy jeho ovládáním.

  3

  Emotikony (nakladatelství Fraus )

  Zařazení:

  Cílová skupina: Střední odborná škola, Gymnázium
  Předmět: Český jazyk a literatura, Cizí jazyk
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 1 1
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
  1.3 Správa dat, informací a obsahu

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3 1
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
  2.5 Netiketa 3 1
  2.6 Správa digitální identity
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Emotikony jsou průřezové téma, které může být využito jak v hodinách jazyka českého, tak cizího. Cílem je přiblížit neverbální druh komunikace, typický pro neformální komunikáty na pomezí psané a mluvené formy, v současné době ale hojně rozšířený i mimo tato kritéria. Jedná se o obrazový materiál s doplněnými úkoly a otázkami, obrázek je především motivační, ve spojení s úkoly lze vytvořit pracovní list. Časová dotace není autory uvedena, dle mého odhadu rozsah odpovídá cca jedné 45minutové vyučovací hodině, ovšem potenciál materiálu je mnohem větší, jak z hlediska kvantity, tak i kvality. Téma je atraktivní, aktuální a nosné, bohužel zůstalo nevyužito. Materiál je spíše úvodní „ochutnávka“ k hlubšímu zpracování, některé otázky a jejich formulace jsou vhodné pro nižší stupeň vzdělávání.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Přestože se jedná o téma s velkým potenciálem na poli motivačním, informativním (jak v oblasti nonverbální komunikace, tak i digitální gramotnosti) i didaktickým, je zpracováno velmi povšechně, o čemž svědčí i jeho rozsah (cca 1 vyučovací hodina). Úkoly většinou neodpovídají věku a mentální zralosti studentů 3. stupně vzdělávání a zcela nevyužita je možnost rozvoje digitální gramotnosti, ačkoli je propojení zřejmé a zcela organické.

  4

  Exploration of Virtual Worlds: New Digital Multi-Media Literacy Investigations for Art Education (STOKROCKI, Mary, ed. Exploration of Virtual Worlds: New Digital Multi-Media Literacy Investigations for Art Education. Reston: National Art Education Association, 2014. ISBN 978-1-890160-63-0. 2014)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, Střední odborná škola, Gymnázium
  Předmět: Informační a komunikační technologie, Výtvarná výchova
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  3. Tvorba digitálního obsahu

  5. Řešení problémů

  6. Technologické kompetence

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 4 3
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 4 3
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 3 2

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3 2
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3 3
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií 1 1
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 5 3
  2.5 Netiketa
  2.6 Správa digitální identity 3 2

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 3 2
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1 1
  3.3 Autorská práva a licence 2 1
  3.4 Programování

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů 2 2
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 4 3
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

  6. Technologické kompetence

  Zacílení Úroveň
  6.1 Hardware a software počítače 4 2
  6.2 Další digitální technologie
  6.3 Počítačové systémy a sítě 4 2
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Studie zkoumá současné pedagogické tendence jak uchopit výuku především uměleckých oboru prostřednictvím virtuálních světů. Objevuje jejich potenciál pro umělecké vzdělávání v kontextu jedinečných postupů a různorodé publikum. Tato antologie zahrnuje průzkumy a příklady virtuálních uměleckých světů ve světě např. s dětmi, seniory, alternativními publikem a v různých zemích. Zahrnuje také muzejní edukaci, celkové analýzy a hodnocení, klady a zápory a budoucí směry a rizika. Seznamuje s více než 60 online virtuálními světy a 400 univerzitami, které nabízejí kurzy a různé webové struktury s obrovskými možnosti učení a vzdělávání ve výtvarných oborech. Publikace zkoumá také koncepty a cíle digitální gramotnosti a možnosti virtuálních světů a je určena pro potřeby učitelů umění na všech úrovních i v mezinárodním měřítku. Dále nabízí také krátkou historii vlivu virtuálních světů, včetně jejich typologizace a trendů vývoje do budoucna především ve vztahu k uměleckému vzdělávání.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Kniha, vydaná americkou asociací NAEA, představuje unikátní novinku v kontextu výtvarného oboru a využití virtuálních světů v edukaci.

  1

  Fred – Fraus (Petr Sedliský 2010)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Zeměpis
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  5. Řešení problémů

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 1 1
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3 2
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 1 1

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1 1
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3 1
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií 3 1
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3 1
  2.5 Netiketa 3 2
  2.6 Správa digitální identity 1 1

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů 1 1
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy 1 1
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 2 1
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1 1
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Materiál je určen pro výuku zeměpisu v 6. ročníku ZŠ do dvou vyučovacích hodin. Materiál obsahuje krátkou exkurzi historií mapování světa, princip tvorby mapy, práci s měřítkem mapy (úprava měřítka a práce s pravítkem v mapě), rozdělení map, seznámení s topografickými značkami a jejich vyhledávání v mapě.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Materiál je z pohledu oboru zeměpisu velmi kvalitní. Seznamuje žáky s mapou, mapovým měřítkem a topografickými značkami atraktivní formou. Vzhledem k tomu, že se jedná o materiál sloužící k podpoře výkladu tématu “Kartografie”, jen okrajově rozvíjí digitální gramotnost žáků.

  1

  Fyzika (Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 2014)

  Zařazení:

  Cílová skupina: Střední odborná škola
  Předmět: Fyzika
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  5. Řešení problémů

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 1 1
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1 1
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 1 1

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 1 1
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Sada obsahuje 20 digitálních učebních materiálů zpracovaných v MS Office PowerPoint 2007 pro výuku fyziky, které mohou sloužit jako studijní pomůcka pro žáky, nebo jako materiál k výuce pro učitele. Výuková sada zahrnuje průřez středoškolskou fyzikou pro žáky prvního ročníku střední odborné školy. Zahrnuje mechaniku, mechaniku tekutin, termomechaniku, elektřinu a magnetismus, mechanické kmitání, fyziku atomu, světlo, zobrazení zrcadlem a čočkou, Vesmír a Sluneční soustava.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Projekt obsahuje prezentace sloužící jako výukový i studijní materiál pro studenty fyziky na stření škole. Po obsahové stránce jsou materiály vhodné, jejich provedení po stránce designu, rozložení a vůbec možnosti více oslovit studenty lze označit však za slabší. Materiály postihují širokou škálu témat.

  3

  Fyzika 1 ICT (Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace 2016)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Fyzika, Člověk a příroda
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  3. Tvorba digitálního obsahu

  5. Řešení problémů

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 3 2
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2 1
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 1 1

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2 1
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
  2.5 Netiketa
  2.6 Správa digitální identity

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1 1
  3.3 Autorská práva a licence
  3.4 Programování

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů 2 1
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 2 1
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Materiály jsou uršeny pro výuku fyziky žáků druhého stupně základní školy.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Velice kvalitní produkt, který obsahuje Power pointové prezentace vždy ke konkrétnímu tématu. Tyto prezentace mohou složit pro samostudium i jako vyučovací podpora pro učitele. Součástí produktu jsou také pracovní listy, kde si žáci formou doplňování odpovědí mohou ověřit své znalosti. Tyto doplňovací listy mohou sloužit také jako kontrolní testy.

  2

  Fyzika 2 ICT (Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace 2016)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Fyzika, Člověk a příroda
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  3. Tvorba digitálního obsahu

  5. Řešení problémů

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 2 2
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1 1
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 1 1

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1 1
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
  2.5 Netiketa
  2.6 Správa digitální identity

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 1 1
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1 1
  3.3 Autorská práva a licence
  3.4 Programování

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 1 1
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Materiály jsou určeny pro výuku fyziky žáků druhého stupně základní školy.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Produkt navazuje na předchozí produkt Fyzika 1 ICT. Produkt se soustřeďuje na několik fyzikálních témat, přičemž každé téma obsahuje power pointovou prezentaci. Ta může sloužit pro samostudium daného tématu, ale také může být využitelná učitelem pro samotnou výuku. Stejně jako u produktu Fyzika 1 ICT je součástí každého tématu pracovní list, kde mohou žáci otestovat své znalosti formou doplňování odpovědí. Tento list může sloužit také jako kontrolní test.

  2

  Geologické mapy (Česká geologická služba )

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, Střední odborná škola
  Předmět: Zeměpis
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  3. Tvorba digitálního obsahu

  4. Bezpečnost

  5. Řešení problémů

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 4 2
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 5 2
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 3 1

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2 2
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 4 2
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií 1 2
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
  2.5 Netiketa 1 1
  2.6 Správa digitální identity 1 1

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 4 3
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2 3
  3.3 Autorská práva a licence 5 3
  3.4 Programování 5 3

  4. Bezpečnost

  Zacílení Úroveň
  4.1 Ochrana zařízení 5 3
  4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí 5 3
  4.3 Ochrana zdraví a pohody 5 3
  4.4 Ochrana životního prostředí 5 3

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů 5 3
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy 5 3
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 5 3
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 5 3
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Mapový server ČGS zpřístupňuje pomocí mapových aplikací širokou škálu geovědních průběžně aktualizovaných dat a informací, které ČGS dlouhodobě vytváří a spravuje v souladu s výkonem státní geologické služby a dalšími legislativními požadavky. Jedná se zejména o primární mapové podklady, aplikovaná data a informace o geologické prozkoumanosti území ČR.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Velké množství specializovaných mapových aplikací se širokou možností zapojení do výuky nejenom geologie.

  1

  Gymnázium Trutnov pro 21. století – Atletika (Gymnázium Trutnov, Mgr. Zdeněk Honzera 2014)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, Střední odborná škola, Gymnázium
  Předmět: Tělesná výchova
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 5 1
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3 1
  1.3 Správa dat, informací a obsahu

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2 1
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2 1
  2.5 Netiketa
  2.6 Správa digitální identity
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Zdroj i s atletickým obsahem (INOVACE 581 ETV. PPtx) je součástí souboru tělesná výchovy. Obsahuje 19 položek. Uvedený atletický zdroj postihuje teoretické poznatky v oblast historie a vývoje atletiky včetně významných českých atletických osobností. Prověřuje u žáků úroveň samostatně získaných poznatků z různých zdrojů a informací v dané oblasti formou sestaveného kvízu s následnou zpětnou vazbou pro atletiku a podobně i pro další sporty. Jedná se o Power Pointové prezentace. Je koncipována ve formě sestaveného kvízu se třemi o možnosti v každé položce a následnou zpětnou vazbou s výběrem ze třech nabízených odpovědí. Lze je využít při ověřování znalostí s využitím ICT techniky individuálně i ve skupinách.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Jedná se o digitální zpracovaný materiál. Za největší přínosy lze považovat vznik nových nebo inovovaných učebních materiálů z oblasti historie, vývoje a osobností v jednotlivých sportech včetně materiálu s atletickým obsahem jejichž existence umožňuje zkvalitnění výuky s pomocí technického vybavení školy v oblasti ICT techniky se zohledněním rozvoje digitální gramotnosti u žáků nejen na trutnovském gymnáziu. Z hlediska digitálních kompetencí materiál může rozvíjet tyto kompetence: prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu, hodnocení dat, informací a dále kooperace a spolupráce při skupinové práci při vyplňování otázek v prezentacích.

  3

  Hledání informací (Jakub Krejčí 2016)

  Zařazení:

  Cílová skupina: Střední odborná škola
  Předmět: Informační a komunikační technologie, Výchova k občanství, Člověk a svět práce
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  3. Tvorba digitálního obsahu

  4. Bezpečnost

  5. Řešení problémů

  6. Technologické kompetence

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 4 2
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3 2
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 3 2

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3 1
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3 1
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3 1
  2.5 Netiketa
  2.6 Správa digitální identity 1 1

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 3 1
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3 1
  3.3 Autorská práva a licence 1 1
  3.4 Programování

  4. Bezpečnost

  Zacílení Úroveň
  4.1 Ochrana zařízení 1 1
  4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí
  4.3 Ochrana zdraví a pohody
  4.4 Ochrana životního prostředí

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 2 1
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1 1

  6. Technologické kompetence

  Zacílení Úroveň
  6.1 Hardware a software počítače 2 1
  6.2 Další digitální technologie
  6.3 Počítačové systémy a sítě
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Cílem toho vzdělávacího materiálu je procvičit s žáky práci s internetovými vyhledávači. Dále žáky vede k přemýšlení o tom, že ne na každé webové stránce jsou požadované informace a že musíme volit ty vhodné a důvěryhodné. V neposlední řadě požaduje po žácích zpracování digitálního výstupu (vyplnění pracovního listu v programu Microsoft Word). Časová dotace 45 minut. Materiál dává prostor k přizpůsobení obsahu materiálu lokálním podmínkám i obtížnosti úkolů. Materiál splňuje cíl, který si stanovil.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Tento materiál je přehledný, specificky zacílený, kvalitně a jednoduše zpracovaný, děti mu budou dobře rozumět a orientovat se v něm. Umožňuje i diferenciaci obtížnosti úloh dle úrovně jednotlivých žáků. Obsah se dá poměrně jednoduše přizpůsobit lokálním podmínkám tak, aby byl pro děti lépe uchopitelný. Je zaměřený na práci s informacemi, jejich vyhledáváním a hodnocením. Neobsahuje žádné faktické nedostatky. Nedílnou součástí materiálu je i klíč pro pedagogy (což znamená pro pedagoga časovou úlevu).

  1

  Human Anatomy Atlas (App Store (obchod s aplikacemi společnosti Apple) 2016)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, Střední odborná škola, Gymnázium
  Předmět: Přírodopis, Tělesná výchova
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 5 2
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1 1
  1.3 Správa dat, informací a obsahu
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Softwarová aplikace obsahuje 3D modely všech anatomických oblastí s možností jejich zobrazení v rozšířené realitě. Nalezl jsem také alternativu představované aplikace pro Android – Human Anatomy Atlas 2019 (ke stažení na Google Play – placená). Aplikaci lze využít při hodinách tělesné výchovy při analýza zapojení jednotlivých svalových skupin do pohybu. Vzhledem k zaměření aplikace ji lze využít i v hodinách biologie nebo přírodopisu v tématickém celku zaměřeném na pohybovou soustavu člověka.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Materiál umožňuje procházet jednotlivými anatomickými oblastmi lidského těla a detailně je prohlížet. Při prohlížení 3D modelů je možné jednotlivé části odebírat a zpět přidávat. Při označení oblasti se objeví popis. Lidské tělo lze prohlížet v různých režimech. Aplikace podporuje zobrazení v rozšířené realitě. Pro tělesnou výchovu vidím jako nejpřínosnější část nazvanou „muscle actions“, kde lze vybrat pohyb určitého segmentu lidského těla, přičemž se v 3D modelu zobrazí pouze svaly zapojené v pohybu. Se zapojenými svaly se dá následně dále pracovat a model upravovat. Žák si tak může názorně přestavit funkce svalů a jejich zapojení při jednotlivých posilovacích či protahovacích cvicích. Z hlediska digitálních kompetencí rozvíjí pouze jedinou a tou je prohlížení, filtrování dat.

  2

  Implementácia digitálnych technológií do edukácie v materskej škole (Gabriela Strýčková 2014)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ
  Předmět: Výtvarná výchova, Materiál je přímo zaměřen na preprimární vzdělávání
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  3. Tvorba digitálního obsahu

  4. Bezpečnost

  5. Řešení problémů

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 2 1
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2 1
  1.3 Správa dat, informací a obsahu

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2 2
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií 2 1
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1 1
  2.5 Netiketa
  2.6 Správa digitální identity

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 4 1
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu
  3.3 Autorská práva a licence 1 1
  3.4 Programování

  4. Bezpečnost

  Zacílení Úroveň
  4.1 Ochrana zařízení
  4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí 3 1
  4.3 Ochrana zdraví a pohody 3 1
  4.4 Ochrana životního prostředí

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů 1 1
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 1 1
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2 1
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Studie prezentuje velmi pěkně některé možnosti aplikace digitálních technologií v předškolním vzdělávání dětí s akcentem na prostředí mateřské školy. Spojuje teoretické poznatky s praktickými ukázkami pro ředitelky, učitelky a rodiče dětí předškolního věku, včetně zaměření na aktuální témata (dle období). Popisuje edukační aktivity, které jsou připraveny tak, aby děti vlastním objevováním a experimentováním dosáhli splnění vytyčeného cíle. Digitální technologie jsou zde prostředkem k získávání a zpracování informací, zdrojem zábavy, poznání a jejich tvůrčí seberealizace. V kontextu kapitoly „5 Aplikácia digitálnych technológií v edukácii v materskej škole“ řeší jak:
     • prostřednictvím obsahu edukace v předškolním věku seznámit děti s počítačem a získat elementární dovednosti s jeho využitím,
     • získávat vědomosti z edukačních počítačových programů, řešit jednoduché algoritmy,
     • rozvíjet tvořivost a estetické cítění v grafických programech,
     • využít v edukaci digitální hračky,
     • získávat informace z internetových zdrojů.
  V souvislosti s výtvarným oborem a multimédii popisuje například aktivity související s kreslením v grafických programech Skicár a RNA včetně využití tabletu, vyhledávání obrázků na internetu i použití fotoaparátu, kamery, diktafonu, mikrofonu a sluchátek apod. Práce v kontextu mateřské školy dále velmi pěkně popisuje modelové aktivity žáků s digitálními technologiemi, rozvíjené kompetence, včetně oblastí vzdělávání a tematických okruhů – vše v rámci slovenského preprimárního školství.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Materiál je přes svůj úvodní teoretický základ také velmi dobře zacílen na možnosti implementace informačních technologií do systému a výuky mateřské školy. Poskytuje názornou metodickou pomoc z hlediska četných ukázek modelových vzdělávacích aktivit pro práci s různými informačními technologiemi v MŠ na Slovensku.

  1

  Informatika (projekt Škola zítřka – Základní škola a Mateřská škola Zdiby, okres Praha-východ )

  Zařazení:

  Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ
  Předmět: Informační a komunikační technologie
  Rozvíjí kompetence:

  Žádné

  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  není dostupný

  Ke stažení

  Hodnocení

  5

  Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT – Fyzika (Základní škola a Mateřská škola při o.p.s.Olivově dětské léčebně, Říčany, Olivova 224 2011)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Fyzika
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 1 1
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
  1.3 Správa dat, informací a obsahu
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Učební materiály této sady se dají využít jak formou pracovních listů, tak i Powerpointové prezentace při výkladu nebo opakování učiva. Zaměřují na rozvoj matematicko-fyzikálních a logických dovedností žáků druhého stupně ZŠ. Některé snímky obsahují záměrné chyby, za jejichš odhalení mohou býct žáci odměňováni (např. známkou, body …), což zvyšuje jejich motivaci a zlepšuje pozornost. Žáci mohou pracovat samostatně či s pedagogickým vedením.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Produkt obsahuje 20 power pointových prezentací zaměřených na 20 různých témat fyziky. Tyto prezentace mohou sloužit jako podklad pro vedení výuky učitelem, taktéž však mohou sloužit pro samostudium žáků. Po obsahové stránce jsou prezentace koncipovány poněkud jednodušeji (stroze), nikterak rozsáhle. Některé z prezentací obsahují také aktivizující prvky formou doplňujících otázek. Je však třeba konstatovat, že produkt svým provedením a designem odpovídá roku vydání – 2011. V současné době by tedy mezi žáky neměl pravděpodobně pozitivní ohlasy.

  4

  Iorienteering (iOrienteering 2013)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, Střední odborná škola, Gymnázium
  Předmět: Tělesná výchova
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  5. Řešení problémů

  6. Technologické kompetence

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 3 2
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3 1
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 4 2

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 5 1
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 4 1
  2.5 Netiketa
  2.6 Správa digitální identity

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 4 1
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

  6. Technologické kompetence

  Zacílení Úroveň
  6.1 Hardware a software počítače
  6.2 Další digitální technologie 5 1
  6.3 Počítačové systémy a sítě
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Internetový zdroj plus připojená mobilní aplikace je v anglickém jazyce. Obsahuje metodický materiál pro vytvoření orientační trasy s QR kódy na jednotlivých kontrolních stanovištích. Tyto jsou pak skenovány prostřednictvím mobilního telefonu jednotlivých aktivních účastníků. Hlavním cílem je seznámení žáků a studentů s problematikou orientačního sportu. Druhým cílem je praktická dovednost ve formě vytvoření vlastní orientační trasy pomocí QR kódů. Materiál lze využít na letních sportovních kurzech nebo i v hodinách tělesné výchovy. Časová dotace je 2-4 hodiny.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Aplikace může digitální gramotnost rozvíjet ve dvou směrech a) pořadatelství orientačních závodu – práce s online zdrojem, tvorba QR kódů, vytvoření tratě pro aktivní účastníky b) aktivní účastník využívá aplikaci ve svém mobilním zařízení pro skenování QR kódů při průchodu jednotlivých bodů tratě. Předpokládá osvojení základních digitálních kompetencí související se s informační a digitální gramotností (vyhledaní aplikace, stažení, instalace, aktivní využití). Z digitálních kompetencí lze dále rozvíjet komunikaci a kolaboraci, spolupráci prostřednictvím aplikace.

  1

  Jak na malování zátiší v PC (Mgr. Alena Ščuková 2015)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Výtvarná výchova
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  3. Tvorba digitálního obsahu

  6. Technologické kompetence

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 2 1
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
  1.3 Správa dat, informací a obsahu

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 5 2
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3 1
  3.3 Autorská práva a licence 1 1
  3.4 Programování

  6. Technologické kompetence

  Zacílení Úroveň
  6.1 Hardware a software počítače 4 2
  6.2 Další digitální technologie
  6.3 Počítačové systémy a sítě
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Cílem materiálu je představit žákům umělecký žánr zátiší a zpracovat jej prostřednictvím programu Windows Malování na PC (autor ale deklaruje i možnost práce bez PC, pomocí klasických výtvarných technik). Obtížnost zadání bude záležet na tom, jak tento materiál využije konkrétní pedagog. Zadání je dle mého názoru zvládnutelné i pro mladší žáky, než pro které je určeno. Časová dotace není uvedena, za optimální považuji 1-2 vyučovací hodiny, záleží, kolik prostoru učitel věnuje výkladu (pro komplexnější výklad mu ale prezentace ani pracovní list neposkytují výraznou oporu) a kolik nechá žákům na tvorbu.
  U zadání mi chybí širší kontext k dějinám výtvarné kultury – není zde řešeno, proč a kdy vlastně žánr zátiší vzniknul, nejsou uvedeni konkrétní představitelé nebo proměny zátiší v jednotlivých stoletích. Vytrácí se tím trochu smysl úlohy, protože žák neví, proč zátiší tvoří. Snad proto, aby si vyzkoušel SW Windows Malování?
  U zadání spatřuji největší přínos v momentě, kdy žák zátiší při překreslování „rozkládá“ na jednotlivé elementy a tím vnímá jeho kompozici – rozvoj dig. gramotnosti tak jde alespoň chvíli „ruku v ruce“ s plněním některých očekávaných výstupů pro VV.
  Hodnocení (jako ve škole): 3
  Rozvoj dig. kompetencí:
  1.1 Prezentace „Jak na malování zátiší v PC“ vede žáky prostřednictvím odkazů k internetovým zdrojům, zabývajícím se tematikou uměleckého žánru zátiší (Wikipedie). Žáci si mohou vybrat ze dvou nabídnutých odkazů, které slouží k doplnění informací v prezentaci.
  3.1 Cílem zadání je vytvořit zátiší v programu Windows Malování podle vybraného vzoru (malby zátiší z různých hist. období – obrazy lze vybrat na základě nabídky učitele nebo na základě předložených odkazů).
  3.2 Žák při plnění zadání “kopíruje” vybrané zátiší (malby zátiší z různých hist. období) v prostředí programu Windows Malování. S ohledem na použité médium nutně dochází k jisté míře abstrakce a odklonu od předlohy.
  3.3 Žák má k dispozici odkazy na zdroje všech uvedených uměleckých děl, uvedených učitelem v prezentaci. Chápe, že jde o práce konkrétních autorů, s nimiž však může vstoupit do řemeslného či tvůrčího dialogu.
  6.1 Žák se prostřednictvím zadání naučí některé funkce a principy v programu Windows Malování, které jsou do jisté míry přenositelné i pro práci v jiných editorem vektorové a bitmapové grafiky.

  Ke stažení

  Hodnocení

  3

  Knots Art – 3D (App Store (obchod s aplikacemi společnosti Apple) 2015)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, Střední odborná škola, Gymnázium
  Předmět: Tělesná výchova
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 5 1
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1 1
  1.3 Správa dat, informací a obsahu
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Aplikace pro výuku uzlování obsahující 3D animace postupů vázání. Softwarová aplikace obsahuje animace, text a obrázky. Nalezl jsem také alternativu představované aplikace pro Android – Knots 3D (ke stažení na Google Play – placená). Aplikace je vhodná jako výukový materiál na kurzy aktivit v přírodě. Z hlediska zaměření je vhodná pro žáky 2. stupně ZŠ a starší, protože je v anglickém jazyce. Z hlediska tématického rozdělení je aplikace rozdělena dle typů a jejich využití. Každý uzel je prezentován animacemi postupu vázání, obrázky jednotlivých klíčových míst vázání a popisy jednotlivých kroků. Každý uzel také obsahuje text s popisem jeho vlastností a možnostmi využití. Aplikace je bezplatně dostupná v App Store a je v anglickém jazyce.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Materiál může žákům sloužit jako vhodná pomůcka při výuce uzlování v terénu nebo ve škole. Žák si může sám určit rychlost učení prostupování jednotlivých kroků animace při vázání uzlů. Lze se v postupu vázání libovolně vracet zpět a jednotlivé kroky jsou doplněny slovním popisem. Naučí se tedy v prostředí aplikace prostupovat různými jejími úrovněmi a ovládat je. Jako výhodu vnímám možnost si aplikaci nainstalovat do vlastního mobilního telefonu či tabletu, přičemž aplikace žákovi zůstává dostupná i mimo školu.

  2

  Konstrukční úloha na videu 4 (Mgr. Václav Zemek 2011)

  Zařazení:

  Cílová skupina: Gymnázium
  Předmět: Matematika a její aplikace
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  5. Řešení problémů

  6. Technologické kompetence

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 4 3
  1.3 Správa dat, informací a obsahu

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 5 1
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
  2.5 Netiketa
  2.6 Správa digitální identity

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 3 1
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

  6. Technologické kompetence

  Zacílení Úroveň
  6.1 Hardware a software počítače 3 1
  6.2 Další digitální technologie
  6.3 Počítačové systémy a sítě
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Konstrukce tětivového čtyřúhelníku. Na videu se nejdříve objeví zadání konstrukční úlohy. Pak se střídavě zobrazuje popis konstrukčního kroku a jeho provedení. Nakonec se objeví závěr konstrukční úlohy.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Při použití zdroje mají žáci možnost shlédnout řešení konstrukční úlohy krok po kroku. Rychlosti přehrávání jednotlivých kroků symbolického zápisu konstrukce a zobrazování odpovídajících fází grafického řešení jsou různé. Někdy je mezi jednotlivými kroky dostatečná časová prodleva, jindy se jednotlivé kroky zobrazí velmi brzy po sobě. Pro žáky je tedy v některých fázích videa složitější rozpoznat, zda se v daný okamžik mají soustředit na symbolický zápis konstrukce či na zobrazované grafické řešení. Předpokládám, že některé kroky nepostřehnou. Na druhou stranu je ale výhodou, že je možné nechávat video přehrávat opakovaně či jej lze v problematických úsecích zobrazovat. Jelikož se jedná o video, vhodné by bylo doplnění slovního komentáře postupu řešení. Zde záleží, pro jaké účely bylo video vytvořeno a jakým způsobem je během výuky užito.

  2

  Krkonoše – dokumentární film (Martin Král a Viktor Kuna )

  Zařazení:

  Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, Střední odborná škola
  Předmět: Přírodopis, Zeměpis
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  3. Tvorba digitálního obsahu

  5. Řešení problémů

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 5 3
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 4 2
  1.3 Správa dat, informací a obsahu

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3 2
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií 5 3
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3 2
  2.5 Netiketa 5 3
  2.6 Správa digitální identity

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 1 1
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3 2
  3.3 Autorská práva a licence 3 2
  3.4 Programování

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 2 1
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Film provází východními i západními Krkonošemi. Seznamuje s geomorfologickými a ekologickými procesy, které zformovaly jejich reliéf. Nahlíží do ráje endemických rostlin , unikátních rašelinišť, ale i do podzemí, kde kdysi horníci dobývali vzácné kovy a jedinečné horniny. Seznamuje s tzv. budním hospodářstvím. Nahlíží i do historie nejstarších krkonošských staveb. Ve filmu hovoří odborníci na témata spjatá s krkonošskou přírodou či lidskou činností.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Film vhodnou a názornou formou doplňuje a rozšiřuje učivo, které naplňuje některé výstupy Rámcově vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání jak na prvním (vzdělávací oblast Člověk a jeho svět), tak druhém stupni (vzdělávací oblast Člověk a příroda – vzdělávací obor Zeměpis), stejně tak některé výstupy Rámcově vzdělávacího plánu pro gymnázia a pro gymnázia se sportovní přípravou (Člověk a příroda – vzdělávací obor Geografie, Geologie, Biologie). Filmová projekce je doplněna pracovními listy, které jsou vytvořeny ve verzích pro jednotlivé stupně vzdělávání a jsou určené ke zpracování po projekci filmu a k diskuzi v rámci třídních kolektivů. Prostřednictvím pracovních listů jsou naplněny kompetence digitální gramotnosti.

  1

  Lišejníky (Mgr. Miroslav Navrátil 2011)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Přírodopis
  Rozvíjí kompetence:

  Žádné

  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Pracovní list vhodný k opakování učiva lišejníků. Žáci si zopakují složení lišejníku, stavbu lišejníkové stélky i hlavní zástupce, objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků. Je na učiteli, zda materiál zařadí na závěr hodiny pro individuální práci žáků, nebo do hlavní části hodiny, ve které budou žáci dané informace teprve zjišťovat, a následně proběhne společná kontrola správnosti.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Textový soubor je zaměřený především na zjišťování znalostí žáků, otázky míří pouze na první dvě úrovně Bloomovy taxonomie, nedochází zde k myšlení vyššího řádu – analýzu, syntézu, hodnocení. Po obsahové stránce je materiál vzhledem k tématu vyčerpávající.

  3

  Loutkářské dílny, Tvorba animovaného filmu (Hana Voříšková 2014)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Výtvarná výchova
  Rozvíjí kompetence:

  Žádné

  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Materiál z projektu byl uložen do dvou složek se samostatnými názvy Loutkářské dílny a Tvorba animovaného filmu. První složka obsahuje dva wordové dokumenty, z nichž jeden je zde zřejmě omylem, protože se jedná o materiál do hudební výchovy. Zbytek složky je tvořen dvoustránkovým wordovým dokumentem (plná jedna strana je přitom tvořena nadpisem a logy) nazvaným “metodika” a údajně majícím za cíl seznámit žáky s různými formami oslavy svátku Dušiček. Je to však zcela nedostatečný materiál, který popisuje záměr realizovat námět Dušiček a nijak nesouvisí ani s digitálními kompetencemi ani s využitím digitálních technologií ve VV.
  Druhá složka s názvem Tvorba animovaného filmu vypadá podobně: obsahuje dva dokumenty ve Wordu, jež jsou jenom velmi stručným popisem záměru realizovat s žáky tvorbu animovaného filmu (např. snímání transformace hlíny). Dokumenty neobsahují vůbec žádný materiál využitelný přímo ve výuce, zcela nedostatečné jsou i jako “metodika”.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Základní výtky byly již zmíněny v popisu. Materiály nejsou digitálním vzdělávacím zdrojem, hodnocení tedy postrádá smysl.

  5

  Majetek_vlastnictví_formy_vlastnictví (Mgr. Dagmar Jelenová 2015)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Výchova k občanství
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  3. Tvorba digitálního obsahu

  4. Bezpečnost

  5. Řešení problémů

  6. Technologické kompetence

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 3 1
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2 1
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 2 1

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1 1
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
  2.5 Netiketa 2 1
  2.6 Správa digitální identity 2 1

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu
  3.3 Autorská práva a licence 3 1
  3.4 Programování

  4. Bezpečnost

  Zacílení Úroveň
  4.1 Ochrana zařízení 1 1
  4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí 2 1
  4.3 Ochrana zdraví a pohody
  4.4 Ochrana životního prostředí

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 1 1
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

  6. Technologické kompetence

  Zacílení Úroveň
  6.1 Hardware a software počítače 1 1
  6.2 Další digitální technologie
  6.3 Počítačové systémy a sítě
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Vzdělávací materiál se zabývá tématem ochrany autorských práv, hmotným a nehmotným vlastnictvím. Je koncipován pro rozsah jedné vyučovací hodiny. Slouží především jako prezentace – podklad pro výklad, obsahuje však i aktivní prvek – odkaz, který žáky nasměřuje na právního rádce, kde žáci vyhledávají informace. Je tedy možné prezentaci využít i pro samostatnou, či skupinovou práci na počítači. Tvůrcem je níže uvedená autorka.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Materiál slouží spíše jako prezentace. Obsahuje sice možnost aktivního vstupu žáka, ovšem v omezené míře. Pokud by materiál dostal každý žák samostatně, oceňuji možnost individuálního pracovního tempa tempa, které si žák může volit. Materiál by však mohl být přehlednější a obsahovat i více úkolů směrem k rozvoji digitálních kompetencí.

  3

  Mapový server ČÚZK (ČÚZK – různí autoři )

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, Střední odborná škola
  Předmět: Zeměpis
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  3. Tvorba digitálního obsahu

  5. Řešení problémů

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 5 2
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 5 2
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 4 2

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 5 2
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 4 2
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií 1 1
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
  2.5 Netiketa 1 1
  2.6 Správa digitální identity 1 1

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 5 3
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 5 3
  3.3 Autorská práva a licence 1 1
  3.4 Programování 1 1

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů 1 1
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy 1 1
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 4 2
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1 1
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Mapové služby ČÚZK mohou být velmi dobře použitelné pro výuku v různých tématických celcích. Především se zde nachází přehledná webová mapa geomorfologického členění ČR, názvy světových moří a oceánů či států světa. Pro potřeby kartografie lze použít digitální modely terénu nebo ZABAGED

  Ke stažení

  Hodnocení

  Webové mapové služby jsou velmi kvalitně zpracované. Jejich používání však předpokládá bazální znalost GIS a webového prostředí. Z hlediska odbornosti se mapové služby dají využít spíše jen na střední škole

  5

  Mediální komunikace (Kamil Kopecký (Univerzita Palackého Olomouc) )

  Zařazení:

  Cílová skupina: Střední odborná škola, Gymnázium
  Předmět: Český jazyk a literatura
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 5 2
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 5 3
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 1
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Cílem materiálu je naučit se kriticky pracovat s elektronickou reklamou, analyzovat mediální produkty a kriticky hodnotit informace na webu. Materiál je tedy cílen na rozvoj mediální a informační gramotnosti u studentů, což jsou oblasti, které se dají vhodně rozvíjet v předmětu český jazyk a literatura.
  Materiál je určen pro SŠ, čemuž odpovídá náročnost úkolů. Výuka má být realizována formou blended learning, tedy kombinací prezenční výuky a samostatně řízenou prací při e-learningu, přičemž koordinátorem aktivit je učitel. Výuka je organizována skupinově a projektově, studenti pracují v 5-7členných týmech.
  Časová dotace není stanovena, práce na projektu je rozdělena do 4 etap. Úvodní motivace do tématu je realizována formou brainstormingu. Následně studenti třídí terminologii do logických celků formou pojmového mapování. V další fázi se věnují vyhledávání a analýze internetové reklamy, které využívají jako východisko pro vlastní tvorbu reklamy, jež je výstupem projektu. Hodnocení je prováděno v každé etapě podle míry splnění, autor nabízí přesnou tabulku kritérií.
  Navržené úkoly jsou vhodně navrženy s ohledem na stanovené cíle. Problémem však je, že materiál je pravděpodobně starší a velká část obrazové dokumentace a externích odkazů na zdroje informací je nefunkční, není tedy možné materiál využít bez výraznějších úprav.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Materiál hodnotím poměrně pozitivně, protože navržené otázky i postup práce se mi jeví jako vhodné s ohledem na stanovené cíle a i obecně pro rozvoj informační a mediální gramotnosti. Bohužel však nefungují obrazové přílohy ani odkazy na informace, tudíž není možno materiál použít v té podobě, v jaké je nabízený. Dále není nijak zmíněno, jak v jednotlivých fázích studenti mají pracovat (např. v e-learningovém prostředí, ve třídě, spolupráce formou sdílených dokumentů apod.), ani jaká časová dotace je jednotlivým dílčím úkolům věnována. Je tedy možné, že by se daly rozvíjet i další dílčí kompetence (zejména 2. Komunikace a kolaborace). Materiál by se tedy dal využít jako “kostra” projektu, ovšem je pouze výchozím krokem, který vyžaduje výrazné úpravy a konkretizaci.

  2

  Měkkýši (Mgr. Aleš Chupáč 2010)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Přírodopis
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 3 1
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1 1
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 1 1
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Jedná se o pracovní list ke skupinové práci žáků k tématu měkkýši ve výuce přírodopisu. Žáci pracují s textem, v přesmyčkých vyhledávají názvy měkkýšů a zařazují je do jednotlivých tříd. Dále pak na základě předložených obrázků určují některé druhy a pracují s atlasem živočichů. Materiál rovněž předpokládá využití čtenářských strategií k porozumění textu a nalezení správných odpovědí. Žáci rozlišují a porovnávají jednotlivé druhy živočichů, určují vybrané živočichy a zařazují je do hlavních taxonomických skupin. Řešení pracovního listu žáky by mělo být zařazeno do hlavní části hodiny v rámci uvědomění si významu informace. Předcházet by mohla krátká evokace zaměřená na zjištění informací od žáků, co o daném tématu již vědí, či si myslí, že vědí. Případně, zda vůbec někdy slyšeli o homolicích. Materiál předpokládá aktivní zapojení žáků v průběhu celé vyučovací hodiny. Učitel zde působí pouze jako poradce.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Oceňuji rozdělení materiálu na dvě části, zajímavý text a pracovní list a jejich vzájemné propojení. Materiál předpokládá vysoké zapojení ze strany žáka po celou vyučovací hodinu, což vede k větší míře zapamatování probíraných informací. V době vzniku tohoto digitálního materiálu nebylo možné využívat dotykové technologie ve výuce, proto se v úkolech předpokládá pouze využití atlasů živočichů, zde vidím možnou adaptaci k rozvoji digitální kompetence z oblasti 1.1

  1

  Metodické materiály pro odstraňování jazykových bariér ve sportovním prostředí (Večeřová Věra 2011)

  Zařazení:

  Cílová skupina: Střední odborná škola, Gymnázium
  Předmět: Cizí jazyk, Tělesná výchova
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 5 2
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3 1
  1.3 Správa dat, informací a obsahu
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Vytvořený výukový materiál je e-learningem pro rozšíření slovní zásoby ve sportovním prostředí v anglickém a německém jazyce.Celkem bylo vytvořeno 24 e-learningových metodických materiálů pro žáky středních škol, reflektujících terminologii v těchto sportovních odvětvích: volejbal, basketbal, házená, fotbal, florbal, sjezdové lyžování a snowboarding, běžecké lyžování a biatlon, plavání, tenis, atletika a judo. Součástí je i všeobecná část objasňující olympijskou historii, nejdůležitější svaly lidského těla, jejich průběh a funkce aj. Jedná se o materiál s rozsáhlou slovní zásobou, doplněný o zvukový doprovod a video sestřihy, které obsahují běžné situace v daných sportech. E-learning je určen pro studenty středních škol.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Metodický materiál je dostupný v několika formách – jako interaktivní učební pomůcky v off-line verzi, e-learningové materiály dostupné na internetu, jako knižní výukový materiál s DVD nosičem. Z hlediska digitálních kompetencí rozvíjí základní informační a digitální gramotnost na úrovni prohlížení, vyhledávání a třídění dostupných dat. Jako přínosné považuji propojenost s cizím jazykem, čímž může pomoci k navození mezipředmětových vztahů ve výuce.

  3

  Metodika pro předmět Konstrukce oděvů oboru Design oděvu – Využití sw PDSTailor XQ na konstrukci a stup (Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín, Hálkova 42 2012)

  Zařazení:

  Cílová skupina: Střední odborná škola
  Předmět: Design oděvu
  Rozvíjí kompetence: 5. Řešení problémů

  Zobrazit dílčí kompetence

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů 2 2
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy 1 1
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 5 3
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 3 2
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  výuka programu PDSTailorXQ automatizovaný systém pro konstrukci oděvů, modelové úpravy, stupňování, polohování a vykreslení střihových dílů na plotru nebo tiskárně, výuka probíhá ve 3. a 4. ročníku, kdy na začátku probíhá výuka daného programu, která se postupně převádí do praxe a výtvoru vlastního designového oděvu, tento materiál nastiňuje jednotlivé možnosti programu PDSTalior XQ a vytváří přehledný manuál programu.

  Ke stažení

  Hodnocení

  2

  Metodika pro předmět Modelování oboru Design oděvu (Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín, Hálkova 42 – Mgr. Věra Doležalová a Mgr. Václava Šádová 2012)

  Zařazení:

  Cílová skupina: Střední odborná škola
  Předmět: Design oděvu
  Rozvíjí kompetence: 5. Řešení problémů

  Zobrazit dílčí kompetence

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů 3 2
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy 2 1
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 5 3
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2 1
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Modelové příklady v programu PDSTailorXQ, Technický nákres a popis vybraných modelů, jejich zpracování v programu PDSTailorXQ, hodinová dotace na zpracování jednoho modelu je 15 vyučovacích hodin, pro porovnání způsobu zpracování je vhodné zpracování dvou modelů, celkem tedy 30 vyučovacích hodin. Následuje kapitola modelových příkladů práce se sítotiskem, výběr a zpracování fotografie a její přenos na textilní materiál a následný princip raportování desénu

  Ke stažení

  Hodnocení

  2

  Metodika pro předmět Navrhování oboru Design oděvu – Využití sw PDSTailor XQ na konstrukci a stupňování (Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín, Hálkova 42 2012)

  Zařazení:

  Cílová skupina: Střední odborná škola
  Předmět: Design oděvu
  Rozvíjí kompetence: 5. Řešení problémů

  Zobrazit dílčí kompetence

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů 1 1
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy 1 1
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 5 3
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 3 2
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  návrh a samotná realizace modelu designového oděvu na zadané téma, nebo dle vlastního návrhu po konzultaci s vyučujícím, výběr vhodného střihového řešení, vytvoření střihové konstrukce pomocí grafického programu PDSTailor Xq, následná modelová úprava s pomocí plotru, časová dotace 42 hodin, přínos – správná konstrukční příprava střihu

  Ke stažení

  Hodnocení

  3

  Metodika výuky občanské výchovy na 2. stupni ZŠ (Denisa Labischová 2010)

  Zařazení:

  Cílová skupina: studenti občanské výchovy pro základní školy na PdF
  Předmět: Výchova k občanství
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 3 1
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3 1
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 1 1
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Jedná se o manuál k výuce občanské výchovy pro učitele na 2. stupni ZŠ. Příručka je zaměřena zejména na psychologické aspekty výuky jak z pohledu žáka, tak z pohledu učitele. Jsou zde představeny možnosti využití audiovizuálních a mediálních prostředků a nástrojů pro výuku občanské výchovy. Dále jsou zde představeny možnosti a kritéria hodnocení žáků ve výuce a pozornost je také věnována tematické literatuře z didaktického pohledu.

  Ke stažení

  Hodnocení

  3

  Mikroorganismy – bakterie, viry, houby (Mgr. Martina Kasalová 2011)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Přírodopis
  Rozvíjí kompetence:

  Žádné

  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Jedná se o pracovní list, v němž žáci porovnávají stavbu bakterií, virů a hub a jejich životní strategie. Dle úvodní hlavičky hodnoceného materiálu lze usoudit, že je didaktický materiál určený především ke zjišťování znalostí žáků na úrovni písemné kontrolní práce k tématu mikroorganismy – bakterie, viry, houby. Materiál obsahuje devět úkolů, pouze jeden však směřuje k očekávanému výstupu, který je u materiálu uveden – žák uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Materiál je velmi rozsáhlý, pojímá velkou část probíraného tématu o mikroorganismech. Oceňuji zařazení pravdivých a nepravdivých výroků, ve kterých jsou žáci nuceni se rozhodovat na základě svých znalostí o jejich pravdivosti. Z hlediska typologie žáků z pohledu způsobu učení jsou otázky v písemném testu rozmanité a mohou tak vyhovovat většímu počtu žáků ve třídě.

  2

  Národní geoportál INSPIRE (dříve CENIA) (Ministerstvo vnitra )

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, Střední odborná škola
  Předmět: Informační a komunikační technologie, Přírodopis, Zeměpis, Výchova ke zdraví
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  3. Tvorba digitálního obsahu

  4. Bezpečnost

  5. Řešení problémů

  6. Technologické kompetence

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 5 3
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 5 3
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 5 3

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 5 3
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 5 3
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií 5 3
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 5 3
  2.5 Netiketa 3 1
  2.6 Správa digitální identity 3 2

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 5 3
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 5 3
  3.3 Autorská práva a licence 4 2
  3.4 Programování 2 1

  4. Bezpečnost

  Zacílení Úroveň
  4.1 Ochrana zařízení 1 1
  4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí 2 1
  4.3 Ochrana zdraví a pohody 3 2
  4.4 Ochrana životního prostředí 5 3

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů 4 2
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy 1 1
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 5 3
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 3 1

  6. Technologické kompetence

  Zacílení Úroveň
  6.1 Hardware a software počítače 3 2
  6.2 Další digitální technologie 5 3
  6.3 Počítačové systémy a sítě 5 3
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Infrastruktura pro prostorové informace v Evropě je iniciativou Evropské komise. Stejnojmenná směrnice Evropské komise a Rady si klade za cíl vytvořit evropský legislativní rámec potřebný k vybudování evropské infrastruktury prostorových informací. Stanovuje obecná pravidla pro založení evropské infrastruktury prostorových dat zejména k podpoře environmentálních politik a politik, které životní prostředí ovlivňují. Hlavním cílem INSPIRE je poskytnout větší množství kvalitních a standardizovaných prostorových informací pro vytváření a uplatňování politik Společenství na všech úrovních členských států.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Národní geoportál je ukázkový příklad digitálního zdroje. Geoportál obsahuje jak hotové mapové kompozice roztříděné dle směrnice INSPIRE. Dále je možné využívat mapové služby přímo ze serveru. Pro použití tohoto digitálního zdroje není potřeba instalaci software apod. Jednoduše uchopitelné pro učitele i pro žáky.

  1

  Občanská nauka (Karel Kapuš 2013)

  Zařazení:

  Cílová skupina: Střední odborná škola
  Předmět: Občanská nauka
  Rozvíjí kompetence: 3. Tvorba digitálního obsahu

  Zobrazit dílčí kompetence

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu
  3.3 Autorská práva a licence 1 1
  3.4 Programování
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Digitální výukové materiály byly vytvořeny na podporu výuky občanské nauky ve 2. ročníku.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Sada prezentací bez interakce a aktivní práce žáka. Náhrada verbálního výkladu.

  3

  Občanská nauka (Vojtěch Lacman 2013)

  Zařazení:

  Cílová skupina: Střední odborná škola
  Předmět: Občanská nauka
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  5. Řešení problémů

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 1 1
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3 2
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 2 1

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 4 2
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3 2
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií 2 1
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3 2
  2.5 Netiketa 1 1
  2.6 Správa digitální identity

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 2 1
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Sada je tvořena 20 prezentacemi, které jsou zaměřeny na oblast politologie. Sada vede k osvojení probírané látky a lepší orientaci v termínech z oblasti politologie. Prezentace lze využít, jako výkladový a studijní materiál, k opakování, případně ke skupinové či samostatné práci.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Sada pomůcek pro výklad politologických pojmů se zajímavým způsobem opakování probraného učiva.

  2

  Občanská nauka (Jiřina Krmelová 2013)

  Zařazení:

  Cílová skupina: Střední odborná škola
  Předmět: Občanská nauka
  Rozvíjí kompetence:

  Žádné

  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Výukové materiály občanské nauky pro střední školy.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Pouhá hesla k zapamatování pro žáky, bez invence a případné aktivity.

  4

  Občanská nauka 1 (? 2014)

  Zařazení:

  Cílová skupina: Střední odborná škola
  Předmět: Občanská nauka
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 3 2
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3 2
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 3 2

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1 1
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2 1
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií 1 1
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1 1
  2.5 Netiketa 1 1
  2.6 Správa digitální identity 1 1

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu
  3.3 Autorská práva a licence 2 1
  3.4 Programování
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Sada je zaměřena na rozšíření povědomí žáka o fenoménech dnešní doby, jejich vytváření a využívání v médiích. Pomocí pracovních listů a odkazů na archiv České televize si žáci osvojí probíraná témata, která nás dennodenně obklopují.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Sada pracovních listů s otázkami a odpověďmi, některé s odkazy na využívání digitálních technologií (internetový archiv ČT, vyhledávání informací). využitelné jako doplněk.

  3

  Občanská nauka 2 (Vlastislav Moudrý 2013)

  Zařazení:

  Cílová skupina: Střední odborná škola
  Předmět: Občanská nauka
  Rozvíjí kompetence: 2. Komunikace a kolaborace

  Zobrazit dílčí kompetence

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií 1 1
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1 1
  2.5 Netiketa
  2.6 Správa digitální identity
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Sada je zaměřena na výuku a procvičení filozofie od počátků po středověk. Obsahuje také počátky filozofie v Číně a Indii. Zabývá se převážně antickou filozofií a křesťanskou středověkou filozofií.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Prezentace s obrázky a přehledem učiva. Doplněk k verbálnímu výkladu.

  4

  Občanská nauka I (Jana Oujezdská 2013)

  Zařazení:

  Cílová skupina: Střední odborná škola
  Předmět: Občanská nauka
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 2 2
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1 1
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 1 1
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Sada je zaměřena na vysvětlení pojmu osobnost, občan, občanství, stát, demokracie, politický systém, lidská práva, politické ideologie. Součástí sady jsou otázky k opakování, k samostatné práci a ověřovací testy. Pracovní list vede k osvojení politických ideologií.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Sada prezentací s otázkami a digitálním úkolem na konci (pouze vyhledávání na Internetu), suplující verbální výklad.

  3

  Občanská nauka I (Eva Píšová 2012)

  Zařazení:

  Cílová skupina: Střední odborná škola
  Předmět: Občanská nauka
  Rozvíjí kompetence:

  Žádné

  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Sada je zaměřena na procvičování daného tématu. Pracovní listy vedou k osvojení probírané látky a k lepší orientaci při čtenářské a informační gramotnosti.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Sada materiálů v pdf bez interaktivního obsahu, na konci každého materiálu otázky a odpovědi. Pouhá náhrada a ulehčení verbálního výkladu.

  4

  Občanská nauka III (Monika Pavlušová 2014)

  Zařazení:

  Cílová skupina: Střední odborná škola
  Předmět: Občanská nauka
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 1 1
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 1 1

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií 1 1
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
  2.5 Netiketa
  2.6 Správa digitální identity
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Sada slouží k výkladu učiva z občanské nauky, ale také k opakování a procvičování. Tento celek obsahuje texty, různá cvičení, otázky, přesmyčky a testy. Některé pracovní listy jsou doplněny obrazovým materiálem. Digitální učební materiály mohou být také podkladem pro řízenou diskusi, ve které studenti vyjádří svůj názor k danému problému.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Sada pracovních materiálů s nástroji pro opakování učiva. Relativně pestré metody opakování.

  3

  Obec – samosprávný uzemní celek, Obec jako domov (Mgr. Eliška Moravcová 2012)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Výchova k občanství
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  3. Tvorba digitálního obsahu

  5. Řešení problémů

  6. Technologické kompetence

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 3 2
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3 1
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 3 1

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1 1
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2 1
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1 1
  2.5 Netiketa
  2.6 Správa digitální identity

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 2 1
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3 1
  3.3 Autorská práva a licence 1 1
  3.4 Programování

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 2 1
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

  6. Technologické kompetence

  Zacílení Úroveň
  6.1 Hardware a software počítače 1 1
  6.2 Další digitální technologie 1 1
  6.3 Počítačové systémy a sítě
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Materiál seznamuje žáky s pojmem obec a pracuje také s pojmem domov. Je koncipován jako opora pro výklad, dává však prostor pro samostatnou práci žáků. Některé úkoly přímo vybízí k využití digitální ICT techniky a internetu. Materiál je použitelný při časové dotaci 45 minut, obsahuje však řadu úkolů, které se dají využít jako zadání k domácí práci, nebo náplň další hodiny. Splňuje cíl, ke kterému byl vytvořen. Pro žáky, může navíc působit motivačně.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Materiál využívá digitální technologie pro prezentaci a podporu výkladu. Obsahuje však řadu prvků, které žáky vedou k vyhledávání údajů na webových stránkách a tím rozvíjí některé digitální kompetence. Výstupy úkolů však autorovi stačí zpracovány v papírově podobě. Nabízí se zde však šance, nechat výstupy žákům zpracovat za pomocí digitálních technologií. Toto však autorka po žácích nepožaduje. Materiál je dle mého názoru kvalitně zpracován, neobsahuje faktické nedostatky a dává možnost žákům využít vyhledané informace ke kreativní činnosti.

  2

  Orientační běh nejen pro začátečníky (Elportál – elektronický portál Masarykovy Univerzity v Brně 2010)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, Střední odborná škola, Gymnázium
  Předmět: Tělesná výchova
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  5. Řešení problémů

  6. Technologické kompetence

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 3
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 3 2

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 1 1
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

  6. Technologické kompetence

  Zacílení Úroveň
  6.1 Hardware a software počítače
  6.2 Další digitální technologie 2 2
  6.3 Počítačové systémy a sítě
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Instruktážní metodický multimediální materiál pro osvojení si základních principů orientačních sportů. Je výchozím konceptuálním materiálem pro osvojení základů, na kterých mohou být implementovány další komponenty s vzájemnou vazbou orientační sport – DVZ. Tj. elektronická forma mapových podkladů, trasování pomocí GPS, online mapy, virtuální OB, čipová technologie záznamu průchodu kontrolním stanovištěm, digitální tvorba map).

  Ke stažení

  Hodnocení

  2

  Orientační běh nejen pro začátečníky (Jan Došla 2010)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, Střední odborná škola, Gymnázium
  Předmět: Tělesná výchova
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 5 1
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3 1
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 1 1
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Cílem multimediální učebnice je objasnění problematiky orientačních sportů. Obsahuje kapitoly zabývající se historií, základními pojmy, výstroje a výzbrojí, výklad značek, základní manuál závodníka a orientační hry a možnosti mapového tréninku. Tato příručka byla psána zejména s ohledem na začátečníky, kteří by chtěli orientační běh vyzkoušet. Obsahuje řadu rad „jak na to“, seznamuje s tímto sportem a poskytuje celou řadu informací o orientačním běhu. Původně byla napsána hlavně pro studenty Masarykovy univerzity, kteří se s orientačním během potkají při svém studii, ale lze ji využít i pro žáky a studenty ŽS a SŠ k základní orientaci v problematice orientačního běhu.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Instruktážní metodický multimediální materiál pro osvojení si základních principů orientačních sportů. Je výchozím konceptuálním materiálem pro osvojení základů, na kterých mohou být implementovány další komponenty s vzájemnou vazbou orientační sport. Z hlediska rozvoje digitálních kompetencí lze zde sledovat pouze rozvoj základní kompetence jako je prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu. Ostatní kompetence nejsou v materiálu obsaženy.

  3

  Orienteering for beginners (Alexander Lines 2006)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, Střední odborná škola, Gymnázium
  Předmět: Tělesná výchova
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 5 1
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3 1
  1.3 Správa dat, informací a obsahu
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Cílem materiálu je představení orientačního běhu pro začátečníky. Materiál obsahuje instruktážní video pro osvojení si základních principů orientačních sportů. Je výchozím vizuálním materiálem pro osvojení základů, na kterých mohou být implementovány další komponenty se vzájemnou vazbou na orientační sport – DVZ. Tj. elektronická forma mapových podkladů, využití elektronického čipu, trasování pomocí GPS apod.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Materiál je výchozím materiálem pro osvojení základů orientačních sportů. Žáci materiálem rozvíjejí pouze informační a datovou gramotnost. Komentář videosnímku je v anglickém jazyce, proto pro využití na prvním a částečně druhém stupni se předpokládá znalost anglického jazyka.

  2

  Paryby – žraloci (Mgr. Miroslav Navrátil 2010)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Přírodopis
  Rozvíjí kompetence:

  Žádné

  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Jedná se o pracovní list, který slouží především k zopakování již probraného učiva o žralocích. Při vyplňování pracovního listu na téma paryby – žraloci si žáci zopakují jejich stručnou charakteristiku, základní vnitřní i vnější stavbu jejich těla, způsob života i hlavní zástupce. Žáci určují vybrané živočichy a zařazují je do hlavních taxonomických skupin. Cílem materiálu je rovněž vysvětlit pojmy postranní čára, kloaka, plynový měchýř, brakické vody apod. Vzhledem k tomu, že součástí pracovního listu je i text, zaměřuje se materiál i na vyhledávání podstatných informací v textu. Povaha pracovního listu naznačuje, že je určen k individuálnímu zpracování jednotlivými žáky. Po mírných úpravách by se dal také využít pro práci ve dvojicích či ve skupinách.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Materiál je zaměřen převážně na zjišťování znalostí žáků, přesto oceňuji princip kladení otázek. V převážné většině se jedná o otázky otevřené, které neumožňují jednoslovnou odpověď. Po stránce oborové jsou informace, které žáci o parybách – žralocích do pracovního listu doplňují vyčerpávající.

  2

  Plakát (Mgr. Alena Ščuková 2015)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Výtvarná výchova
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  3. Tvorba digitálního obsahu

  5. Řešení problémů

  6. Technologické kompetence

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 2 1
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 2 1

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 5 2
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 4 2
  3.3 Autorská práva a licence 1 1
  3.4 Programování

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy 2 2
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

  6. Technologické kompetence

  Zacílení Úroveň
  6.1 Hardware a software počítače 4 2
  6.2 Další digitální technologie 1 1
  6.3 Počítačové systémy a sítě
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Cílem materiálu je představit žákům historii plakátu, jeho podstatu a vést ho k vlastní tvorbě s užitím IT nástrojů (SW Windows Malování, nebo jiný SW, dle žákova výběru). Obtížnost zadání je variabilní – záleží jak učitel pojme výklad (v prezentaci je uvedeno pouze několik autorů a je velmi stručný) a jaká dodatečná kritéria nastaví pro samotnou tvorbu. Zadání je dle mého názoru adekvátní pro danou věkovou skupinu, osobně bych ale podtrhnul některé aspekty, spojené s plakátem, např. vliv reklamy či ideologický plakát. Mohla by vzniknout dobrá paralela k virtuálnímu prostředí (fungování reklamy na internetu, její odlišnost od plakátu na ulici) a tím by došlo k rozvoji dalších složek dig. gramotnosti. Časová dotace není uvedena, za optimální považuji 2 vyučovací hodiny.
  U zadání mi chybí větší zmínka k typografii, jako k jednomu z klíčových (ne však nezbytných) prvků plakátu. Bez předchozí edukace v této oblasti (a bez bližšího nastavení kritérií tvorby – tedy ne jen „vytvoř plakát na téma My Hobby“) je tu vysoké riziko stereotypních a nezajímavých výsledků. Pouze s předloženou prezentací a prac. listem si nezkušený či neaprobovaný pedagog prostě nevystačí.
  U zadání oceňuji ověření znalosti z prezentace prostřednictvím pracovního listu, dále použití myšlenkové mapy pro návrh vlastního plakátu. Využití PC je zde smysluplné, neboť soudobá plakátová tvorba (reklama i autorský, umělecký plakát) vzniká rovněž převážně na PC.
  Hodnocení (jako ve škole): 3
  Rozvoj dig. kompetencí:
  1.1 Žák vyhledává obrazový materiál, který použije při tvorbě vlastního plakátu ve vybraném SW.
  1.3 Žák ukládá vybraný obrazový materiál a používá jej při tvorbě vlastního plakátu ve vybraném SW. Hotový plakát rovněž ukládá a pro potřeby společné výstavy připraví pro tisk a vytiskne.
  3.1 Cílem zadání je tvorba vlastního plakátu v libovolném SW (součástí prezentace je návod na práci v programu Windows Malování).
  3.2 Zadání žáka vybízí k vyhledání obrázků na internetu (či k použití vlastních) a k jejich zapracování do výsledného plakátu.
  3.3 Žák chápe pojem autorství díky prezentovaným ukázkám plakátu z různých historických období – některé plakáty jsou představeny v souvislosti s jejich autory. Všechny reprodukce jsou uvedeny včetně zdrojů.
  5.2 Žák volí SW, který použije pro tvorbu vlastního plakátu (učitel v prezentaci nabízí návod pro Windows Malování)
  6.1 Žák se prostřednictvím zadání naučí některé funkce a principy v SW, který si pro svou práci zvolí. Prezentace nabízí postup tvorby v programu Windows Malování.
  6.2 Žák hotový plakát připraví pro tisk a vytiskne.

  Ke stažení

  Hodnocení

  3

  Pohoří ČR (Ladislav Novák 2011)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Zeměpis
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  3. Tvorba digitálního obsahu

  4. Bezpečnost

  5. Řešení problémů

  6. Technologické kompetence

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 5 3
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 5 3
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 5 3

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 5 3
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 4 2
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií 5 3
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 5 3
  2.5 Netiketa 3 2
  2.6 Správa digitální identity 1 1

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 5 3
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 5 3
  3.3 Autorská práva a licence 5 3
  3.4 Programování 1 1

  4. Bezpečnost

  Zacílení Úroveň
  4.1 Ochrana zařízení 1 1
  4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí 1 1
  4.3 Ochrana zdraví a pohody 1 1
  4.4 Ochrana životního prostředí

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů 1 1
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy 4 2
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 4 2
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

  6. Technologické kompetence

  Zacílení Úroveň
  6.1 Hardware a software počítače 1 1
  6.2 Další digitální technologie 1 1
  6.3 Počítačové systémy a sítě
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Materiál je určen pro podporu výkladu tématu Pohoří ČR v 9. ročníku ZŠ. Časová dotace je odhadována na 3 – 4 vyučovací hodiny. Záleží na samotném vyučujícím, jak moc bude uvedené informace dále rozvádět. Cílem materiálu je získání (předání) a osvojení znalostí o geomorfologickém členění České republiky a vybraných geomorfologických celcích. Na základě získaných informací a dat žáci následné zpracovávají zápisky. Žáci jsou motivováni získané informace a data dále analyzovat, hodnotit a dále rozvíjet.
  Materiál je vyhotoven ve formátu ppt. Obsahuje informace v podobě obrázků a psaného textu. V některých částech textu jsou umístěny hypertextové odkazy na internetový zdroj informací (Wikipedii).
  Materiál lze použít pro rozvoj digitální gramotnosti v geografii.

  Ke stažení

  Hodnocení

  2

  Pohybové hry pro ŠTV (Riljak Ondřej a Jaroslav Kupr 2017)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, Střední odborná škola, Gymnázium
  Předmět: Tělesná výchova
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 5 2
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3 1
  1.3 Správa dat, informací a obsahu
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Jedná se o soubor metodických listů obsažených v mobilní aplikaci. Výhodami aplikace jsou unikátnost, offline fungování bez připojení k internetu a stažitelnost zdarma. Podobnou aplikaci s tématikou pohybových her jsem nikde jinde nezaznamenal. Nevýhodou je nemožnost využití na systému iOS. Aplikace obsahuje více jak 200 her s různým zaměřením a pro jednotlivé části hodiny tělesné výchovy. Jedná se o hry pro rušnou, hlavní i závěrečnou část hodiny.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Hodnocená aplikace je pravděpodobně jedinou svého druhu v ČR. Její využití spatřuji ve výuce tělesné výchovy na ZŠ a SŠ. Aplikace umožňuje zapojení dětí do realizace a přípravy hodin TV, nebo pohybových činností na kurzech, výletech apod. Lze ji využít pro samostatnou práci žáků a studentů, kteří zorganizují ostatním spolužákům soutěže nebo herní cvičení pomocí aplikace. Z hlediska digitálních kompetencí rozvíjejí pouze informační a digitální gramotnost ve formě vyhledávání dat a jejich třídění.

  2

  Pomoc Židům – holokaust (Mgr. Josef Ledvoň 2009)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Výchova k občanství
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 4 2
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 4 2
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 1 1

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1 1
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3 2
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií 3 2
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1 1
  2.5 Netiketa 1 1
  2.6 Správa digitální identity 1 1
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Popis aktivit zachránců Židů ve 2. světové válce: Nicholas Winton, Oskar Schindler, Corrie ten Boom. Prezentace obsahuje názorné fotografie, otázky pro žáky a podněty k zamyšlení.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Materiál je vhodný pro seznámení s problematikou holocaustu, a to prostřednictvím konkrétních osudů lidí, kteří se podíleli na záchraně Židů

  3

  Práce s textem – nahrazování synonymy (Petra Paťchová )

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Český jazyk a literatura
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 4 1
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 4 1
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 1
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Dvě strany pdf souboru obsahují námět na jednu vyučovací hodinu, ve které žáci pracují se slovníkem synonym na stránkách https://www.nechybujte.cz/slovnik-ceskych-synonym. Žáci nejprve vyberou jakýkoli text, pak vyhledají k některým slovům synonyma a text přeformulují. Ve dvojicích si text přečtou a zhodnotí stylovou vhodnost. V závěru reflektují výhody online slovníku.

  Ke stažení

  Hodnocení

  V materiálu je popsána konkrétní vyučovací hodina rozdělená na tři fáze, evokaci, uvědomění a reflexi. Výhodou je, že práce se slovníkem synonym je založena na práci s textem, ne konkrétními slovy. Nevýhodou je výběr konkrétního slovníku, žáci by mohli najít různé varianty sami. Není doloženo, zda hodina byla odučena a jaké byly reakce dětí. Samostatný výběr textu na začátku hodiny by mohl být zdlouhavý. Z hlediska digitální gramotnosti se zabývá pouze jednou její složkou.

  2

  Práce v dílnách (Jaroslav Krátký 2016)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Člověk a svět práce
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  4. Bezpečnost

  5. Řešení problémů

  6. Technologické kompetence

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 2 2
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 4 3
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 3 2

  4. Bezpečnost

  Zacílení Úroveň
  4.1 Ochrana zařízení 2 1
  4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí 1 1
  4.3 Ochrana zdraví a pohody 3 2
  4.4 Ochrana životního prostředí 2 1

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů 4 3
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy 3 2
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 5 2
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1 1

  6. Technologické kompetence

  Zacílení Úroveň
  6.1 Hardware a software počítače 1 1
  6.2 Další digitální technologie 2 2
  6.3 Počítačové systémy a sítě 1 1
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Jedná se o webovou prezentaci, která pokrývá výuku všech ročníků druhého stupně ZŠ. Celý web je rozdělen dle jednotlivých ročníků a dále jsou přidány sekce novinky a kontakty. V sekci novinky se objevují nové náměty a výukové plány na tvorbu žáků v dílnách. Každý ročník obsahuje dva náměty včetně technické dokumentace pro vlastní tvorbu. V sekci novinky je v současném okamžiku uveden jeden námět.Jako doplněk webové prezentace autor vydal malou brožuru v rozsahu 52 stran, která obsahuje celkově 50 námětů na tvorbu. Stejně jako webová prezentace je i brožura členěna do čtyř sekcí dle ročníku, počínaje šestou třídou.

  Ke stažení

  Hodnocení

  4

  Přírodní vědy moderně a v týmu (Mgr. Miroslava Bělochová, Ing. Bc. Martina Čáslavová 2013-2014)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Informační a komunikační technologie, Fyzika, Chemie, Přírodopis, Člověk a svět práce
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  3. Tvorba digitálního obsahu

  4. Bezpečnost

  5. Řešení problémů

  6. Technologické kompetence

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 1 1
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1 1
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 5 3

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 5 2
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 4 2
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií 1 1
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3 2
  2.5 Netiketa 1 1
  2.6 Správa digitální identity 1 1

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 4 3
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 4 2
  3.3 Autorská práva a licence 1 1
  3.4 Programování 1 1

  4. Bezpečnost

  Zacílení Úroveň
  4.1 Ochrana zařízení 4 2
  4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí 1 1
  4.3 Ochrana zdraví a pohody 4 2
  4.4 Ochrana životního prostředí 1 1

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů 4 2
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy 4 2
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 5 2
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1 1

  6. Technologické kompetence

  Zacílení Úroveň
  6.1 Hardware a software počítače 3 1
  6.2 Další digitální technologie 5 2
  6.3 Počítačové systémy a sítě 1 1
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Komplexní sada výukových materiálů pro využití ICT (nejen) ve výuce přírodních věd a pro zavádění metod využívání ICT do života školy. Prezentace tvořené učiteli a žáky na různá přírodovědná (F, Ch, Př) témata, posléze překlopené do interaktivních experimentálních úloh v aplikaci SPARKvue, respektující pravidla metody POGIL. Fotografie tvořené žáky a učiteli. Metodické listy tvořené učiteli, sloužící jako opora pro další využití vzniklých elektronických zdrojů. Videa tvořená žáky v rámci předmětu Mediální výchova jako medailonky referující o životě školy a naplňování projektových cílů.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Projekt ZŠ Jungmannovy sady Mělník je jedním z příkladů dobře naplněného projektového záměru částečně digitalizovat výuku na 2. stupni ZŠ. Cílem byla modifikace výuky přírodovědných předmětů na škole předkladatele, která byla založena na bázi počítačem podporovaného experimentu a vlastního poznávání na základě využívání digitálních měřicích technologií. Díky projektu bylo také podpořeno zavedení e-learningových metod do výuky přírodovědných předmětů (mj. vytvořením série interních školních testů pro systém Moodle). Hlavně však projekt vedl k popularizaci přírodovědných oborů a praktických laboratorních činností. Za pomoci časové dotace předmětu Mediální výchova vznikly multimediální výukové materiály v češtině a angličtině (mj. také pro výuku metodou CLIL). Tyto výukové materiály jsou ve formě interaktivní prezentace pro výuku metodou POGIL, realizovanou s digitálními měřicími prostředky ve volně stažitelné aplikaci SPARKvue. Vznikla také sada dokumentů (MS Word), sloužící jako metodická podpora k těmto přípravám. Digitální technologie tak byly využívány jak k přípravě vzdělávacích zdrojů (tvorbu materiálů realizovaly učitelky i jejich žáci!), tak i k jejich samotnému využití ve výuce. Zde tyto materiály podporují samostatnost žákova učebního procesu (POGIL, SOLE). Rád bych vyzdvihl také grafické zpracování materiálů, ve kterých si své místo nalezl např. i komiks z dílny pí. učitelky Čáslavové, sloužící coby průvodce problematikou laboratorních prací a měření. Při hodnocení grafické a jinak vizuální úrovně materiálů je třeba vzít v potaz, že tyto vznikaly skutečně spoluprací učitelek školy a jejich žáků. Jestliže z těchto důvodů materiály snad nedosahují nejvyšších hodnot estetického hodnocení, pak jejich role didaktická všechny výtky nejen převyšuje , ale hlavně opodstatňuje.

  1

  Propojení kolektivní umělecké tvorby s mod. tech. vevýuce na ZUŠ Choceň (Hana Voříšková 2014)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Výtvarná výchova
  Rozvíjí kompetence: 3. Tvorba digitálního obsahu

  5. Řešení problémů

  Zobrazit dílčí kompetence

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 5 3
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3 2
  3.3 Autorská práva a licence 1 1
  3.4 Programování 1 1

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů 1 1
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy 3 2
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 5 3
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 3 2
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Jedná se o jednorázový workshop s cílem seznámit žáky s animací. Tématem animací byly báje zejména o Stvoření světa. Na dřevěné prkno žáci společně nahromadili nezpracované kusy hlíny – to byl počáteční chaos. Potom měl každý žák na starosti část terénu a neforemný materiál postupně proměňoval v krajinné prvky. Jde o klasickou experimentální práci a animací bez většího teoretického propojení směrem k filmové výchově.

  Ke stažení

  Hodnocení

  3

  Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagógov materských škôl (ŠKODÁČKOVÁ, Anita. Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagógov materských škôl. Bratislava, 2013. Dizertační práce. Katedra základov a vyučovania informatiky Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského v Bratislave. Vedoucí práce Prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD. 2013)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ
  Předmět: Výtvarná výchova, Materiál je určen pro preprimární vzdělávání
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  3. Tvorba digitálního obsahu

  4. Bezpečnost

  5. Řešení problémů

  6. Technologické kompetence

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 1 1
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1 1
  1.3 Správa dat, informací a obsahu

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1 1
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1 1
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1 1
  2.5 Netiketa
  2.6 Správa digitální identity

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 5 1
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu
  3.3 Autorská práva a licence 3 1
  3.4 Programování

  4. Bezpečnost

  Zacílení Úroveň
  4.1 Ochrana zařízení 1 1
  4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí 2 1
  4.3 Ochrana zdraví a pohody
  4.4 Ochrana životního prostředí

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů 1 1
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 3 1
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2 1

  6. Technologické kompetence

  Zacílení Úroveň
  6.1 Hardware a software počítače 1 1
  6.2 Další digitální technologie
  6.3 Počítačové systémy a sítě
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Dizertační práce popisuje vztah pedagogů mateřských škol k digitálním technologiím. Zkoumá, jak technologie ovlivňují rozvoj digitální gramotnosti MŠ pedagogů, včetně institucí. Popisuje možná rizika rozvoje digitální gramotnosti pedagogů mateřských škol. Metodami kvalitativního výzkumu byl zkoumán vztah učitelů MŠ k digitálním technologiím, zároveň v rámci případové studie, které analyzují příběhy čtyř učitelek a jejich běžné praxe ve třídě, jsou ve vztahu k oboru výtvarná výchova uvedeny např. tyto konkrétní činnosti v praxi MŠ:
     • kreslení v grafickém editoru RNA jak myší, tak pomocí tabletu (kdy vznikají překvapivě pěkné práce) Pozn. Revelation Natural Art (RNA) je univerzální grafická aplikace zaměřená na mladší děti. Nabízí širokou škálu uměleckých nástrojů, tvořit základní geometrické tvary, animace, vkládat text, razítka atd. Metodická zkušenost v této dizertační práci popisuje využití tohoto programu je, že „…je jednoduchý a deti ho bez problémov pochopia“.
     • společné fotografování fotografií (učitel s dětmi), které se hned diskutují na velké obrazovce, interaktivní tabuli či projektoru apod.
  Celkově však práce řeší faktory, které jsou klíčové pro úspěšný a nezvratný rozvoj digitální gramotnosti pedagogů v MŠ. Z ostatních softwarových produktů práce uvádí využití vzdělávacího software „Veselá lienka“, který rozvíjí u dětí rozpoznání barev, tvarů a velikostí, včetně plošných geometrických útvarů. Popisuje program Cirkus šaša Tomáša, který např. nabízí skládání rozstříhaných obrázků apod.

  Ke stažení

  Hodnocení

  2

  Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách (jde o soubor nahraných dokumentů) (Kolektiv autorů 2015)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ
  Předmět: Ve většině jde nikoliv o výuku “předmětů”, spíše o digitální gramotnost samotných pedagogických pracovníků.
  Rozvíjí kompetence:

  Žádné

  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Materiály, jež jsou zavěšeny pod hlavičkou tohoto projektu, jsou dvojího druhu: jednak jde o programy v projektu realizovaných školení (se jmény lektorů, rozpočtem atd.) a jednak jde o tzv. metodiky. Ty mají obvykle podobu wordových dokumentů s různými tipy, jak využít digitální technologie pro práci učitele a školy (např. využití cloudu) a jak je využít v různých vzdělávacích oblastech. Nejedná se v pravém slova smyslu o metodiky – tedy o materiály, jež by usnadnily učiteli výuku nebo mu nabídly nějaký didaktický postup se zapojením technologií. Nejsou zde ani zastoupeny všechny vzdělávací oblasti, výtvarná výchova, resp. vzdělávací oblast Umění a kultura, absentuje úplně. Materiály přímo využitelné ve výuce (tedy digitální vzdělávací zdroje) projekt nenabízí.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Projekt nenabízí k dalšímu využití žádné digitální vzdělávací zdroje.

  5

  Růst člověka (Petr Tišl 2015)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Přírodopis
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 5 3
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 4 2
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 1 1
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Pracovní list je aktivitou směřující k porovnání růstu člověka v různých věkových intervalech. Skládá se z několika částí, z nichž první je krátký text se dvěma úkoly. U prvního úkolu se předpokládá využití internetu k vyhledání informací, v druhém jsou pravdivé a nepravdivé výroky. Druhou část pracovního listu tvoří praktický úkol, kdy žáci musí zjišťovat informace nejen od svých spolužáků, ale i od učitelů nebo studentů jiných ročníků. Na základě jimi zjištěných informací sestavují graf. Poslední část pracovního listu vychází z informací zpracovaných do grafu a předpokládá určitou míru matematické gramotnosti, aby mohly být zadané úkoly splněny. Úspěšné vypracování všech úkolů v pracovním listu předpokládá vyšší časovou náročnost. Druhou část by měli žáci zpracovávat o vyučovacích přestávkách. Proto je potřeba s didaktickým materiálem pracovat ve dvou vyučovacích hodinách.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Materiál považuji za velmi kvalitně zpracovaný. Propojuje učivo s reálným životem. Žáci při jeho zpracování uplatňují nejen znalosti, ale také dovednosti. Materiál podporuje myšlení na vyšší hladině Bloomovy taxonomie, využívá dalších zdrojů ke zjišťování informací a propojuje matematiku s přírodopisem. Velmo oceňuji zadání výzkumného úkolu.

  1

  S aplikacemi na výlet (Zdeněk Hanzelín 2017)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Informační a komunikační technologie, Výchova k občanství, Zeměpis
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  3. Tvorba digitálního obsahu

  4. Bezpečnost

  5. Řešení problémů

  6. Technologické kompetence

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 4 2
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3 2
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 3 1

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2 1
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1 1
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
  2.5 Netiketa 1 1
  2.6 Správa digitální identity

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 3 2
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2 1
  3.3 Autorská práva a licence 1 1
  3.4 Programování

  4. Bezpečnost

  Zacílení Úroveň
  4.1 Ochrana zařízení
  4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí
  4.3 Ochrana zdraví a pohody 2 1
  4.4 Ochrana životního prostředí 1 1

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 2 1
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

  6. Technologické kompetence

  Zacílení Úroveň
  6.1 Hardware a software počítače 1 1
  6.2 Další digitální technologie 3 1
  6.3 Počítačové systémy a sítě
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Tento materiál žáky vede k přemýšlení o využití digitálních technologií při aktivitách v běžném životě. Žák zjišťuje, že může využít digitální technologie k naplánování aktivit svého volného času a v průběhu samotných aktivit se pomocí těchto digitálních technologií rozvíjet a zdokonalovat. Časová dotace potřebná k realizaci je 45 – 90 minut (podle požadavků pedagoga na kvalitu výstupů žáků. Žáci se při práci také dozvědí informace o českých památkách. Materiál dává prostor učiteli k zacílení na libovolnou památku, téma apod. Materiál je lehce modifikovatelný a naplňuje cíl který si stanovil

  Ke stažení

  Hodnocení

  Tento materiál žákům ukazuje možnost využití technologií při plánování a naplňování volného času. Je přehledně, jasně zpracovaný a pro žáky přináší i aktivní práci na zadaném úkolu, kde se mohou kreativně realizovat. Učiteli dává možnost lehce obsah přizpůsobit aktuálním a regionálním požadavkům. Děti mají možnost získat informace o významných místech regionu i ČR. Celkové materiál působí motivačně, neobsahuje faktické chyby a splňuje cíl, který si stanovil.

  1

  Savci – způsoby výživy (Petr Tišl 2018)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Přírodopis
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 4 3
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3 2
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 1 1
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Materiál lze zařadit při vyučování systému a ekologie savců. Jedná se o skupinovou aktivitu, která vede k uvědomění si velmi rozdílných potravních strategií v rámci jedné třídy živočichů. Dotýká se i problematiky systému, neboť žáci za pomoci učebnice nebo internetu zařazují konkrétní živočichy do řádů. Cíl – žák rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy a zařazuje je do hlavních taxonomických skupin.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Materiál je tvořen tabulkou se třemi sloupci, název živočicha, řád a popis způsobu výživy. Texty uvedené ve sloupci způsob výživy jsou zajímavé, ale dle mého názoru jsou dva z nich příliš jednoduché a nevedou tak žáky ke kritickému myšlení a využití dalšího zdroje (internetu nebo učebnice), který by jim pomohl k popisu přiřadit název živočicha. Oceňuji využití materiálu pro skupinovou práci, žáci tak kromě kritického myšlení musí uplatňovat i dovednosti jako naslouchání, komunikace, respektování názoru spolužáka apod.

  2

  Sedm nových divů světa (Petra Kalousová )

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Český jazyk a literatura
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  3. Tvorba digitálního obsahu

  5. Řešení problémů

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 4 2
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 4 3
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 3 2

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3 2
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3 2
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií 4 2
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3 2
  2.5 Netiketa 3 2
  2.6 Správa digitální identity 2 1

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 2 1
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 4 2
  3.3 Autorská práva a licence 3 1
  3.4 Programování 1 1

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů 2 2
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy 1 1
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 4 2
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1 1
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Cílem práce je vytvoření poutavého a věrohodného cestopisu, který bude doplněný o obrázky, jenž čtenáře zaujme a přinese mu o zvoleném divu světa nové informace, které rozšíří jeho znalosti. Téma: nové divy světa, cestopis. Práce v tříčlenných týmech, rozdělení rolí (každý ví, co je jeho úkolem), vyhledávání informací na internetu, třídění a sdílení informací, netiketa. Možno využít při hodinách slohu, určitě lze také propojit s učivem o cestopisu v rámci literární výchovy. Časová dotace minimálně 90 minut. Zvolená obtížnost odpovídá ročníku, mezipředmětová vazba na zeměpis a také na informatiku. V hodnocení je kladen důraz také na grafické zpracování cestopisu. Hodnotím úkol jako velice efektivní, důraz je kladen na spolupráci mezi žáky.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Myslím, že tento materiál je velmi vhodně zvolen pro zvládnutí tvorby cestopisu, dobře navede žáky, možná mohou mít problém s tříděním opravdu velkého množství informací.

  2

  Sequel 3 – Názorný průvodce úvodními kroky (Základní umělecká škola police nad Metují, okres Náchod 2012)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Hudební výchova
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  3. Tvorba digitálního obsahu

  5. Řešení problémů

  6. Technologické kompetence

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 2 2
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 4 2
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 5 3

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 5 2
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 5 3
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií 2 1
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 5 2
  2.5 Netiketa 2 1
  2.6 Správa digitální identity 4 3

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 5 2
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 5 2
  3.3 Autorská práva a licence 4 2
  3.4 Programování 2 1

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů 4 3
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy 4 2
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 5 2
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 4 2

  6. Technologické kompetence

  Zacílení Úroveň
  6.1 Hardware a software počítače 5 2
  6.2 Další digitální technologie 4 2
  6.3 Počítačové systémy a sítě 1 1
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  DVZ v oblasti digitální zvukové tvorby – záznamu, editace, produkce zvuku. Obtížnost střední, využití v budoucí vlastní hudební tvorbě žáků, definování vlastního jazyka hudebního vyjadřování, v dnešní době velmi aktuální téma. Motivace spočívá v možnosti seberealizace vlastní umělecké tvorby žáků zejména na YouTube a dalších streamovacích serverech, což je v současné době trend. Efektivita vzhledem k cílům velmi vysoká

  Ke stažení

  Hodnocení

  Jediný projekt tohoto typu v OPVK. Přitom rozvoj DK tohoto typu je mezi mladou generací ve spojitosti s hudební výchovou a obecně v hudbě v současné době zcela dominantní.

  1

  Sjezdové lyžování – metodika pro lyžařské kurzy (FSPS MU Brno 2008)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, Střední odborná škola, Gymnázium
  Předmět: Tělesná výchova
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 5 1
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
  1.3 Správa dat, informací a obsahu
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Výukový portál slouží jako pomocný výukový materiál pro výuku sjezdového lyžování. Portál se skládá z 21 výukových multimediálních karet, které obsahují popis cvičení a videomateriál o dané nacvičované dovednosti. Součástí je i komentovaný výukový film, motivační klip a ukázka z CD Funcarving, které volně navazuje na tuto metodiku.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Jedná se o online metodický materiál týkající se výuky sjezdového lyžování, který je určen pro žáky na lyžařských kurzech. Pro rozvoj digitální gramotnosti lze z tohoto zdroje využít pouze kompetenci související s prohlížením a vyhledáváním informací. Ostatní kompetence nerozvíjí.

  3

  Slévárenství – popis pracovního postupu (Jiří Semerák 2017)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, Střední odborná škola
  Předmět: Člověk a svět práce, Strojírenská technologie
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  4. Bezpečnost

  5. Řešení problémů

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 3 1
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1 1
  1.3 Správa dat, informací a obsahu

  4. Bezpečnost

  Zacílení Úroveň
  4.1 Ochrana zařízení
  4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí
  4.3 Ochrana zdraví a pohody
  4.4 Ochrana životního prostředí 1 1

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 1 1
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Video o délce 13 minut 35 sekund vzniklo jako součást diplomové práce (SEMERÁK, Jiří. Modernizace výuky slévárenství na SŠTD Ostrava-Vítkovice. Ostrava, 2018. Diplomová práce. Ostravská univerzita. Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Pavel DOSTÁL.), je veřejně dostupné na Youtube.
  Video je didaktickým prostředkem primárně určeným pro výuku slévárenství žáků 2. ročníku SŠTD Ostrava-Vítkovice v předmětu strojírenská technologie.
  Obsahem je technologie slévání šedé litiny prezentovaná na výrobě konkrétního výrobku (křídla závorového mechanismu) od výkresové dokumentace, výroby modelu, jádra a formy, tavení a lití šedé litiny, po vytloukání, čištění a finální úpravu odlitku.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Vytvořené výukové video hodnotím jako přínosné pro výuku slévárenství na středních školách případně na 2. stupni ZŠ. Bylo provedeno jeho úspěšné pilotní ověření ve výuce předmětu strojírenská technologie ve druhém ročníku oborů Karosář a Silniční doprava na SŠTD Ostrava-Vítkovice.

  2

  Sociální digitalizace, digitální socializace. Audiovizuální tvorba a její uplatnění v pedagogické praxi (SVOBODOVÁ, Marta. Sociální digitalizace, digitální socializace. Audiovizuální tvorba a její uplatnění v pedagogické praxi. Brno, 2012. Dostupné také z: https://is.muni.cz/th/hv1ws/. Dizertační práce. Masarykova univerzita v Brně. Vedoucí práce prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. 2012)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, Střední odborná škola, Gymnázium
  Předmět: Výtvarná výchova
  Rozvíjí kompetence: 2. Komunikace a kolaborace

  3. Tvorba digitálního obsahu

  5. Řešení problémů

  6. Technologické kompetence

  Zobrazit dílčí kompetence

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3 1
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2 1
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3 1
  2.5 Netiketa
  2.6 Správa digitální identity

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 5 3
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 4 2
  3.3 Autorská práva a licence 1 1
  3.4 Programování 1 1

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy 3 2
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 4 2
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

  6. Technologické kompetence

  Zacílení Úroveň
  6.1 Hardware a software počítače 3 3
  6.2 Další digitální technologie 5 3
  6.3 Počítačové systémy a sítě
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Autorka představuje dva cykly intenzivních týdenních dílen pro učitele a veřejnost, zaměřených na experimentování s videem. Při nich ověřuje efektivitu navržených metodických postupů. Své zkušenosti popisuje a zhodnocuje pro další využití v pedagogické praxi. Vybrané aktivity zpracovává formou metodických listů a text doplňuje třemi DVD s videi vytvořenými na dílnách. Dílny mají různé věkové určení (6+, 10+, 12+, 15+ a 17+) a za předpokladu kvalifikovaných lektorů/učitelů se mi věkové určení zdá reálné. Jedná se o vynikající materiál, vhodný pro organický rozvoj některých dig. kompetencí. Provází jej jasná metodika i odkazy na kurikulum (VV), přesto jako celek působí hravě, vtipně a smysluplně.
  Hodnocení (jako ve škole): 1
  Rozvoj dig. kompetencí:
  2.1 Žák v některých zadáních vstupuje do interakce virtuálního a reálného světa, ikonickým příkladem je zadání “Prince of Persia”, které je parafrází na známou počítačovou hru, kde účastníci vstupují do rolí Hráče, Prince nebo Vývojáře.
  2.2 Žák v některých zadáních sdílí výsledky své tvorby se spolužáky na síti, ti na ně reagují a poskytují zpětnou vazbu (např. zadání “Kdo jsem?”).
  2.4 Žák v některých zadáních v reálném čase spolupracuje na skupinové tvorbě za použití digitálních technologií. Ikonickým příkladem je zadání “Prince of Persia”, které je parafrází na známou počítačovou hru, kde účastníci vstupují do rolí Hráče, Prince nebo Vývojáře.
  3.1 Téměř ve všech lekcích, popsaných v disertační práci, dochází k pořizování audiovizuálního materiálu a k jeho následné postprodukci.
  3.2 V řadě zadání žáci pracují s audiovizuálním materiálem, který pořídil někdo jiný, a přepracovávají jej tak, aby byl buď zachován nebo zcela změněn kontext. S pomocí odkazů na soudobou vizuální kulturu a výtvarné umění žáci porozumí schopnosti masmédií manipulovat s “divákem” a dokážou se vůči nim efektivněji vymezit. Přepracování digitálního obsahu zde vede k porozumění obecným principům, která žák dokáže uplatnit v běžném životě (např. zadání “Kdo jsem?”, ve kterém žák sestříhá výpovědi svých spolužáků tak, aby vypovídaly o něm samém).
  3.3 Žáci jsou téměř v každém zadání seznámeni s tvorbou vybraných umělců, která se k zadání tematicky váže. Jsou vedeni k pochopení principu, ne napodobování výsledku. Chápou podstatu autorství.
  3.4 Žáci “programují” pouze v přeneseném slova smyslu – některá zadání kontrastují reálný a virtuální svět a žáci při přípravě “programují”, resp. navrhují určité prostředí a za dodržení předem stanoveného algoritmu se v něm chovají (např. zadání “Prince of Persia”).
  5.2 Žáci individuálně volí odpovídající SW (např. zadání “Kdo jsi?” – volí SW pro zapsání textu o své osobě).
  5.3 V tomto ohledu jsou kreativní spíše lektoři projektu, neboť nastavují rámec, “pravidla hry” u jednotlivých zadání. Nicméně účastníci jsou konfrontováni s rozmanitým využitím digitálních technologií, včetně velmi netradičních postupů (např. zadání “Prince of Persia”, “Imaginární hostina” a další).
  6.1 V řadě zadání žáci obsluhují PC s rozmanitým SW (textový editor, zpracování statického i dynamického obrazu a zpracování zvuku). Pod vedením lektorů procházejí od nejjednodušších střihových programů až po poloprofesionální a profesionální práci.
  6.2 Ve většině zadání žáci využívají digitální videokameru a fotoaparát, v řadě zadání dataprojektor, v některých zadáních pak audiorekordér a externí mikrofony. Celý projekt vede jak ke kvalitnímu „řemeslnému“ zacházení s výše uvedenou technikou, tak k jejímu využití netradičními a neobvyklými způsoby (např. zadání „Imaginární hostina“, ve kterém je zavěšený dataprojektor využit k projekci na talíře účastníků kurzu).

  Ke stažení

  Hodnocení

  1

  Softwarové pirátství (Mgr. Dagmar Jelenová 2015)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Informační a komunikační technologie, Výchova k občanství
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  3. Tvorba digitálního obsahu

  4. Bezpečnost

  5. Řešení problémů

  6. Technologické kompetence

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 4 2
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 4 1
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 3 1

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2 1
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2 1
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2 1
  2.5 Netiketa 3 2
  2.6 Správa digitální identity 3 1

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 3 2
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3 2
  3.3 Autorská práva a licence 4 2
  3.4 Programování

  4. Bezpečnost

  Zacílení Úroveň
  4.1 Ochrana zařízení
  4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí 2 1
  4.3 Ochrana zdraví a pohody 2 1
  4.4 Ochrana životního prostředí

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 2 1
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

  6. Technologické kompetence

  Zacílení Úroveň
  6.1 Hardware a software počítače 3 1
  6.2 Další digitální technologie
  6.3 Počítačové systémy a sítě
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Tento digitální vzdělávací materiál se skládá ze dvou části (prezentace a pracovního listu pro žáky, který na ni navazuje). Cílem tohoto materiálu je seznámit žáky s problematikou základů ochrany autorských práv a dokáže vysvětlit pojem softwarové pirátství. K dosažení cíle materiál využívá prezentaci s výkladem učitele a navazující samostatnou práci žáků. Samostatný materiál je koncipován pro práci ve dvou vyučovacích hodinách a lze jej využít jak při výuce ICT, ale také občanské výchovy.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Materiál splňuje cíl, pro který byl vytvořen. Žáci pochopí smysl, základní pravidla, důvody ochrany autorských práv a význam sankcí při porušeni pravidel. Materiál se přehledně a strukturovaně zpracován. Žáci při práci zpracovávají digitální obsah v textovém editoru. Může být využito také interaktivní tabule. Z pohledu oboru materiál neobsahuje žádné faktické nedostatky a pracuje s přiměřeně náročnými zdrojovými materiály.

  1

  Spoznávame potenciál digitálních technológií v predprimárnom vzdelávaní (KALAŠ, Ivan. Spoznávame potenciál digitálních technológií v predprimárnom vzdelávaní: Analytická studia. Bratislava: Inštitút UNESCO pre informačné technológie vo vzdelávaní IITE, 2011. ISBN 978-5-905175-03-9. 2011)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ
  Předmět: Výtvarná výchova, Materiál je pro preprimární vzdělávání a praxi mateřských škol
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  3. Tvorba digitálního obsahu

  4. Bezpečnost

  5. Řešení problémů

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 1
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1 1
  1.3 Správa dat, informací a obsahu

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2 1
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1 1
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií 3 1
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
  2.5 Netiketa
  2.6 Správa digitální identity

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 5 2
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2 1
  3.3 Autorská práva a licence 1 1
  3.4 Programování

  4. Bezpečnost

  Zacílení Úroveň
  4.1 Ochrana zařízení 3 1
  4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí
  4.3 Ochrana zdraví a pohody 2 1
  4.4 Ochrana životního prostředí

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů 1 1
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 3 2
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 3 2
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Ve souladu s projektem Digitální gramotnost se tato velmi kvalitní studie zabývá používáním digitálních technologií v preprimárním vzdělávání a prezentuje příklady činností a dovedností, které zasahují i do cílů výtvarného a uměleckého vzdělávání na různých mateřských školách v Evropě. Zabývá se komplexně možnostmi, popisem, metodikou a zejména zkušenostmi s využitím digitálních technologií na tomto stupni vzdělávacího procesu. Je zde nastolena otázka řízení aktivit, zabývá se konkrétními druhy činností s IT, variabilitou a vhodností uspořádání počítačových koutků či tříd a také využitím digitální technologií mimo třídu v exteriéru. V kontextu oboru výtvarné výchovy uvádí především následující příklady a možnosti implementace technologií např.
     • kreslení s pomocí počítače, především ve skupině (MŠ v Budapešti – Maďarsko),
     • dětské fotografování, např. ovládání fotoaparátu i přemýšlení o kompozici obrazu, včetně spolupráce dětí ve skupině a vzájemné kooperaci (MŠ v Oslu – Norsko),
     • podobně řeší fotografování, tisk fotografií a také s nahrávání videa a zvuků s pomocí fotoaparátu MŠ v Bratislavě (Slovensko),
     • zajímavý příklad je uveden ve formě stop-motion animace „Mucha-Cokotucha“ vytvořené skupinou dětí s pomocí dospělých v moskevském Centru technologií vzdělávání (Ruská federace) – využity jsou programy Stop Motion, Make Me Animate nebo Movie Maker. V tomto ohledu je u stop-motion animace doporučována práce ve skupině, kdy se děti těší ze „zázračně“ vytvořeného pohybu složením fotografovaných jednotlivých fází pohybu, které sami vytvořily apod.
  Z hlediska uspořádání výuky činností je zde dále uvedena jako inspirativní mateřská škola na Kypru v Maroni, kde mají jednotlivé činnosti rozmístěné po budově do tzv. „koutků“ např. do výtvarného koutku, počítačového, knižního, konstruktérského i kuchařského koutku včetně domku pro panenky, tržnice apod.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Materiál je studií UNESCO a je velmi dobře zacílen na možnosti implementace informačních technologií do systému a výuky mateřské školy. Poskytuje jak metodickou pomoc z hlediska organizace výuky s technologiemi, tak také praktické ukázky a popisy technologií použitých v na různých MŠ v Evropě.

  1

  Srážky Země s Asteriodem (Ivan Lána a Mgr. Miroslava Šmídová )

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Zeměpis
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  4. Bezpečnost

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 2 1
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2 1
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 1 1

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2 1
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3 1
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3 2
  2.5 Netiketa 3 2
  2.6 Správa digitální identity 3 2

  4. Bezpečnost

  Zacílení Úroveň
  4.1 Ochrana zařízení 1 1
  4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí 1 1
  4.3 Ochrana zdraví a pohody
  4.4 Ochrana životního prostředí
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Jedná se o dokument pojednávající o asteroidech (pojmenování, historie, zajímavosti, pravděpodobnost dopadu na zemský povrch) zakončený motivační křížovkou.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Materiál je svou kvalitou spíše průměrný. Obsahuje text na výše uvedené téma, ve kterém jsou pro žáky žlutou barvou vyznačeny nejdůležitější informace k zapamatování. Text je doplněn obrázky. Na konci dokumentu je motivační křížovka na téma “Vesmír – Planety”

  3

  Statistika s reálnými daty (RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D. 2010)

  Zařazení:

  Cílová skupina: Gymnázium
  Předmět: Matematika a její aplikace
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  3. Tvorba digitálního obsahu

  5. Řešení problémů

  6. Technologické kompetence

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 1 1
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 5 2
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 1 1

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 4 2
  3.3 Autorská práva a licence
  3.4 Programování

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 2 1
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

  6. Technologické kompetence

  Zacílení Úroveň
  6.1 Hardware a software počítače 2 2
  6.2 Další digitální technologie
  6.3 Počítačové systémy a sítě
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Materiál obsahuje 5 listů, na nichž jsou reálná data a úkoly pro žáky. Vždy je připojeno řešení. Data jsou vybrána tak, aby jednotlivé úkoly měly smysl a abychom ukázali význam jednotlivých statistických charakteristik.
  Cílem materiálu je využít ICT pro zpracování statistických dat.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Materiál je vhodnou přípravou pro využití ICT, konkrétně tabulkových procesorů ve výuce matematiky v rámci práce s daty. Z pohledu digitálních kompetencí se žáci učí zpracovávat předložená data a využívat pokročilých funkcí programu MS Excel. Vhodným způsobem lze začlenit i sdílení získaných dat prostřednictvím výpočetní techniky.
  Z pohledu další kompetencí je možné zvážit rozšíření aktivity tak, aby žáci sami aktivně vyhladávali doplňující informace prostřednictvím sítě Internet.

  2

  Statistika s reálnými daty (Tomáš Kekule 2010)

  Zařazení:

  Cílová skupina: Gymnázium
  Předmět: Matematika a její aplikace
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 1 2
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1 2
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 1 1
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Jedná se o soubor formátu Excel, který obsahuje 5 listů, na každém listu jsou reálná data a úkoly pro žáky. Pod tabulkami s daty je vždy uvedeno řešení. Data jsou vybrána tak, aby jednotlivé úkoly na daných datech měly smysl a aby ukázali význam jednotlivých statistických charakteristik.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Použitím zdroje lze rozvíjet především Informační a datovou gramotnost při práci s velkým množstvím dat. Využíváme k tomu přímo tabulkový procesor Excel a je ho funkce.

  1

  Státní symboly (Mgr. Jitřena Kuchtová 2015)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Výchova k občanství
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  3. Tvorba digitálního obsahu

  5. Řešení problémů

  6. Technologické kompetence

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 2 1
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1 1
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 1 1

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2 1
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií 1 1
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
  2.5 Netiketa
  2.6 Správa digitální identity

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 1 1
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1 1
  3.3 Autorská práva a licence
  3.4 Programování

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 1 1
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

  6. Technologické kompetence

  Zacílení Úroveň
  6.1 Hardware a software počítače 1 1
  6.2 Další digitální technologie 1 1
  6.3 Počítačové systémy a sítě
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Žáci se v materiálu zabývají státními symboly, materiál může sloužit k motivaci žáků a seznámení se základními pojmy. Autorka jej připravila jako podklad k výkladu, procvičování a opakování učiva. Děti se při práci s tímto materiálem aktivně zapojují. Žáci pracují jen s tímto materiálem a nedostávají prostor si informace ověřit, či vyhledávat na internetu.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Materiál má pro žáky podle mého názoru nižší obtížnost. Digitální technologie se při práci s tímto materiálem sice využívají, ovšem není zde zřejmý záměr rozvíjet digitální kompetence. Materiál je zaměřen především na obor (Občanská výchova) v tomto ohledu je bez faktických nedostatků a žákům předkládá informace o státních symbolech. Žáci mohou s materiálem aktivně pracovat, nedává jim však mnoho prostoru k rozvoji digitálních kompetencí. Tyto rozvijí spíše okrajově, náhodně a nesystematicky.

  3

  Stavba rostliného těla (Mgr. Hana Pilařová 2009)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Přírodopis
  Rozvíjí kompetence:

  Žádné

  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Jedná se o pracovní list, který obsahuje 13 úkolů na téma „Stavba rostlinného těla” – popis obrázků, vysvětlování pojmů, osmisměrka, výběr z několika možností, doplňování, volné psaní. Cílem je porovnání vnější a vnitřní stavby jednotlivých orgánů rostliny. Žák rovněž vysvětlí jejich funkce a vztahy v rostlině jako celku. Materiál lze zařadit především do závěrečné části hodiny pro individuální práci. Je vhodný především pro opakování probraného učiva, případně procvičování na kontrolní práci.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Materiál je koncipován jako pracovní list, ale dal by se využít i jako podklad pro kontrolní písemnou práci. Je zaměřen pouze na zjišťování znalostí žáků. Oceňuji, že úvodními otázkami navazuje na učivo z 1. stupně základní školy. Doporučuji jeho inovaci – úprava pro skupinovou práci s využitím mobilních dotykových zařízení pro zjišťování správných odpovědí v části hodiny věnované uvědomování si významu informací.

  3

  Stromy, keře, byliny v okolí školy (RNDr. Jiřina Svobodová 2010)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Přírodopis
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 5 3
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3 2
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 1 1
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  I na sídlišti můžeme vidět rozmanité druhy rostlin. Řada žáků si jich však nevšímá, mnozí základní druhy rostlin neznají. Botanická vycházka je možností, jak na běžné druhy rostlin kolem nás upozornit, rozvíjí a opakuje v praxi témata probíraná v hodinách biologie. Pro úspěšné vyplnění pracovního listu žáci musí samostatně vyhledat potřebné informace v dostupné literatuře či pomocí dotykového zařízení. Vycházku s úkoly, které jsou uvedeny v pracovním listu, lze vhodně zařadit do výuky v období dubna až května.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Materiál odráží propojení poznatků získaných ve výuce s praktickým poznáváním dřevin v přírodě (okolí školy). Kromě doplňování informací, které mohou žáci vyhledat v učebnici, klíči k určování rostlin nebo na internetu, žáci využívají vlastních nákresů jednotlivých částí dřevin a bylin pro bližší seznámení s danými rostlinami. Dle mého je zpracování odpovědí do pracovního listu časově náročnější a nelze je zvládnout během jedné vyučovací hodiny.

  1

  Svět v den mého narození (Bořivoj Brdička, Katedra informačních technologií a technické výchovy Karlovy univerzity Pedagogické fakulty )

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Český jazyk a literatura, Informační a komunikační technologie, Dějepis, Výchova k občanství
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  3. Tvorba digitálního obsahu

  5. Řešení problémů

  6. Technologické kompetence

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 5 2
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 5 2
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 2 1

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 2 1
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2 1
  3.3 Autorská práva a licence 1 1
  3.4 Programování 1

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů 1
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy 2 1
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 2 1
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 3 1

  6. Technologické kompetence

  Zacílení Úroveň
  6.1 Hardware a software počítače 3 1
  6.2 Další digitální technologie 3 1
  6.3 Počítačové systémy a sítě 1
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Jedná se o materiál projektového typu zaměřený na individuální vyhledávání informací o světě v době narození žáka, posuzování vlivu tehdejších událostí na současnost a následnou veřejnou prezentaci zjištění. Projekt je rozdělen do tří fází. V první fázi žáci sbírají data prostřednictvím webového vyhledávání i rešerší v knihovnách a dotazování pamětníků. Tato fáze by dle mého soudu měla trvat minimálně týden, maximálně pak tři týdny. V druhé fázi žáci data analyzují a vztahují k současnému stavu světa a vlastním znalostem o něm. Ve třetí fázi pak zjištění strukturují a prezentují. Celkovou dobu trvání projektu odhaduji na 4-5 týdnů v ideálním případě.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Přestože je materiál poměrně jednostranně zaměřen na rozvoj kompetencí vyhledávání a hodnocení (digitálních) obsahů, tuto oblast právě rozvíjí velice nenásilně a kreativně a je vysoce motivační.

  1

  Takhle nás to bude mnohem víc bavit! (Mgr. Edita Macků (Základní umělecká škola Karla Malicha Holice) 2013)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, Gymnázium
  Předmět: Výtvarná výchova
  Rozvíjí kompetence: 3. Tvorba digitálního obsahu

  6. Technologické kompetence

  Zobrazit dílčí kompetence

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 3 1
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3 1
  3.3 Autorská práva a licence 1 1
  3.4 Programování

  6. Technologické kompetence

  Zacílení Úroveň
  6.1 Hardware a software počítače 2 1
  6.2 Další digitální technologie 5 1
  6.3 Počítačové systémy a sítě
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Jedná se o součást většího souboru materiálů. Hodnocené DVZ jsou určeny pro výtvarný obor na ZUŠ a zabývají se tematikou digitální fotografie. Produkt obsahuje 6 pracovních listů (součástí každého pracovního listu je metodika), 19 prezentací a 3 výukové plány. Formálně se jedná o poměrně rozsáhlý cyklus materiálů, zaměřených na tyto hlavní linie: 1) ovládání fotoaparátu; 2) komponování fotografie; 3) příklady tvorby známých fotografů; 4) práci s fotografií ve výtvarném zadání. Věk cílové skupiny není přesněji určen, ale vzhledem k využití na ZUŠ lze počítat s dětmi od 5 do 15 let, případně staršími. Časově se jedná o dlouhodobější projekt, lze mu věnovat několik výukových jednotek.
  Po prostudování materiálů se rychle ukáží jejich nedostatky. Pominu-li nepříliš zdařilou estetickou úpravu (to může být subjektivní dojem), zamrzí špatná technická úroveň některých ilustračních snímků (to je již zcela objektivní fakt). Patrné je to nejvíce v prezentaci, zaměřené paradoxně na první kroky ve fotografování. V prezentaci věnované držení fotoaparátu je v případě focení na výšku uvedeno špatné držení (alespoň pro daný typ fotoaparátu). V prezentaci tvorby Jana Saudka najdeme pouhé tři „nezávadné“ snímky, což jeho tvorbu trochu dezinterpretuje. Polovina prezentace je pak věnována tomu, že jeho bratr Karel Saudek kreslí komiksy. Tvůrčí zadání “Zmizáž” a “Roláž” považuji za “okoukaná” a na poměry ZUŠ podprůměrná. Autorka ve všech prezentacích čerpá z jedné knihy o fotografování (JOHNSON, Neil. Škola fotografování pro děti) a jedné knihy k dějinám umění (ČERNÁ, Marie. Dějiny výtvarného umění). Pracovní listy jsou vhodně uspořádané, byť převážně znalostního charakteru. Metodická část pro učitele zahrnuje pouze správné odpovědi na otázky a krátkou instrukci k využití listu (pro všechny listy identickou). Očekával jsem třeba rozšiřující informace k dané problematice a tématu.
  DVZ žáky učí ovládat pouze konkrétní dig. fotoaparát, využívat některé jeho funkce a komponovat snímek, chybí mi zprostředkování obecných principů fotografie – clona, čas, citlivost. Učitel při tvorbě prezentací obecně prokazuje omezenou digitální gramotnost.
  Oceňuji strukturu prezentací „krok za krokem“, která je vhodná i pro žáky na 1. stupni ZŠ. Této věkové skupině podle mě odpovídá i množství informací a jejich podání.
  Hodnocení (jako ve škole): 4
  Rozvoj dig. kompetencí:
  3.1 Žák se učí používat konkrétní digitální fotoaparát (Fujifilm Finepix HS30EXR). Předložené prezentace sledují čtyři základní linie: 1) ovládání fotoaparátu; 2) komponování fotografie; 3) příklady tvorby známých fotografů; 4) práci s fotografií ve výtvarném zadání. Pořízené (vytištěné) fotografie v rámci některých zadání žák dále zpracovává “analogovou” cestou (“Roláž” a “Zmizáž”).
  3.2 V zadáních “Roláž z fotografie” a “Zmizáž z fotografie” žák pořízenou a vytištěnou fotografie dále přepracovává “analogovou” cestou (kresebně, stříháním, vytrháváním).
  3.3 Žák se setkává s pojmem autorství prostřednictvím prezentací, věnovaných známých českým a světovým fotografům.
  6.1 Žák při zadání “Zmizáž z fotografie” na PC vybírá fotografie, se kterými bude dále pracovat.
  6.2 Žák se učí ovládat a používat konkrétní digitální fotoaparát (Fujifilm Finepix HS30EXR). U zadání “Zmizáž z fotografie” vytiskne vybranou fotografii prostřednitvím blíže nespecifikované tiskárny.

  Ke stažení

  Hodnocení

  4

  Tělesná výchova – atletika (Základní škola, Buchlovice 2013)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Tělesná výchova
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 5 1
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3 1
  1.3 Správa dat, informací a obsahu

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2 1
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2 1
  2.5 Netiketa
  2.6 Správa digitální identity
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Zdroj i s atletickým obsahem (vy_32_inovace_tv_kop_001- 007.pptx) je součástí souboru tělesná výchovy který obsahuje 21 položek. 7 položek postihující atletiku a vybrané atletické disciplíny. Zdroj je zpracován formou šablon. Prověřuje dosavadní poznatky a úroveň samostatně získaných poznatků z různých zdrojů v dané oblasti formou odpovědí na položené otázky. Žák při odpovědích na sestavené otázky využívá v textu vložené foto snímky, tajenky, alternativy odpovědi. Při zjišťování teoretických vědomostí u žáků, s využitím ICT techniky prostřednictvím sestavených šablon, je možné pracovat individuálně i ve skupinách.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Jedná se o interaktivně zpracovaný materiál. Za největší přínosy lze považovat vznik inovovaných výukových materiálů s atletickým obsahem jehož existence umožňuje zkvalitnění teoretické výuky v oblasti ICT techniky se zohledněním na rozvoje digitální gramotnosti u žáků na základní škole. Z hlediska rozvoje digitálních kompetencí však rozvíjí pouze základní úroveň elementárního charakteru souvisejícím s vyhledáváním a prohlížením dat digitálního obsahu na webu a spolupráce v případě skupinové výuky.

  3

  Tělesná výchova – atletika (Libor Novotný 2012)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Tělesná výchova
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 5 1
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 4 1
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 1 1

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2 1
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
  2.5 Netiketa
  2.6 Správa digitální identity

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 1 1
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu
  3.3 Autorská práva a licence
  3.4 Programování
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Cílem učebního materiálu je zkvalitnění názornosti vybraných atletických disciplín. Materiál obsahuje 20ti Power pointových prezentací, která odpovídají jednotlivým tématickým celkům z atletiky. Koncepce výuky je postavena tak, že před provedením nácviku učitel seznámí žáky pomocí prezentace s technikou provedení. Dále učitel nebo samotní žáci natočí vlastní cvičení žáků při provádění dané dovednosti a následně ho porovnávají se vzorem. Žáci si výukou osvojují pravidla, pojmy a pokyny a seznamují se s klíčovými faktory ovlivňující techniku atletického pohybu. Názorné ukázky mohou žáci uplatnit při různých atletických soutěžích.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Hlavní kompetencí, kterou materiál rozvíjí je prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu. Dále může u žáků rozvíjet kompetence k řešení problémů – ověřuje prakticky osvědčené postupy, sleduje vlastní pokrok v jednotlivých disciplínách. Další kompetencí kterou materiál rozvíjí je komunikativní kompetence. Žáci výukou porozumí různým obrazovým materiálům a využívá je ke svému rozvoji, využívá spolupráce s ostatními spolužáky. Za pozitivní považuji umožnění žákům navzájem natáčet pohyb a následně jej rozebírat. Ostatní kompetence nerozvíjí.

  2

  Tělesná výchova – modernizace výuky na ZŠ Měřín (ZŠ Měřín 2013)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Tělesná výchova
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 5 1
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1 1
  1.3 Správa dat, informací a obsahu
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Sada ve formě Prezentace Power point a Flipchart je zaměřená na speciální rozcvičování s míčem – ukázky cviků a procvičování teorie. Dále je zaměřená na míčové sportovní hry (stolní tenis, tenis, basketbal, volejbal, házená, fotbal) – teorie (pravidla, základní znaky) a procvičování. Poslední část je zaměřená na poznávání známých sportovců a historie OH. Obtížnost je základní. Využít lze celkem 20 prezentací ve 20 hodinách tělesné výchovy. Z hlediska digitální gramotnosti u žáků rozvíjí základní informační gramotnost ve formě prohlížení, třídění a filtrování informací.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Materiál obsahuje celkem 20 prezentací Power point či Flipchart pro uvedené sportovní hry se zaměřením na nácvik dané hry pomocí obrázků, videí, textu. Žák má možnost vyvolat si na koncovém zařízení video či nápovědu. Možnosti z hlediska rozvoje digitální gramotnosti žáka malé. U žáků lze rozvíjet pouze základní digitální gramotnost – prohlížení, vyhledávání a filtrování informací.

  3

  UČIT SE FILM – Metodika výuky filmové tvorby (Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. MgA. Matěj Smetana, Ph.D. 2014)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, Střední odborná škola, Gymnázium
  Předmět: Výtvarná výchova
  Rozvíjí kompetence: 3. Tvorba digitálního obsahu

  Zobrazit dílčí kompetence

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 5 3
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3 2
  3.3 Autorská práva a licence
  3.4 Programování
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Metodika jedinečným způsobem popisuje velmi názorně možnosti výuky hlavních principů filmové tvorby – jednotlivá konkrétní cvičení určená pro 1. a 2. st. základní a také střední školy. Jednotlivá cvičení zahrnují vzhledem k příslušným věkovým stupňům rozvinutí základních dovedností ve všech třech strukturních úrovních stavby filmu jak v asimilačním, tak akomodačním účinku: 1) na úrovni obrazu, což je významné pro rozšiřování invence; 2) na úrovni záběru a 3) na úrovni montáže. Důležitá role je přiřazena udržování, rozvíjení a uvědomělému uplatnění asociačních schopností ve vztazích objektů a ve vztazích jejich dynamického uplatnění, jež zakládají asimilační účinek. V 55 cvičeních je možné podle zájmu o obraz, záběr nebo montáž příběhu možné zaměřit se na práci kameramana, na práci střihače či práci režiséra. Lze tak cvičit a pochopit celou filmovou strukturu, včetně struktury montáže záběrů v komplexní jednotě.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Metodika jedinečnými postupy a sadou 55 cvičení řeší výuku tvorby filmu a audiovizuálních děl cíleně pro všechny úrovně školské soustavy (mimo terciální sféru a preprimární vzdělávání).

  2

  Učit se film metodika výuky filmové tvorby (Učit se film_ autor Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. MgA. Matěj Smetana PhD. 2012)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Výtvarná výchova
  Rozvíjí kompetence: 2. Komunikace a kolaborace

  3. Tvorba digitálního obsahu

  5. Řešení problémů

  6. Technologické kompetence

  Zobrazit dílčí kompetence

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3 2
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2 1
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií 3 2
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 4 3
  2.5 Netiketa 1 1
  2.6 Správa digitální identity 2 1

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 5 3
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 4 2
  3.3 Autorská práva a licence 3 1
  3.4 Programování 1 1

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů 3 2
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy 4 2
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 5 3
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 4 2

  6. Technologické kompetence

  Zacílení Úroveň
  6.1 Hardware a software počítače 2 1
  6.2 Další digitální technologie 3 2
  6.3 Počítačové systémy a sítě 1 1
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  V projektu byly realizované workshopy, které byly tematicky zaměřené na výtvarnou výchovu, hudební výchovu, informatiku. Zaměřila jsem se pouze na výsledky, které se prolínají s výtvarnou výchovou a ačkoli mnoho děl výtvarného umění se prolíná s hudbou, posuzování této metodiky jsem přenechala kolegům z oboru hudební výchovy.
  Učit se film – Metodika výuky filmové tvorby
  Metodika, manuál, příručka
  2. stupeň ZŠ – Umění a kultura
  PC animace – Kurz v programu Adobe Flash
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Informatika a informační a komunikační technologie, Umění a kultura
  Jazzování – Kurz hudební improvizace
  Metodika, manuál, příručka
  2. stupeň ZŠ – hudební výchova, Umění a kultura
  Sequel 3 – Názorný průvodce úvodními kroky
  Metodika, manuál, příručka
  2. stupeň ZŠ – hudební výchova, Informatika a informační a komunikační technologie, Umění a kultura
  Taneční improvizace a využití v choreografii
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – hudební výchova, Umění a kultura

  Taneční improvizaci bych zařadila také do tělesné výchovy a možná i společenské.
  V analýze se tedy věnuji zejména prvním dvěma materiálům.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Materiál obsahuje mnoho inspirativních podnětů k tvorbě a nastínění možností práce s žáky. Technologie jsou pojímány jako nástroj k tvorbě, což je nadčasové a přínosné pro žáky, ale nelehké pro neznalé učitele. Sekce zaměřená na animace v SW Flesh jsou již bohužel zastaralé, ale některé principy animace se podobají a mohou být funkční i jiném SW. Názornost se ale v tomto případě neuplatní.

  2

  Ústava České republiky (Mgr. Jindra Toulová 2015)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Výchova k občanství
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  3. Tvorba digitálního obsahu

  4. Bezpečnost

  5. Řešení problémů

  6. Technologické kompetence

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 3 1
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1 1
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 1 1

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2 1
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií 1 1
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
  2.5 Netiketa 1 1
  2.6 Správa digitální identity

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 1 1
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1 1
  3.3 Autorská práva a licence
  3.4 Programování

  4. Bezpečnost

  Zacílení Úroveň
  4.1 Ochrana zařízení 1 1
  4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí
  4.3 Ochrana zdraví a pohody 1 1
  4.4 Ochrana životního prostředí

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů 1
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 1 1
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

  6. Technologické kompetence

  Zacílení Úroveň
  6.1 Hardware a software počítače 1 1
  6.2 Další digitální technologie 1 1
  6.3 Počítačové systémy a sítě
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Materiál slouží jak k vyvozovanému výkladu, obsahuje také úlohy pro samostatnou práci žáků. Struktura materiálu je přehledná, některé části jsou však přehlceny textem, čímž se motivační charakter může vytratit. Materiál vyžaduje od žáků práci s ICT technikou na základní úrovni, k práci není potřeba hlubší úroveň kompetencí. Cíl, který si autorka stanovila je však materiálem naplněn.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Tento materiál v sobě zahrnuje několik částí (výklad, samostatnou a skupinovou) práci. Žáci dostávají možnost pracovat i s jiným zařízením (předpokládám i využití interaktivní tabule), mají možnost hledat informace ke splnění úkolů na internetu. Vše je ovšem pouze na základní úrovni a ke splnění zadaných úkolů není ze strany žáků potřeba ovládnutí hlubší úrovně ICT kompetencí. Cíl, který si autorka dala je materiálem naplněn.

  3

  Velkochovy v médiích (nakladatelství Fraus, s. r. o., autorka Bára Janíčková )

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Český jazyk a literatura
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 1 1
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1 1
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 1 1
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Pracovní list Velkochovy v médiích představuje výukový materiál interdisciplinárního charakteru. Jeho základním cílem je na příkladu dostupných mediálních zpráv o velkochovech vyhodnotit objektivitu médií i dostupných informací na internetu. Je určen pro žáky 2. stupně základních škol. Jeho nedílnou součástí je metodický manuál s příklady řešení. Jednostránkový list sestává ze tří cvičení. V první úkolu mají žáci vyhledat v médiích články nebo videa o velkochovech a zapsat údaje o nich na volné řádky. Materiál sice v zadání žáky explicitně nenabádá, aby hledali informace na internetu, ale jako příklad je zde uveden odkaz na dva internetové zdrojové dokumenty (www.tn.cz, www.denik.cz). Nemá-li učitel potřebné vybavení, tedy PC a přístup k internetu pro každého žáka či skupinu žáků, může zadat první úkol jako domácí přípravu. Ve druhém cvičení mají žáci podtrhnout ve čtyřech větách výrazy, které dokládají subjektivitu autora. Věty pak mají přeformulovat tak, aby byly objektivní. Ve třetím úkolu mají žáci k dispozici pět reálných popisů negativních stránek velkochovů, mají pro ně vymyslet pozitivní (marketingové) označení.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Posuzovaný materiál má značný interdisciplinární přesah, je vybaven kvalitně zpracovanou metodickou podporou.

  1

  Vlastnictví (Mgr. Lucie Barillová 2016)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Výchova k občanství
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  3. Tvorba digitálního obsahu

  4. Bezpečnost

  6. Technologické kompetence

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 5 2
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2 1
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 2 1

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1 1
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1 1
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
  2.5 Netiketa 3 2
  2.6 Správa digitální identity 1 1

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 2 1
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 4 2
  3.3 Autorská práva a licence 5 1
  3.4 Programování

  4. Bezpečnost

  Zacílení Úroveň
  4.1 Ochrana zařízení 1
  4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí 2 1
  4.3 Ochrana zdraví a pohody 1 1
  4.4 Ochrana životního prostředí

  6. Technologické kompetence

  Zacílení Úroveň
  6.1 Hardware a software počítače 1 1
  6.2 Další digitální technologie
  6.3 Počítačové systémy a sítě
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Prezentace seznamuje žáky s druhy majetku. Také vede k zamyšlení týkající se bohatství a chudoby a blíže se zaměřuje na problém „pirátství“ a autorství. Tento materiál vznikl v rámci Výzvy 2016. Zdroje jsou v materiálu citovány v samotném závěru. Materiál slouží jako výklad učiva, ovšem obsahuje i motivační prvky.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Materiál se zabývá vlastnictvím, majetkem a naráží na pojem chudoba. Je kvalitně zpracován, bez faktických nepřesností. Z pohledu oboru je dobře využitelný spíše při výkladu, jako vizuální opora pro učitele a žáky. Dává však možnost i pro aktivní práci žáků, nedefinuje ovšem nástroje, které mají žáci pro práci využít (internet, software, prezentaci, práci se zdroji). Dává ovšem prostor pedagogovi, který bude tento materiál používat, modifikovat a specifikovat jej upřesněním nástrojů směrem k rozvoji digitálních kompetencí u jednotlivých žáků.

  2

  Vodní turistika – elearning (FSPS MU Brno 2011)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, Střední odborná škola, Gymnázium
  Předmět: Tělesná výchova
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  4. Bezpečnost

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 5 1
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3 1
  1.3 Správa dat, informací a obsahu

  4. Bezpečnost

  Zacílení Úroveň
  4.1 Ochrana zařízení
  4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí
  4.3 Ochrana zdraví a pohody 4 1
  4.4 Ochrana životního prostředí
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Elektronická publikace si klade za cíl seznámit čtenáře s aktivitami, charakteristickými rysy, riziky a preventivními opatřeními spojenými s vodní turistikou. Dále v textu autoři seznamují čtenáře s jednotlivými druhy aktivit řadících se pod hlavičku vodní turistiky, používanou technikou, vybavením a s historií vodní turistiky u nás i ve světě. Nedílnou součástí je charakteristika modelové přípravy a plánování vodáckých akcí se základními legislativními požadavky a se specifiky vodáckých zájezdů. Velkou pozornost autoři věnují i struktuře vodních terénů, minimálním vodáckým dovednostem a předcházení a řešení mimořádných událostí. Součástí textu jsou i konkrétní návrhy vodáckých zájezdů. E-learninkový kurz je koncipována na 24 hodin výuky.

  Ke stažení

  Hodnocení

  E-lerningový kurz obsahuje textový materiál, který je doplněn výukovým filmem ve formě videomateriálu a obrazovým materiálem. Pro rozvoj digitální gramotnosti je tento webový portál omezený. Je možné ho již využít pouze pro získání informací při plánování kurzu vodní turistiky a základních informací o vybavení. Další kompetenci, kterou materiál může rozvíjet, je ochrana zdraví a pohody, protože obsahuje materiál o první pomoci a zásadách při záchraně v tekoucí vodě.

  3

  Volby (Mgr. Lenka Medunová 2011)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Výchova k občanství
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  3. Tvorba digitálního obsahu

  5. Řešení problémů

  6. Technologické kompetence

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 4 1
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 4 1
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 3 1

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2 1
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií 2 1
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
  2.5 Netiketa 2 1
  2.6 Správa digitální identity

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 1 1
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3 1
  3.3 Autorská práva a licence 1 1
  3.4 Programování

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 1 1
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

  6. Technologické kompetence

  Zacílení Úroveň
  6.1 Hardware a software počítače 1 1
  6.2 Další digitální technologie
  6.3 Počítačové systémy a sítě
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Materiál je zaměřen na téma voleb. Materiál je obsáhlejší a vhodné jej použít ve dvou vyučovacích hodinách (autorka časovou dotaci neuvádí). Materiál čerpá přímo ze zákonů zveřejněných na webu Ministerstva vnitra České republiky a Poslanecké sněmovny. Bohužel materiál pochází z roku 2011 a některé odkazy již nefungují. Člověk, který materiál použije, je bude muset aktualizovat, nebo žáky nechat tyto zákony najít. Toto však nesnižuje kvalitu materiálu, který je přehledně strukturovaný a žákům srozumitelný. Pracuje se zákony, které jsou zveřejněny online. Obsahuje pracovní list, který žáci vyplňují spolu s výkladem a hledáním na internetu. Je zveřejněno i řešení pro vyučujícího.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Materiál je kvalitně zpracován, neobsahuje žádné faktické chyby. Bohužel je materiál staršího data (2011) a Občanská výchova jako předmět se rychle vyvíjí a společenské poměry a zákony se mění. Také odkazy, které jsou pro práci žáků uvedeny již nefungují. Toto však zásadně nesnižuje kvalitu materiálu, jen vyučující využívající tento materiál to musí vzít v úvahu. Žáci pracují se zákony zveřejněnými na stránkách Ministerstva vnitra a Poslanecké sněmovny, což jejich práci dodává váhu a může být do jisté míry motivační. Cíl, který je na materiál kladen, a to seznámit žáky se systémem voleb je splněn. Součástí materiálu je i kvalitně zpracované řešení pro učitele.

  2

  Výtvarný obor: Digitální fotografie (fotografování) (Mgr. Edita Macků 2013)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Výtvarná výchova
  Rozvíjí kompetence: 3. Tvorba digitálního obsahu

  5. Řešení problémů

  6. Technologické kompetence

  Zobrazit dílčí kompetence

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 5 2
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1 1
  3.3 Autorská práva a licence 1 1
  3.4 Programování

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů 2 1
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 4 3
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

  6. Technologické kompetence

  Zacílení Úroveň
  6.1 Hardware a software počítače
  6.2 Další digitální technologie 5 3
  6.3 Počítačové systémy a sítě
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Jedná se o soubor powerpointových prezentací k tématu digitální fotografie, jehož cílem je seznámit žáky se základy fotografování. Prezentace jsou
  zaměřeny na jednoduchou teorii fotografování (základní pojmy z oblasti technologie, kompozice atp.) a na základy fotografování. Podle autorky prezentace mají sloužit jako doprovodný elektronický učební materiál pro výklad učitele na dané téma. Prezentace jsou poměrně stručné, místy až banální, obsahují text a jsou doplněny obrazovým materiálem. Část prezentací je věnována vybraným osobnostem fotografie. Na některé prezentace navazují pracovní listy, jež jsou však spíše testovým materiálem sloužím k prověřování znalostí než didaktickým učebním materiálem.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Materiál hodnotím jako průměrný. Nepřináší nové či propracované didaktické postupy, kvalita didaktické transformace zvoleného obsahu není nijak vysoká. Jedná se o jednoduché powerpointové prezentace (nevalné výtvarné úpravy), kam autorka vložila (převážně z Wikipedie a jedné knihy) několik pojmů a postupů a doplnila je obrazovým doprovodem v podobě několika vlastních a převzatých fotografií. Tzv. pracovní listy jsou prostě dokumentem se souborem otázek, jež testují, zda si žák osvojil pojmy a znalosti z prezentací. Nejedná se o materiál, který by zásadně inovoval výuku.

  3

  Využití ICT v ZUŠ Děti učí svou rodinu (ZUŠ Police nad Metují a DISK SYSTEMS Praha 2005)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ
  Předmět: Hudební výchova, Výtvarná výchova
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  3. Tvorba digitálního obsahu

  5. Řešení problémů

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 3 2
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3 2
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 3 2

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 5 2
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3 2
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií 3 2
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3 2
  2.5 Netiketa 3 2
  2.6 Správa digitální identity 3 2

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 5 2
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3 2
  3.3 Autorská práva a licence 3 2
  3.4 Programování 3 2

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů 3 2
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy 3 2
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 3 2
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 3 2
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Projekt Multimédia, děti učí rodinu je projekt propojující děti a jejich rodinné příslušníky. K dispozici jsou pouze propagační materiály již proběhnuvších dílen na webových stránkách ZUŠ. Základní umělecká škola v Polici nad Metují byla v roce 2007 zřejmě jednou z nejlépe vybavených škol tohoto typu, co se týče digitálního zpracování zvuku a obrazu. Podle popisu projektu škola spolupracovala s „NAŠA“, co ž je kosmická, vědecká a umělecká agentura, která se specializuje na tvorbu multimediálních prezentací.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Materiál j pro hodnocení nedostačující – střední hodnoty hodnocení jsou pokusem, jak tuto skutečnost popsat. Nemám dostatek výsledků a zdrojů k posouzení.

  3

  Využití ICT v ZUŠ Rodinné malování, focení a filmování s počítačem (ZUŠ Police nad Metují 2006)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Hudební výchova, Výtvarná výchova
  Rozvíjí kompetence:

  Žádné

  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Projekt Rodinné malování, focení a filmování s počítačem je projekt propojující děti a jejich rodinné příslušníky. K dispozici jsou pouze propagační materiály již proběhnuvších dílen na webových stránkách ZUŠ. Základní umělecká škola v Polici nad Metují byla v roce 2007 zřejmě jednou z nejlépe vybavených škol tohoto typu, co se týče digitálního zpracování zvuku a obrazu. Podle popisu obsahoval projekt 3 dílny: Malujeme v počítači ( Photoshop, Navrhujeme si tričko (příprava pro digitální tisk) Tvoříme kreslený film a Natáčíme rodinný film.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Z uvedených zdrojů nejsem schopna posoudit, jestli a do jaké míry myly kompetence DG rozvíjeny. Jistě byly, protože např, “řešení problémů” se, jak vám z vlastní zkušenosti prostě nevyhnete, ale jak to nelze z dostupných materiálů posoudit.

  3

  Vzdělávací aktivity v jazyce českém.pdf (Lukáš Bajer 2015)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Český jazyk a literatura
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 3 2
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2 1
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 4 1

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1 1
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 4 1
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií 1 1
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3 1
  2.5 Netiketa 1
  2.6 Správa digitální identity 1

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 5 2
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2 1
  3.3 Autorská práva a licence 1
  3.4 Programování 1
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Jedná se o pdf soubor, který vychází ze zásad práce s technologiemi (vycházet ze známých postupů, ale učit nové věci, vést k samostatné práci a tvorbě, vždy s určitým cílem) a uvádí oblíbené webové stránky týkající se pravopisu, diktátů a literatury a popisuje základní práci (práci s Českým jazykovým korpusem, korekturou v textových editorech, sdílení pracovních listů a jejich oprava, organizace informací pro výstupy). Dále uvádí možnosti aplikací a programů (Diigo, Lino-it, QR kódy, Flubaroo, Prezi…) V závěru je návrh hodiny s QR kódy.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Oproti jiným materiálům tento soubor klade důraz na tvorbu a uvádí velké množství aplikací a programů, mezi kterými si učitel může vybírat. Uvažuje i nad spoluprací, sdílením a užitečností pro učitele (jednoduchá oprava testů). Ještě se nezabývá odkazem na jednotlivé kompetence, a tak míra jejich zvládnutí je spíše na základní úrovni. I když je vidět, že autor má zkušenosti s použitím aplikací ve výuce, navržená práce s nimi se soustředí pouze na návrh využití a popis aplikace, ne rozvíjením dovednosti na vyšší úroveň (modelování, scaffolding, kritéria zvládnutí dovednosti). Staví na vyhledávání informací a jejich sdílení, ale záměrně nerozvíjí např. dovednost ověřovat fakta.

  2

  Vzdělávací materiály – Výtvarná výchova (Neuveden 2012)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ
  Předmět: Výtvarná výchova
  Rozvíjí kompetence:

  Žádné

  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Materiály, jež projekt vyprodukoval v rámci výtvarné výchovy, mají podobu pdf dokumentů, jež popisují výrobní postupy typické pro pokleslou podobu výtvarného vyučování či přesněji pracovní činnosti. Jedná se jakési “kuchařky”, popisující, jak s žáky vyrobit gelovou svíčku, unifikovanou závěsnou sovičku z keramiky, květináče, filcové šperky atd. S digitálními vzdělávacími zdroji mají tyto materiály společné pouze to, že jde o digitální dokumenty. Digitální gramotnost nerozvíjejí. Nerozvíjejí vlastně vůbec nic a jejich využívání nelze doporučit.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Materiály mají podobu příprav na výuku nedostatečné, ba pokleslé úrovně a nelze je v žádném případě doporučit k dalšímu využití.

  5

  WebQuest Jak jsme byli v… (Matěj Sottner, v době vzniku materiálu student Pedagogické fakulty UK v Praze )

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, Střední odborná škola, Gymnázium
  Předmět: Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Informační a komunikační technologie, Dějepis, Zeměpis
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  3. Tvorba digitálního obsahu

  5. Řešení problémů

  6. Technologické kompetence

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 5 3
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 5 3
  1.3 Správa dat, informací a obsahu 1 1

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3 2
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3 2
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií 1 1
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3 2
  2.5 Netiketa 3 2
  2.6 Správa digitální identity 3 2

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 5 3
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3 3
  3.3 Autorská práva a licence 5 3
  3.4 Programování

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů 1
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy 1 2
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 5 3
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 4 3

  6. Technologické kompetence

  Zacílení Úroveň
  6.1 Hardware a software počítače
  6.2 Další digitální technologie
  6.3 Počítačové systémy a sítě 2 2
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Jde o WebQuest, při jehož řešení se žáci vžívají do rolí členů týmu cestovatelů: jeden se stává redaktorem, druhý fotografem/grafikem, třetí reportérem a čtvrtý bloggerem. Mají za úkol napsat a nafotit reportáž pro první číslo internetového cestopisného časopisu, který má zanedlouho vyjít. Vyberou si ze seznamu jedno z cestovatelsky atraktivních míst. Jsou motivováni tím, že kvůli bouři nemůže odstartovat žádné letadlo, a nezbude tedy nic jiného než celou cestu podniknout virtuálně.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Žáci jsou pro práci výborně motivováni. Skvěle jsou popsány role pro týmovou spolupráci. To, že při vytváření blogu jsou žáci vyzváni k tomu, aby v reportáži uvedli i své imaginární cestovatelské poznatky a zážitky a aby vytvořili z fotografií míst a svých fotografií koláž, může být cestou k tomu, aby si uvědomili, že nemohou věřit všemu, co na webu čtou a vidí. Uvědomí si, co znamená, vloží-li informaci o tom, že se jedná o dokument popisující fiktivní cestu, malým písmem na nenápadném místě. Ve srovnání s jinými WebQuesty ve zdroji je jazyková stránka velmi dobrá.

  1

  x Score Board (App Store (obchod s aplikacemi společnosti Apple) 2015)

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, Střední odborná škola, Gymnázium
  Předmět: Tělesná výchova
  Rozvíjí kompetence: 2. Komunikace a kolaborace

  6. Technologické kompetence

  Zobrazit dílčí kompetence

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 5 1
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií 3 1
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
  2.5 Netiketa
  2.6 Správa digitální identity

  6. Technologické kompetence

  Zacílení Úroveň
  6.1 Hardware a software počítače
  6.2 Další digitální technologie 2 1
  6.3 Počítačové systémy a sítě
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Softwarová aplikace umožňující počítání skóre zápasu a měření času. Nalezl jsem také alternativu představované aplikace pro Windows – Score Clock (evidované na http://dumy.cz/material/145390-score-clock). Aplikace umožňuje počítání skóre zápasu a měření času jednoduchým způsobem pomocí gest na obrazovce telefonu či tabletu. V případě tabletu žáci mohou snáze kontrolovat skóre zápasu. V ideálním případě by se skóre z plochy tabletu mohlo zrcadlit pomocí projektoru na zeď v tělocvičně a žáci by tak měli neustále přehled o stavu zápasu. Žáci tedy budou mít pocit, že se jejich hra podobá té opravdové.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Z hlediska rozvoje digitální gramotnosti vidím využití této aplikace v případě, kdy budou vybraní žáci řídit zápas (SŠ) a prostřednictvím aplikace promítat hráčům skóre a čas zápasu. Takže můžeme hovořit o kompetencích souvisejících s hodnocením dat, informací s digitálním obsahem. Dále možnost rozvoje participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií při organizování školního turnaje ve sportovních hrách s participací zřizovatele nebo obce.

  2

  Zeměpis 8 – elektronická učebnice (Nakladatelství Fraus – Milan Jeřábek, Jiří Anděl, Jana Peštová, Jiří Kastner )

  Zařazení:

  Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
  Předmět: Zeměpis
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  2. Komunikace a kolaborace

  3. Tvorba digitálního obsahu

  5. Řešení problémů

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 3 1
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3 1
  1.3 Správa dat, informací a obsahu

  2. Komunikace a kolaborace

  Zacílení Úroveň
  2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2 1
  2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3 1
  2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií
  2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3 1
  2.5 Netiketa 1 1
  2.6 Správa digitální identity

  3. Tvorba digitálního obsahu

  Zacílení Úroveň
  3.1 Vytváření digitálního obsahu 3 2
  3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3 2
  3.3 Autorská práva a licence 3 2
  3.4 Programování

  5. Řešení problémů

  Zacílení Úroveň
  5.1 Řešení technických problémů
  5.2 Identifikace potřeb a technologické odezvy 1 1
  5.3 Kreativní využití digitálních technologií 1 1
  5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Elektronická verze učebnic nakladatelství Fraus je na první pohled totožná s těmi papírovými. Elektronická verze je však doplněna interaktivními prvky, které umožňují obohatit výuku o různé digitální geografické informace jako jsou digitální mapy, fotografie, filmové záběry, informace z jiných webových stránek, různé formy opakování či testy. Krom toho učebnice obsahuje odkazy např. do učebnice dějepisu, či literatury čímž velmi dobře naplňuje mezipředmětové vztahy.
  Vyučující si navíc může do učebnice přidávat vlastní poznámky i materiály.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Učebnice sama osobě kompetence digitální gramotnosti příliš nenaplňuje, ale rozhodně k tomu velmi inspiruje a záleží pouze na osobě samotného vyučujícího a jeho kreativitě jak toho využije.

  2

  Zkvalitnění výuky tělesné výchovy pro OA (Vít Urbánek a Jakub Navrátil 2013)

  Zařazení:

  Cílová skupina: Střední odborná škola
  Předmět: Tělesná výchova
  Rozvíjí kompetence: 1. Informační a datová gramotnost

  Zobrazit dílčí kompetence

  1. Informační a datová gramotnost

  Zacílení Úroveň
  1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního 5 1
  1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1 1
  1.3 Správa dat, informací a obsahu
  Zacílení: 1 Podružné - 5 Prioritní
  Úroveň:  1 Základní - 3 Pokročilá

  Anotace

  Materiál vznikl na OA v Olomouci. Cílem materiálu je seznámit studenty s pravidly sportovních her, základy anatomie a fyziologie, se sportovním vybavením , základy první pomoci a základním vybavením pro lyžování a snowboarding. Celkem je prezentováno 20 témat, která jsou určena pro 20 hodin tělesné výchovy s různým zaměřením. Prezentace obsahují většinou základní informace a dále jsou zde obsaženy v malé míře kontrolní otázky z daného tématu.

  Ke stažení

  Hodnocení

  Prezentace Power point pro uvedené sportovní hry a další sportovní disciplíny jsou zaměřeny pouze na představení dané hry, její pravidla a potřebného vybavení. Za pozitivní považuji alespoň zařazení testových otázek pro studenty. Materiál má převážně informativní charakter s minimálními možnostmi z hlediska rozvoje digitální gramotnosti žáka. Jedinou rozvíjenou kompetencí je informační a digitální gramotnost – prohlížení, filtrování a vyhledávání dat.

  4