Databáze DVZ – veřejná část

Digitální vzdělávací zdroje (DVZ), které naleznete na této stránce, jsou výstupem projektu DG a jsou určeny učitelům různých předmětů, kteří mají zájem si vyzkoušet, jak rozvíjet digitální gramotnost svých žáků i ve svém oboru.

Ačkoliv jsou tyto DVZ veřejně dostupné, jedná se o materiály, které jsou stále v procesu vývoje a úprav a doposud neprošly korekturou. Pokud byste narazili na nesrovnalosti či chyby v materiálech, budeme rádi, když nás na to upozorníte.

Pokud jste do projektu zapojeni jako učitelé ověřující DVZ, použijte neveřejnou databázi DVZ.

Filtr


Algoritmy pro sestrojení čtverce Šárka Voráčová

Zařazení:

Modul: PM – Matematika a její aplikace
Kód: DVZM06-v2
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZM06
Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ (3. – 5. třída), 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
Předmět: Matematika a její aplikace
Hlavní rozvíjená kompetence: 3.4 Programování
Další kompetence:
3.1 Vytváření digitálního obsahu
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
5.3 Kreativní využití digitálních technologií

Anotace

Schopnost evidovat čtverec má dítě již v předškolním věku. V geometrii ale nestačí jen správně vidět, musíme podněcovat k abstrakci, konstrukci i dokazování. Poznávací proces by měl dále pokračovat analýzou vlastností čtverce, objevováním vymezujících pojmů a vytvářením uceleného souboru poznatků, z nichž je třeba vynořit vhodnou konstrukci pro řešení nastoleného problému. Strukturovaný soubor online interaktivních materiálů v prostředí GeoGebra i programování ve Scratchi mají za úkol představit žákům koncept sestrojení základních geometrických tvarů a zároveň poukázat na odlišné přístupy a posloupnosti kroků, které vedou k jejich vytvoření. Cílem je inspirovat žáky k mnoha způsobům vykreslení čtverce, případně zkonstruování dalších základních geometrických útvarů.
Poznávací proces je podněcován konstruktivistickým přístupem, promyšlení správného postupu řešení kladepožadavky na osvojení vlastností čtverce, stejně jako nástrojů příslušného software. Cílem je propojit planimetrické poznatky se základními principy algoritmizace při sestavování jednoduchého postupu dle zadaných instrukcí.
Součástí výukového materiálu jsou instruktážní videa, digitální prezentace i interaktivní dokreslování konstrukcí přímo v prostředí GeoGebra appletů.
Materiály jsou primárně koncipovány pro použití ve více vyučovacích hodinách (na sobě nezávisle) a jsou navrženy tak, aby je žáci mohli používat samostatně.

Metodika

Ke stažení

Analýza spánkové aktivity prostřednictvím chytrých hodinek Michaela Hřivnová, Petr Zemánek, Jana Kočí, Andrea Preissová Krejčí, Tomáš Dragon

Zařazení:

Modul: PM – Výchova ke zdraví
Kód: DVZVZ07-v1
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZVZ07
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
Předmět: Výchova ke zdraví
Hlavní rozvíjená kompetence: 1.3 Správa dat, informací a obsahu
Další kompetence:
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
4.3 Ochrana zdraví a pohody

Anotace

Aktivita se zaměřuje jednak na naplnění očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví ve vztahu k aktivní podpoře zdraví (očekávané výstupy 4 a 5), a to konkrétně skrze spánkovou aktivitu, jednak na rozvoj informační a datové gramotnosti (správa dat, informací a obsahu), rozvoj komunikace a kolaborace (sdílení prostřednictvím digitálních technologií) a rozvoj bezpečnosti (ochrana zdraví a pohody). Podle HBSC 2014 (https://gateway.euro.who.int/en/) jsou tzv. „sleeping habits“ důležitou prevencí nejen proti obezitě, ale i při užívání, respektive nadužívání elektronických médií. Cílem aktivity je rozvinout u žáků vnímání významu kvalitního a dostatečně dlouhého spánku pro zdraví člověka, v tomto případě prostřednictvím chytrých hodinek (Smartomat). Žáci nejprve provedou individuálně doma měření během spánku a záznam naměřených hodnot (délka a kvalita spánku) a následně údaje zanesou do online sdílené tabulky a výsledky skupinově pod vedením učitele vyhodnotí.

Ke stažení

Animovaný dialog Mgr. et MgA. Pavel Trnka, Ph.D.

Zařazení:

Modul: PM – Výtvarná výchova
Kód: DVZVV07-v4
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZVV07
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
Předmět: Výtvarná výchova
Hlavní rozvíjená kompetence: 3.1 Vytváření digitálního obsahu
Další kompetence:
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií

Anotace

DVZ „Animovaný dialog“ se zabývá animací mluvené řeči (lip-sync), kterou je možné chápat jako samostatný žánr. Popsané animátorské dovednosti jsou pro výuku technologicky zjednodušeny, aniž by byl narušen jejich potencionální umělecký dosah a schopnost rozvíjet přirozenou výtvarnou tvořivost žáků. DVZ je koncipován pro začátečníky bez nároků na nákladné vybavení při využití pouze chytrého mobilního telefonu a běžných výtvarných pomůcek.

Metodika

Ke stažení

Argumentační fauly v digitálním prostoru Mgr. Vojtěch Zachník, Ph.D.

Zařazení:

Modul: PM – Výchova k občanství
Kód: DVZVO01-v1
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZVO01
Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň)
Předmět: Výchova k občanství, Člověk a jeho svět
Hlavní rozvíjená kompetence: 2.5 Netiketa
Další kompetence:
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií

Anotace

Metodika poskytuje podklady pro rozvoj schopnosti dodržovat a kontrolovat pravidla internetové diskuse. Žáci si osvojí základní rozlišení běžných chyb v argumentaci a skrze praktická cvičení získají aktivní dovednost odhalování a rozlišování různých druhů nedostatků (tzv. faulů). Tato kompetence rozvíjí digitální gramotnost v oblasti mezilidských vztahů.

Metodika

Ke stažení

Autorská práva a licence aneb citujeme správně Mgr. Nela Votápková

Zařazení:

Modul: PM – Český jazyk a literatura
Kód: DVZČJL03-v2
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZČJL03
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
Předmět: Český jazyk a literatura
Hlavní rozvíjená kompetence: 3.3 Autorská práva a licence
Další kompetence:
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
1.3 Správa dat, informací a obsahu
2.5 Netiketa

Anotace

Cílem DVZ je seznámit žáky se základními pojmy autorského práva a s licencemi, na jejichž základě dokáží vytvořit plnohodnotnou citaci v rámci autorského zákona.

Metodika

Ke stažení

Autorsko-právní problematika ve výuce HV Filip T. Krejčí, Ondřej Musil, Marek Sedláček

Zařazení:

Modul: PM – Hudební výchova
Kód: DVZHV01-v1
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZHV01
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
Předmět: Hudební výchova
Hlavní rozvíjená kompetence: 3.3 Autorská práva a licence
Další kompetence:
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
1.3 Správa dat, informací a obsahu
4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí

Anotace

S rozvojem informačních technologií dochází k rozmachu sdílení digitálního obsahu prostřednictvím internetu. Internet a jeho možnosti při vyhledávání, stahování a sdílení však podléhají právním normám, se kterými je potřeba se důkladně seznámit a vyvarovat se tak protizákonného jednání. Předkládané DVZ bsahuje nejnutnější minimum informací pro práci s audiovizuálním materiálem obecně i ve výuce HV. Jeho cílem je tedy především proškolení žáků/studentů v základech autorsko-právní problematiky související s vyhledáváním, získáváním a sdílením obsahu na internetu a jeho dalším používáním. Celý materiál je koncipován jako praktické („laboratorní“) cvičení, ve kterém žáci nejdříve prostudují krátké teoretické kapitoly a následně si ověří získané znalosti a dovednosti v praktických cvičeních.

Metodika

Ke stažení

Bezpečnostní list Jiří Šibor, Irena Plucková

Zařazení:

Modul: PM – Chemie
Kód: DVZCH01-v1
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZCH01
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
Předmět: Chemie
Hlavní rozvíjená kompetence: 1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Další kompetence:
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
1.3 Správa dat, informací a obsahu
4.1 Ochrana zařízení

Anotace

DVZ je koncipován jako příprava na laboratorní cvičení z chemie v rozsahu cca 45 minut, kdy žák získává informace o chemických látkách, se kterými bude pracovat při vlastním laboratorním cvičení. V rámci teoretické přípravy na jakoukoliv laboratorní práci jsou žáci povinni seznámit se s chemickými individui v práci aplikovanými. Žáci přitom aktivně vyhledávají v elektronických zdrojích informace o chemických látkách v práci použitých, jejich základní chemické a fyzikální vlastnosti, ale i informace o negativním vlivu na životní prostředí a zdraví člověka, včetně poskytnutí první pomoci. V programu ChemSketch vytvoří vzorec a model příslušné sloučeniny, čímž objasní/vysvětlí/nastíní reaktivitu. O každé sloučenině vyplní „bezpečnostní list“, který poslouží jako teoretický odrazový můstek praktickým činnostem v chemické laboratoři.

Metodika

Ke stažení

Blokové programování s využitím robotické programovatelné hračky Patrik Kavecký

Zařazení:

Modul: PM – Informační a komunikační technologie
Kód: DVZICT05-v1
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZICT05
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Gymnázium (vyšší stupeň)
Předmět: Informační a komunikační technologie
Hlavní rozvíjená kompetence: 3.4 Programování
Další kompetence:
6.2 Další digitální technologie
5.1 Řešení technických problémů
5.2 Identifikace potřeb a volba technologických prostředků pro jejich řešení

Anotace

Vzdělávací zdroj je primárně koncipován pro využití v rámci více hodin jednoho tématu – Blokového programování s využitím robotické programovatelné hračky. Základní techniky programování (sekvence, smyčky, podmínky atd.) jsou zde popsány v jednotlivých kapitolách, které na sebe navazují. Aktivity jsou žákům zadávány v podobě příkladů analogických s praxí, navíc okamžitě uskutečněných robotickou hračkou. Jedním z hlavním cílů vzdělávacího zdroje je podpora rozvoj algoritmického myšlení.

Metodika

Ke stažení

 • blokove_programovani.pdf – konkrétní popis úkolů, bloků, včetně metodických poznámek a problémů, které mohou nastat při výuce

Web

Čí je to obrázek? onlineMartin Prade

Zařazení:

Modul: PM – Informační a komunikační technologie
Kód: DVZICT02-v1
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZICT02
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
Předmět: Informační a komunikační technologie
Hlavní rozvíjená kompetence: 3.3 Autorská práva a licence
Další kompetence:
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu

Anotace

DVZ je zpracován formou prezentace a apeluje na teoretické znalosti i praktické dovednosti v oblasti autorských práv a licencí (a to hlavně při využití obrázků a názorných ukázek, jak využít CC licence pro autory a pro uživatele, tedy jak nakládat s CC díly). Pro žáka bude materiál sloužit především jako manuál pro práci s cizími díly a vyzkouší si díky nim použít díla s ohledem na CC licence.

Metodika

Ke stažení

Denní režim doc. Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D., Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D., Mgr. et Bc. Jana Kočí, Mgr. Tomáš Dragon

Zařazení:

Modul: M4 – MŠ
Kód: DVZM406-v3
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZM406
Cílová skupina: Mateřská škola
Předmět: Dítě a jeho tělo s přesahem do oblasti Dítě a společnost (pravidla soužití, postoje, návyky).
Hlavní rozvíjená kompetence: 3.4 Programování
Další kompetence:
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu

Anotace

Prostřednictvím podložky pro bee-bot na téma Denní režim jsou žáci vedeni k osvojení si zdravých životních návyků a postojů jako základu zdravého životního stylu. Celý den je tvořen řadou dílčích rituálů/stereotypů, které by měly být spojeny se zdravými životními návyky. Jaké aktivity utvářejí náš všední den? A jsou tyto pro naše zdraví přínosné? Na podložce je znázorněno 12 situací, které zachycují hlavní aktivity během všedního dne (vstávání, ranní hygienu, snídani, cestu do školky, hraní si ve školce, oběd ve školce, spánek ve školce, cestu ze školky, hraní si doma, večeři, večerní hygienu, usínání) a časové určení. Děti si prostřednictvím učení se časové posloupnosti vytvářejí zdravé životní návyky a postoje pro zdravý životní styl a osvojují si poznatky důležité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí (vzdělávací oblast Dítě a jeho tělo). Toto je podpořeno také grafickým znázorněním jednotlivých situací, u kterých je možné se s dětmi zastavit a povídat si o nich (co v průběhu dne jíme, co zahrnuje ranní a večerní hygienu, co si bereme na cestu ven s ohledem na počasí, jak se během dne hýbeme, jak trávíme čas doma apod.), děti se tím učí chovat se tak, aby v situacích pro ně běžných a známých neohrožovaly zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých, a mají povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy.

Metodika

Ke stažení

Desková hra ALGO Jan Fiala

Zařazení:

Modul: PM – Informační a komunikační technologie
Kód: DVZICT13-v2
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZICT13
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
Předmět: Informační a komunikační technologie
Hlavní rozvíjená kompetence: 3.4 Programování
Další kompetence:

Žádné

Anotace

Desková hra ALGO rozvíjí v žácích jejich algoritmické, logické a abstraktní myšlení. Pomocí skládání hracích bloků při několika herních módech se zábavnou formou učí tvořit jednoduché algoritmy. Úkolem vyučujícího je vysvětlit žákům pravidla hry a dohlížet na jejich počínání.

Metodika

Ke stažení

Destilace Bořivoj Jodas

Zařazení:

Modul: PM – Chemie
Kód: DVZCH05-v1
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZCH05
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Gymnázium (vyšší stupeň)
Předmět: Chemie
Hlavní rozvíjená kompetence: 6.2 Další digitální technologie
Další kompetence:
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
3.1 Vytváření digitálního obsahu
5.1 Řešení technických problémů

Anotace

DVZ představuje badatelsky orientovanou aktivitu zaměřenou na zkoumání procesu destilace s využitím digitálního senzoru teploty. Důraz je kladen na rozvoj dovednosti vybrat vhodné digitální měřícího zařízení, bezpečný průběh experimentu, hledání a hodnocení informací z Internetu, instalaci software. Žáci ve skupinách získají data na základě měření teploty, zpracovávají a vyhodnocují datový záznam přímo v textovém dokumentu. Pracovní listy jsou připraveny pro výuku, ve které bude využit měřící systém Vernier, je ovšem možné jejich upravení pro systémy jiných značek.

Metodika

Ke stažení

Digi pexeso Mgr. Jitka Vítová, Ph.D. (kresby: Hana Mikulenková)

Zařazení:

Modul: M4 – MŠ
Kód: DVZM402-v3
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZM402
Cílová skupina: Mateřská škola
Předmět: Dítě a svět, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý
Hlavní rozvíjená kompetence: 1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Další kompetence:
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií

Anotace

Cílem je rozvoj slovní zásoby v oblasti digitální pre-gramotnosti, dále rozvoj zrakového vnímání a paměti a prvopočátečního čtení s využitím globální metody. Aktivitu lze využít při individuální i skupinové práci s dětmi v předškolním věku. Materiál lze využít dle věku dětí a zvolené aktivity: klasické pexeso nebo bingo (obojí ve více různých provedeních).

Metodika

Ke stažení

Web

Digitální herbář Mgr. Eva Klubalová

Zařazení:

Modul: PM – Přírodopis
Kód: DVZP01-v1
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZP01
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
Předmět: Přírodopis
Hlavní rozvíjená kompetence: 1.3 Správa dat, informací a obsahu
Další kompetence:
2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
3.1 Vytváření digitálního obsahu
3.3 Autorská práva a licence

Anotace

Prezentace v kombinaci s vlastní tvorbou digitálního herbáře žáků má za úkol představit žákům koncept sdíleného digitálního herbáře. Představovaná prezentace snímků rostlin ukazuje rozmanité druhy rostlin, které rostou v místě jejich bydliště, vysvětluje pojmy systematického zařazení rostlin, uvádí příklady zařazení nejznámějších druhů. Z pohledu DG je smyslem digitálního herbáře ve formě sdílené prezentace dlouhodobé uchování elektronického materiálu, možnost odkazů na podrobnější informace o dané rostlině, pochopit a zvládnout principy práce ve sdíleném dokumentu a řešit problematiku autorských práv při získávání obrazového materiálu. Vedlejší rozvíjenou kompetencí je práce s digitální fotografií.

Metodika

Ke stažení

Digitální identita Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.

Zařazení:

Modul: PM – Informační a komunikační technologie
Kód: DVZICT07-v1
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZICT07
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Střední odborná škola
Předmět: Informační a komunikační technologie
Hlavní rozvíjená kompetence: 2.6 Správa digitální identity
Další kompetence:
4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí
2.5 Netiketa
5.2 Identifikace potřeb a volba technologických prostředků pro jejich řešení

Anotace

DVZ je zaměřen na pochopení pojmu digitální identity s jejími specifikami a problémy, na rizika související s jejím nevhodným uplatňováním, na ovládání digitální identity žáků včetně reagování na rizika zneužití digitální identity v kontextu s digitálními stopami.

DVZ „Digitální identita“ je tvořen modulově (variantně) a obsahuje několik částí:

 • popisy tematických bloků do výuky,
 • pracovní listy pro žáky,
 • prezentace pro seznamování s digitální identitou (výuka a opakování),
 • texty pro žáky,
 • webovou stránku se simulací se zadáváním osobních údajů do e-shopu,
 • texty emailů pro cvičné posouzení narušení digitální identity,
 • metodické informace pro učitele.

Výuka podle DVZ sestává z aktivit popsaných níže v Metodických pokynech.

Typy aktivit žáků:

 • žáci uvádějí situace a příklady (nebo o nich diskutují), kdy se sami setkali s aplikovanou digitální identitou (řízená diskuse),
 • žáci se seznámí se základními pojmy digitální identity, se situacemi, ve kterých je nutné chránit identitu, s riziky nevhodného uplatňování (prezentace),
 • žáci používají pracovní listy (v elektronické nebo tištěné podobě, v cloudu), do kterých zapisují řešení cvičných úkolů a dalších poznatků,
 • žáci pracují s www stránkou simulující údaje při vytváření účtu ve fiktivní hře,
 • žáci pracují s obdrženým emailem, který mají posoudit z pohledu ochrany údajů v souvislosti s digitální identitou.

Učitel přizpůsobuje obsah materiálů podle ročníku, ve kterém se žáky pracuje – DVZ je doporučen primárně pro 8. a 9. ročník ZŠ a 1. a 2. ročník SŠ.

DVZ podporuje též samostatnou práci žáka a rozvoj komunikativních dovedností.

Metodika

Ke stažení

Digitální transformace a rozbor obrazu Mgr. Patricie Pleyerová

Zařazení:

Modul: PM – Výtvarná výchova
Kód: DVZVV04-v3
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZVV04
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
Předmět: Výtvarná výchova
Hlavní rozvíjená kompetence: 3.1 Vytváření digitálního obsahu
Další kompetence:
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu
3.3 Autorská práva a licence

Anotace

DVZ je koncepčně orientován na výuku výtvarné výchovy a dějin umění. Základním prvkem je obraz, vybraný s ohledem na RVP ZV a zohledňující Autorský zákona (121/2000 Sb.). Vybrané dílo (obraz Guernica od P. Picassa) je převedeno do vektorové grafiky v odpovídajícím, volně přístupném programu Inkscape. Obraz je rozdělen do jednotlivých vektorových fragmentů, které přesně kopírují daný motiv. Žákům je umožněno s jednotlivými částmi dle libosti pohybovat. Uvedeným způsobem přetransformované dílo dává příležitost vzniku interaktivního digitálního obrazu, ve kterém mohou žáci rozborovat jednotlivé složky, vyjadřovat se k nim a zároveň je dle úkolů pedagoga přetvářet, díky čemuž se vzdělávají v kontextech výtvarného umění, digitální manipulaci a postprodukci. Podstatný je zároveň rozvoj digitální gramotnosti, pro kterou je důležitá schopnost/znalost využití digitálních technologií.

Metodika

Ke stažení

Elementární hudební nauka Kristina Rafailov, Ondřej Musil

Zařazení:

Modul: PM – Hudební výchova
Kód: DVZHV02-v1
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZHV02
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
Předmět: Hudební výchova
Hlavní rozvíjená kompetence: 6.1 Hardware a software počítače
Další kompetence:
6.2 Další digitální technologie
6.3 Počítačové systémy a sítě
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií

Anotace

Elementární hudební nauka představuje základy notopisu, stupnice, intervaly, akordy či základní hudební názvosloví a jde z hlediska moderních technologií o dobře pokrytou oblast, v níž lze využít poměrně velkého množství prostředků, jako jsou počítačové programy, mobilní aplikace a také množství internetových multimediálních materiálů. Ty slouží především, byť ne výhradně, pro procvičování a upevňování látky. Podstatou tohoto DVZ je poskytnutí didaktických postupů a námětů pro práci s hudebně zaměřenými mobilními aplikacemi (Perfect Ear, Music Tutor Sight Read) pro platformy iOS a především Android a také pro některé vedlejší funkce počítačových notačních programů (Sibelius).
Konkrétně bude podoba DVZ zaměřena na kombinaci textového výkladu, video záznamů a souborů speciálně určených pro daný software.

Metodika

Ke stažení

Ergonomie práce s PC i mobilními zařízeními Lenka Jirků

Zařazení:

Modul: PM – Informační a komunikační technologie
Kód: DVZICT03-v1
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZICT03
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
Předmět: Informační a komunikační technologie
Hlavní rozvíjená kompetence: 4.3 Ochrana zdraví a pohody
Další kompetence:
6.2 Další digitální technologie
4.1 Ochrana zařízení
6.1 Hardware a software počítače
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu

Anotace

Vzhledem k tomu, jak dlouho pracuje v současnosti běžný člověk s PC a dalšími digitálními technologiemi, je nutné pamatovat i na správné zacházení s vlastním tělem při práci, DVZ je koncipován jako webová stránka s prezentací, obrázky, kvízem přibližující problematiku žákům. Materiál je doplněn pracovními listy podporující práci s QR kódy.

Metodika

Ke stažení

Web

Generování zvuku o různých frekvencích a frekvenční analýza Vladimír Vochozka

Zařazení:

Modul: PM – Fyzika
Kód: DVZF01-v1
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZF01
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
Předmět: Fyzika
Hlavní rozvíjená kompetence: 5.3 Kreativní využití digitálních technologií
Další kompetence:
5.2 Identifikace potřeb a volba technologických prostředků pro jejich řešení
5.1 Řešení technických problémů

Anotace

Aktivita patří podle Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro základní vzdělávání (ZV) do vzdělávací oblasti Člověk a příroda vzdělávacího oboru Fyzika vzdělávacího obsahu Zvukové děje. Při výkladu lze následující měření spojit s RVP definovaným učivem Vlastnosti zvuku – výška zvukového tónu

Metodika

Ke stažení

Hodnocení gymnastických cvičebních tvarů Mgr. Karel Švátora, Mgr. Petra Špottová, Ph.D., Mgr. Josef Heidler

Zařazení:

Modul: PM – Tělesná výchova
Kód: DVZTV05-v1
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZTV05
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
Předmět: Tělesná výchova
Hlavní rozvíjená kompetence: 3.1 Vytváření digitálního obsahu
Další kompetence:
2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu

Anotace

Žáci se prostřednictvím tohoto DVZ seznámí s hodnocením gymnastických cvičebních tvarů (hodnocení pohybového projevu) a vytvoří formulář pro snadný záznam hodnocení gymnastických cvičebních tvarů. Vytvořený formulář následně použijí v praxi. Předložený DVZ by měl sloužit jako zpětná vazba pro cvičícího žáka s nabídkou průpravných cvičení pro zdokonalení provedení gymnastického cvičebního tvaru. Na základě výměny rolí cvičící/hodnotící žák dostanou oba žáci zpětnou vazbu o svém provedení gymnastického cvičebního tvaru a nabídku průpravných cvičení pro následné zdokonalování či odstraňování chyb (s použitím recipročního DŘS). V rámci webového rozhraní mají žáci k dispozici teoretický základ hodnocení gymnastických prvků společně s videozáznamy správného provedení a vysvětlení klíčových míst provedení.Po hodnocení prostřednictvím vytvořeného formuláře budou mít žáci k dispozici videozáznamy s nabídkou průpravných cvičení, která lze provádět i mimo hodiny školní tělesné výchovy.

Ke stažení

Web

HU! Historie umění Bc. Dominik Tyl

Zařazení:

Modul: PM – Výtvarná výchova
Kód: DVZVV05-v3
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZVV05
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
Předmět: Výtvarná výchova
Hlavní rozvíjená kompetence: 5.3 Kreativní využití digitálních technologií
Další kompetence:
3.1 Vytváření digitálního obsahu
2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií

Anotace

DVZ „HU! Historie umění“ se zabývá výukou prostřednictvím autorského komiksu. Vytvořený komiks staví na oblibě tohoto žánru a využívá jeho typické rysy jako je vizuální podmanivost, napínavý děj, zkratka, anekdotičnost příběhů, vtip – jeho cíl je však nejen pobavit, ale také vzdělávat. Prostřednictvím příběhu se žáci seznámí s určitým obdobím z dějin umění a zároveň jim bude nabídnuta tvůrčí aktivita – vytváření vlastního komiksu, jeho digitalizace a netradiční forma sdílení vytvořených příběhů na sociálních sítích.

Metodika

Web

Hudební počítačový hardware (Proč a jak s ním pracovat) Filip T. Krejčí, Jaroslav Musil

Zařazení:

Modul: PM – Hudební výchova
Kód: DVZHV03-v1
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZHV03
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Gymnázium (vyšší stupeň)
Předmět: Hudební výchova
Hlavní rozvíjená kompetence: 6.1 Hardware a software počítače
Další kompetence:
5.2 Identifikace potřeb a volba technologických prostředků pro jejich řešení
3.1 Vytváření digitálního obsahu
5.3 Kreativní využití digitálních technologií

Anotace

DVZ pojednává o základním hudebním hardwaru a způsobech a výhodách jeho využití v hudebním vzdělávání. Pomocí audiovizuálních materiálů demonstruje, jak hardware pracuje, k čemu slouží, jak jej zprovoznit a následně využívat v hudební výchově. Pomocí průběžných úkolů si pak žáci ověřují získané elementární i pokročilé dovednosti a aktivně se zapojují do užívání prezentovaných zástupců hudebního hardwaru.
Cílem DVZ je motivovat žáky/studenty k využívání digitálních technologií nejen v hudebně-tvůrčím, ale i v samotném vzdělávacím procesu a následně umožnit moderní prostředky využívat i prov lastní hudební potřebu.

Metodika

Ke stažení

Chemické látky v mobilních telefonech Tomáš Kebert

Zařazení:

Modul: PM – Přírodopis
Kód: DVZP06-v1
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZP06
Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
Předmět: Přírodopis
Hlavní rozvíjená kompetence: 4.4 Ochrana životního prostředí
Další kompetence:
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu

Anotace

Žáci zjišťují, které chemické látky jsou nutné pro výrobu mobilního telefonu a jak se tyto získávají. Vytváří interaktivní grafy (Google Spreadsheets) vizualizující ekologickou zátěž dané složky. Porovnají vliv různých způsobů těžby na životní prostředí a popíší možnosti recyklace. Navrhnou, jakým způsobem chránit prostředí ovlivňované těžbou nerostných surovin nutných pro výrobu těchto zařízení.

Metodika

Ke stažení

Jak psát komentáře k příspěvku na blogu Mgr. Ludmila Kovaříková

Zařazení:

Modul: PM – Český jazyk a literatura
Kód: DVZČJL01-v2
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZČJL01
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
Předmět: Český jazyk a literatura
Hlavní rozvíjená kompetence: 2.5 Netiketa
Další kompetence:
3.1 Vytváření digitálního obsahu
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií

Anotace

DVZ obsahuje nabídku aktivit, pomocí kterých se žáci se naučí komentovat blogový příspěvek svého spolužáka, zdvořile vyjadřovat svůj názor a respektovat odlišné názory, jemně upozorňovat na chyby a reagovat na kritiku.

Metodika

Ke stažení

Komunikace na sociálních sítích a veřejných fórech PaedDr. Jana Vejvodová, CSc.

Zařazení:

Modul: PM – Český jazyk a literatura
Kód: DVZČJL02-v3
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZČJL02
Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň)
Předmět: Český jazyk a literatura
Hlavní rozvíjená kompetence: 2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Další kompetence:
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
2.5 Netiketa
3.3 Autorská práva a licence

Anotace

Didaktický materiál slouží k pochopení zdvořilosti a manipulativních technik v interakci na internetu. Žáci jsou vedeni k rozpoznávání emotivního textu od faktů.

Metodika

Ke stažení

Konstrukce kinematických grafů pomocí videoanalýzy – šikmý vrh Petr Kácovský

Zařazení:

Modul: PM – Fyzika
Kód: DVZF07-v2
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZF07
Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň)
Předmět: Fyzika
Hlavní rozvíjená kompetence: 5.3 Kreativní využití digitálních technologií
Další kompetence:
3.1 Vytváření digitálního obsahu

Anotace

DVZ je koncipován tak, aby se žáci seznámili s vlastnostmi šikmého vrhu, aniž by to vyžadovalo matematický popis tohoto složeného pohybu. V úvodu natočí žáci pomocí kamery, foťáku nebo telefonu krátké video, na kterém zachytí šikmý vrh tenisovým míčkem. Následně toto video přenesou do počítače a zanalyzují ho ve freewaru Tracker, čímž získají souřadnice bodů, kterými míček při svém pohybu prošel. Pracovní list se formou vytváření hypotéz a jejich následných ověřování zaměřuje na interpretaci získaných grafů, zejména závislosti XY a závislostmi obou souřadnic na čase.

Metodika

Ke stažení

Koření Karel Vojíř

Zařazení:

Modul: PM – Chemie
Kód: DVZCH02-v1
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZCH02
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
Předmět: Chemie
Hlavní rozvíjená kompetence: 6.2 Další digitální technologie
Další kompetence:
4.1 Ochrana zařízení
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
5.1 Řešení technických problémů

Anotace

DVZ představuje soubor badatelsky orientovaných aktivit zaměřených na zkoumání procesu hoření s využitím digitálních senzorů teploty, koncentrace kyslíku a oxidu uhličitého. Každá z trojice aktivit sestává ze tří na sebe navazujících úloh, ve kterých je kladen důraz na rozvoj dovednosti vybrat vhodného digitálního měřícího zařízení a v průběhu badatelské aktivity postupovat s ohledem na jeho ochranu. Následně žáci v řešitelských skupinách měří data s využitím senzorů, hledají optimální technické řešení pro realizaci experimentu, zpracovávají a vyhodnocují datový záznam. Každá z aktivit, které jsou zařazeny do tohoto DVZ je využitelná zcela samostatně. V komplexním využití slouží k upevnění rozvíjených kompetencí. Pracovní listy jsou vystavěny na použití s měřícím systémem Vernier, je ovšem možné jejich upravení pro analogické systémy jiných značek.

Metodika

Ke stažení

Koukni a zhodnoť Mgr. Milan Podpera, Ph.D.

Zařazení:

Modul: M4 – MŠ
Kód: DVZM401-v3
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZM401
Cílová skupina: Mateřská škola
Předmět: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a svět
Hlavní rozvíjená kompetence: 1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Další kompetence:
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu

Anotace

Individuální, nebo skupinová aktivita v rámci vybraného tématu (námi připravené téma je: „Na statku“, učitel/ka si může podobným způsobem připravit jakékoliv jiné téma). Aktivita spočívá v procházení digitálního obsahu k tématu (obrázky, videa, zvuky). Některé mohou, ale nemusí být záměrně méně související nebo nesouvisející s tématem. Děti v průběhu aktivity vyhodnocují do pracovního listu, co jim k tématu přispělo a co ne. Na závěr reflektují s učitelem/učitelkou. Cílem aktivity je především rozvoj dovednosti hodnocení informací a digitálního obsahu v kontextu vybraného tématu.

Metodika

Ke stažení

Kreativní modifikace digitálního díla Mgr. et Mgr. Adam Franc, Mgr. Monika Szűcsová

Zařazení:

Modul: PM – Výtvarná výchova
Kód: DVZVV06-v3
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZVV06
Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
Předmět: Výtvarná výchova
Hlavní rozvíjená kompetence: 5.3 Kreativní využití digitálních technologií
Další kompetence:
3.1 Vytváření digitálního obsahu
6.1 Hardware a software počítače

Anotace

DVZ má za cíl podnítit studenty ke kreativnímu průzkumu a modifikaci digitálního díla na úrovni jeho kódu, aniž by museli být vybaveni znalostmi z oblasti programování. Aktivity jsou zaměřeny na díla, která generují náhodné texty či obrazy a mají podobu webové stránky. Studenti se seznámí se základní anatomií tohoto typu webového digitálního díla a nahlédnou do kódu (skrytého za vizuálním povrchem), v němž je dílo napsáno.

Metodika

Ke stažení

Kresba mezi papírem a dotykovou obrazovkou Mgr. art. Ondřej Moučka

Zařazení:

Modul: PM – Výtvarná výchova
Kód: DVZVV03-v3
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZVV03
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
Předmět: Výtvarná výchova
Hlavní rozvíjená kompetence: 3.1 Vytváření digitálního obsahu
Další kompetence:
5.3 Kreativní využití digitálních technologií

Anotace

DVZ „Kresba mezi papírem a dotykovou obrazovkou“ seznamuje žáky a žákyně s možnostmi využití zařízení s dotykovou obrazovkou pro digitální kresbu. Prostřednictvím bezplatných dostupných aplikací se žáci učí základy digitální kresby – práci s vrstvami, s průhledností, s různou formou stopy, s možností upravovat či manipulovat vytvořené kresby nebo fotografie aj.

Metodika

Ke stažení

Květní počítání Tomáš Kebert

Zařazení:

Modul: PM – Přírodopis
Kód: DVZP04-v1
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZP04
Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
Předmět: Přírodopis
Hlavní rozvíjená kompetence: 1.3 Správa dat, informací a obsahu
Další kompetence:
5.3 Kreativní využití digitálních technologií
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
5.2 Identifikace potřeb a volba technologických prostředků pro jejich řešení

Anotace

Žáci vyhledávají informace o květech běžných čeledí rostlin (či jejich typických zástupců) a tyto uspořádávají do sdílené tabulky, diskutují jejich variabilitu. Vytvoří jednoduchý (Google Spreadsheets) vzorec, který z dat bude automaticky sestavovat květní vzorce. Žáci zhodnotí, do jaké míry jsou pro určité skupiny rostlin typické určité počty částí květu. Na základě zmíněných informací žáci vytvoří digitální „poster“ či nástěnku o určité rostlině vč. květního vzorce a vektorového květního diagramu, k jehož vytvoření využijí předpřipravený generátor (kvetnidiagram.8u.cz).

Metodika

Ke stažení

Kybernetická bezpečnost Ing. Irena Vajen

Zařazení:

Modul: PM – Informační a komunikační technologie
Kód: DVZICT01-v4
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZICT01
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Gymnázium (vyšší stupeň)
Předmět: Informační a komunikační technologie
Hlavní rozvíjená kompetence: 4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí
Další kompetence:
2.6 Správa digitální identity
2.5 Netiketa

Anotace

Kybernetická bezpečnost je zde pojímána jako desková hra obsahující sadu kartiček s otázkami i odpověďmi z témat: bezpečnost v elektronické komunikaci, bezpečnost v sociálních sítích, bezpečnost v kyberprostoru, bezpečnost a finance a počítačové viry.

Metodika

Ke stažení

Lidské jednání v kontextu etických hodnot a norem společnosti Mgr. Lukáš Žídek

Zařazení:

Modul: PM – Výchova k občanství
Kód: DVZVO02-v1
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZVO02
Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
Předmět: Výchova k občanství, Výchova ke zdraví, Člověk a jeho svět
Hlavní rozvíjená kompetence: 1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Další kompetence:
3.1 Vytváření digitálního obsahu
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu

Anotace

Materiál slouží k rozvoji informační gramotnosti žáků, vyžaduje vyhledání konkrétních informací na internetu. Žáci zde také musí vytvořit grafický výstup (leták – „digitální reklama“), čímž zvyšují své schopnosti při tvorbě digitálního obsahu. Tyto digitální kompetence se rozvíjí na pozadí nosného tématu „etické hodnoty a normy společnosti“. Materiál prohlubuje znalost a důležitost respektování základních norem společenského chování.

Metodika

Ke stažení

Mapy s příběhem – Vodstvo světa Jiří Šmída, Vojtěch Blažek, Alena Krebsová, Darina Mísařová, Adam Pátek

Zařazení:

Modul: PM – Zeměpis
Kód: DVZZ02-v1
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZZ02
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
Předmět: Zeměpis
Hlavní rozvíjená kompetence: 3.1 Vytváření digitálního obsahu
Další kompetence:
1.3 Správa dat, informací a obsahu
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
3.3 Autorská práva a licence

Anotace

Tvorba digitálního obsahu se začleněním webových map s využitím metody (šablon) Esri Story Maps (Esri Mapy s příběhem) na příkladu zadání prostorové analýzy světových vodních toků. Žáci vyhledávají, analyzují a hodnotí geografická data a informace o světovém vodním toku. Tato data a informace následně třídí a zpracovávají pomocí šablony Esri Story Maps. Vytváří tak vlastní webovou mapu (technikou příběhové mapy), prostřednictvím níž prezentují poznatky o vybraném vodním toku světa. Při tvorbě příběhové mapy dbají netikety a autorských práv a licencí.

Metodika

Ke stažení

Web

Můj kyberprostor (desková hra) Ing. Irena Vajen

Zařazení:

Modul: M3 – 1. st. ZŠ
Kód: DVZM319-v4
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZM319
Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ (3. – 5. třída)
Předmět: Informační a komunikační technologie, Výchova k občanství, Výchova ke zdraví, Člověk a svět práce, Průřezová témata dle RVP
Hlavní rozvíjená kompetence: 4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí
Další kompetence:
2.6 Správa digitální identity
2.5 Netiketa
3.3 Autorská práva a licence
6.1 Hardware a software počítače
6.2 Další digitální technologie

Anotace

Každé dítě se již od brzkého věku setkává s kyberprostorem, jeho vlastnostmi i riziky, na která dost často nepamatují. Rozkrývání oblastí prostřednictvím didaktické hry, resp. deskové hry, která by se pro zjednodušení dala připodobnit ke hře Česko, je jednou z možností, jak žákům přiblížit oblast kybernetické bezpečnosti a povědomí o vlastní digitální identitě. Rozvoj digitální gramotnosti zde probíhá hlavně ve vlastním uvědomění, co dělám správně a co špatně (chování v konkrétních situacích, respektive reakce na situace), znalosti terminologie, piktogramů, které se v oblasti kyberprostoru využívají a se kterými žáci přicházejí do styku v běžném životě.

Metodika

Ke stažení

Najdi zařízení Mgr. Zdeněk Rechtik

Zařazení:

Modul: M4 – MŠ
Kód: DVZM403-v3
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZM403
Cílová skupina: Mateřská škola
Předmět: Dítě a jeho tělo, Dítě a svět
Hlavní rozvíjená kompetence: 6.1 Hardware a software počítače
Další kompetence:
6.2 Další digitální technologie
6.3 Počítačové systémy a sítě

Anotace

Aktivita má za cíl si osvojit nebo procvičit základní a rozšiřující slovní zásobu z oblasti digitálních technologií, hardwaru a věcí s tím spojených. Toho je dosaženo pomocí pohybové aktivity, která může být různé intenzity a rozvíjí hrubou motoriku dítěte i sociální dovednosti. Karty s obrázky lze vybrat dle věku dětí.

Metodika

Ke stažení

Naše obec Pavel Kopeček

Zařazení:

Modul: PM – Výchova k občanství
Kód: DVZVO05-v1
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZVO05
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
Předmět: Dějepis, Výchova k občanství, Zeměpis
Hlavní rozvíjená kompetence: 1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Další kompetence:
3.1 Vytváření digitálního obsahu
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií

Anotace

DVZ obsahuje aktivity, které budou využity ve vzdělávacím oboru Občanská výchova při výuce tematického celku učiva Naše obec, region, kraj. Při těchto aktivitách budou žáci (samostatně, ve dvojicích nebo ve větších skupinách) shromažďovat z dostupných internetových zdrojů informace různého charakteru vztahující se k jejich obci a účelně je využijí při tvorbě digitálního informačního materiálu (letáku).

Metodika

Ke stažení

Netiketa napříč internetem Mgr. Ludmila Kovaříková

Zařazení:

Modul: PM – Český jazyk a literatura
Kód: DVZČJL04-v2
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZČJL04
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
Předmět: Český jazyk a literatura
Hlavní rozvíjená kompetence: 2.5 Netiketa
Další kompetence:
4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí

Anotace

DVZ obsahuje nabídku aktivit, díky nimž se žáci seznámí s pojmem netiketa. Aktivity podporují komunikaci ve skupinách, aplikaci znalostí a tvůrčí řešení při psaní vlastních pravidel netikety.

Metodika

Ke stažení

Netiketa v sociálních sítích onlineMartin Prade

Zařazení:

Modul: PM – Informační a komunikační technologie
Kód: DVZICT08-v2
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZICT08
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Střední odborná škola
Předmět: Informační a komunikační technologie
Hlavní rozvíjená kompetence: 2.5 Netiketa
Další kompetence:
2.6 Správa digitální identity
4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí

Anotace

DVZ je zpracován formou interaktivní webové stránky, která simuluje sociální síť. Žák je postaven před vybrané situace a stránka ho pomocí vyskakovacích oken bude informovat o správném či nesprávném jednání. Poukazuje na případná rizika, se kterými se uživatel může na sociálních sítích setkat. Žák si díky tomuto DVZ ověří pravidla, jak se chovat na internetu. Uvědomuje si svoji digitální stopu, kterou na internetu zachovává.

Metodika

Ke stažení

Numerické modelování Mgr. David Janda, doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

Zařazení:

Modul: PM – Matematika a její aplikace
Kód: DVZM04-v3
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZM04
Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
Předmět: Matematika a její aplikace
Hlavní rozvíjená kompetence: 3.4 Programování
Další kompetence:
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
3.1 Vytváření digitálního obsahu
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu
6.1 Hardware a software počítače

Anotace

Materiál představuje sérii aktivit propojujících poznatky z fyziky, informatiky a matematiky při řešení úlohy, která, jak se ukázalo, má pro žáky velký motivační potenciál. Materiál je vyvíjen primárně pro zařazení do hodin matematiky, neboť podporuje rozvoj žákovských poznatků o funkcích a odhadu jejich hodnot pomocí jednoduchých numerických metod. Tyto poznatky jsou využity pro popis reálné situace – volného pádu kapky vody při uvažování odporu vzduchu. Pro simulaci takového jevu je zcela přirozenou a efektivní možností využití prostředků digitálních technologií – v našem případě se jedná o Excel a Scratch. Celý materiál je rozdělen do tří částí, které je možné využít ve výuce samostatně, jejich realizace na sebe nemusí nutně navazovat.

Metodika

Ke stažení

Numerické řešení nezidealizovaných fyzikálních problémů Petr Kolář

Zařazení:

Modul: PM – Fyzika
Kód: DVZF04-v2
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZF04
Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
Předmět: Fyzika
Hlavní rozvíjená kompetence: 5.3 Kreativní využití digitálních technologií
Další kompetence:
3.1 Vytváření digitálního obsahu

Anotace

DVZ je koncipován tak, aby se žáci seznámili s numerickým řešením diferenciálních rovnic, se kterými se běžně v hodinách fyziky setkávají. Středoškolský matematický aparát v kombinaci s výpočetní technikou umožňuje řešit a modelovat i situace, které „na papíře“ dělat nelze. Žáci budou řešit rovnice, které by měli být schopni zpracovat za zidealizovaných podmínek a numerické řešení jim umožní zidealizovaný model rozšiřovat o další jevy, čímž se přiblíží řešení reálné situace. Hlavní myšlenkou tohoto DVZ je porovnávání grafů a trajektorií popisujících pohyb ve zidealizovaném a reálnějším případě. Diferenciální rovnice jsou zde numericky řešeny v softwaru Excel, ale lze použít libovolný ekvivalent tabulkového editoru umožňujícího práci s rovnicemi a grafy (např. Google Sheets atd.) – lze proto tento DVZ považovat za předstupeň před řešením podobných problémů pomocí programovacích jazyků v efektivnějších prostředí.

Metodika

Ke stažení

Obrazy izraelsko-palestinského konfliktu Mgr. Martin Vonášek

Zařazení:

Modul: PM – Dějepis
Kód: DVZD06-v1
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZD06
Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
Předmět: Dějepis
Hlavní rozvíjená kompetence: 1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Další kompetence:
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
3.1 Vytváření digitálního obsahu
2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
5.2 Identifikace potřeb a volba technologických prostředků pro jejich řešení

Anotace

Následují digitální vzdělávací zdroj (DVZ) se věnuje obrazům izraelsko-palestinského konfliktu, cíle DVZ jsou snadno přenositelné na jiné téma (jinou časovou osu, jinou infografiku, jiné časové období atd.). DVZ odkazuje na pracovní list, který se zaměřuje na dané téma a který studenti vyplňují on-line (google form), nebo jej lze vytisknout (pdf). DVZ obsahuje řadu rozšiřujících aktivit, které jsou vyznačeny červenou barvou textu. Využití těchto rozšiřujích aktivit je na učiteli. Hlavní náplní pracovního listu je práce s časovou osou/infografikou. Studenti si pomocí infografiky připomenou izraelsko-palestinský konflikt v kontextu a s pomocí učitele strukturují příčiny a důsledky konfliktu. Součástí pracovního listu je odkaz na hru/videoukázku Liyla and The Shadows of War. Hru lze do tématu zahrnout a nebo ji vynechat (podle časových možností, schopností studentů, rozhodnutí učitele). Hru je možné hrát (není nutné, lze nahradit videoukázkou) podle časových dispozic a schopností studentů. Pomocí recenzí hry se studenti zamýšlí nad kontroverzí hra/válečný konflikt a jednostranná preference aktérů konfliktu ve hře. Cíle DVZ spočívají v kombinaci historické gramotnosti (studenti analyzují mediální prameny popisující izraelsko-palestinský konflikt) a digitální gramotnosti (viz dále).

Metodika

Ke stažení

Web

Památník odsunu Němců jako kontroverze? Mgr. Martin Vonášek

Zařazení:

Modul: PM – Dějepis
Kód: DVZD07-v2
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZD07
Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
Předmět: Dějepis
Hlavní rozvíjená kompetence: 3.1 Vytváření digitálního obsahu
Další kompetence:
4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu

Anotace

Následují digitální vzdělávací zdroj (DVZ) se věnuje památníku internačního tábora Hanke, cíle DVZ jsou snadno přenositelné na jiné téma (proměny vnímání památníků v čase, vznik a zánik památníků atd.). DVZ pracuje s on-line verzí článku v Moravskoslezkém Deníku, který funguje jako úvodní vhled do problematiky a motivuje k následují práci. Článek lze nahradit vlastním výkladem, prezentací. Hlavní práce studentů spočívá v několika hlavních rovinách:

 • Četba článku (popřípadě seznámení s prezentací, výkladem učitele) a jeho pochopení.
 • Vyhledání dalších potřebných informací na internetu.
 • Diskuze nad anketou, která je součástí článku, diskuze nad pietním textem památníku.
 • Formulace alternativního textu a jeho obhajoba.
 • Tvorba on-line dotazníku (popřípadě SMS zprávy a získání více odpovědí), který by kopíroval anketu článku, sdílení dotazníku a diskuze nad získanými odpověďmi, jejich prezentace.

Cíle DVZ spočívají v kombinaci historické gramotnosti (studenti analyzují mediální obraz vzniku a recepce památníku veřejností) a digitální gramotnosti.

Metodika

Ke stažení

Počítač jako odpad Petr Ptáček, Jana Horská

Zařazení:

Modul: PM – Chemie
Kód: DVZCH03-v1
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZCH03
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
Předmět: Chemie, Ekologické praktikum
Hlavní rozvíjená kompetence: 4.4 Ochrana životního prostředí
Další kompetence:
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí
5.1 Řešení technických problémů

Anotace

DVZ je koncipován na 90 minut vlastní praktické laboratorní části, jíž bude předcházet 90 minut (nebo dle individuální potřeby žáků) teoretické přípravy. V rámci teoretické přípravy žáci aktivně vyhledávají v elektronických zdrojích informace o nebezpečných látkách obsažených v konstrukci počítače, jejich významu pro fungování počítače a negativním vlivu na životní prostředí a zdraví člověka. Teoretickou přípravu završí vyplněním tematicky zaměřeného pracovního listu. Expoziční část DVZ představuje praktická, učitelem koordinovaná laboratorní úloha, zaměřená na využití digitálních měřicích zařízení pro stanovení jedné nebo více nebezpečných látek obsažených v počítači (těžkých kovů) ve vzorku odebraného v přírodě nebo v připraveném roztoku. Praktická část si klade za cíl rozvíjet u žáků kompetence ovládat digitální zařízení a vyhodnocovat digitální data. Zároveň podtrhuje environmentální hledisko s důrazem na přímý vliv na lidské zdraví. Dílčím cílem je naučit žáky správnému zacházení s digitálními zařízeními s ohledem na vlastní bezpečnost i ochranu digitálního zařízení. Postup praktické úlohy je možno aplikovat na další těžké kovy obsažené v součástkách počítače, v závislosti na použití měřicích a referenčních elektrod.

Metodika

Ke stažení

Poslech hudby pomocí softwaru Ondřej Musil, Kristina Rafailov

Zařazení:

Modul: PM – Hudební výchova
Kód: DVZHV04-v1
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZHV04
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
Předmět: Hudební výchova
Hlavní rozvíjená kompetence: 6.1 Hardware a software počítače
Další kompetence:
6.2 Další digitální technologie
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu

Anotace

Poslech je základní aktivitou pro porozumění hudbě a jejím zákonitostem. Souvisí také s hodnocením a vytvářením postojů. Představuje jednu z povinných oblastí učiva ve výuce hudební výchovy na základních školách, ať už na prvním nebo druhém stupni. Ze strany digitálních technologií jde především o vizualizaci znějící hudby v různých podobách, která zefektivní proces dosahování vzdělávacích cílů daných nejen tímto materiálem, ale také Rámcovým vzdělávacím programem. Překládaný DVZ odkrývá možnosti využití moderních technologií ve zefektivnění a zatraktivnění poslechu skladeb a činností s ním spojených, včetně technické gramotnosti žáků a obsluhy technologií. DVZ k tomu poskytuje materiály, postupy i referenční soubory pro práci.

Metodika

Ke stažení

Poslechové činnosti Ondřej Musil, Kristina Rafailov

Zařazení:

Modul: PM – Hudební výchova
Kód: DVZHV04-v1
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZHV04
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
Předmět: Hudební výchova
Hlavní rozvíjená kompetence: 6.1 Hardware a software počítače
Další kompetence:
6.2 Další digitální technologie
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu

Anotace

Poslech je základní aktivitou pro porozumění hudbě a jejím zákonitostem. Souvisí také s hodnocením a vytvářením postojů. Představuje jednu z povinných oblastí učiva ve výuce hudební výchovy na základních školách, ať už na prvním nebo druhém stupni. Ze strany digitálních technologií jde především o vizualizaci znějící hudby v různých podobách, která zefektivní proces dosahování vzdělávacích cílů daných nejen tímto materiálem, ale také Rámcovým vzdělávacím programem. Překládaný DVZ odkrývá možnosti využití moderních technologií ve zefektivnění a zatraktivnění poslechu skladeb a činností s ním spojených, včetně technické gramotnosti žáků a obsluhy technologií. DVZ k tomu poskytuje materiály, postupy i referenční soubory pro práci.

Metodika

Ke stažení

Programování rovnoměrného kruhového pohybu v grafickém prostředí Visual Python Matěj Ryston

Zařazení:

Modul: PM – Fyzika
Kód: DVZF05-v3
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZF05
Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
Předmět: Fyzika
Hlavní rozvíjená kompetence: 3.4 Programování
Další kompetence:
3.1 Vytváření digitálního obsahu
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií

Anotace

Žáci si na aktivitě vyzkouší základy programování, konkrétně v grafickém prostředí Visual Python, které je velmi intuitivní a dá se rychle osvojit i bez předchozích zkušeností s programováním. Visual Python nám umožňuje vytvářet různá jednoduchá tělesa ve virtuálním 3D prostoru a pak s nimi pomocí našeho kódu manipulovat. Rovnoměrný kruhový pohyb představuje jeden z jednoduchých pohybů, na kterém můžeme žákům dobře demonstrovat práci s vektorovými veličinami, nejen s jejich velikostmi. Zároveň se žáci seznámí se základní myšlenkou numerického řešení fyzikálních úloh v podobě Eulerovy metody. V první části jsou žáci frontálně vedeni, aby si osvojili základy programování, ve druhé pak mohou zapojit svou vlastní tvořivost a rozšířit svůj program z první části o své vlastní vylepšení

Metodika

Ke stažení

Web

Příčina vymírání goril v Africe Lenka Skýbová

Zařazení:

Modul: PM – Přírodopis
Kód: DVZP02-v1
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZP02
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
Předmět: Přírodopis
Hlavní rozvíjená kompetence: 4.4 Ochrana životního prostředí
Další kompetence:
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií

Anotace

Prostřednictvím tématu zabývajícího se příčinami vymírání goril horských na Zemi se žáci seznámí se zápornými vlivy člověka na životní prostředí a objeví souvislosti mezi výrobou mobilních telefonů a úmrtím goril. Výuka bude probíhat formou vzájemného učení žáků v rámci expertních a domovských skupin metody skládankového učení. Sdílení zjištěných informací proběhne prostřednictvím sdílené elektronické nástěnky v aplikaci Padlet, popřípadě ve webovém prostředí padlet.com

Metodika

Ke stažení

QR kód a jeho aplikace v orientační aktivitě Jan Hnízdil

Zařazení:

Modul: PM – Tělesná výchova
Kód: DVZTV02-v2
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZTV02
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
Předmět: Tělesná výchova
Hlavní rozvíjená kompetence: 1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Další kompetence:
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
3.1 Vytváření digitálního obsahu

Anotace

QR kód je prostředek pro automatizovaný sběr dat, oproti čárovému kódu obsahuje větší množství dat, než klasický EAN čárový kód. Specifikace QR kódů je od června 2000 standardem ISO 18004. Kód je tvořen čtvercovou mřížkou bodů a skládá z několika informačních vrstev. Běžně je používán v odkazech na webové platformy, internetovém bankovnictví, obecně při zprostředkování informací. Principem námi navrhované aktivity je využití QR kódu pro záznam průchodu kontrolním stanovištěm v rámci orientační aktivity. Skenování QR kódu je realizováno prostřednictvím mobilní aplikace nainstalované v mobilním telefonu žáka.

Ke stažení

Web

Rodina a rodinné vazby Bc. Hana Šoborová

Zařazení:

Modul: PM – Výchova k občanství
Kód: DVZVO04-v1
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZVO04
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
Předmět: Výchova k občanství, Člověk a jeho svět
Hlavní rozvíjená kompetence: 3.1 Vytváření digitálního obsahu
Další kompetence:
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
1.3 Správa dat, informací a obsahu

Anotace

Předložený metodický list slouží k rozvoji informační gramotnosti žáků, vyžaduje vyhledání konkrétních informací na internetu a vytváření digitálního obsahu. Cílem této aktivity je žákům ukázat, že rodinné vazby jsou velmi důležité a kolikrát také velmi zajímavé. Nejprve žáky seznámíme, co to rodina je a co vše tento pojem zahrnuje. Dále se budeme zabývat příbuzenstvím a vzájemným propojením až k samotným rodinným vazbám. Výstupem této aktivity je tvorba rodokmenu v aplikaci Microsoft Word a následně vytváření rodokmenu pomocí aplikace MyHeritage. Cílem je žákům ukázat, že možnosti dnešní doby jsou v podstatě neomezené a vše jde tvořit jednoduše v online světe.

Metodika

Ke stažení

Rodinný rozpočet Bc. Hana Šoborová

Zařazení:

Modul: PM – Výchova k občanství
Kód: DVZVO03-v1
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZVO03
Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
Předmět: Informační a komunikační technologie, Výchova k občanství, Člověk a jeho svět
Hlavní rozvíjená kompetence: 3.1 Vytváření digitálního obsahu
Další kompetence:
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
1.3 Správa dat, informací a obsahu

Anotace

Předložený metodický list se zaměřuje na téma ekonomie v oblasti člověk a společnost, konkrétně na rozpočet a rozpočet rodinný. Rozpočet je odhadovaný finanční plán na určitou dobu, nejčastěji však plánovaný dopředu na jeden rok. Žáci budou seznámeni se základními pojmy rozpočtu a měli by si z hodiny odnést přehled o výdajích a jejich vztahu k příjmům. Zjistí, jak velkou část příjmů vydají za dané služby. Získají také přehled v rozdílnosti cen služeb v závislosti na životním stylu, potřebách, velikosti rodiny a velikosti bytu, nebo domu. Naučí se pracovat s daty a tabulkovým editorem, tvořit grafy a umět si vytvořit svůj vlastní rozpočet. Tento rozpočet by jim měl být nápomocen do budoucna tak, aby měli kontrolu nad svými vlastními financemi a aby vycházeli se svými příjmy a nedostali se do nepříjemných situací jako je např. zadlužení.

Metodika

Ke stažení

Rostliny v okolí školy jinak doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D., Mgr. Irena Berbalková

Zařazení:

Modul: M3 – 1. st. ZŠ
Kód: DVZM303-v3
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZM303
Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ (3. – 5. třída)
Předmět: Člověk a jeho svět
Hlavní rozvíjená kompetence: 2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Další kompetence:
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu

Anotace

Interakce prostřednictvím digitálních technologií s využitím mobilní aplikace Pl@ntNet na příkladu determinace pampelišky lékařské jako modelového druhu. Žáci hodnotí data, informace a digitální obsah biologického charakteru (k dispozici mají fotografie různých orgánů a různých vývojových fází modelového druhu). Za pomocí pracovních listů analyzují data získaná pomocí mobilní aplikace Pl@ntNet (tzv. jistotu určení), což klade důraz na rozvoj kritického myšlení a potažmo digitální gramotnosti žáků, případně vyhledávají další informace. Žáci pomocí DVZ získávají správné návyky pro práci s digitálním obsahem, zejména pak vzhledem k jeho reliabilitě.

Metodika

Ke stažení

Rozvoj DG ve virtuálním světě (Minecraft) onlineIrena Vajen

Zařazení:

Modul: PM – Informační a komunikační technologie
Kód: DVZICT10-v2
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZICT10
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Gymnázium (vyšší stupeň)
Předmět: Informační a komunikační technologie
Hlavní rozvíjená kompetence: 1.3 Správa dat, informací a obsahu
Další kompetence:
5.2 Identifikace potřeb a volba technologických prostředků pro jejich řešení
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu

Anotace

DVZ je zpracován ve virtuálním prostředí hry Minecraft jako didaktická hra (testovací dům), ve kterém žáci odpovídají na otázky a po zodpovězení jsou přesunuti do další testovací místnosti s otázkou. Na konci celého testu se dozví vyhodnocení ve speciální místnosti. Hra je koncipovaná do správy dat, práce je cílená na správné a cílené využívání kancelářských aplikací ke zpracování dat a informací (včetně reakcí na formáty, verze aplikací, aj.). Minecraft je v tomto případě brán jako didaktický prostředek s cílem zatraktivnit žákům téma.

Metodika

Ke stažení

Rozvoj zdatnosti v hodinách tělesné výchovy PhDr. Martin Škopek, Ph.D. Mgr. Martin Nosek, Ph.D. Mgr. Jan Hnízdil, Ph.D. Mgr. Josef Heidler

Zařazení:

Modul: PM – Tělesná výchova
Kód: DVZTV04-v1
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZTV04
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
Předmět: Tělesná výchova
Hlavní rozvíjená kompetence: 4.3 Ochrana zdraví a pohody
Další kompetence:
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
4.3 Ochrana zdraví a pohody
5.3 Kreativní využití digitálních technologií

Anotace

Žáci se prostřednictvím tohoto DVZ seznámí se základními zákonitostmi ovlivňujícími jejich zdatnost, především pak ukazatel, který by se měl při rozvoji zdatnosti nejvíce sledovat – tepová frekvence. Tento DVZ pomáhá změřit hodnotu tepové frekvence při různých typech zatížení případně včasně identifikovat u žáka nastupující problém. Prostřednictvím DVZ si mohou učitelé snadno ověřit kvalitu zdatnosti u žáků základních a středních škol. Výrazná část aktivity bude spočívat na samostatné práci žáků, kteří provedou různými způsoby (např. palpačně, mobilním telefonem, tabletem, fittness náramkem, sporttesterem aj.) jejich diagnostiku tepové frekvence v různých typech zátěže s následným vyhodnocením. Na základě zjištěných informací z testu budou cvičit dle navržených cvičení.

Ke stažení

Web

Síla kyselin Martin Slavík

Zařazení:

Modul: PM – Chemie
Kód: DVZCH06-v1
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZCH06
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Gymnázium (vyšší stupeň)
Předmět: Chemie
Hlavní rozvíjená kompetence: 1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Další kompetence:
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
3.1 Vytváření digitálního obsahu

Anotace

DVZ představuje badatelsky orientovanou aktivitu zaměřenou na zkoumání síly bezkyslíkatých kyselin: HF, HCl, HBr, HI. Žáci pomocí online strukturních modelů na: http://www.chemeddl.org porovnají struktury a odhadnou jejich relativní sílu. Výsledky ověří pomocí měření délky vazby, zobrazení parciálního náboje, mapy elektrostatického potenciálu a informačních zdrojů. Pracovní list je elektronický s plánovanou konverzí do formátu Dokumentů Google. Materiál je úvodem do možností strukturní vizualizace s možností rozšíření o programování/skriptování.

Metodika

Ke stažení

Slovní úlohy o pohybu RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D., PhDr. Lukáš Honzík, Ph.D.

Zařazení:

Modul: PM – Matematika a její aplikace
Kód: DVZM05-v3
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZM05
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
Předmět: Matematika a její aplikace
Hlavní rozvíjená kompetence: 3.1 Vytváření digitálního obsahu
Další kompetence:
5.3 Kreativní využití digitálních technologií
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu

Anotace

Využití programu dynamické geometrie (např. GeoGebra) pro řešení slovních úloh (konkrétně slovních úloh o pohybu) grafickou metodou. Řada slovních úloh je řešitelná i užitím grafické metody řešení. Ta je navíc oproti klasickému řešení výpočtem vesměs dosti názorná, například ve slovních úlohách o pohybu lze do kartézské soustavy souřadnic zaznamenat uražené vzdálenosti objektů. Na základě znázorněných skutečností pak lze určit kupříkladu čas setkání apod. V programech dynamické geometrie lze dát tématu důležitý interaktivní rozměr, který umožní i experimentální a zároveň efektivní řešení těchto úloh.

Metodika

Ke stažení

Web

Slovník těles – krychle, kvádr Šárka Voráčová, Soňa Hronová

Zařazení:

Modul: PM – Matematika a její aplikace
Kód: DVZM03-v4
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZM03
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
Předmět: Matematika a její aplikace
Hlavní rozvíjená kompetence: 3.1 Vytváření digitálního obsahu
Další kompetence:
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
5.3 Kreativní využití digitálních technologií

Anotace

Strukturovaný soubor online interaktivních materiálů GeoGebry slouží k výuce těles, od úvodního seznámení s typy těles a základními pojmy až po procvičování aplikací výpočtu povrchu a objemu. Každému tělesu zmíněnému v tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace RVP pro ZŠ je věnována jedna kapitola. Materiály jsou primárně koncipovány pro použití ve více vyučovacích hodinách jednoho tématu a jsou navrženy tak, aby je žáci mohli používat samostatně.

Metodika

Ke stažení

Web

Statistika pro střední školu Mgr. Jiří Břehovský Ph.D., Mgr. Daniela Bímová Ph.D.

Zařazení:

Modul: PM – Matematika a její aplikace
Kód: DVZM02-v4
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZM02
Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
Předmět: Matematika a její aplikace
Hlavní rozvíjená kompetence: 1.3 Správa dat, informací a obsahu
Další kompetence:
3.1 Vytváření digitálního obsahu

Anotace

Digitální vzdělávací zdroj Statistika pro SŠ se zaměřuje na rozvíjení a zvyšování digitální gramotnosti studentů prostřednictvím rozvoje klíčových kompetencí ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, konkrétně v okruhu Práce s daty. Tematicky je zaměřen na zpracovávání a analyzování předem zadaných reálných dat a statistických souborů. K těmto popisům a analýzám je využíváno výhradně prostředí programu Excel. Úlohy, které studenti mohou řešit, svým zaměřením nepřevyšují vzdělávací oblast popisné statistiky podle její charakteristiky v RVP pro Gymnázia. Celý soubor je připraven tak, aby při řešení úloh umožňoval studentům přirozeně rozvíjet i digitální gramotnost. Primárně jde o rozvíjení digitálních kompetencí správy dat, informací a digitálního obsahu.

Metodika

Ke stažení

Technika běhu Martin Nosek, Ladislav Valter

Zařazení:

Modul: PM – Tělesná výchova
Kód: DVZTV03-v2
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZTV03
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
Předmět: Tělesná výchova
Hlavní rozvíjená kompetence: 3.1 Vytváření digitálního obsahu
Další kompetence:
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
4.3 Ochrana zdraví a pohody

Anotace

Digitální vzdělávací zdroj je zaměřen na rozvoj techniky běhu v atletice prostřednictvím záznamového zařízení a na následné využití analytických metod a nástrojů pro jeho hodnocení. Konkrétně žáci natočí videozáznam pohybu a následně rozeberou techniku běhu v k tomu dostupné mobilní aplikaci. Po analýze provedení techniky běhu u jednotlivých žáků dojde k sebehodnocení a snaze nalezení vhodných cvičení k nápravě podstatných chyb se snahou eliminovat zranění žáků a ochránit jejich zdraví. Veškeré materiály DVZ jsou online dostupné na základě webové platformy, která slouží také jako opora pro samostatnou práci žáků.

Ke stažení

Web

Tektonika – práce s webovou tematickou mapou Jiří Šmída, Vojtěch Blažek, Alena Krebsová, Darina Mísařová, Adam Pátek

Zařazení:

Modul: PM – Zeměpis
Kód: DVZZ04-v3
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZZ04
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Gymnázium (vyšší stupeň)
Předmět: Zeměpis
Hlavní rozvíjená kompetence: 1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Další kompetence:
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu

Anotace

Práce s webovou tematickou mapou se zaměřením na tektoniku vyhotovenou prostřednictvím nástroje ArcGIS Online. Žáci na základě úloh v připraveném pracovním listě vyhledávají geografické informace a data ve webové tematické mapě, které následně hodnotí, analyzují a hledají geografické souvislosti a zákonitosti.

Metodika

Ke stažení

Terénní sběr dat Jiří Šmída, Vojtěch Blažek, Alena Krebsová, Darina Mísařová, Adam Pátek

Zařazení:

Modul: PM – Zeměpis
Kód: DVZZ03-v1
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZZ03
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
Předmět: Zeměpis
Hlavní rozvíjená kompetence: 3.1 Vytváření digitálního obsahu
Další kompetence:
2.3 Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
5.3 Kreativní využití digitálních technologií

Anotace

Terénní sběr dat prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu, jehož výstupem je vytvořený digitální obsah se začleněnými webovými mapami s využitím metody (šablon) Esri Story Maps (Esri Mapy s příběhem) na příkladu zadání prostorové analýzy krajiny v okolí školy.
Téma vede žáky k rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí na místní úrovni. Obdobný formulář lze vytvořit pro jakýkoliv jiný jev nacházející se v blízkém okolí školy (např. riziková místa v okolí školy, občanská vybavenost, významné budovy apod.). Žáci při terénní výuce vyhledají konkrétní krajinotvorné prvky, dané místo dokumentují, zdůvodní zařazení do kategorie, kriticky jej zhodnotí a navrhují další péči o daný prvek.

Metodika

Ke stažení

Tisk či 3D tisk? Lenka Jirků

Zařazení:

Modul: PM – Informační a komunikační technologie
Kód: DVZICT04-v1
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZICT04
Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
Předmět: Informační a komunikační technologie, Člověk a svět práce
Hlavní rozvíjená kompetence: 6.2 Další digitální technologie
Další kompetence:
3.1 Vytváření digitálního obsahu
6.1 Hardware a software počítače

Anotace

Tento materiál má za cíl představit žákům možnosti 3D modelování, 3D tisku. Samotné téma může být již pro žáky motivačním faktorem. V prezentacích naleznou motivační otázky, otázky k diskuzi a informace o tématu. Pracovní listy prověří získané informace žáků. Pokud škola disponuje 3D tiskárnou bude to o to více pro žáky atraktivnější. Učitel může nechat výrobky, které žáci vymodelují vytisknout.

Metodika

Ke stažení

Tradice v novém Mgr. et MgA. Petra Filipová, Ph.D.

Zařazení:

Modul: PM – Výtvarná výchova
Kód: DVZVV02-v3
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZVV02
Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň)
Předmět: Výtvarná výchova
Hlavní rozvíjená kompetence: 3.1 Vytváření digitálního obsahu
Další kompetence:
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu
5.3 Kreativní využití digitálních technologií
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

Anotace

DVZ Tradice v novém reflektuje aktuální přístupy v umění (hledání souvislostí mezi tradičními uměleckými díly a současným uměním nových médií). Prezentace seznámí žáky s vybranou dvojicí uměleckých děl a zaměřuje se na recepci a reflexi uměleckého díla. Na základě interpretačních postupů žáků a jejich asociací se vytváří společné téma pro tvůrčí činnost v médiu videa.

Metodika

Ke stažení

Třídění odpadu Mgr. Bc. Šárka Dohnalová, kresby: Hana Mikulenková

Zařazení:

Modul: M4 – MŠ
Kód: DVZM405-v3
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZM405
Cílová skupina: Mateřská škola
Předmět: Dítě a svět, Dítě a společnost
Hlavní rozvíjená kompetence: 1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Další kompetence:
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu
3.4 Programování
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

Anotace

Aktivita třídění je ve svých prvních krocích fyzickým tříděním obrázků/reálných předmětů, které vede k sestavování jednoduchého algoritmu pro třídění (zde odpadu, ale lze dále použít na jakékoliv jiné třídění). Cílem vzdělávací aktivity je: 1) ve výukovém kruhu zjistit, co již děti vědí o třídění odpadu, typech odpadu a kontejnerů a o tom, k čemu je to dobré, 2) ve skupinách diskutovat a rozpoznat jeden typ odpadu, který patří do jejich kontejneru (tj. základní třídění), 3) pochopit binární dělení na ANO/NE, 4) postupně sestavit jednoduchý algoritmus na třídění.

Metodika

Ke stažení

Tvoři a netvoři PhDr. Jan Mašek, Ph.D.

Zařazení:

Modul: PM – Výtvarná výchova
Kód: DVZVV01-v3
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZVV01
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
Předmět: Výtvarná výchova
Hlavní rozvíjená kompetence: 3.1 Vytváření digitálního obsahu
Další kompetence:
5.3 Kreativní využití digitálních technologií

Anotace

DVZ „Tvoři a netvoři“ se zabývá výukou umění nových médií, především fantazy žánru ve spojení s filmovou tvorbou a reflektuje aktuální přístupy v 3D modelování formou organického modelování – digitálního sochařství – v prostředí programu Sculptris od firmy Pixologic. Na základě interpretačních postupů a asociací si žáci připraví vlastní návrhy fantasy 3D tvorů/netvorů, dále tento návrh realizují prostřednictví počítačového modelování a volí vhodné 3D nástroje, materiály a textury pro vlastní model a úpravy povrchu tvora/netvora.

Metodika

Ke stažení

Vazebná energie atomového jádra Zdeňka Koupilová

Zařazení:

Modul: PM – Fyzika
Kód: DVZF06-v3
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZF06
Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
Předmět: Fyzika
Hlavní rozvíjená kompetence: 5.3 Kreativní využití digitálních technologií
Další kompetence:
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu

Anotace

DVZ je koncipován tak, aby si žáci sami odvodili vybrané vlastnosti atomových jader (např. závislost vazebné energii na velikosti jádra) na základě zpracování volně dostupných údajů o atomových jádrech. DVZ obsahuje předpřipravená data. Dále pracovní postup pro žáky a komentované vzorové řešení pro učitele včetně odkazů na hlubší fyzikální poznatky. Zpracování dat žáci mohou dělat v libovolném tabulkovém procesoru.

Metodika

Ke stažení

Vizualizace elektrického pole Věra Koudelková

Zařazení:

Modul: PM – Fyzika
Kód: DVZF03-v2
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZF03
Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň)
Předmět: Fyzika
Hlavní rozvíjená kompetence: 5.3 Kreativní využití digitálních technologií
Další kompetence:
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
3.4 Programování

Anotace

Cílem DVZ je pomoci žákům s představou elektrického pole bodových nábojů. K tomuto cíli je použita analogie s tíhovým polem Země. Žáci tak na začátku pracují s mapou, pomocí které diskutují důležité termíny a vztahy mezi nimi (nadmořská výška, vrstevnice, spádnice, apod.). Poté stejné vztahy aplikují na zobrazení elektrického pole několika bodových nábojů. V závěrečné části práce vytváří vlastní zobrazení elektrického pole více bodových nábojů a naopak, pomocí zobrazeného el. pole zjišťují informace o zdrojích tohoto pole.

Metodika

Ke stažení

Web

Vodní toky Česka – využití webové mapy Jiří Šmída, Vojtěch Blažek, Alena Krebsová, Darina Mísařová, Adam Pátek

Zařazení:

Modul: PM – Zeměpis
Kód: DVZZ01-v2
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZZ01
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Gymnázium (vyšší stupeň)
Předmět: Zeměpis
Hlavní rozvíjená kompetence: 1.3 Správa dat, informací a obsahu
Další kompetence:
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií

Anotace

Vzdělávacím cílem hodiny je získání dovednosti geograficky charakterizovat vybraný vodní tok na příkladu Labe s jeho nejvýznamnějším přítokem Vltavou. Žák se učí vyhledávat informace o řece Labi, organizovat je do tabulek pracovního listu a vytvářet z nich nový obsah webové mapy tvořené v prostředí aplikace Google Moje mapy (Google MyMaps). Navržená hodina je vhodná pro tematický celek vodstvo ČR s významným přesahem do tématu Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Hlavní rozvíjenou digitální kompetencí bude správa dat, informací a obsahu.
Žáci s využitím pracovního návodu získají základní geografické charakteristiky Labe. V prostředí Google Moje mapy se naučí vytvářet obsah a jeho symbologii (legendu). Do webové mapy postupně označí významné charakteristiky a určí a označí vybraná významná místa na Labi (města na soutocích, dopravní stavby, vodní nádrže, jiné významné krajinné celky apod.). Žáci zjistí vybrané charakteristiky vodních nádrží na řekách Labi a Vltavě, porovná je (dle velikosti, nadmořské výšky).
K organizaci dat používá různé grafické postupy. Získají základní povědomí o významu soutoků velkých řek pro vznik měst. Práce s webovou mapou bude rozvíjet žákovy dovednosti z oblasti čtení a tvorby mapy.

Metodika

Ke stažení

Web

Vodstvo světa – Asuánská přehrada Jiří Šmída, Vojtěch Blažek, Alena Krebsová, Darina Mísařová, Adam Pátek

Zařazení:

Modul: PM – Zeměpis
Kód: DVZZ05-v3
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZZ05
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia, Gymnázium (vyšší stupeň), Střední odborná škola
Předmět: Zeměpis
Hlavní rozvíjená kompetence: 1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Další kompetence:
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií

Anotace

Využití prezentace v šabloně Esri Story Maps jakožto materiál vhodný pro interaktivní výuku. Na příkladu Asuánské přehrady žáci vyhledávají, analyzují a hodnotí geografická data a informace o tomto vodním díle, která následně zaznamenávají a třídí do předem připraveného pracovního listu.

Metodika

Ke stažení

Web

Vytváření textových dokumentů – základy typografie a formátování odborných textů Mgr. Kateřina Cízlová

Zařazení:

Modul: PM – Český jazyk a literatura
Kód: DVZČJL05-v2
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZČJL05
Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň)
Předmět: Český jazyk a literatura
Hlavní rozvíjená kompetence: 3.1 Vytváření digitálního obsahu
Další kompetence:
5.1 Řešení technických problémů
6.1 Hardware a software počítače

Anotace

Didaktický materiál se soustřeďuje na formální zpracování odborného textu (konkrétně seminární práce). Cílem DVZ je naučit žáky vytvářet funkční textový digitální produkt, ve kterém budou uplatněna základní pravidla typografie a formátování textu.

Metodika

Ke stažení

Využití aplikací a sociálních sítí při výuce výtvarné výchovy Mgr. Šimon Kříž

Zařazení:

Modul: PM – Výtvarná výchova
Kód: DVZVV08-v3
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZVV08
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
Předmět: Výtvarná výchova
Hlavní rozvíjená kompetence: 3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu
Další kompetence:
5.3 Kreativní využití digitálních technologií
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií

Anotace

DVZ „Využití aplikací a sociálních sítí při výuce výtvarné výchovy“ představuje materiál, který ukazuje, jakým způsobem se dá kreativně pracovat s mobilními aplikacemi a sociálními sítěmi. Klade si za cíl představit všeobecné principy, jimiž se dá za pomocí těchto digitálních platforem vyučovat výtvarná výchova. Dále se zaměřuje na propojení klasických výtvarných technik v návaznosti na digitální gramotnost. Žáci vytvoří sérii fotografií za pomoci mobilních telefonů a aplikací při využívání jejich filtrů, které jsou volně ke stažení.

Metodika

Ke stažení

Vývoj architektury onlineMgr. Barbora Tocháčková, PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., Mgr. Pavlína Ballková

Zařazení:

Modul: PM – Dějepis
Kód: DVZD10-v1
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZD10
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / nižší stupeň Gymnázia
Předmět: Dějepis
Hlavní rozvíjená kompetence: 1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Další kompetence:
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu

Anotace

Digitální vzdělávací materiál Vývoj architektury obsahuje aktivity, které budou využity ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost při výuce dějin umění. Při těchto aktivitách žáci samostatně či ve dvoučlenných skupinách získají informace o různých uměleckých slozích, jejich periodizaci a charakteristických prvcích. Získané informace následně aplikují, aby splnili zadaný úkol. Podstatou tohoto DVZ je práce s jednoduchou webovou aplikací ve které žáci plní zadaný úkol formou přiřazování architektonických stylů do správného období a výběru příslušných správných doplňujících informací. DVZ se zaměřuje na vyhledávání informací na internetu podle obrázku a na ověření validity vyhledaných informací.

Metodika

Ke stažení

 • Příloha 2 – Pracovní list pro zápis žáky nalezené informační zdroje (online dokument)
 • Příloha 1 – Postup, jak vhodně vyhledat požadované informace (online dokument)

Web

Základy zpracování zvuku MgA. Ondřej Musil, Ph.D.

Zařazení:

Modul: PM – Hudební výchova
Kód: DVZHV05-v1
URL: https://digigram.cz/dvz-public/#DVZHV05
Cílová skupina: Gymnázium (vyšší stupeň)
Předmět: Hudební výchova
Hlavní rozvíjená kompetence: 6.1 Hardware a software počítače
Další kompetence:
6.2 Další digitální technologie
6.3 Počítačové systémy a sítě
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií

Anotace

Hardwarové a především softwarové prostředky jsou stavebním kamenem digitálního obsahu v hudebním vzdělávání. Velké množství programů pokrývá podstatnou většinu potřeb různých hudebních činností a žákova práce s nimi je předpokladem vzniku kreativního a umělecky hodnotného digitálního obsahu, ať už se jedná o zvuk, audiovizuální materiály, notový materiál nebo komplexní interaktivní produkt.

Metodika

Ke stažení