Kulatý stůl předmětového modulu Výtvarná výchova

Proběhlo: kulatý stůl předmětového modulu Výtvarná výchova (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 23. 9. 2019)

Kulatého stolu se účastnili pedagogové, kteří prošli školením učitelů implementujících DVZ do výuky před zahájením 1. fáze ověřování, a učitelé zapojující se do 2. vlny ověřování DVZ, kteří byli též proškoleni. Pedagogové tak byli seznámeni s problematikou řešenou v rámci projektu „Podpora rozvoje digitální gramotnosti“ i s vybranými DZV. Nejvíce diskutovanou byla oblast překážek bránících rozvoji digitální gramotnosti ve vzdělávání, oblast překonávání těchto překážek a příklady dobré praxe.
Vedle sdílení přínosů zapojování technologií do výuky, jejichž přínos byl spatřován především v oblasti sebeučení a aktivizace žáků, bylo upozorňováno i na problematiku přeceňování jejich vlivu, neboť je to především učitel, který utváří obsah vzdělávání a transformuje vzdělávací obsah a tlumočí jej žákům.

Kulatý stůl Podpora rozvoje digitální gramotnosti

Proběhlo: Kulatý stůl Podpora rozvoje digitální gramotnosti
13. 9. 2019, místnost UH, Sportovní hala PF UJEP v Ústí nad Labem (fotogalerie)

Dr. Hnízdil uvedl přítomné do problematiky řešené v rámci projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti. Byl zdůrazněn význam digitálních technologií v životě dětí a mládeže a následně byly zmíněny výhody zvyšování digitální gramotnosti v rámci širokého spektra předmětů vyučovaných na základní a střední škole. V návaznosti na tvorbu digitálních vzdělávacích zdrojů bylo upozorněno na skutečnost, že přínos těchto zdrojů může být nalezen např. v oblasti prevence zdraví. Následně byl detailně analyzován DVZ – Zdravotní tělesná výchova – plochonozí. Dr. Hnízdil vyzval učitele, kteří ověřovali tento zdroj, aby se s přítomnými podělili o své dojmy související s jeho uplatněním při výuce. Jeden z účastníků uvedl, že zdroj byl úspěšně ověřen. Uvedl také, že by bylo vhodné při využití DVZ – plochonoží spolupracovat s vyučujícími zabezpečující ostatní předměty. Tímto postupem by se mohly vytvořené DVZ stát interakčními prvky mezi vyučovanými předměty (např. TV vs. Biologie, TV – informatika). Následně reagoval dr. Balkó na hodnocení DVZ účastníkem Kulatého stolu (KS) s vysvětlením týkajícím se hlavního záměru realizovaného projektu. Dalším bodem KS bylo představení 2. DVZ Orienteering. Tento zdroj byl představen jeho hlavním tvůrcem (Dr. Hnízdil). Následně proběhla diskuse o využití tohoto DVZ na školách. Z postřehů účastníků KS vyplynulo, že digitální technologie jsou všudypřítomné a že jejich využívání ve školách je žádoucí. Následně byl diskutován DVZ – zdatnost a DVZ – analýza pohybu v atletice. Přítomní kvitovali kvalitu prezentovaných DVZ a uvedli, že je lze plnohodnotně využívat v praxi. Dr. Hnízdil dále stručně představil připravovaný DVZ zaměřený na evaluaci výkonu v gymnastice. Dr. Černá doporučila úpravy tohoto DVZ. Následně byl dán prostor pro účastníky, kteří na KS přijeli v souvislosti s přípravou DVZ v dalších předmětových modulech (Český jazyk, Anglický jazyk, Výtvarná výchova). Informace k ověřování a dosažení zdrojů poskytli kompetentní osoby (dr. Švec, dr. Krejčí). Dr. Škopek na závěr informoval účastníky KS o průběhu ověřování DVZ a nutnosti dodržení doporučeného postupu před plánovaným ověřováním (musí informovat dr. Škopka a další kompetentní osoby o termínu plánovaného ověřování). Doplnil také, že každý DVZ se na školách ověřuje pouze jednou.

 

Seminář Podpora rozvoje digitální gramotnosti

Proběhlo: Seminář Podpora rozvoje digitální gramotnosti
(11. 9. 2019, Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem)

Na semináři byl představen projekt Podpora rozvoje digitální gramotnosti – cíl projektu a úkoly, nezbytnost propojení digitálních technologií s obsahem učiva v předmětech vyučovaných na ZŠ, SŠ i MŠ.

Pro učitele tělesné výchovy byla dále představena vybraná zařízení, na kterých lze uplatnit prvky digitalizace při výuce TV, a prezentovány aplikace určené na analýzu pohybu a sledování fyzické zdatnosti. Učitelům byly prezentovány digitální vzdělávací zdroje vzniklé za předmětový modul TV (plochonoží, orienteering, rozvoj zdatnosti, atletika – technika běhu, evaluace gymnastického výkonu) a webové stránky projektu, na kterých mohou tyto DVZ a další informace týkající se projektu najít. V závěru proběhla diskuse o uplatnitelnosti vzniklých materiálů ve výuce. (fotogalerie)