Kulatý stůl předmětového modulu Výtvarná výchova

Proběhlo: kulatý stůl předmětového modulu Výtvarná výchova (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 23. 9. 2019)

Kulatého stolu se účastnili pedagogové, kteří prošli školením učitelů implementujících DVZ do výuky před zahájením 1. fáze ověřování, a učitelé zapojující se do 2. vlny ověřování DVZ, kteří byli též proškoleni. Pedagogové tak byli seznámeni s problematikou řešenou v rámci projektu „Podpora rozvoje digitální gramotnosti“ i s vybranými DZV. Nejvíce diskutovanou byla oblast překážek bránících rozvoji digitální gramotnosti ve vzdělávání, oblast překonávání těchto překážek a příklady dobré praxe.
Vedle sdílení přínosů zapojování technologií do výuky, jejichž přínos byl spatřován především v oblasti sebeučení a aktivizace žáků, bylo upozorňováno i na problematiku přeceňování jejich vlivu, neboť je to především učitel, který utváří obsah vzdělávání a transformuje vzdělávací obsah a tlumočí jej žákům.